Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 10. februar 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Resume

Forslag til Kommuneplan 2014 er udarbejdet. Forslaget skal vedtages  og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet 'Forslag til Kommuneplan 2014'.'Forslag til Kommuneplan 2014' skal behandles i samtlige udvalg inden det behandles af byrådet den 4. marts 2014 og sendes i høring i 8 uger.

Forslag til Kommuneplan 2014 tager udgangspunkt i 'Plan- og Klimastrategi 2012' og 'Debatavis' fra 2013. 

Kommuneplanen fastlægger en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Desuden fastlægger den konkrete retningslinjer for arealanvendelsen, samt rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Kommuneplanen redegører også for den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse samt for forholdet til den overordnede planlægning samt for nabokommunernes planlægning.  

Der er enkelte emner i 'Forslag til Kommuneplan 2014', der kræver særlig fokus:

1. Der er udlagt ny ramme for 'Erhvervsområdet Winthersminde' Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et nyt erhvervsområde til transport- og distributionserhverv.

2. Der er udlagt ny ramme for boligområdet 'Ørnekærs Vænge II'. Rammen giver mulighed for at lokalplanlægge et område til boliger.

3. Der er udlagt en ny ramme for campingpladsen ved havnen, der giver mulighed for en lovliggørelse af området og en forpagterbolig.

4. Der er udlagt en ny ramme for Kirkebjerggård, der giver mulighed for at bygge rækkehuse.

5. 'Det Lille Erhvervsområde' er udpeget til byomdannelsesområde. Der skal udarbejdes en helhedplan inden at området udvikles yderligere. Muligheden for et bydelscenter i området er taget ud.

6. Der er udpeget nye skovrejsningsområder.

7. Sundhed og tryghed er indarbejdet som et tværgående tema i planen.

8. Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i planen.

9. Overordnet planlægning har betydet en justering af de grønne kiler og af transportkorridoren.

Kommuneplanen er digital og betyder, at det er en hjemmeside. Til den politiske behandling af 'Forslag til Kommuneplan 2014' er der printet en pdf af hovedstruktur- og redegørelsesdelen, som fremsendes til samtlige byrådsmedlemmer. Til en gennemgang af retningslinjer og rammer, henvises der til den digitale plan. Der er udsendt login og et password. Med mailen medfølger en kort introduktion til planens opbygning.

Indstilling

'Forslag til Kommuneplan 2014' vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Efter planloven har kommunen pligt til at opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. For en periode på 12 år skal kommuneplanen fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, såvel i byerne som i det åbne land.
I forbindelse med Plan- og Klimastrategi 2012 besluttede byrådet, at Kommuneplan 2014 skulle være en delvis revision ud fra de målsætninger og handlinger, som strategien beskriver for hvert af temaerne. Derudover er det besluttet med 'Debatavis' fra 2013, at der i planen skulle indarbejdes de muligheder for byudvikling, som kommunene fik med vedtagelsen af 'Fingerplan 2013', samt emnerne tryghed og sundhed, kulturarv og klimatilpasning.
Derudover har det været nødvendigt at revidere dele af kommuneplanen som følge af statslige krav som fremgår af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Ligesom der fra politisk hold og i administrationen har været ønsker til mindre ændringer og præciseringer i kommuneplanen.
Forslag til beslutning:

Resume

Ishøj Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at indføre lukkeuger i sommerferien i sfo’erne i Ishøj Kommune. Sfo1 (0. til 3. klasse) holder lukket to uger og sfo2 (4. til 6. klasse) holder lukket fire uger. 
Én sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.  
Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 12. december 2011, at sfo-åbningen i sommerferien går på skift mellem Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Sagsfremstilling

Lederne af kommunens sfo’er foreslår, at ordningen ændres således, at åbningen i sfo’ernes sommerlukkeperiode går på skift mellem Vibeholmskolens sfo og Vejlebroskolens sfo. I 2014 vil Vibeholmskolens sfo holde åbent, for de børn som har behov. 
Baggrunden for forslaget er sfo-ledernes erfaringer fra de første to år med sommerlukning. De vurderer, at opgaven med at holde sommeråbent for de børn i kommunen, der har behov for pasning i lukkeugerne kræver en rutine. Dels skal der sikres en praktisk organisering mellem sfo’erne, dels skal der planlægges et meningsfyldt indhold for børnene. Denne rutine går let tabt, hvis der går fire år imellem. Endvidere mener sfo-lederne, at en turnus mellem Vibeholmskolen og Vejlebroskolen er en rimelig fordeling af den ulempe, som længere transportafstand kan være for nogle af børnene og forældrene.

Forslag til beslutning:

Indstilling

sfo-åbningen i sfo’ernes lukkeuger i sommerferien går på skift mellem Vibeholmskolens sfo og Vejlebroskolens sfo.

Beslutning

Tiltrådt.