Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 11. maj 2015 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagsfremstilling

Jonas Mannov, som er leder af stabsenheden Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse, giver en kort orientering om den aktuelle staus på det tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. maj 2015 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Punktet på erindringslisten vedr. drøftelse af mulighed for at introducere Ishøj's unge til erhvervsuddannelserne udsættes til mødet den 15. juni 2015.

Bilag

Sagsfremstilling

  • Undervisningsministeriet har udsendt en orientering om reglerne for lektiehjælp og faglig fordybelse i folkeskolen efter det kommende folketingsvalg. Brevet fra Undervisningsministeriet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
  • Status på klassedannelsesplanen for børnehaveklasser til skoleåret 2015/2016 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
  • Kompetenceudviklingskataloget for skolerne i Ishøj Kommune for skoleåret 2015/2016 uddeles på mødet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Der blev orienteret om screeningsresultater for Strandgårdskolen og Gildbroskolen, som er foretaget af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i januar 2014 blev det besluttet, at der på hvert Børne- og Undervisningsudvalgsmøde gives en status på implementering af folkeskolereformen på udvalgte områder.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 blev der konstateret en stigning i sygefraværet blandt lærerne. Der er efterfølgende udarbejdet sygefraværsrapporter for lærerne hver måned. En opdateret sygefraværsrapport, hvoraf sygefraværet for april 2015 fremgår, er vedhæftet dagsordenen.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 20. april 2015 bad udvalget om en status på folkeskolereformens bestemmelse om bevægelse. Administrationen har spurgt skolerne, hvad status er, og skolernes svar er samlet i vedhæftede bilag.

Med folkeskolereformen fulgte et nationalt mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Det betyder, at alle elever hvert år deltager i en trivselsmåling, som er den samme for alle folkeskoler i landet. Resultatet af trivselsmålingen 2015 udgør nulpunktet for de efterfølgende målinger. Resultatet af trivselsmålingen for 2015 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Temaer til kommende møder med skolebestyrelserne:

 - Trivselsmålinger

 - Status på bevægelse i folkeskolen

Bilag

Resume

Brugerportalinitiativet skal understøtte de opgaver, som fremgår af ”Aftale om et fagligt løft af folkeskolen”, som blev indgået i juni 2013: ”Der udvikles endvidere en fælles brugerportal for folkeskolen, som understøtter et tættere samarbejde med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige progression i forhold til Fælles Mål samt en længere og varieret skoledag. En forbedret digital understøttelse af elevplanen vil indgå i arbejdet med brugerportalen”

Sagsfremstilling

Brugerportalsinitiativet består af to platforme - samarbejdsplatformen og læringsplatformen.
Samarbejdsplatformen har fokus på kommunikation og videndeling mellem alle målgrupper i folkeskoler og dagtilbud. Der anskaffes en landsdækkende løsning, hvor KOMBIT gennemfører et fælles udbud på vegne af kommunerne. KL anbefaler og opfordrer til, at kommunerne går med i udbuddet. Ishøj Kommune samarbejder i relevante arbejdsgrupper i KL med at forbedre rammearkitekturen og påvirke udbudsmaterialet. Hvis den nuværende platform Skoleintra bliver udskiftet efter udbuddet, vil det betyde et stort arbejde med at sikre lærernes kendskab til og brug af det nye system. Det samme gælder i dagtilbuddene, hvis Børneintra bliver udskiftet efter udbuddet.

Læringsplatformen har fokus på undervisning og elevens læringsproces. I læringsplatformen skal lærere kunne forberede, udføre og evaluere undervisningen - både på elevniveau og på klasseniveau.

KL ønsker flere sideløbende og konkurrerende løsninger. Ishøj Kommune skal indgå en aftale om læringsplatform inden 2017. I øjeblikket er markedet ungt og rammearkitekturen er ikke færdig fra Kombits side. IT-vejlederne og konsulenten på området undersøger markedet frem til sommeren 2016 og er i løbende dialog med leverandører, skoleledere, IT-vejledere og KL. Det er højt prioriteret, at læringsplatformen skal kunne arbejde med åbne snitflader og kunne bruge oplysninger fra de digitale læremidler, som skolerne har investeret i.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Den kommunale del af finansieringen, af både samarbejds- og læringsplatformen, forventes at kunne holdes inden for den nuværende budgetramme. Der skal afsættes ressourcer til efteruddannelse og fokuseret ledelsesopmærksomhed i skiftet mellem platformene. Men det er for tidligt at sige, i hvilket omfang ressourcerne skal afsættes.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget har modtaget en henvendelse fra skolebestyrelsen på Ishøj Skole, som ønsker at komme på et udvalgsmøde og præsentere skolens visioner. Skolebestyrelsen har fået svar på deres henvendelse.

