Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 12. december 2016 kl. 17:00

Mødelokalet på etage 5

Sagsfremstilling

Cool Kids er samtalegrupper for børn i alderen 6 - 12 år og deres forældre. Tilbuddet henvender sig til de børn og deres forældre, som oplever, at barnets angst er en styrende faktor i familien og for barnets selv i sådan grad, at angsten hæmmer barnets trivsel.

 

Psykolog Ása Egholm samt konsulent og psykoterapeut Susanne Pliniussen fra Center for Børn og Forebyggelse giver en præsentation af Cool Kids.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. december 2016 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Ungebyrådsmødet i 2017 afholdes den 15. marts kl. 14.30 - 16.00.
 • Administrationen har i perioden fra den 1. december 2016 og frem til 1. marts 2017 lukket ventelisten for børn fra andre kommuner, som ønsker plads i dagtilbud i Ishøj Kommune. Ifølge dagtilbudsloven er det muligt at lukke for optag på ventelisten, hvis det ikke er muligt at overholde pasningsgarantien, eller hvis det vil kræve en udvidelse af kapaciteten. Beslutningen gælder i tre måneder.
 • KL har udsendt 'Tal for din folkeskole', hvor de nyeste nøgletal for skoleområdet præsenteres. Nøgletallene er delt op i fem temaer: Resultater, Kompetencedækning, Inklusion, Arbejdsgiverforhold og Ressourcer. Til dagsordenen er vedhæftet brev fra KL vedr. nøgletal, nøgletalsoversigt og baggrundsnotat om nøgletalskonceptet.
 • Referat af mødet i Ishøj Fælles Elevråd den 9. november 2016 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

På mødet blev der informeret om 'Skolevalg 2017'. Statsministeren udskriver 'Skolevalg 2017' mandag den 16. januar 2017. Valget afholdes den 2. februar 2017. Alle folkeskoler i Ishøj Kommune er tilmeldt skolevalget.

Bilag

Resume

Skolebestyrelsen på Ishøj Skole har sendt et brev til Børne- og Undervisningsudvalgets formand Jeannette Merklin vedr. skoleudsættere i Ishøj Kommune. Brevet er vedhæftet dagsordenen som bilag sammen med ansøgningsskemaet for skoleudsættelse. Af brevet fremgår det, at skolebestyrelsen har drøftet, om den lave andel af børn, der skoleudsættes, kan have negative konsekvenser for skolestarten, barnets trivsel og for skolelivet herefter.

Sagsfremstilling

Når ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten behandles af administrationen holder administrationen sig meget tæt til folkeskoleloven. Beslutninger om udsættelse foretages altid på baggrund af en konkret og begrundet vurdering fra barnets institution og en psykolog fra Center for Børn og Forebyggelse. Som det fremgår af vejledningen kan udsættelse bevilges, hvis det vurderes, at barnet vil få brug for særlig meget støtte i børnehaveklassen og at et ekstra år i institutionen vil kunne gøre, at barnet året efter kan starte i børnehaveklassen uden støtte eller med kun lidt støtte. For nogle børn er et ekstra år i børnehaven netop det, der kan gøre forskellen, for andre børn er det sfo’en og året i børnehaveklassen, der modner og udvikler.    

I kvalitetsrapporten, som udarbejdes hvert andet år, fremlægges en statistik for udsættelse af undervisningspligten. Den vedhæftede tabel stammer fra kvalitetsrapporten for 2015.

I indeværende skoleår modtog Center for Dagtilbud og Skoler i alt 9 ansøgninger om udsættelse af undervisningspligten. Heraf er der bevilliget 7 udsættelser, mens 2 har fået afslag.  

Af KLs nøgletalskoncept for folkeskoleområdet 2015 fremgår det, at andelen af børn der fylder 7 år eller mere i det kalenderår, de starter i børnehaveklasse i 2015 var 1,7 % i Ishøj, mens den var 3,1 i Albertslund, 6,1 i Høje Taastrup, 7,0 i Vallensbæk, 9,6 i Glostrup, 9,8 i Brøndby, og 12,1 i Greve.  

Institutionerne i Ishøj har i de seneste par år udviklet og kvalificeret arbejdet med skoleforberedende aktiviteter i samarbejde med sfo’er og børnehaveklasseledere med vejledning fra konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skoler.  

