Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 11. februar 2020 kl. 18:30

Mødelokale Arken - Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

 • Årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2020 er vedhæftet dagsordenen. På mødet bliver der mulighed for at beslutte, hvilke temaer udvalget ønsker at drøfte i 2020. Der bliver ligeledes mulighed for at drøfte temaer til kommende dialogmøder med skole- og dagtilbudsbestyrelser.
 • Programmet for studieturen til London fra den 28. - 30. april er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Følgende temaer ønskes indskrevet i årshjulet:

 • Temadrøftelse om klassekvotienter og skoledistrikter.
 • Oplæg om de enkelte skolers kvalitetsrapporter.

Bilag

Resume

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Byrådet besluttede på mødet den 7. januar 2020, at bevillige 100.000 kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til afholdelse af ”Danmark for Målene” den 15. maj i byhaven.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 20. januar 2020, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet "Danmark for målene" den 15. maj.

Udvalget besluttede at fokusere på verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse. Udvalget besluttede ligeledes, at administrationen indsamler eksempler fra skolernes arbejde med verdensmålene. Eksempler fra skolernes arbejde med verdensmålene er samlet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet “Ishøj for målene” med udgangspunkt i de indsamlede idéer fra skolerne.

Beslutning

Udvalget besluttede, at administrationen sammen med skolerne tilrettelægger udvalgsområdets bidrag til arrangementet 'Ishøj for Verdensmålene'.

Bilag

Resume

Hvert år i november er der indskrivning til børnehaveklasse. Indskrivningen foregår via digital selvbetjening. Skoleindskrivningen er nu afsluttet, og administrationen præsenterer i sagen en model for placeringen og antallet af børnehaveklasser. Der er i februar 2020 indskrevet 212 elever til start i børnehaveklasse på Ishøj Kommunes fem folkeskoler. Hertil kommer to modtagelsesklasseelever.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 1. oktober 2019, at udgangspunktet for skoledistriktsreguleringen var oprettelse af 11 børnehaveklasser, fordelt med to klasser på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Vejlebroskolen og Gildbroskolen samt tre klasser på Strandgårdskolen. Efter afslutningen af den digitale skoleindskrivning har administrationen regnet på mulige placeringer af børnehaveklasserne. I vedhæftede notat om klassedannelsen foreslår administrationen en model med 10 børnehaveklasser, fordelt med to børnehaveklasser på hver skole. Modellen indebærer, at alle elever, der har ønsket Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen, får opfyldt deres ønsker. Det vil ikke være muligt at opfylde alle elevers ønsker om plads på Vibeholmskolen.

Der er i alt modtaget 56 ansøgninger med ønske om anden skole end distriktsskolen. Forældrene har haft mulighed for at afgive to prioriterede ønsker. Med den foreslåede model imødekommes 37 førsteprioritetsønsker, mens 19 elever får afslag på deres førsteprioritetsønske om Vibeholmskolen. Ni af disse elever får opfyldt deres andetprioritetsønske om en anden skole end distriktsskolen.

Det skal bemærkes, at tidligere års erfaring viser, at antallet af skolestartere ændrer sig fra klassedannelsesplanens vedtagelse frem til skolestart i august. Årsagerne kan bl.a. være til- og fraflytninger, og at der er forældre, som ikke får opfyldt deres skoleønske og i stedet træffer et andet skolevalg. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • den foreslåede model med 10 børnehaveklasser fordelt med to børnehaveklasser på hver af de fem folkeskoler godkendes
 • midlerne til den 11. børnehaveklasse forbliver inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 12 børnehaveklasser. 

Den 26. marts 2019 vedtog folketinget en ny lov om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder. Af loven fremgår det bl.a., at elever i børnehaveklasser på skoler, og afdelinger af skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der har været på listen over udsatte boligområder, mindst en gang inden for de seneste tre år, skal bestå en obligatorisk sprogprøve, før de kan påbegynde undervisningen i 1. klasse. Består eleven ikke sprogprøven, skal eleven igen undervises i børnehaveklassen i det efterfølgende skoleår. Strandgårdskolen er omfattet af den nye lov.

Konsekvensen af den nye lov kan være, at der skal oprettes en ekstra børnehaveklasse på Strandgårdskolen i skoleåret 2020/2021, hvis antallet af omgængere overstiger det antal, der kan være i de børnehaveklasser, som etableres på Strandgårdskolen. Etableringen af en ekstra børnehaveklasse koster ca. 895.000 kr. Administrationen anbefaler på den baggrund, at midlerne til den 11. børnehaveklasse forbliver inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme med henblik på at kunne finansiere en eventuel ekstra børnehaveklasse på Strandgårdskolen. Midlerne til den 12. børnehaveklasse lægges i kassen ved budgetopfølgningen.

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes skoler hvert andet år. Skolernes kvalitetsrapport 2020 er et dokument, der i tekst, tal og figurer beskriver, hvordan skolevæsenet i Ishøj Kommune klarer sig på en række kvalitetsparametre.

Sagsfremstilling

Rapporten er tænkt som et værktøj til at fremme dialogen mellem skoler, administration og politikere med udgangspunkt i elevernes læring og trivsel. Rapporten skal ligeledes give indblik i den udvikling, eleverne gennemgår for herigennem at belyse, hvorvidt skolerne formår at løfte eleverne.

Kvalitetsrapporten har været i administrativ høring i skolebestyrelserne frem til den 30. januar 2020. Oversigt over de indkomne høringssvar er bilagt dagsordenen. Administrationen anbefaler at imødekomme ønsket om tilføjelse af en fodnote fra Skolen på Ishøjgård. Administrationen finder herudover ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i rapporten.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at skolernes kvalitetsrapport 2020 godkendes med den foreslåede tilføjelse. 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 13. februar 2018, at skolernes kvalitetsrapport skal udarbejdes hvert andet år (jf. Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen § 9), og at rapporten i ulige kalenderår skal indeholde en kortere orientering om skolernes resultater.  

Bilag

Resume

KL har udsendt et brev til alle kommuner vedr. kommunalt ansvar for opfølgning på EUD-aftalen, herunder måltal for søgning til erhvervsuddannelser.

Formålet med brevet er at understøtte opfølgningen på de krav, der retter sig mod kommunerne i EUD aftalen, særligt måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne.

Sagsfremstilling

Af brevet fra KL fremgår det endvidere, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt skal fastsætte lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunens hjemmeside. Følgende tre kategorier skal der foreligge måltal for:

 • Erhvervsuddannelse, både EUD og EUX.
 • Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
 • Øvrige. 

 I Ishøj Kommune er følgende måltal for søgning til erhvervsuddannelser besluttet:

 1. At mindst 25 % af eleverne i 2020 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse.
 2. At mindst 30 % af eleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse.

En øget frekvens til erhvervsuddannelserne betyder bl.a. en reduktion i tilgangen til de gymnasiale uddannelser til mellem 60 - 65 %.

Søgningen til EUD fra elever i Ishøj i 9. klasse var i 2019 på 16,7 % mod et landsgennemsnit på 15,8 %. Til sammenligning var søgningen til EUD i 2018 fra elever i 9. klasse i Ishøj 12,8 %. Der er endnu ikke kommet tal for søgningen fra 10. klasse i 2019. I 2018 var søgningen fra elever i 10. klasse i Ishøj Kommune 33,33 % mod et landsgennemsnit på 24,6 %.

Et uddybende notat, der viser tallene tilbage fra 2016 og giver en beskrivelse af initiativer og indsatser, er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter, at måltallene for søgning til EUD og de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne præsenteres på hjemmesiden.

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter måltal for de gymnasiale uddannelser og for øvrige uddannelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at fastholde Ishøj Kommunes måltal.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. februar 2020.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2020 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Administrationen følger udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2019 skoleferier og fridage i skoleårene 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023. Af hensyn til forældrenes planlægning og planlægningen af sfo-personalets ferier anbefaler administrationen, at Børne- og Undervisningsudvalget beslutter placeringen af lukkeuger i sommerferien i sfo’erne i de tre skoleår og træffer beslutning om, hvilken sfo der tilbyder alternativ pasning i lukkeugerne.

Sagsfremstilling

For sfo’erne gælder det, at sfo1 har lukket tre uger i skolernes sommerferie og sfo2 har lukket i fire uger. Én sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov. Hidtil har det været praksis, at sfo1 holder lukket i uge 28, 29 og 30, og at sfo2 holder sommerferielukket i uge 28, 29, 30 og 31. Med vedtagelsen af budget 2019 blev den tredje lukkeuge i sfo1 besluttet. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. november 2018, at lukkeugen skulle placeres i uge 28.