Henvendelsen fra Ishøj Skole har givet anledning til at drøfte, om Børne- og Undervisningsudvalget skal mødes med skolebestyrelserne. Det kunne evt. være møder over to dage, hvor Børne- og Undervisningsudvalget holder separate møder med hver skolebestyrelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter mulighederne for at holde møder med skolebestyrelserne.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede mulighederne for at holde møder med skolebestyrelserne og genoptager drøftelserne på udvalgsmødet den 15. juni 2015.

Resume

PPR Center Ishøj-Vallensbæk bevilger kørsel til specialundervisning og specialpædagogiske tilbud. Der bliver bevilget kørsel til skolebørn, småbørn, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og voksenspecialundervisning.

I praksis bevilger PPR mere kørsel, end centeret lovgivningsmæssigt er forpligtiget til. I vedhæftede notat er praksis og lovgivning beskrevet på de fire områder.

Sagsfremstilling

Skolebørn

Lovgivning: Det fremgår af folkeskolelovens § 26, at 'kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem hjemmet og skolen eller brobygningsinstitutionen' det fremgår videre, at der bevilges kørsel, når børn har længere skolevej end 2 1/2 km. i børnehaveklasse og på 1 - 3. klassetrin, 6 km. på 4. - 6. klassetrin, 7 km. på 7. - 9. klassetrin og 9 km. på 10. klassetrin og til 'børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet'.

Børne- og Undervisningsudvalget har den 12. december 2011 besluttet at præcisere grundlaget for bevilling af kørsel til gruppeordningen på Strandgårdskolen, således at elever fra 4. klasse, der ikke har de fornødne kompetencer til at komme forsvarligt i skole, bliver tilbudt kørsel med bus til og fra skole.

Praksis: Der bliver bevilget kørsel i henhold til ovenstående kriterier. Derudover bevilges der hjemtransport fra skolefritidsordningen i ferierne, hvilket lovgivningen ikke forpligtiger.

Småbørnsområdet

Lovgivning: Det fremgår ikke af dagtilbudsloven, at der skal tilbydes kørsel til specialgrupper, korte sproggruppeforløb og specialbørnehaver. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 22. oktober 2012, at børn med særlige behov bliver bevilget kørsel, når de bliver visiteret til specialbørnehavegrupperne i Piletræet og Birkely, når afstanden er større end 2,5 km. Af folkeskoleloven fremgår det, at der kan bevilges kørsel til de elever, der bliver bevilget specialundervisning, hvilket er tilfældet for børn i de udvidede sproggruppeforløb til førskolebørn på Strandgårdskolen.

Praksis: Til korte og udvidede sproggruppeforløb på Strandgårdskolen bliver børnene kørt til og fra deres dagtilbud af kørselsafdelingen. Der bevilges kørsel til specialbørnehaver.

STU

Lovgivning: Kommunen er forpligtiget til at dække udgifter til transport til unge med særligt kørselsbehov ud over 22 km.

Praksis: Alle STU-elever får bevilliget et buskort, uanset hvilken strækning der køres.

Voksenspecialundervisning

Lovgivning: Hvis der er særlige befordringsbehov, skal kommunalbestyrelsen sørge for og finansiere befordring til og fra undervisning. Kommunalbestyrelsen skal yde befordringsgodtgørelse, hvis transport til og fra undervisningsstedet er på 22 km. eller derover.

Praksis: Visiterede til specialundervisning, der pga. arten af deres handicap ikke kan transportere sig selv, bevilges kørsel. Alle, som kan transportere sig selv, kan få deres udgifter til offentlig transport eller kørsel i egen bil dækket.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget godkender PPR Centerets praksis omkring kørsel til og fra specialpædagogiske tilbud.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune igangsatte i 2011 et projekt, hvor formålet var at nedbringe sygefraværet blandt det pædagogiske personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo'er. Projektet har titlen 'Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?'.
Projektets formål har været, at nedbringe sygefraværet blandt pædagogisk personale i Ishøj Kommunes dagtilbud og sfo’er til landsgennemsnittet eller derunder inden udgangen af 2014.
Der blev udarbejdet en undersøgelsesrapport i 2012 og opfølgninger på undersøgelsesrapporten i foråret 2013 og 2014.

Sagsfremstilling

Den sidste undersøgelsesrapport er udarbejdet og indeholder tallene for 2014. Rapporten er vedhæftet dagsordenen.
Det fremgår af rapporten, at de vigtigste konklusioner i projektperioden er, at sygefraværet samlet er faldet med gennemsnitlig 4,3 sygefraværsdag pr. fuldtidsstilling fra 2011 - 2014. Det svarer til, at der er 8,6 fuldtidsstilling mere på arbejde i 2014, end der var i 2011. Sygefraværet er steget en anelse fra 2013 til 2014.

Målet var, at nedbringe sygefraværet blandt pædagogisk personale i Ishøj Kommunes dagtilbud til landgennemsnittet eller derunder ved udgangen af 2014. Dette mål er næsten nået, idet sygefraværet i projektperioden er nedbragt til 0,3 sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling over landsgennemsnittet for 2011. Landsgennemsnittet for 2014 kendes endnu ikke.

Sygefraværsprojektet blev afsluttet i 2014, og det samlede projekt evalueres med henblik på at vurdere effekten af projektets indsatser og aktiviteter.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at analysen af sygefraværet blandt pædagogisk personale 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.
Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at sygefraværsrapporten først sendes til efterretning i Byrådet, når evalueringsrapporten er udarbejdet.

Bilag

Resume

Forældrebestyrelsen i Firkløveren har sendt en ansøgning til Børne- og Undervisningsudvalget om mulighed for fortsat at afholde en årlig pædagogisk arbejdsdag. Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

I ansøgningen oplyses det, at Firkløveren i en længere årrække, med opbakning fra forældrebestyrelsen, har afholdt en årlig lukkedag den første fredag i oktober, hvor personalet sammen har haft mulighed for at udvikle det pædagogiske arbejde. Firkløveren ønsker at fortsætte denne praksis.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har oplyst Firkløverens leder om, at beslutning vedrørende afholdelse af lukkedage træffes af Byrådet, og at institutionen ikke på egen foranledning kan beslutte at afholde en lukkedag udover dem, som Byrådet har besluttet. Beslutningen om hvorvidt Firkløveren kan afholde en ekstra lukkedag, hvor personalet samlet har mulighed for at udvikle det pædagogiske arbejde, ligger således hos Byrådet.

I Ishøj Kommune er der vedtaget fire faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres tre lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de tre lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. Én institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår. Med den ekstra lukkedag holder Firkløveren 8 lukkedage.

Der kan oplyses, at der er andre institutioner i kommunen, som har ytret ønske om muligheden for at afholde en ekstra lukkedag med henblik på at afholde en pædagogisk dag.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede ligeledes den 17. december 2009, at et fremmøde på under 20 % af betegnes som lavt fremmøde i kommunens dagtilbud. Der kan således ikke placeres lukkedage på dage, hvor fremmødet er over 20 %.

Som følge af kommuneaftalen for 2009 mellem regeringen og KL, må der kun holdes lukket på dage, hvor fremmødet af børn i daginstitutionen er lavt – dvs. på dage hvor mange børn og forældre holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Det kan f.eks. være i sommerferien, mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Familier med et pasningsbehov på de dage, hvor barnets egen institution holder lukket, skal have et tilbud om pasning i en anden institution, dog ikke på lukkedage placeret den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag).

Byrådet kan delegere kompetencen til at fastlægge lukkedage til forældrebestyrelsen i kommunens institutioner inden for de rammer, der i kommunen er fastsat omkring lukkedage.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter

  • ansøgningen fra Firkløveren om mulighed for forsat at afholde en pædagogisk arbejdsdag, hvor der er lukket i institutionen
  • om en eventuel ekstra lukkedag med mulighed for afholdelse af pædagogisk arbejdsdag skal være gældende for alle institutioner i Ishøj Kommune.

Beslutning

Firkløverens ansøgning imødekommes for 2015.

Sagen genoptages på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 17. august 2015. Inden mødet skal administrationen, i samarbejde med daginstitutionslederne, finde mulige modeller for at pædagogiske dage kan afholdes på hverdage indenfor det aktuelle lovgrundlag.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Venteliste pr. 1. maj 2015 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er ingen verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

På mødet gives en orientering om sager, der har været i Klagenævnet for Specialundervisning.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Taget til efterretning.