Børne- og Undervisningsudvalget har den 13. februar 2012 besluttet at uddelegere beslutningskompetencen vedr. udsættelse af undervisningspligten til administrativt niveau/Center for Dagtilbud og Skoler.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at temaet drøftes med skolebestyrelserne ved næste dialogmøde.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Budgetforligspartierne vedtog i 2015 at afsætte 200.000 kr. til udvikling af daginstitutioner til forberedelse af skoleparathed.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 34 sætter de overordnende rammer for undervisningspligtens indtræden og mulighed for udsættelse af undervisningspligten. Af § 34 fremgår det, at ”Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år…” og ”Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, jf. § 54, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.”

Bilag

Resume

Undervisningsministeriet har oprettet en pulje, som har til formål at støtte projekter, der skal være med til at gøre forældresamarbejdet i folkeskolen bedre til gavn for elevers læring og trivsel. Ansøgningsfristen til puljen er den 7. december kl. 12.00.
Gildbroskolen ønsker at søge denne pulje. Da ansøgningsfristen allerede var den 7. december, har skolen sendt ansøgningen til ministeriet inden Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Gildbroskolen er optaget af at øge den enkelte elevs læring og faglige progression.  Der er mange faktorer, som spiller ind på effekten af elevernes læring. Bl.a. har lærernes faglige kompetencer og relationer til eleverne, samt elevernes motivation for at lære stor betydning. Forældrene er også en vigtig faktor for deres børns læring, faglige progression og trivsel i skolen. Det er derfor afgørende, at der er et godt samarbejdet mellem skole og hjem, at forældrene er deltagende og bakker skolen op, og at skolen inddrager forældrene i deres børns læring. 

Med det udgangspunkt har Gildbroskolen søgt Undervisningsministeriets pulje til styrkelse af skole-hjem-samarbejdet. Ansøgningen er vedhæftet som bilag. 

Formålet med projektet er at styrke skole-hjem-samarbejdet specifikt med fokus på inddragelse og involvering af forældre i børns læring og faglige progression samt trivsel. Dette ønsker skolen at indfri ved at kvalificere medarbejdernes brug af den digitale læringsplatform som kommunikationsmiddel mellem skole og hjem samt ændre form og indhold for skole-hjem-samtalen, så denne sætter elevens læring i centrum og inddrager og involveret forældrene i målene for deres børns læring og trivsel. 

Projektet indeholder fire elementer:

1.    Kompetenceudvikling af skolens medarbejdere.
2.    Udvikling og afprøvning af ny skole-hjem-samtale.
3.    Udarbejdelse af informationsmateriale (folder og video).
4.    Endline undersøgelse – spørgeskemaundersøgelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager ansøgningen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Skolen søger 879.075 kr. i perioden 01.08.2017 – 31.12. 2018.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget har de seneste måneder behandlet en række sager omkring plads i dagtilbud. I denne sag fremlægger administrationen forslag til revidering af visitationsreglerne for plads i dagpleje og daginstitutioner, så de indeholder udvalgets beslutninger.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Børne- og Undervisningsudvalgets beslutninger vedr. principper for manglende brug af plads den 9. maj 2016, søskendegaranti den 17. oktober 2016 og inddeling af dagtilbud i distrikter den 21. november 2016 foreslår administrationen, at visitationsreglerne ændres i overensstemmelse hermed.

 

Herudover foreslår administrationen en præcisering af visitationsreglerne om pasningsgaranti, således at det tydeligt fremgår, at der er mulighed for at skrive sit barn op til en ny tre måneders pasningsgaranti, hvis man siger nej til en plads. Dette i henhold til Vejledning om dagtilbud mv.

 

De foreslåede ændringer er markeret med grønt i visitationsreglerne, der er vedhæftet dagsordenen.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender forslaget til reviderede visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7-årige børn. Den primære målgruppe for den nye indsats er de 3 – 6 årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På novembermødet 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen for projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop'. I første omgang er der etableret et treårigt projekt med start i 2015.

 

Sagsfremstilling

Som en del af projektet er det besluttet, at der afholdes en årlig forældrekonference. Der blev afholdt forældrekonference på Kulturnatten den 30. oktober 2015, hvor projektleder, sundhedskonsulent, to sundhedsplejersker, repræsentanter fra foreningslivet, en senioridrætshjælper og to tovholdere fra dagtilbuddene deltog. Der var udarbejdet flyer og plakater om de forskellige indsatser i projektet. Målgruppen af forældre udeblev, og det er projektleders vurdering, at Kulturnatten ikke egner sig til at afholde forældrekonference. I foråret 2016 var der planlagt endnu en forældrekonference, hvor medarbejdere og det frivillige foreningsliv skulle deltage. Da tilslutningen fra forældrene udeblev, blev forældrekonferencen aflyst.