Der tilbydes alternativ pasning i alle lukkeuger. Det har tidligere været besluttet, at den alternative pasning placeres skiftevis på Vejlebroskolen og på Vibeholmskolen. I sommerferien 2019 flyttede den alternative pasning til Gildbroskolen, da der på Gildbroskolen er handicappede børn, der har svært ved at bevæge sig rundt i andre sfo'er, hvor der ikke er lavet handicapvenlige tiltag. Administrationen anbefaler, at den alternative pasning fortsætter i Gildbroskolens sfo. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • sfo1 afholder lukkeuger i uge 28, 29 og 30, og at sfo2 afholder lukkeuger i uge 28, 29, 30 og 31 i sommerferien fra 2020 til og med sommerferien 2023
 • den alternative pasning i lukkeugerne afholdes i Gildbroskolens sfo.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Skolebestyrelsen på Kirkebækeskolen har sendt en henvendelse til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. lukkedage og lukkeuger i Kirkebækskolens sfo, i klubben og i Børnehuset.

Sagsfremstilling

Af henvendelsen fra bestyrelsen fremgår det, at Kirkebækskolen er udfordret i forhold til bestemmelserne om tilbud til forældrene om alternative pasningsmuligheder på faste lukkedage, idet eleverne på Kirkebækskolen ikke kan være med i den kommunale pasningsordning. Der opstår derfor en konflikt imellem at have faste lukkedage og kunne tilbyde eleverne på Kirkebækskolen pasning.

Det fremgår videre, at skolebestyrelsen har brug for, at Børne- og Undervisningsudvalget tager stilling til, hvilket regelsæt, der skal veje tungest: Faste lukkedage - herunder tre uger i skolesommerferien eller forældrenes mulighed for at få 'erstatningspasset' deres barn, når sfo'en har lukket.

Det er skolebestyrelsens anbefaling, at hensynet til forældrenes behov for pasning af deres børn i skoleferier og mm. vægter højest i forhold til faste lukkedage.

Administrationen kan oplyse, at gruppeordningen på Strandgårdskolen og Skolen på Ishøjgård selv holder åbent i lukkeugerne for de elever, der har behov på grund socialpædagogiske behov eller pga. forældrenes arbejde.

Sfo’ en og børnehaven skal under alle omstændigheder stille ressourcer til rådighed for de børn der har behov for pasning i lukkeugerne. Det gør alle sfo’er og dagtilbud.

Det er administrationens anbefaling, at bestyrelsen på Kirkebækskolen selv skal etablere pasning i ferieperioderne og på lukkedage, der imødekommer behovene fra børn og forældre på Kirkebækskolen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at skolebestyrelsen på Kirkebækskolen selv etablerer pasning i ferieperioder og på lukkedage, der imødekommer elevernes behov for pasning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Kirkebækskolens budget ikke er reguleret i forhold til lukkeuger, hvilket er tilfældet på de øvrige skoler/sfo'er.

Bilag

Resume

I november 2018 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget en ramme for kontaktpersoner – herunder ramme for økonomi, visitering og udmøntning af beslutning. Den økonomiske ramme blev sat til kr. 4.000.000 (2017-niveau) for Ishøj og Vallensbæk kommuner tilsammen. Regnskabet for 2019 viser, at rammen er overskredet markant, hvilket vurderes at have været nødvendigt for at undgå anbringelser af unge. Erfaringen er, at udgifterne til kontaktpersoner er særdeles variable og er meget tæt forbundet til beslutninger om familiebehandling, anbringelser og dagbehandlingstilbud. Derfor forslås det, at rammen for kontaktpersoner fremadrettet indgår i en samlet model for styring på det samlede område i forhold til anbringelser og forebyggelse.

Sagsfremstilling

Udgifterne til køb af konktaktpersoner var i 2019 på 6,21 millioner for Ishøj-unge og 1,07 millioner for Vallensbæk-unge. Som det fremgik af sagsfremstillingen i november 2018, var det forventet, at udgiften reelt ville blive højere end rammen på 4,0 millioner, da en massiv indsats med kontaktperson kunne være en relevant løsning for unge, som er anbringelsestruede – typisk kriminalitetstruede unge og/eller unge i misbrug. Selvom der modregnes for dette, har udgifterne alligevel været betydeligt højere end de kr. 2,7 millioner, som rammen udgjorde for Ishøj. Omvendt er der anvendt lidt færre penge for unge fra Vallensbæk end forventet.

Den primære årsag til merudgifterne til kontaktpersoner i Ishøj har været en klar forebyggelsesstrategi i forhold til anbringelse af unge. Det bemærkes i den sammenhæng, at udgifterne til anbringelser er faldet fra 58,9 millioner til 54,4 millioner i 2019 – dvs. en mindreudgift på kr. 4,5 millioner. Udgifterne til køb af intensiv familiebehandling hos eksterne leverandører er i samme periode faldet med ca. 2,0 millioner. 

