Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 13. februar 2018 kl. 18:30

Mødelokale 2E

Sagsfremstilling

 • Årshjul for sager i Børne- og Undervisningsudvalget i 2018 er vedhæftet dagsordenen. Årshjulet viser de sager, der er fast på dagsordenen, hertil kommer de sager, der opstår løbende hen over året.
 • Drøftelse af driftsstedsbesøg/studieture i 2018.
 • Drøftelse af temaer til dialogmøder i 2018.
 • Erindringsliste af 1. februar 2018 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede

 • at årshjulet vedhæftes dagsordenen til hvert møde
 • at administrationen undersøger muligheden for studiebesøg til London sammen med skolelederne med fokus på The London Challenge inden sommeren 2019
 • at administrationen udarbejder forslag til to besøg pr. driftssted - et kort og et langt - i løbet af valgperioden.

Børne- og Undervisningsudvalget foreslår, at trivsel og ny dagtilbudslov (til efteråret) bliver temaer på dialogmøderne i 2018.

Bilag

Resume

Ifølge folkeskoleloven skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolerne. Rapporten skal i 2018 være godkendt i Byrådet senest den 31. marts. Rapporten har været i administrativ høring i skolebestyrelserne frem til den 31. januar 2018.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, administration og politikere om elevernes læring, deres resultater og overgang til ungdomsuddannelser. Samtidig bruges rapporten som et redskab til at følge progressionen i de faglige resultater på skole- og klasseniveau. Rapporten omfatter data vedrørende Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen og Skolen på Ishøjgård.

I rapporten indgår en række resultatoplysninger, der har til formål at belyse, hvordan eleverne i Ishøj Kommune klarer sig i forhold til de mål, der er besluttet i forbindelse med folkeskolereformen.

Der er indkommet høringssvar fra Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen og Vibeholmskolen. Oversigt over de indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen sammen med de indkomne høringssvar.

Kvalitetsrapporten 2018 er vedlagt som bilag til sagen. Resultaterne af de nationale test er omgivet af fortrolighed. Det er anført i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen § 8, at omtalen af testresultaterne skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selvom testresultaterne ikke offentliggøres i rapporten. Der er derfor udarbejdet en version af kvalitetsrapporten til intern brug, hvor resultaterne af de nationale test på skoleniveau indgår. Denne version er vedhæftet dagsordenen som et lukket bilag.

I bemærkningerne til folkeskolelovens § 40 a fremgår det, at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporter er den 31. marts i lige kalenderår. Det betyder, at kvalitetsrapporten som minimum skal udarbejdes hvert andet år. I Ishøj Kommune er kvalitetsrapporterne hidtil blevet udarbejdet hvert år. Administrationen foreslår, at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter hvorvidt kvalitetsrapporten fremover skal udarbejdes hvert år.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes skolevæsen 2018 godkendes.

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, hvorvidt det skal indstilles til Byrådet, at kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert år.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes skolevæsen 2018 godkendes, og at der udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at der gives en kortere orientering om skolernes resultater i de år, der ikke udarbejdes kvalitetsrapport.

Lovgrundlag

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.   

Bilag

Resume

Hvert år i november er der indskrivning til børnehaveklasse. Indskrivningen foregår via digital selvbetjening. Skoleindskrivningen er nu afsluttet og administrationen præsenterer i sagen forskellige modeller for placeringen og antallet af børnehaveklasser.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 3. oktober 2017, at udgangspunktet for skoledistriktsreguleringen var oprettelse af 10 børnehaveklasser, fordelt med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Gildbroskolen, Vejlebroskolen og Vibeholmskolen og tre klasser på Strandgårdskolen.

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 5, fremgår det, at: 'Ved den politiske godkendelse af klassedannelsesplanen er der et max. på 25 elever i hver børnehaveklasse. Børne- og Undervisningsudvalget kan beslutte at dispensere fra denne regel og danne børnehaveklasser med op til 28 elever, der er hjemmehørende i den enkelte skoles distrikt med henblik på at undgå oprettelse af ekstra klasser'. Resultatet af skoleindskrivningen viser, at det er muligt at oprette 9 børnehaveklasser inden for rammerne af styrelsesvedtægten.

Der er i februar 2018 indskrevet 207 elever til start i børnehaveklasse på Ishøj Kommunes fem folkeskoler.

I vedhæftede notat beskrives fem modeller for placeringen og antallet af børnehaveklasser.

Det skal bemærkes at tidligere års erfaring viser, at antallet af elever, der faktisk starter i børnehaveklasse til august formentlig er mindre end det antal, der pt. fremgår af beregningen. Årsagerne kan bl.a. være fraflytninger, og at der er forældre, som ikke får opfyldt deres skoleønske og i stedet vælger privatskole.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de fremlagte modeller og beslutter den endelige placering af børnehaveklasser i skoleåret 2018/2019.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • at der oprettes 9 børnehaveklasser i skoleåret 2018/2019 efter model 1
 • at midlerne til den 10. børnehaveklasse, der ikke oprettes, forbliver i udvalgets ramme bl.a. til dækning af holddeling i børnehaveklassen på Ishøj Skole og til trivselsindsats på skolerne i skoleåret 2018/2019
 • at tendensen til fravalg af Strandgårdskolen drøftes. 

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 10 børnehaveklasser.

Bilag

Resume

Den 7. februar 2017 vedtog Byrådet i Ishøj Kommunes en ny klubstrategi og klubstruktur.

Som led i implementeringen af den nye klubstrategi er der ansat en klubkoordinator, som har til opgave, i samarbejde med sfo-lederne, at koordinere både det pædagogiske indhold og åbningstiderne mellem alle kommunens klubber. Dette skal sikre et varieret udbud af pædagogiske aktiviteter målrettet de unges ønsker og behov samt åbningstider, som følger den politiske beslutning. I vedhæftede notat beskrives status på arbejdet.

Sagsfremstilling

Som led i den nye klubstruktur er det besluttet, at ”3 aftenklubber holder åbent hver dag i ugens 5 hverdage i 47 uger om året. Ved særlige lejligheder kan en hverdag ”veksles” til weekendåbent. Klubtilbuddet i Ungdomsskolen holder åbent 5 hverdage og lørdag eller søndag i 52 uger. I weekender og ferieperioder, hvor aftenklubberne ikke har åbent er klubtilbuddet i Ungdomsskolen åbent for alle kommunens 13 - 17årige. Åbningstiden for alle klubtilbud er 3 timer pr. aften, der fastlægges inden for tidsrummet 17 – 22."

Klubkoordinatoren og sfo-lederne har I samarbejde besluttet fordelingen af åbningstider, som fremlagt i vedhæftede notat. De unge er involveret i processen lokalt i aftenklubberne og er kommet med forslag til åbningsdage og tidspunkter. Det vil løbende blive taget op i de enkelte klubber, hvad de unge har af input til åbningstider.

Det fremgår af klubstrategien, at koordinatoren har til opgave at koordinere både det pædagogiske indhold og åbningstiderne mellem alle kommunens klubber. Klubkoordinatoren har i samarbejde med sfo-lederne lagt en plan for arbejdet med det pædagogiske indhold. Planen fremgår af vedhæftede notat og indeholder bl.a. en ”ryste sammen tur" rundt i alle klubberne og en ungdomspædagogisk fællesdag forud for udarbejdelsen af en aktivitets- og handleplan. Inddragelsen af de unge i arbejdet med det pædagogiske indhold sker gennem klubråd, dels i de enkelte klubber og dels i et fælles klubråd. Etablering af klubråd blev besluttet på Ungebyrådsmødet i marts 2017.  Når de nye åbningstider træder i kraft pr. 1. marts 2018, påbegynder klubkoordinatoren processen med etablering af klubråd.

Af Klubstrategien fremgår det, at det nye klubtilbud evalueres i første kvartal 2019. Som en del af evalueringen føres fremmødestatistik med opfølgning hvert halve år. Det anbefales, at den første fremmødestatistik fremlægges på udvalgsmøderne i september 2018 - et halvt år efter de nye åbningstiders ikrafttræden.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager status på arbejdet med ny klubstruktur og klubstrategi til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i maj 2017 besluttede udvalget, at Strandgårdskolens sfo3, som en forsøgsordning, kan holde åbent to dage om ugen fra kl. 15.30 og to dage om ugen fra kl. 17.00, og at ordningen skal evalueres i Børne- og Undervisningsudvalget i februar 2018.

Sagsfremstilling

Beslutningen om at holde Strandgårdskolens sfo3 åben blev truffet på baggrund af en bekymringsskrivelse fra skolebestyrelsen på Strandgårdskolen i forbindelse med vedtagelsen af den nye klubstruktur. Bekymringsskrivelsen er vedhæftet dagsordenen.

Der er udarbejdet fremmødestatistikker for perioden august 2017 til januar 2018. Statistikkerne er fordelt på årgange, køn og uger, men er forbundet med en vis usikkerhed på grund af tekniske problemer i registreringen. Fremmødestatistikken er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter fremmødestatistikken og tager stilling til, hvorvidt Strandgårdskolens aftenklub kan fortsætte med at holde tidligt åbent to af ugens fire dage.

Beslutning

Kasper Bjering Søby Jensen begærer sagen rejst på byrådsmødet 6. marts 2018.

Bilag

Resume

I budgetforliget vedr. budget 2017 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en undersøgelse af normeringer i daginstitutioner. Administrationen har i samarbejde med fire omegnskommuner udarbejdet en analyse og sammenligning af normeringerne.

Sagsfremstilling

Formålet med analysen er at kortlægge og perspektivere dagtilbudsområdets personalenormeringer og økonomi på en række væsentlige parametre ved sammenligning mellem de deltagende kommuners dagtilbud. Foruden Ishøj Kommune har Høje Taastrup Kommune, Brøndby Kommune, Vallensbæk Kommune og Albertslund Kommune deltaget i analysen. Analysen er vedhæftet dagsordenen.

Efter aftalte mellem de deltagende kommuner er oplysningerne vedrørende de enkelte kommuner anonymiseret. Det er op til den enkelte kommune, om man vil offentliggøre egne tal. Styregruppen har kendskab til tallene for de enkelte kommuner.

Overordnet set viser analysen, at Ishøj Kommunes udgifter ligger under gennemsnittet for vuggestuebørn og over gennemsnittet for børnehavebørn.

Det skal bemærkes, at den forskellige organisering af dagtilbudsområdet gør, at analysens resultater skal læses med forbehold. Eksempler på den forskellige organisering fremgår af det vedhæftede notat.

Det skal endvidere bemærkes at tallene, som er anvendt i analysen er hentet fra budget 2017. Sammenligningsgrundlaget kan have ændret sig efter vedtagelsen af budgettet for 2018.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager analysen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. februar 2018.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud fremover behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

 

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

 

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2018 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Et stigende behov for pladser kan dog betyde et pres på den samlede budgetterede normering, hvorfor administrationen vil følge udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Skolebestyrelsen på Ishøj Skole har drøftet den kommunale skolekørsel om eftermiddagen fra Ishøj Skole mod Torslunde og har i den forbindelse sendt vedhæftede henvendelse til Børne- og Undervisningsudvalget, som behandlede henvendelsen på udvalgsmødet i december 2017. På mødet blev det besluttet, at administrationen indhenter oplysninger om antal elever med kørselsbehov, udgifter ved en ekstra afgang og konsekvenser ved at flytte afgangen fra kl. 15.25 til kl. 15.15. Disse oplysninger er indhentet og er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Af henvendelsen fra skolebestyrelsen på Ishøj Skole fremgår det, at bestyrelsen ønsker, at busafgangen kl. 15.25 fra Ishøj Skole ændres til kl. 15.15, så eleverne ikke skal vente i 25 minutter på skolebussen efter skoletid.

Skolebestyrelsen ønsker ligeledes, at busafgangen kl. 16.15 om torsdagen udvides til også at gælde ugens øvrige hverdage, så flere elever kan fastholdes i skolens sfo-tilbud og samtidig forhindre, at nogle elever får en uhensigtsmæssig lang periode alene hjemme pga. en tidlig busafgang.

Der er ikke almindelig kollektiv trafik fra Ishøj Skole til Torslunde, så børnene vest for Køgevej er afhængig af den kommunale skolekørsel, da Køgevej ligger mellem Ishøj Skole og Torslunde og må betragtes som farlig vej for elever til fods eller på cykel.

Af vedhæftede bilag fremgår det, at der bor 60 børn i Torslunde, heraf går 22 børn i sfo1 og 10 børn i sfo2 - nogle af disse børn transporterer sig selv.

Af vedhæftede notat fra kørselsafdelingen fremgår det, at kørselsafdelingen godt kan imødekomme forespørgslen om at udvide kørslen, så der er afhentning alle ugens dage kl. 16.15. Overslagsprisen for dette er 75.000 kr. årligt. Kørselsafdelingen kan ikke umiddelbart imødekomme forespørgslen om at hente børn kl. 15.15 frem for kl. 15.25, da turistbussen er i drift. Kørselsafdelingen beskriver i notatet forslag til alternative løsninger.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter sagen og beslutter et svar til skolebestyrelsen på Ishøj Skole.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen undersøger muligheden for, at produktionsskolen flytter deres afhentningstider.

Bilag

Resume

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely har sendt en henvendelse til Park-, Vej- og Miljøcenteret samt Børne- og Undervisningsudvalget vedrørende de trafikale forhold ved Børnehuset Bøgely, hvor de søger om en hastighedsgrænse på 20 km/t samt etablering af vejbump. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at sagen sendes, med anbefaling, til Teknik og Bygningsudvalget. 
Teknik- og Bygningsudvalget vedtog på mødet 17. januar 2018, at ansøgningen fra Bøgely ikke imødekommes. Det er sendt afslag, som er vedhæftet dagsordenen til orientering.

 

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely har på baggrund af forældrenes utryghed drøftet trafikforholdende omkring Børnehuset Bøgely og rækkehusene i Bøgelunden (nr. 2 - 34).

På baggrund af drøftelserne foreslår bestyrelsen, at der konstrueres en form for vejbump eller forhindring sammen med en hastighedsregulering fra de tilladte 50 km/t til en maksimal hastighed på 20 km/t.
Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at etablere den ansøgte hastighedsgrænse på 20 km/t på en offentlig kommunal vej. Der er foretaget en hastighedsmåling, som viser, at gennemsnitshastigheden er 25,6 km/t ved Bøgely.

 

Trafiktekniske bemærkninger:
Der er fra den 14/6 til den 21/6 2017 foretaget en hastighedsmåling ud for Bøgelunden 2/Bøgely, som viste, at trafikken afvikles med en gennemsnitshastigheden er 25,6 km/t. Der er den 13. december 2017 foretaget en besigtigelse af forholdene fra kl. 7:45 til 8:15 (spidsbelastning ved aflevering) ved Bøgelunden 2/Bøgely. Det blev ikke observeret problemer, for hverken forældre eller skoleelever, i at krydse vejen, hvor trafikken blev afviklet med lav hastighed. Der var i hele spidsbelastningen ledige parkeringspladser på parkeringspladsen ved Bøgely, og såfremt forældrene parkerer ved Bøgely, behøver de ikke at krydse vejen.

Hastighedsmålingen er uddybet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, og færdselsloven.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmøderne i november 2018, at administrationen arbejder videre med modeller til udvidelse af det eksisterende tilbud om gratis psykologsamtaler for unge.

I denne sag fremlægges forslag, der indeholder forskellige elementer, der kan indgå i en udvidelse af den eksisterende Åbne Rådgivning. Forslaget udgør et fuldt udbygget tilbud, men rummer flere forskellige elementer, der kan ses som adskilte funktioner.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at en fuldt udbygget Åben Rådgivning indeholder følgende elementer: 

 • Åben, anonym psykologisk rådgivning med direkte henvendelse (2 x gange pr. uge). Henvendelsen kan følges op med yderligere 1 - 2 samtaler. Alternativt henvises til egentligt samtaleforløb.
 • Tilbud om kortere samtaleforløb med psykolog (korttidsterapi).
 • Daglig mulighed for at ringe, maile eller chatte med en psykolog.
 • Ungegrupper – der kan oprettes fleksibelt for unge med sammenfaldende problemstillinger. 

Det vurderes, at det er vigtigt, at rådgivningen placeres et sted, hvor de unge kommer naturligt forbi, men ikke giver indtryk af at være en kommunal institution.

Det vurderes endvidere, at det er vigtigt, at der er kontinuerlig oplysning om rådgivningen de steder, hvor de unge og deres forældre færdes. Dette er vigtig for at sikre kendskab til tilbuddet, når den unge får det svært.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter forslaget og beslutter, hvilke elementer udvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen indhenter erfaringer fra lignede tilbud i andre kommuner.

Økonomi

Den fuldt udbyggede rådgivning vurderes at have et finansieringsbehov på kr. 439.100. Det skal ses i lyset af, at et samarbejde med Headspace kostede kr. 500.00 plus udgifter til en kommunal medarbejder (10-12 timer/uge).

Bilag

Resume

Der er udarbejdet en evaluering af projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop'. I evalueringen vurderes det, hvorvidt projektets formål, delmål og forventede resultater er blevet indfriet i projektperioden.

Sagsfremstilling

Projektet er blevet gennemført over en 3-årig periode fra januar 2015 til december 2017 i et samarbejde mellem kommunens daginstitutioner, sundhedsplejen, Center for Børn og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og Skoler.

Evalueringen er udarbejdet i overensstemmelse med det evalueringsdesign, som blev vedtaget på henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalgsmødet og Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 13. juni 2016.

Evalueringen konkluderer, at projektet i løbet af den 3-årige projektperiode i nogen grad har nået sine mål. Der er sket et ganske svagt fald i andelen af børn med overvægt og motoriske vanskeligheder, og det ser ud til, at en del børn har fået mere mod på og lyst til bevægelse i hverdagen. I daginstitutionerne er der sket positive forandringer. Personalet har fået større viden om motorik og bevægelse blandt børn og anvender i stor udstrækning denne viden i deres pædagogiske praksis. Daginstitutionsmedarbejderne igangsætter i større omfang pædagogiske aktiviteter, hvor bevægelse indgår, og de bruger legepladsen og andre udendørsområder som pædagogiske rum for leg og bevægelse. Blandt forældrebestyrelserne er der generelt en opfattelse af, at daginstitutionerne arbejder bevidst og aktivt med motorik og bevægelse.

Evalueringens resultater viser samtidig, at Ishøj Kommune stadig står med en udfordring, hvad angår overvægtsproblematikker og motoriske vanskeligheder blandt børn. Evalueringen anbefaler derfor, at der fortsat rettes fokus på bevægelse som en systematisk og målrettet integreret del af daginstitutionernes pædagogiske praksis. Det anbefales, at dette tænkes ind i arbejdet med den obligatoriske nationale pædagogiske læreplan.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Ved en valgperiodes start er det hensigtsmæssigt, at træffe beslutning om hvilke delegationer, som byrådet skal give til de forskellige stående udvalg i den kommende valgperiode. På denne baggrund fremlægges forslag til delegering på Børne- og Undervisningsudvalgets område. 

Sagsfremstilling

Byrådet er kommunens øverste myndighed, har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og har kompetence til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for Børne- og Undervisningsudvalgets område:

 • Behandling af ansøgninger om udsat undervisningsstart delegeres til Centerchefen for Dagtilbud og Skoler.
 • Beslutningen om at lukke ventelisten til dagtilbud for børn fra andre kommuner delegeres til direktøren for Velfærd og Undervisning.
 • Beslutning om at behandle og bevillige dispensationer til, at elever kan gå et år mere i sfo1 og sfo2, delegeres til Centerchefen for Dagtilbud og Skoler.

Af vedhæftede bilag fremgår lovgrundlag vedr. ovenstående forslag til delegationer. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslag til delegationer indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets område godkendes og sendes til endelig vedtagelse i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for regnskabsåret 2017 på området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Elevstatistik af 1. februar 2018 er vedhæftet dagsordnen til orientering.
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Børne- og Socialministeriet har udsendt et brev til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvori ministrene sætter fokus på kommunalbestyrelsesmedlemmernes ansvar overfor udsatte børn og unge og deres familier. KL har efterfølgende sendt et brev til børne- og socialministeren samt økonomi- og indenrigsministeren, hvori KL oplister de tiltag og initiativer, som KL har iværksat på området. På mødet vil centerchef René Juhl kort orientere om de aktuelle indsatser i Center for Børn og Forebyggelse i forhold til sagsbehandlingen på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Begge breve er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Takstudviklingen på det specialiserede socialområde viser, at der er et vægtet fald i udgifterne i takstberegningen pr. dag på 4,5 % fra 2016 til 2018. De inkluderede tilbud er Kløverengens § 107 og § 108, Kirkebækskolen inkl. sfo-delen, aflastningstilbuddet på Ishøjgård og skolen på Ishøjgård inkl. sfo-delen.  Ishøj Kommune opfylder hermed mål i Rammeaftalen for Region Hovedstaden vedrørende takstreduktion på 2 % i perioden 2014 til 2018. 
 • På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. januar blev der orienteret om datoen for det årlige dialogmøde på det specialiserede socialområde under KKR Hovedstaden. Mødet er flyttet til den 24. maj kl. 15.00 - 18.00. Den tidligere udmeldte dato var den 30. april.
 • KL har udsendt et brev til formanden for Børne- og Undervisningsudvalget om forventet ikrafttrædelse af en ny pædagogisk læreplan pr. 1. juli 2018. Sammen med brevet er udsendt anbefalinger til den lokale realisering af den nye pædagogiske læreplan. Disse anbefalinger udsendes i et samarbejde mellem KL, BUPL, FOA, Børne- og Kulturchefforeningen og BUPL's lederforening. Begge dokumenter er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Sygefraværsstatistik på dagtilbuds, sfo- og skoleområdet bliver som udgangspunkt fremlagt på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i februar, men de data, der skal bruges til at udarbejde statistikken er endnu ikke tilgængelige, hvorfor statistikken bliver forelagt på udvalgsmødet den 19. marts. 
 • Fødselsrapporten for 2017 viser, at der i gennemsnit var 26,5 fødsler pr. måned i Ishøj Kommune i 2017. I alt var der 318 fødsler i Ishøj Kommune i 2017. Til sammenligning var der 333 fødsler i 2016. Der er således sket et fald fra 2016 til 2017 i antal børnefødsler på 4,5 %.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ny elevstatistik med data for elevvandringer til Greve Privatskole blev udleveret på mødet og er vedhæftet referatet.

Invitation til afslutningskonference for projekt Livsglade børn som bruger deres krop blev udleveret på mødet og er vedhæftet referatet.

På mødet blev givet en orientering om indsatsen for arbejdet med elevernes digitale dannelse. Et notat, der beskriver indsatsen blev udleveret på mødet og er vedhæftet referatet.

Bilag