 

Efter to forsøg med at afholde en samlet kommunal forældrekonference vurderes det, at indsatsen ikke når målgruppen og derfor ikke opfylder formålet. Det foreslås derfor, at der ikke arrangeres flere fælles kommunale forældrekonferencer i forbindelse med projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop'.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der ikke arrangeres flere kommunale forældrekonferencer i forbindelse med projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop'.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 6. september 2016 at følge indstillingerne fra Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget vedr. Jump4Fun. Dermed blev det besluttet:

 • At Jump4Fun videreføres for 1 år (fra august 2016 til august 2017).
 • At Trygfonden skal genansøges om finansiering af projektet.
 • At Jump4Fun forankres i Stabsenheden for Sundhedsudvikling.
 • At de skærpede evalueringskriterier for projektet fremlægges til godkendelse i oktober 2016.
 • At projektets videreførelse fra august 2017 skal indgå i budgetforhandlingerne for 2018.

I denne indstilling præsenteres de skærpede evalueringskriterier, ligesom der gives status på det foreløbige arbejde med at genansøge Trygfonden om finansiering af projektet.

Sagsfremstilling

Mål og delmål for Jump4Fun i Ishøj
Formålet med projektet er grundlæggende at skabe trygge rammer for, at børn med overvægtsudfordringer kan komme i gang med motion og bevægelse for derigennem at udsluse børnene til ordinære motions- og fritidstilbud. Det kræver et velfungerende samarbejde med idrætsforeninger, hvilket DGI – der er samarbejdspartner og projektleder på Jump4Fun – har stået for sammen med Ishøj Kommune. Etableringen af dette samarbejde gjorde i det forgangne år, at den konkrete indsats først blev opstartet ca. halvvejs igennem året. Jump4fun er et samarbejde imellem DGI, Julemærkefonden og hospitaler på Sjælland.

De børn, der er startet i et Jump4Fun-forløb har således kun været i gang i ca. et halvt år. Dette var en af de centrale begrundelser for at forlænge projektperioden: At et halvt års deltagelse ikke var nok tid til at begynde udslusning af børnene. DGIs erfaringer med Jump4Fun i andre kommuner er, at børnene efter et, max to år er klar til udslusning til ordinære fritidstilbud.

Det overordnede mål med Jump4Fun i Ishøj Kommune er, at foreningssvage, overvægtige børn via et forløb i Jump4Fun udsluses til ordinære idrætstilbud. Erfaringer fra en kommune i Nordsjælland har vist, at op mod 80% af Jump4fun-børnene efter to år på et Jump4fun-hold er udsluset til ordinære idrætstilbud. Med op til 35 børn i Jump4fun i Ishøj, er det et mål, at 25 er udsluset til ordinære idrætstilbud i løbet af 2017/2018. Herefter vurderer Jump4fun, at der vil være et løbende flow i udslusningen til kommunens andre idrætstilbud.

For at nå det overordnede mål for projektet, er der opstillet tre delmål:

 1. Øget samarbejde med relevante fritidstilbud.
  Der skal etableres 1-2 tilbud i Jump4Fun-regi udover de to tilbud, der blev etableret i projektets første år.  
 2. Øget fokus på rekruttering.
  Der skal rekrutteres 35 børn til Jump4Fun.
 3. Øget koordinering med andre kommunale tilbud til målgruppen.
  Der skal skabes samarbejde, videndeling og smidighed mellem de kommunale fagcentres indsatser for målgruppen, så deltagere i Jump4Fun oplever en ukompliceret og samarbejdsvillig overgang fra et Jump4Fun-forløb til et ordinært fritidstilbud.

Evalueringskriterier for Jump4Fun i Ishøj

Der vil blive målt på følgende kriterier:

 1. Rekruttering: 35 børn i 2. år, 19 børn i 1. år.
 2. Udslusning: Minimum 50 % af deltagerne er afsluttet i Jump4Fun og har meldt sig ind i en ordinær idrætsforening/motionscenter.
 3. Aktiviteter: Der er etableret 1-2 tilbud udover de to tilbud, der blev etableret i projektets 1. år, og som videreføres i projektets 2. år.
 4. Intern koordinering: Der er etableret et specialistnetværk med fokus på børn, der 4 - 5 gange årligt drøfter projektets sammenhæng til øvrige kommunale sundhedsindsatser for målgruppen og sikrer videndeling og koordinering mellem disse indsatser.

Resultaterne af projektets mål/delmål, såvel som evaluering på baggrund af evalueringskriterierne, vil blive præsenteret for byrådet medio 2017.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager at godkende evalueringskriterierne for Jump4Fun.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte på mødet den 12. december 2016 notat om fokus på sundhed. I notatet forslås bl.a. oprettelsen af en strategisk styregruppe for kommunens sundhedsindsatser, bestående af gruppen af velfærdschefer, kaldet 'sammen om sundhed'. Af notatet fremgår, at den interne koordinering overgår til denne styregruppe, som foreslået i evalueringskriterium nr. 4.

Resume

Socialstyrelsen har udgivet årsstatistik om kommunernes brug af børnehusene. Årsstatistikken viser, at et ud af 1.000 børn i Ishøj Kommune har haft en børnehussag i 2015, hvilket placerer Ishøj Kommune en anelse over landsgennemsnittet.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har udgivet årsstatistik om kommunernes brug af børnehusene. Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som et led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke - eller viden - om at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. Disse sager kaldes børnehussager.

Børnehusene yder desuden konsultativ bistand til kommunale myndighedsrådgivere i sager om overgreb eller mistanke om overgreb mod børn. Disse sager kaldes konsultative sager.

Årsstatistikken belyser blandt andet den geografiske fordeling af børnehussager. På landsplan er der i 2015 i gennemsnit afsluttet 0,9 børnehussag pr 1.000 børn i aldersgruppen 0 - 17 år. Det vil sige, at knap et barn ud af 1.000 børn i Danmark har haft en børnehussag i 2015. Den regionale fordeling viser, at Region Hovedstaden placerer sig lidt under gennemsnittet idet 0,7 barn ud af 1.000 børn har haft en børnehussag i 2015. Ses der isoleret på Ishøj Kommune viser årsstatistikken at 1,0 barn ud af 1.000 børn har haft en børnehussag i 2015, hvilket placerer Ishøj Kommune en anelse over landsgennemsnittet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udmeldt en pulje til ´Helhedsorienteret indsats vedr. udsatte etniske minoritetsforældre´. Center for Børn og Forebyggelse har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Jobcentret i Vallensbæk Kommune ansøgt om midler fra puljen til projekt ´Godt På Vej – fra børnehave til skole´.

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har afsat 7,5 mio. kr. i ansøgningspuljen ´Helhedsorienteret indsats vedr. udsatte etniske minoritetsforældre´. Puljen kan søges af kommuner, som ønsker at afprøve metoden ’De Utrolige År(DUÅ)’ på målgruppen udsatte etniske minoritetsforældre med børn i alderen 0 - 6 år, og som allerede har erfaring med et eksisterende organisatorisk set-up omkring DUÅ. Der udvælges 4 kommuner.

Center for Børn og Forebyggelse har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Jobcentret i Vallensbæk Kommune ansøgt om midler fra puljen til projekt ´Godt På Vej – fra børnehave til skole´. Formålet med projektet er at styrke udsatte etniske minoritetsforældres forudsætninger for at støtte deres børn i overgangen fra børnehave til skole. Målgruppen for projektet er 14 familier til børn i alderen 4 – 6 år, som er på vej fra dagtilbud til skole. Karakteristisk for familierne i målgruppen er, at det vurderes, at forældrene har behov for mere viden og flere færdigheder i forhold til at kunne påtage sig forældreskabet på en måde, der understøtter deres børns læring, trivsel og udvikling i overgangen fra dagtilbud til skole.

Med henblik på rekruttering af deltagere til projektet er der udarbejdet en flerstrenget rekrutteringsstrategi, som blandt andre involverer Ishøj Kommunes dagtilbud samt lokale civilsamfundsaktører.

Der foreligger en aftale med Jobcenteret i Vallensbæk om, at de generelt ser positivt på at indarbejde forældrekurserne i eventuelle forløb i Jobcenteret.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.