Samlet set har det være en hensigtsmæssig strategi at benytte kontaktpersoner i videre udstrækning end den økonomiske ramme, men det sætter spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt, at bevilling af kontaktpersoner styres ved hjælp af en økonomisk ramme. Hvis der var blevet styret mere skarpt på rammen, kunne det have medført betydelige udgifter på andre områder – f.eks. i forhold til anbringelse. 

Derfor forslås det, at administrationen udvikler en anden styringsstrategi for kontaktpersoner, hvor det sikres, at vi udnytter budgetternene til forebyggelse og anbringelse bedst muligt samlet set, og hvor bevilling af kontaktpersoner indgår i denne model. Modellen fremlægges på Børne- og Undervisningsudvalget inden sommeren 2020.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager overstående evaluering til orientering.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at administrationen fremlægger en samlet styringsmodel for forebyggelse og anbringelse inden sommeren 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Budget for kontaktpersoner for 2020 er 4,4 millioner. Det forventes, at et evt. øget budget til kontaktpersoner kan dækkes indenfor rammen af hele budgettet til forebyggelse og anbringelse (kr. 79,4 millioner i 2020).

Lovgrundlag

Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6 og § 76.

Bilag

Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et planlagt tilsyn i Sundhedsplejen d. 3. december 2019. Styrelsen fandt ingen problemer af betydning for patientsikkerheden under tilsynsbesøget.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private institutioner, virksomheder og behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar. Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn omlagt til et risikobaseret tilsyn. Styrelsen udvælger temaer og målepunkter risikobaseret ud fra en vurdering af, hvor der kan være risiko for patientsikkerheden og tager hensyn til behandling af særligt svage og sårbare grupper. Styrelsen udvælger i øjeblikket behandlingssteder til tilsyn på stikprøvebasis som led i afdækningen af risikoprofilen for forskellige typer af behandlingssteder.

Tilsynsbesøgene tager dels udgangspunkt i en række generelle målepunkter, dels i målepunkter, som er specifikke for typen af behandlingssted. Ved tilsynet af Sundhedsplejen var der fokus på følgende målepunkter:

 • Behandlingsstedets organisering.
 • Journalgennemgang (herunder bl.a. opfyldelse af formelle krav til journalføring).
 • Patientens retsstilling (herunder informeret samtykke til behandling).
 • Fagspecifikke målepunkter (herunder kommunikation og overgange i patientforløbet).
 • Hygiejne.
 • Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici.

På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne i følgende kategorier:

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsens kategorisering sker på baggrund af en samlet sundhedsfaglig vurdering af patientsikkerheden med konkret afsæt i de målepunkter, der er gennemgået.

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget d. 3. december 2019 vurderet, at Sundhedsplejen indplaceres i kategorien: ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden”.  Styrelsen angiver desuden, at Sundhedsplejen fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Tilsynsrapporten er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Skolebestyrelsen på Gildbroskolen har fremsendt vedhæftede brev til Børne- og Undervisningsudvalget, hvoraf det fremgår, at skolebestyrelsen ønsker, at forholdene på Gildbroskolens parkeringsplads forbedres.

Sagsfremstilling

Af brevet fra skolebestyrelsen fremgår det bl.a., at efter hegnet er sat op ved Tranebakken, opleves der et øget pres på parkeringspladsen, hvilket medfører, at forældre og andre besøgene parkerer uhensigtsmæssigt, idet der ofte er fyldt helt op på parkeringspladsen i tidsrummet mellem kl. 9.00 - 12.00. Der er endvidere en oplevelse af, at forældre, der skal aflevere deres børn i daginstitutionerne Tvillingehuset og Ørnebo også benytter skolens parkeringsplads.

Skolebestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at der mangler belysning midt på parkeringspladsen, og at der mangler en markering af et fortov på fortovsstrækningen. Bestyrelsen har et stort ønske om belysning på parkeringspladsen samt optegning af 'fortov' i lighed med skolens 'Kys og Kør-bane'.

Gildbroskolens bestyrelsen sendte et lignende brev til Børne- og Undervisningsudvalget i oktober 2019, hvor udvalget besluttede at oversende brevet til Teknik- og Bygningsudvalget.

Brevet fra skolebestyrelsen fra oktober 2019 afventer, at Teknik- og Bygningsudvalget behandler aftale om udendørsbelysning for hele kommunen på mødet i februar samt parkeringsanalyse på mødet i marts.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen.

