Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 12. december 2017 kl. 18:45

Idrætscenteret - kursuslokale 1

Sagsfremstilling

  • Nyt fra skolebestyrelserne.
  • Erindringsliste af 1. december 2017 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Eringdringslisten, der forelægges for udvalget på mødet den 15. januar 2018, er tilføjet udvalgets drøftelser vedr. særligt talentfulde børn

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 17. oktober 2016 at indføre søskendegaranti til plads i dagtilbud som en forsøgsordning. Det blev ligeledes besluttet, at forsøget skulle evalueres i Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i december 2017.

Sagsfremstilling

Søskendegarantien indebærer, at børn, der har søskende i dagpleje eller i daginstitution, har ret til en plads i samme dagtilbud, hvis de børn, der står før på ventelisten, kan tilbydes en anden aldersvarende plads i et af kommunens dagtilbud, og hvis der fysisk er plads i det ønskede dagtilbud. En plads kan ikke stå ledig og vente på søskende, hvis der er andre aldersvarende børn på ventelisten, der ønsker pladsen.

 

Pladsanvisningen har foretaget en opgørelse over konsekvenserne af søskendegarantien. Opgørelsen viser, at der i 2017 er 21 børn, som har fået fortrinsret i henhold til søskendegarantien. Disse børn ville ikke have fået plads i det ønskede dagtilbud, og i den ønskede måned, uden en søskendegaranti. Der er ingen søskendebørn, der ikke har fået den ønskede plads.

 

Konsekvenserne af søskendegarantien har været, at der tilsvarende er 21 børn uden søskende, som har stået højere end søskendebørnene på ventelisten, og som ikke har fået den ønskede plads.

 

Administrationen har ikke modtaget klager over konsekvenserne af søskendegarantien.

 

Det er administrationens vurdering, at søskendegarantien ikke har haft negative kapacitetsmæssige konsekvenser.  

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at søskendegarantien bliver permanent.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 10. oktober 2017 at sende kvalitetsrapporten for Ishøj Kommunes dagtilbud 2017 i administrativ høring i forældrebestyrelserne.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der udarbejdes kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes dagtilbud hvert andet år. Der er således udarbejdet en kvalitetsrapport for 2017, som er vedhæftet dagsordenen.

 

Center for Dagtilbud og Skoler har ansvaret for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, herunder indsamlingen af relevante data og informationer. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt lokale indsatsområder. De faglige resultater bygger på oplysninger fra de enkelte dagtilbud. De øvrige oplysninger udgøres af data fra administrationen.

 

Kvalitetsrapporten fungerer som dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Samtidig indgår kvalitetsrapporten som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud.

 

Som en del af kvalitetsrapporten indgår den obligatoriske evaluering af de pædagogiske læreplaner. Ifølge dagtilbudslovens § 10, stk. 2 skal Byrådet, mindst hver andet år, drøfte evalueringer af de pædagogiske læreplaner og tage stilling til, om evalueringen giver anledning til yderligere handlinger.

 

Det skal bemærkes, at data vedr. etniske danske børns sprogvurderinger i 2015 og 2016, i afsnit 4.2, ikke har været indeholdt i den version af kvalitetsrapporten, som har været udsendt i høring. Det skyldes, at disse data ikke var tilgængelige på udsendelsestidspunktet. Dataene er indarbejdet i den version, som er vedhæftet dagsordenen.

 

Der er indkommet 11 høringssvar, som er samlet i vedhæftede notat.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og tager Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Projekt ”Flere Lille og Store Nørder i Ishøj” er et 3-årigt projekt, som er afviklet på Ishøj Kommunes folkeskoler frem til 31. juli 2017. I sagen fremlægges evalueringen af projektet.

Sagsfremstilling

Projekt ”Flere Lille og Store Nørder i Ishøj” er et 3-årigt projekt, som er afviklet på Ishøj Kommunes folkeskoler fra august 2014 til juli 2017. Projektet har været med til at udvikle matematik og naturfagene samt øge undervisernes kvalifikationer og elevernes faglige niveau.  Projektet har endvidere haft fokus på arbejdet med talenter. Projektet er støttet med 3 mio. kr. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.  

 

Evalueringen viser, at projektet har haft en positiv betydning for undervisernes kvalifikationer, elevernes faglige niveau samt anerkendelse af, at det er sejt at være nørd. Evalueringen er vedhæftet dagsordenen. Der er udarbejdet et resumé i evalueringsrapportens kapitel 3. Til dagsordenen er ligeledes vedhæftet et bilag med beskrivelse af projektets initiativer.

 

Evalueringsrapporten er sendt til A.P. Møller Fonden med forbehold for den politiske behandling.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der følges op på projektets initiativer ved en afrapportering til Børne- og Undervisningsudvalget i juni 2018.

Bilag

Resume

Skolebestyrelsen på Ishøj Skole har drøftet den kommunale skolekørsel om eftermiddagen fra Ishøj Skole mod Torslunde og har i den forbindelse sendt vedhæftede henvendelse til Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Ishøj Skole ønsker, at busafgangen kl. 15.25 fra Ishøj Skole ændres til kl. 15.15, så eleverne ikke skal vente i 25 minutter på skolebussen efter skoletid.

 

Skolebestyrelsen ønsker ligeledes, at busafgangen kl. 16.15 om torsdagen udvides til også at gælde ugens øvrige hverdage, så flere elever kan fastholdes i skolens sfo-tilbud og samtidig forhindre, at nogle elever får en uhensigtsmæssig lang periode alene hjemme pga. en tidlig busafgang. Dette ønske er i maj 2017 blevet forelagt kommunens kørselsafdeling, hvilket resulterede i et afslag, da det ville kræve en tillægsbevilling til budgettet.

 

Der er ikke almindelig kollektiv trafik fra Ishøj Skole til Torslunde, så børnene vest for Køgevej er afhængig af den kommunale skolekørsel, da Køgevej ligger mellem Ishøj Skole og Torslunde og må betragtes som farlig vej for elever til fods eller på cykel.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen fra skolebestyrelsen på Ishøj Skole og oversender sagen til Teknik og Bygningsudvalget.

Beslutning

Sagen blev drøftet og genoptages på udvalgsmødet den 15. januar 2018. Administrationen indhenter oplysninger om antal elever med kørselsbehov, udgifter ved en ekstra afgang og konsekvenser ved at flytte afgangen fra kl. 15.25 til kl. 15.15.

Bilag

Resume

Formanden for skolebestyrelsen på Ishøj Skole har henvendt sig til formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, da skolebestyrelsen har fået forspørgsler fra forældre om, hvorvidt morgenåbningen i sfo 2 kan udvides til også at gælde for elever i 5. klasse.

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 17. august 2015 besluttede udvalget, at tilbyde morgenåbning i sfo til elever i 4. klasse som en forsøgsordning. Ordningen blev evalueret i på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. april 2016, hvor udvalget besluttede, at gøre tilkøb af morgenåbning på skoledage for elever i 4. klasse til et permanent tilbud. Af evalueringen fremgår det, at det er ganske få børn i 4. klasse, der benytter tilbuddet om morgenåbning i sfo.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen om morgenåbning til elever i 5. klasse og beslutter, om der, mod betaling af den fulde udgift, skal tilbydes tilkøb af morgenåbning for elever i 5. klasse.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at elever fra 5. klasse og opefter kan købe plads i morgenåbning på skoledage mod fuld betaling.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2017 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2017 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Center for Børn og Forebyggelse, Center for Socialservice, Stabscenter Borgerservice samt Center for Ældre og Rehabilitering.

Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne, på vegne af Vallensbæk Kommune. Statistikken er alene opgjort i forhold til den kommune, der har truffet afgørelse i sagerne, og der skelnes derfor ikke imellem, om klagesagerne er indbragt af en borger fra Ishøj Kommune eller Vallensbæk Kommune.

I 1. halvår 2017 har Ankestyrelsen afgjort 71 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I tabel 1 nedenfor ses, hvordan disse klager er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.

TABEL 1: ANKESTYRELSENS BEHANDLING AF ISHØJ KOMMUNES KLAGESAGER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET FOR 1. HALVÅR 2017

 

Aktivlov

Pensionslove

Retssikkerheds-

lov

Sygedagpenge-

lov

Servicelov

Øvrige

I alt

Stadfæstelser

12

2

0

1

30

1

46

Ændringer

6

0

2

0

1

2

11

Hjemvisninger

2

0

0

0

7

1

10

Afvisninger

0

0

0

0

4

0

4

I alt

20

2

2

1

42

4

71

 

De ændrede og hjemviste sager inden for aktivloven vedrører enkeltydelser efter § 82 samt hjælp til forsørgelse efter §§ 23-25. På børneområdet i serviceloven har der været to hjemvisninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, og på voksenområdet har der ligeledes været to sager på merudgiftsområdet, der er blevet hjemvist. Se bilag 1 for oversigt over fordeling af afgørelser.

 

I forhold til ankestatistikken for 1. halvår 2016 har der været et fald i antal ændrede og hjemviste sager. Derudover er sagerne fordelt over flere forskellige lovområder og paragraffer end tidligere. Begge forhold må ses som udtryk for, at der er sket en kvalitetsmæssig forbedring af kommunens afgørelser i forhold til året forinden. At kommunen fortsat har en række ændrede og hjemviste sager må ses i lyset af, at lovgivningen og praksis på nogle områder er kompleks, hvorfor kommunen kan have brug for at afprøve nogle sager i Ankestyrelsen. Dette kan medføre, at nogle af disse sager hjemvises.

 

I tabel 2 ses omgørelsesprocenten for 1. halvår 2017 i Ishøj kommune og i hele landet fordelt på lovområder. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i procent af alle realitetsbehandlede klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

TABEL 2: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN FOR 1. HALVÅR 2017 I ISHØJ OG HELE LANDET FORDELT PÅ LOVOMRÅDER

 

Aktivlov

Pensionslove

Retssikkerheds-

lov

Sygedagpenge-

lov

Servicelov

Øvrige

I alt

Ishøj

40

0

100

0

21

75

31

Hele landet

31

17

40

15

36

24

29

 

I Ishøj Kommune ligger omgørelsesprocenten højere end på landsplan for blandt andet afgørelser inden for aktivloven, retssikkerhedsloven samt øvrige love. Den høje omgørelsesprocent på 100 pct. inden for retssikkerhedsloven skyldes dog, at der i første halvår 2017 har været behandlet én sag i Ankestyrelsen, og at denne er blevet ændret. Betegnelsen "øvrige love" omfatter bl.a. dagtilbudsloven, lov om almene boliger og boligstøtteloven. Her har der samlet været fire sager til behandling i Ankestyrelsen, hvoraf tre af sagerne er omgjort.

 

I tabel 3 ses udviklingen i omgørelsesprocent for 1. halvår i årene 2015-2017 for Ishøj Kommune og for hele landet. I 1. halvår 2017 ligger Ishøj Kommune to procent over omgørelsesprocenten på landsplan. Herved er omgørelsesprocenten markant lavere end de to foregående år. En af årsagerne hertil er, at alle centre har haft et øget fokus på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændringer og hjemvisninger, og at dette har medført en kvalitetsmæssig forbedring af sagerne, jf. sagen "Orientering om Ankestatistik i 2016", der blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget d. 8. maj 2016.

 

TABEL 3: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN FOR 1. HALVÅR I ISHØJ OG HELE LANDET I PERIODEN 2015- 2017

 

 

Hele landet

Ishøj

Forskel mellem Ishøj

og hele landet

1. halvår 2017

29

31

2

1. halvår 2016

31

44

13

1. halvår 2015

25

32

7

 

Det må forventes, at omgørelsesprocenten for hele 2017 vil blive reduceret, da der er et fortsat fokus i alle centre på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændrede og hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for. 1. halvår 2017 til efterretning.

Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens kap. 11 om koordinering af praksis jf. §§ 76-79 a.

Bilag

Resume

Socialtilsynet har gennemført driftsorienteret tilsyn af Aflastningen på Ishøjgård og har i den forbindelse aflagt anmeldt tilsynsbesøg den 12. september 2017. Socialtilsynet har godkendt Aflastningen på Ishøjgård, som vurderes at være et veldrevet kommunalt aflastningstilbud. 

Sagsfremstilling

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos sociale tilbud ud fra en kvalitetsmodel, som behandler temaerne Uddannelse og beskæftigelse; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer samt Fysiske rammer.

Socialtilsynet vurderer, at Aflastningen på Ishøjgård er et veldrevet kommunalt aflastningstilbud, som fortsat har den fornødne kvalitet inden for kvalitetsmodellens temaer.

Socialtilsynet vurderer, at Ishøjgårds anvendelse af en strukturpædagogisk tilgang og systemisk terapi understøtter børns og unges trivsel i genkendelige og forudsigelige rammer, der resulterer i en ønsket udvikling med positiv effekt. Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget afholdt interview med børn, unge og forældre. Her blev der generelt givet udtryk for tilfredshed med tilbuddet. Børnene og de unge er glade for at være i aflastning på Ishøjgård, og forældrene oplever, at deres børn trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at Ishøjgård styrker børns og unges kompetencer til læring, til at indgå i sociale relationer og til at opnå en selvstændig tilværelse. Socialtilsynet vurderer tillige, at Ishøjgård understøtter børn og unges psykiske og fysiske sundhed og trivsel. Socialtilsynet vurderer endvidere, at Ishøjgård understøtter børns og unges selv- og medbestemmelse, ved at de inddrages i, eller er med til at bestemme, forskellige ting, der sker på Ishøjgård. De fysiske rammer i Aflastningen vurderes af Socialtilsynet at være egnede til formålet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var ingen klagesager til orientering.

Sagsfremstilling

  • Kirkebækskolen meddeler, at der på grund af forældreudtræden af skolebestyrelsen, skal være suppleringsvalg til bestyrelsen. Valget afholdes onsdag den 13. december 2017 og omfatter hele forældrekredsen, herunder Børnehuset og STU.
  • Ishøj Ungdomsskole og UU Center Syd tilbyder et undervisningsforløb med fokus på personlig udvikling. Tilbuddet hedder 'Booster' og starter i uge 9, og målgruppen er elever på 8. klassetrin. Information om tilbuddet er vedhæftet dagsordenen.
  • Nyhedsbrev fra projekt GIV for december 2017 er vedhæftet dagsordenen. GIV er et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer i Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag