Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 18:30

Mødelokale Tårnbjerget, Ishøj Rådhus - etage 2

Sagsfremstilling

 • Årshjulet for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Den socialdemokratiske gruppe ønskede primo 2017 at få data over antallet af fratrådte lærere på skolerne i Ishøj Kommune, og at data så vidt muligt fokuserer på årsagerne til afgang.

I vedhæftede bilag vises en opgørelse over antallet af fratrådte lærere fordelt på skolerne i Ishøj Kommune i skoleårene 2013/14 til 2020/21. I de tilfælde, hvor årsagen til lærernes fratræden er kendt for skolelederne, er dette angivet. På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i oktober 2019 blev det besluttet, at statistikken fremover skal indeholde information om de fratrådte læreres alder samt ansættelsesperiode. Opgørelsen for skoleåret 2019/20 og 2020/21 indeholder således disse informationer.

Sagsfremstilling

Antal ansatte lærere er opgjort pr. 1. august i det pågældende skoleår og lærere, der er arbejdende på skolen, tælles med. Det betyder bl.a., at barselsvikarer er talt med, mens lærere på barsel ikke er talt med i opgørelsen. Løntilskudsmedarbejdere er ikke medregnet. Såvel antallet af ansatte lærere, som antallet af fratrådte lærere er opgjort i antal hoveder.

Skolelederne er blevet bedt om at angive årsagen til lærernes fratræden, hvis årsagen er kendt. Det skal bemærkes, at skolelederne ikke må spørge, hvorfor en medarbejder vælger at opsige sin stilling. Flertallet af medarbejdere vælger dog selv at oplyse om årsagen, når de siger op. Således indeholder vedhæftede notat, årsager til lærernes fratræden i det omfang, lærerne selv har valgt at angive årsagen.

Af vedhæftede bilag fremgår opgørelsen over antal fratrådte lærere:

 • I 2013/14 er der fratrådt 33 lærere, svarende til 13 % af antal ansatte lærere.
 • I 2014/15 er der fratrådt 49 lærere, svarende til 18 % af antal ansatte lærere.
 • I 2015/16 er der fratrådt 63 lærere, svarende til 23 % af antal ansatte lærere.
 • I 2016/17 er der fratrådt 38 lærere, svarende til 15 % af antal ansatte lærere.
 • I 2017/18 er der fratrådt 27 lærere, svarende til 11 % af antal ansatte lærere.
 • I 2018/19 er der fratrådt 43 lærere, svarende til 18 % af antal ansatte lærere.
 • I 2019/20 er der fratrådt 29 lærere, svarende til 13 % af antal ansatte lærere.
 • I 2020/21 er der fratrådt 32 lærere, svarende til 14 % af antal ansatte lærere.

I skoleåret 2020/21 er det særligt følgende fratrædelsesårsager, der gør sig gældende:

”Søgt nye udfordringer på anden skole” (28 %). Kategorien ”Andet” udgør 19 %. Over halvdelen (56 %) af de lærere, der har søgt nye udfordringer på anden skole er fratrådt fra Strandgårdskolen (5 lærere). De resterende er fordelt mellem Gildbroskolen (2 lærere - 22 %), Ishøj Skole (1 lærer - 11 %) og Skolen på Ishøjgård (1 lærer - 11 %).

Data viser desuden, at den største andel af fratrådte lærere er i alderskategorien 30-39 år i 2020/21 (34 %). Lidt over en tredjedel af dem har søgt nye udfordringer på en anden skole.

I forhold til ansættelsesperioden, er det særligt lærere, der har været ansat under 1 år, der fratræder stillingen. Det hænger både sammen med, at der i 2020/21 har været flere tidsbegrænsede ansættelser, og at der er blevet søgt nye udfordringer på anden skole inden for det første ansættelsesår. 25 % af de fratrådte lærere i 2020/21 har været ansat over 10 år, og årsagen for fratrædelse er for tre fjerdedele, at de er gået på pension eller efterløn.

Bilaget er lukket, da identificering af de enkelte afskedigede lærere ikke kan udelukkes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvorvidt udvalget fortsat ønsker statistikken udarbejdet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at administrationen fortsætter med at lave opgørelsen en gang årligt, men i en reduceret udgave, hvor årsager til fratrædelser ikke fremgår.

Resume

Ifølge Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen § 4, stk.1 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet sit ønske om udtræden og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen.

Sagsfremstilling

Mathias Mathiasen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen på Gildbroskolen. Skolens leder oplyser, at han forventer at afholde suppleringsvalg til skolebestyrelsen som følge af udtrædelsen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Administrationen har modtaget meddelelse om, at Ishøj Kommune vil få tildelt 5.067.000 kr. i 2022 fra ’Puljen til indfasning af minimumsnormeringer’ jf. Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Med sagen fremlægges indstilling om budgetbevilling.

Sagsfremstilling

”Puljen til indfasning af minimumsnormering” har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til de lovbundne minimumsnormeringer, og som vil være gældende fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer tilsiger, at der gennemsnitligt skal være 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Anvendelsen af midlerne skal være relateret til det pædagogiske personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i daginstitutionerne.

Ishøj Kommune modtog i 2021 en bevilling fra staten på 3.602.000 kr. til formålet. Dette beløb forhøjes fra 2022 til 5.067.000 kr., hvorfor der nu forelægges en ny sag til politisk behandling.

Byrådet besluttede på mødet den 4. maj 2021, at midlerne tildeles daginstitutionerne efter princippet, pengene følger barnet i forholdet 2 til 1, svarende til antal børn pr. personale, jf. ovenfor. Dvs. at midlerne fordeles, så vuggestuebørn får den dobbelte tildeling pr. barn i forhold til børnehavebørn, med udgangspunkt i det normerede børnetal for 2022. Det er muligt at opkræve forældrebetaling af de tildelte midler. Byrådet besluttede på mødet den 4. maj 2021, at der opkræves forældrebetaling af de tildelte midler fra og med 1. januar 2022, samt at indtægterne fra den øgede forældrebetaling, fratrukket forventede udgifter til søskenderabat og fripladstilskud, tildeles institutionerne efter samme princip som tildelingen af puljemidlerne. I bevillingen er det endvidere forudsat, at tilskuddet til privatinstitutioner og privat pasning øges. Kommunen vælger selv, om de tildelte puljemidler skal medvirke til at finansiere denne øgede udgift. Administrationen har i beregningen taget udgangspunkt i, at der afsættes ca. 200.000 kr., svarende til 4 %, af puljemidlerne til at dække den øgede udgift.

Lovgrundlag

Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager 5.067.000 kr. til at øge normeringerne i 2022. I bevillingen er det forudsat, at tilskuddet til privatinstitutioner og privat pasning skal øges. Administrationen har taget udgangspunkt i, at der afsættes ca. 200.000 kr. af puljemidlerne til formålet.

Kommunerne skal aktivt tilmelde sig puljen. Administrationen har tilmeldt Ishøj Kommune den 15. september 2021. Hvis der er kommuner, der frasiger sig puljemidlerne, fordeles disse midler til de kommuner, der ønsker at modtage midlerne. Såfremt Ishøj Kommune tildeles ekstra midler anbefaler administrationen, at bevillingen håndteres i forbindelse med 1. politiske budgetopfølgning 2022, og at der ikke opkræves forældrebetaling for de ekstra midler i 2022.

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålet.

Eventuelt uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales til Børne- og Undervisningsministeriet.

Tildeling af midler til minimumsnormeringer i årene fremover kendes endnu ikke.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 1. der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 5.067.000 kr. i 2022 samt i budgetoverslagsårene på budgetområde B40.20.05 Fællesudgifter og -indtægter vedrørende dagtilbud.
 2. der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 5.067.000 kr. i 2022 samt i budgetoverslagsårene på budgetområde B40.20.10 Driftssteder vedrørende dagtilbud.
 3. en evt. ekstrabevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet ud over 5.067.000 kr. håndteres i forbindelse med 1. politiske budgetopfølgning 2022.
 4. der af den samlede bevilling afsættes 200.000 kr. af bevillingen til at øge tilskuddet til privatinstitutioner og privat pasning.
 5. midlerne fordeles til daginstitutionerne i forholdet 2 til 1, som beskrevet i sagsfremstillingen.
 6. der opkræves forældrebetaling af de tildelte midler fra og med 1. januar 2022.
 7. indtægterne fra den øgede forældrebetaling, fratrukket forventede udgifter til søskenderabat og fripladstilskud, tildeles institutionerne som en tillægsbevilling og fordeles efter samme ”forholdet 2 til 1”-princip som tildelingen af puljemidlerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I den eksisterende dagtilbudslov fremgår det af § 5, at Byrådet fører tilsyn med indholdet af dagtilbuddene, samt at Byrådet skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. Børne- og Undervisningsudvalget vedtog den 15. december 2020; Ramme for det pædagogiske tilsyn med dagtilbud i Ishøj Kommune. Rammen er offentliggjort på kommunens hjemmeside og er bilagt sagen.

Af sagsfremstillingen fra den 15. december 2020 fremgik det endvidere, at der med udgangspunkt i tilsynsrammen arbejdes videre med udvikling af en tilsynsmetode, der kan understøtte en klar og systematisk tilgang til vurdering af kvaliteten.

Administrationen fremlægger hermed en tilsynsmodel til godkendelse i Børne- og Undervisningsudvalget. Tilsynsmodellen er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Siden Børne- og Undervisningsudvalgets godkendelse af rammen for det pædagogiske tilsyn er der fremkommet et nyt lovforslag vedrørende udvidet tilsyn i dagtilbud, som pt. er i høring. Af lovforslaget fremgår det bl.a., at Byrådet (udover rammen) skal offentliggøre en beskrivelse af, hvordan tilsynet med det pædagogiske indhold tilrettelægges. Beskrivelsen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen anvender anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og sikrer uvildighed i tilsynet, hvordan kommunen anvender data, herunder observationer i tilsynet samt processen ved iværksættelse af skærpet tilsyn. Lovforslaget er bilagt sagen.

Den foreslåede tilsynsmodel er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af tre dagtilbudsledere samt medarbejdere og centerchefen i Center for Dagtilbud og Uddannelse. Arbejdet med tilsynsmodellen er kvalificeret dels af KL-partnerskabet om tilsyn, som Ishøj Kommune har deltaget i, og dels af samarbejdet med Hanne Kathrine Krogstrup, professor i evaluering og organisationsudvikling ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet, som har bistået i udviklingen af modellen. Tilsynsmodellen har løbende været drøftet i dagtilbudslederkredsen og er senest justeret og tilpasset det nye lovforslag.

Arbejdet med modellen tager således afsæt i gældende og forventelig fremtidig lovgivning, det nationale pædagogiske grundlag, den pædagogiske læreplan, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, Ishøj Kommunes Strategi på dagtilbudsområdet og ikke mindst Ishøj Kommunes kvalitetsparametre for dagtilbud.

Det pædagogiske tilsyn tilrettelægges som et udviklingstilsyn, der har til formål løbende at styrke kvaliteten i kommunens dagtilbud. Udgangspunktet for tilsynet er at understøtte en kontinuerlig videreudvikling af det enkelte dagtilbud, såvel som dagtilbudsområdet generelt ved at lære af de indsigter, som fremkommer i tilsynet på tværs af dagtilbuddene.

Tilsynet foretages af konsulenter i Dagtilbud og Uddannelse. Udvælgelse af fokusområder, indsamling af data, vurdering af kvalitet samt afrapportering foregår efter samme metoder for alle dagtilbud, sådan som det er beskrevet i modellen. På den måde sikres der størst mulig uvildighed og armslængde.

Det pædagogiske tilsyn består af fire overordnede elementer:


 1. Et fundament af fokusområder, der er fælles for alle dagtilbud, som tager afsæt i kvalitetsparametrene; Samspil og relationer, Pædagogiske læringsmiljøer, Det fysiske rum og pædagogiske materialer, Pædagogiske rutiner og Børns deltagelse og indflydelse. Kvalitetsparametrene understøtter det nationale pædagogiske grundlag, og er udvalgt, fordi de udgør det fundament, der skal være til stede i alt pædagogisk arbejde uanset lærings- og udviklingsområde.
 2. Dagtilbuddets egne fokusområder, som udvælges på baggrund af de seks læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen inddrages i udvælgelsen af to læreplanstemaer, som dagtilbuddet ønsker at tilsynet skal kigge på som en del af tilsynet.
 3. Fælles dialogmøde med forældrebestyrelserne om forældreindflydelse- og samarbejde med efterfølgende drøftelse i det enkelte dagtilbud.
 4. Et særligt fokusområde, som kan vælges. Det kan fx være et aktuelt tema, som politikerne, administrationen eller dagtilbuddene ønsker, at der sættes fokus på. Der er ikke nødvendigvis knyttet et særligt fokusområde til tilsynet hver gang, fx er der på første tilsynsrunde ikke tilknyttet et særligt fokusområde, da der her vil være fokus på at få grundmodellen til at fungere.


Administrationen anbefaler, at tilsynsmodellen prøves af på to – tre dagtilbud med henblik på at rette op på evt. uhensigtsmæssigheder.

Det pædagogiske tilsyn er en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud. Udover det pædagogiske tilsyn består tilsynet også af løbende ledelsestilsyn, data fra kvalitetsrapporten, som udgives hvert andet år, økonomiske tilsyn, Arbejdstilsyns besøg, fødevarekontrol, hygiejne tilsyn og legepladstilsyn. Desuden fører Center for Dagtilbud og Uddannelse uanmeldt skærpet tilsyn, hvis der er tegn på/underretninger om alvorlige uhensigtsmæssigheder i et dagtilbuds pædagogiske arbejde. Det skærpede tilsyn er specifikt beskrevet i modellen på side 21.

Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse præsenterer modellen for udvalget på mødet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 5.

Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud).

Økonomi

Det udvidede tilsyn er en markant udvidelse i forhold til såvel eksisterende lovgivning som eksisterede praksis på området, og vil fra 2022 være en særdeles ressourcetung opgave særligt for Center for Dagtilbud og Uddannelse, men også for dagtilbudslederne. På baggrund af lovforslaget om bl.a. det udvidede tilsyn, som er i høring, forventes det, at Ishøj Kommune fra 2022 tilføres ca. 120.000 kr. i DUT-midler til opgaven. Når Ishøj Kommune får meddelelse om konkret tildeling af midler vil administrationen vende tilbage med en bevillingssag.

Med omrokeringer inden for centerets eksisterende personalemæssige ressourcer og opgaver, samt den forventede DUT-tilførsel, vil udgifterne til opgaven kunne holdes inden for centerets ramme.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender den fremlagte model for det pædagogiske tilsyn i Ishøj Kommune og beslutter, at bemyndigelsen til at justere modellen indenfor den besluttede ramme delegeres til administrationen med henblik på at sikre, at modellen til enhver tid er hensigtsmæssig i forhold til gældende dagtilbudsstruktur samt tilpasset den til enhver tid gældende lov.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. oktober 2021.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2021 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Administrationen følger udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Elevstatistik af 1. oktober 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.


 • KKR Hovedstaden har fremsendt monitoreringsmateriale vedrørende det specialiserede socialområde. Formålet er blandt andet at skabe overblik over udgiftsudviklingen på børne- og voksenområdet.

  Overordnet viser monitoreringsmaterialet, at udgifterne til det specialiserede børneområde er faldet de seneste år. Denne udvikling ses også i Center for Børn og Forebyggelses egne opgørelser. Mens Ishøj Kommune i 2018 og 2019 havde højere udgifter pr. indbygger end det gennemsnitlige niveau for sammenligningskommunerne i regionen, faldt udgiftsniveauet i 2020 til lige under gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

  Det bemærkes, at der fra 2019 (og foregående år) til 2020 ses en meget markant ændring i fordelingen af udgifter til henholdsvis forebyggende indsatser og anbringelsesområdet i Ishøj Kommune. Det stærke fokus på at forebygge frem for at anbringe er især tydeligt fra 2019 til 2020. Denne udvikling forventes at vare ved i 2021 og 2022. Ændringen skyldes en kombination af færre anbringelser og flere udgifter til forebyggende indsatser. Særligt er brugen af kontaktpersoner øget markant.

  Det bemærkes endvidere, at Ishøj Kommune modtager færre underretninger pr. 0-22-årig end sammenligningskommunerne. I Center for Børn og Forebyggelse oplever vi dog generelt, at vores samarbejdspartnere (især skole og dagtilbud) underretter rettidigt. En mere nuanceret forståelse af forskellene i underretningspraksis vil kræve, at der foretages en analyse af underretningspraksis i sammenligningskommunerne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.