Beslutning

Udvalget besluttede at oversende sagen til Teknik- og Bygningsudvalget.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Kommuneplan 2020 i offentlig høring i 8 uger sideløbende med den tilhørende miljørapport.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen. I kommuneplanen kan borgere og investorer orientere sig om, hvordan Ishøj Byråd vil realisere de visioner, som byrådet besluttede med Planstrategi 2016 samt byrådets 6 hovedpolitikker. Kommuneplanen sammenfatter således den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og tydeliggør, hvilke udviklingsområder, der er i spil.

Af
kommuneplanens rammer fremgår de konkrete byggemuligheder, som danner rammen for de efterfølgende lokalplaner. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det, hvordan der vil blive prioriteret indenfor en række fagområder både i lokalplanerne og i sagsbehandlingen samt en redegørelse herfor.

Ændringerne i kommuneplanen relaterer sig hovedsageligt til en opdatering og fastsættelse af rammer og retningslinjer i henhold til de

 • byudviklingsmuligheder, som er blevet muliggjort i forbindelse med ændringer i den overordnede planlægning, herunder landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 2019 og landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.
 • nye krav i planloven - herunder bl.a. udpegning af grønt danmarkskort, områder til produktionsvirksomheder og forebyggende planlægning for oversvømmelse.
 • visioner, som byrådet vedtog med Planstrategi 2016.
 • 6 hovedpolitikker, som byrådet vedtog i 2018.
 • kommuneplantillæg, der er vedtaget siden den seneste kommuneplan.

 Derudover er alle kommuneplanrammer, retningslinjer og redegørelser gennemgået, opdateret og tilpasset ny digital struktur i det statslige plansystem - plandata.

Kommuneplanen opdateres som udgangspunkt hvert 4. år, og i den mellemliggende periode udarbejdes der kommuneplantillæg for enkelte rammeområder ved behov.

Kommuneplanen har været under udarbejdelse over en længere periode. Emner, som planlovsændringer og nye landsplandirektiver samt temaerne; "Ishøj i udvikling", "Grønt danmarkskort", "Strandparken", "Mobilitet" og "Byens grønne struktur", har været en del af Byrådsseminar og Budgetseminar i 2019. I forhold til de nye muligheder i landsbyerne har der været afholdt borgermøde omkring landsbyudvikling i Vestervang i 2018.

Ishøj Kommuneplan er digital og kan tilgås med følgende link:
 

http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=15

 

Der afholdes et borgermøde i høringsperioden, hvor interesserede borgerne kan få lejlighed til at spørge ind til forslaget.

I vedlagte bilag er der redegjort nærmere for ændringerne.

I henhold til gældende lovgivning er der udarbejdet en miljørapport af planen, som sendes i høring sideløbende med forslaget til Kommuneplan 2020. Miljørapporten fremgår af den digitale portal (benyt link ovenfor) under fanen 'Om planen' - klik derefter på Miljøvurdering.

 

Indstilling

Børne-. og Undervisningsudvalget indstiller,

 • at forslag til Kommuneplan 2020 vedtages og sendes i høring i 8 uger
 • at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning kapitel 4.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 20. januar blev udvalget orienteret om, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bedt om en redegørelse for årsagerne til Vejlebroskolens faldende prøvekarakterer i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019. Redegørelsen fra Vejlebroskolen er udarbejdet og er vedhæftet dagsordenen.
 • Elevstatistik pr. 1. februar 2020 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Ankestyrelsen gennemfører en årligt tilbagevendende undersøgelse – Børnesagsbarometret – hvor det vurderes, om kommunerne overholder centrale krav i lovgivningen, når sager om udsatte børn og unge behandles. Alle kommunerne skal deltage i undersøgelsen hvert tredje år. I forbindelse med undersøgelsen skal kommunerne indsende sager til Ankestyrelsen. Ishøj Kommune indsendte i efteråret 2019 i alt 17 sager til Ankestyrelsen. Vallensbæk Kommune har netop modtaget besked om, at de skal indsende sager i 2020.
 • Invitation og procesplan til møde om Ny Start Samarbejde den 10. februar kl. 14.00 - 16.00 i byrådssalen for ledere og tillidsrepræsentanter på skoleområdet er vedhæftet dagsordenen til orientering. 
 • Rapport om sygefravær på dagtilbuds-, sfo- og skoleområdet er vedhæftet dagsordenen til orientering. Rapporten viser udviklingen i sygefraværet i 2019 sammenlignet med årene 2018 og 2017.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag