Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 13. juni 2016 kl. 17:00

Rådhuset - mødelokalet på etage 5

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. juni 2015 besluttede udvalget, at der gives mulighed for at holde møde med skolebestyrelserne i forbindelse med planlagte Børne- og Undervisningsudvalgsmøder.

Sagsfremstilling

Fra Strandgårdskolen er modtaget følgende fokuspunkter, som bestyrelsen gerne vil drøfte med udvalget:

 • Status på udvalgets mål for Strandgårdskolen fra 2005 og 2008.
 • Særlige mål og indsatser i skoleåret 2016/17 (hænger sammen med første punkt).
 • Gruppeordningen - ny organisering. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. juni 2016 fremlægges.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget har bedt om, at administrationen i juni 2016 giver en status på projektet Jump4Fun baseret på de evalueringskriterier, som blev godkendt på møderne i oktober 2015. Jump4Fun er et projekt for børn med overvægtsproblemer. Projektet har kørt i Ishøj siden sommeren 2015 uden kommunal finansiering, men vil – hvis det videreføres – være med kommunal finansiering.

Stabsenhed for sundhedsudvikling skal på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august 2016 præsentere en strategi for mulige indsatsområder på sundhedsområdet i de kommende år, herunder lægge op til en drøftelse af en definition på begrebet ”sundhed”. Da projekt Jump4Fun indgår i Ishøjs brede vifte af tilbud til børn med overvægt, ønsker administrationen, at status på Jump4Fun indgår i stabsenhedens samlede præsentation til august. På den måde kan udvalget – i forbindelse med budgetlægningen - træffe beslutning om projektets fremtid på baggrund af et samlet overblik over tilbud og sammenhæng på tværs.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Status på klassedannelsesplanen for skoleåret 2016/2017 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Elevstatistik pr. 1. juni 2016 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Referat af møde i Det Fælles Elevråd den 18. maj 2016 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Ishøj Kommune har modtaget første tilbagemelding fra Danmarks Statistik vedr. kvaliteten af Ishøj Kommunes indberetninger på social- og ældreområdet. Status på Ishøj Kommunes dataindberetninger angående forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge er, at der ikke er problemer i forhold til kommunens indberetninger, og at der derfor ikke vurderes at være behov for handling fra ledelsen i kommunen. Tilbagemeldingen vedr. kvaliteten af kommunernes dataindberetninger gives fremover hvert halve år.
 • Özlem Güngör har meddelt, at hun udtræder af skolebestyrelsen på Strandgårdskolen pga. nyt arbejde med skiftende arbejdstider. Der afholdes ikke suppleringsvalg, idet suppleant Camilla Holm Chemnitz indtræder som medlem af skolebestyrelsen. Byrådet orienteres på mødet den 21. juni 2016.
 • Den 11. maj 2016 overleverede regeringens ekspertudvalg sine anbefalinger vedr. inklusionsindsatsen til minister Ellen Trane Nørby. I den forbindelse har KL udsendt en orientering vedr. nøgletal for inklusion samt aktiviteter i KL-regi i forhold til opfølgning på inklusionsindsatsen. Mailen fra KL er vedhæftet dagsordenen sammen med 'Tal for Folkeskolen - Brug nøgletal i udviklingen af konklusion' og et bilag, der viser status på inklusion på kommuneniveau.
 • Friluftsrådet og Nordea Fonden har udstedt en konkurrence under titlen 'Spring ud i naturen', hvor de bedste eksempler på natur- og bevægelsestiltag fra dagtilbudsverdenen er samlet. Ishøj Kommune har vundet prisen i kategorien ”Kommunale rammer der fremmer udeliv og fysisk aktivitet”. Ishøj Naturcenter og Center for Dagtilbud og Skoler har i samarbejdet udviklet Mesterlæreforløb med fokus på bevægelsesruter for medarbejdere og børn i dagtilbud. Materialet fra 'Spring ud i Naturen' danner rammen for  indholdet i bevægelsesruterne. Med prisen følger 20.000 Kr. og et års medlemskab af Grønne Spirer for alle kommunes dagtilbud. Der kan læses mere om konkurrencen samt begrundelse for valg af Ishøj som vinder på følgende link: www.groennespirer.dk/indhold/om-groenne-spirer/spring-ud-i-naturen/konkurrence/vindere-af-spring-ud-konkurrencen.aspx
 • I forlængelse af Friluftsrådetets indsats for friluftsliv i folkeskolen har Friluftsrådet udarbejdet 140 læringskort til direkte brug på skolerne. I den forbindelse har Ishøj Naturcenter udarbejdet en ansøgning til friluftsrådet, om en ”tuk tuk” (tre hjulet bil), som kørende grejbank, som kan stilles i skolegården og være omdrejningspunktet for aktiviteter. Projektet kræver ingen selvfinansiering. Projektets overordnede mål er, gennem læringskort i friluftsliv, at skabe at læring, bedre sundhed og trivsel blandt elever i folkeskolen. Projektbeskrivelsen er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Undervisningsministeriet har udvalgt Ishøj Kommunes skrivedidaktikprojekt til at være et fyrtårnsprojekt, der skal forskningsformidles på EMU (Danmarks læringsportal). Det skal forskningsformidles for praktikere. Der er ved at blive optaget 6 korte film med de lærere fra Ishøj, der har deltaget i projektet. Den første film er optaget, og de to næste film er ved at blive optaget. Den første film kan ses her: http://ucc.23video.com/video/13404133/skriveordre-og-klasseledelse  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune indgik i februar 2015 en samarbejdsaftale med Danske Skoleelever (DSE) for skoleåret 2015/2016 om bistand til oprettelse og udvikling af et fælleselevråd. Ishøj Fælleselevråd (IFE) holdt sit første møde den 19. oktober 2015. Repræsentanterne i IFE udtrykker, at de har haft gavn og glæde af samarbejdet med DSE, og de giver udtryk for, at de gerne vil fortsætte samarbejdet.

Af den eksisterende samarbejdsaftale fremgår det, at samarbejdet inden for aftalens rammer afsluttes i juni 2016 med mulighed for at drøfte indgåelse af en fremtidig partnerskabsaftale. DSE har fremsendt et forslag til en treårig partnerskabsaftale vedrørende Elevvenlig Kommune for skoleårene 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019. DSE's forslag til en partnerskabsaftale er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

DSE's forslag til en treårig partnerskabsaftale indeholder en opstilling af de ydelser og tiltag, som henholdsvis DSE og Ishøj Kommune forpligter sig til.

Hvis Ishøj Kommune vælger at underskrive partnerskabsaftalen forpligter vi os bl.a. til, at

 • fælleselevrådet får høringsret på beslutninger på skoleområdet
 • medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget skal deltage i det første fælleselevrådsmøde
 • fælleselevrådet løbende orienteres om punkter på udvalgets dagsorden
 • fælleselevrådet får stillet relevante faciliteter/lokaler til rådighed (møde- og kontorfaciliteter)
 • fælleselevrådet skal kunne råde over et fast økonomisk tilskud fra kommunen
 • afholde en årlig elevrådsdag

 

DSE bidrager bl.a. til partnerskabsaftalen med at tilbyde

 • personlig elevsupporter på DSE's sekretariat
 • opstartskursus samt mulighed for yderligere kurser for fælleselevrådet
 • en fælleselevrådshåndbog til alle medlemmer af fælleselevrådet
 • et skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen
 • gratis deltagelse på den årlige DSE netværksdag
 • gratis hjemmeside
 • hjælp til design af kampagne og informationsmaterialer

 

Økonomi

Af aftalen fremgår det, at Ishøj Kommune forpligter sig til, at indbetale 10.000 kr. pr. år til DSE.
Herudover skal der som en del af aftalen afsættes et fast, ikke nærmere defineret, økonomisk tilskud til fælleselevrådet.  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter forslaget til partnerskabsaftale mellem Ishøj Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune.

 

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, om Ishøj Kommune skal indgå i aftalen og i givet fald, hvilket tilskud der skal stilles til rådighed for fælleselevrådet.

Beslutning

Tiltrådt med følgende ændringer:
- fælleselevrådet får høringsret på
relevante beslutninger på skoleområdet

 - fælleselevrådet orienteres løbende om relevante punkter på udvalgets dagsorden.
 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at fælleselevrådet tildeles en pulje på 10.000 kr. pr. år, der dækker omkostninger til drift af fælleselevrådet fx til transport, forplejning, kopiering og lignende.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2016, som samlet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 11,8 mio.kr.

Der er forventede merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 3,4 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 2,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om mindreudgifter på 18,0 mio.kr.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet 4,3 mio.kr. i merudgifter.

Der er udarbejdet notat af 7. juni 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Bilag C viser budgetopfølgningen vedr. Jobcentret.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • budgetopfølgningen tiltrædes
 • der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt.
Notat vedr. budgetopfølgning i Center for Børn og Forebyggelse blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 16. marts 2015 vedtog udvalget retningslinjerne for anvendelse af ny ordblindetest. På samme møde blev det besluttet, at praksis for indsatser for børn med ordblindhed og massive læse-skrivevanskeligheder revurderes og beskrives og forelægges Børne- og Undervisningsudvalget, så de kan træde i kraft i august 2016.

Sagsfremstilling

Indførelse af en ny ordblindetest, der skal varetages af skolerne, betyder, at der stilles nye krav til læsevejledernes funktion, og fokus flyttes fra det forebyggende arbejde til håndtering af de elever, der testes ordblinde.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 16. marts 2015 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle beskrive, hvilke indsatser Ishøj Kommune skal have for ordblinde elever og for elever med massive læse-skrivevanskeligheder. Arbejdsgruppen har afdækket de indsatser, der aktuelt findes både på de enkelte skoler samt de fælles kommunale indsatser.

Arbejdsgruppen vurderer, at der er behov for, der på sigt findes en løsning, der fortsat tilgodeser det forebyggende arbejde og samtidig rummer den øgede indsats for ordblinde, som Ordblindetesten vil medføre.

For skoleåret 2016/17 foreslås en række mindre justeringer for at rumme de nye opgaver og udfordringer, som beskrives i bilaget ”Notat vedrørende Retningslinjer i Ishøj Kommune for arbejdet med ordblinde elever og elever med massive læse-skrivevanskeligheder” samt i bilag 2 og 3. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender justeringerne i indsatsen for ordblinde elever og elever med massive læse-skrivevanskeligheder for skoleåret 2016/17.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med at beskrive et samlet forslag til indsatser for ordblinde elever og elever med massive læse-skrivevanskeligheder.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at tiltræde begge indstillinger.

Bilag

Sagsfremstilling

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget har modtaget vedhæftede henvendelse fra skolebestyrelsen på Ishøj Skole.

 

Af henvendelsen fremgår det, at skolebestyrelsen ønsker, at kompetencen til at erstatte understøttende undervisning med to-lærertimer uddelegeres til skolelederen og/eller skolebestyrelsen, hvilket begrundes i, at viden om hvordan eleverne på den enkelte skole får bedst udbytte af undervisningen ligger ude på de enkelte skoler.

 

I januar 2016 udsendte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling et notat, hvor mulighederne for afkortning af skoledagens længde indenfor de gældende lovgivningsmæssige rammer er præciseret. Af notatet fremgår det, at der er indført en ny bestemmelse i Folkeskolelovens § 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om undervisningstidens længde. Kommunalbestyrelsen kan vælge at godkende nedsættelse af tiden til understøttende undervisning, så ressourcerne i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen. Godkendelsen kan gives op til et skoleår af gangen.

 

Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere kompetencen til fagudvalget, forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).

KL har den 11. maj 2016 udsendt et notat vedr. potentialet i den understøttende undervisning set i forhold til potentialet i flere voksne i klassen i den fagopdelte undervisning. I notatet er mulighederne og betingelserne for at konvertere den understøttende undervisning samt beslutningskompetencen præciseret. Ligesom der gives eksempler fra kommuner, der har benyttet mulighederne i Folkeskolelovens § 16 b. Notatet fra KL er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 16 b.

Økonomi

Hvis man konverterer understøttende undervisning til to-lærertimer og derved reducerer elevernes ugentlige timetal, så eleverne får tidligere fri, vil der være behov for at udvide sfo'ens åbningstid med det antal timer, som skoletiden reduceres med, hvilket vil medføre en ekstra udgift. Løsninger der kræver ekstra økonomi besluttes i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

For 7. - 9. klasse vil det være udgiftsneutralt at konvertere undervisningstimer til to-lærertimer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen fra Ishøj Skole og træffer beslutning om eventuel indstilling til Økonomi- og Planudvalget/Byrådet.

Beslutning

Enhedslisten begærer sagen rejst på byrådsmødet den 21. juni 2016.

Bilag

Resume

Den 22. oktober 2012 behandlede Børne- og Undervisningsudvalget 'Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune', jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Handleplanen satte fokus på en række udfordringer og forslag til handlinger affødt af 'Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2010 til 2015', som bl.a. satte mål og milepæle for digitaliseringen på folkeskoleområdet. Digitaliseringsstrategien og handleplanen affødte bl.a., at der på skoleområdet blev sat gang i

 • en udvidelse af infrastrukturen, så det trådløse netværk blev udbygget
 • udvidelse af services, så eleverne kan medbringe og bruge deres egne devices i undervisningen (Bring Your Own Device, BYOD)
 • indkøb af digitale læremidler med national støtte 

Den vedhæftede strategi for digitalisering af undervisningen i Ishøj Kommunes Skolevæsen bygger videre på handleplanen fra 2012.

Sagsfremstilling

It-strategien skal medvirke til at stimulere en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor it i langt højere grad anvendes til at fremme elevernes læring og understøtte de faglige mål. Specielt skal it udnyttes til at forbedre undervisningsdifferentieringen, så flere inkluderes i den almindelige undervisning, og alle elever, også de dygtigste, udfordres maksimalt i forhold til deres evner. Desuden skal it-strategien sikre, at alle elever får stillet de nødvendige undervisningsmidler vederlagsfrit til rådighed, jf. folkeskolelovens § 19.

Med henblik på at realisere formålet er det målet frem til 2020,

 • at hovedparten af elevernes undervisning og læring understøttes digitalt
 • at alle elever og undervisere har lige adgang til de nødvendige digitale læremidler og værktøjer
 • at der er velfungerende tjenester som infrastruktur, back-up, it-kontrakter, sikkerhed m.m. der understøtter strategien
 • at den nye læringsplatform bruges af elever og lærere til forberedelse, udførsel og evaluering
 • at underviserne besidder de rette kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen digitalt.


For at leve op til folkeskolens mål og krav til elevernes læring, som i stadig stigende grad bygger på digitale læremidler og digitale læringsplatforme, er det målet, at Ishøj Kommune arbejder hen imod, at alle elever fra 4. klasse har et personligt og brugbart device, som kan anvendes i alle undervisningens facetter, det være sig i selve undervisningen, til opgaveskrivning, til lektielæsning, til informationssøgning, til test og prøver mv. For børnehaveklasse til 3. klasse er det målet at stille de nødvendige klassesæt af I-pads til rådighed for undervisningen. Der er desuden behov for udvikling og anskaffelse af særlige it-pakker til ordblinde elever.

Med henblik på at gennemføre strategien tilrettelægges en handleplan, der over en 4-årig periode fra 2017 til 2020 skal realisere strategiens formål og mål. Af økonomiske, såvel som pædagogiske årsager, foreslås en 4-årig implementeringshorisont.

Økonomi

Strategien fordrer en årlig merudgift på 1.519.000 kr. De ekstra udgifter, som er beregnet i forbindelse med indførelse af strategien, er udelukkende beregnet på baggrund af indkøb af devices.

Det foreslås, at merudgiften for udførelse af strategien indgår i budgetforhandlingerne for 2017.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter 'Strategi for digitalisering af undervisningen i Ishøj Kommunes skolevæsen 2017 – 2021' samt finansiering af merudgiften ved udførelse af strategien herunder, at der sideløbende afsøges muligheder for ekstern finansiering.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at udgifterne til digitaliseringsstrategien indgår i forhandlingerne til budget 2017, og at administrationen undersøger mulighederne for at søge og få ekstern finansiering.

Bilag

Resume

Den 1. marts 2016 godkendte Byrådet skolernes kvalitetsrapport for 2016.

Formålet med kvalitetsrapporten er bl.a. at fremme dialogen mellem skoler, administration og politikere om elevernes læring, deres resultater og overgang til ungdomsuddannelser. Samtidigt er det intentionen, at kvalitetsrapporten fremadrettet bruges som et redskab til at følge progressionen i de faglige resultater på skole- og klasseniveau.

Sagsfremstilling

Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der udarbejdes en handleplan, der indeholder en redegørelse af de tiltag, som skal tages for at forbedre niveauet, hvem der er ansvarlig for tiltagene, en tidsplan for tiltagene og den forventede effekt.

Som en del af kvalitetsrapporten i Ishøj Kommune er det besluttet, at direktøren for Velfærd og Undervisning, centerchefen for Dagtilbud og Skoler samt konsulenter fra Dagtilbud og Skoler følger op på kvalitetsrapportens resultater og udarbejder handleplan sammen med de enkelte skoler.  

Der er afholdt opfølgningsbesøg på Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen og Skolen på Ishøjgård i løbet marts og april 2016. På alle skoler har ledelsen inddraget vejledere og ressourcepersoner i arbejdet med skolens handleplan, og på flere skoler var udvalgte medarbejdere med på opfølgningsbesøgene.

Opfølgningen tager udgangspunkt i en fælles model, illustreret i kvalitetsrapporten, hvor hver skole

 • sætter 2 – 3 tydelige mål med udgangspunkt i de udfordringer, som kvalitetsrapporten belyser for den enkelte skole
 • forholder sig til, hvor langt skolen er nået indtil nu
 • beslutter konkrete tiltag, der skal bidrage til at nå målet
 • overvejer og træffe beslutning om, hvordan der følges op på målet, samt hvilke data skolen vil gøre brug af for at følge progressionen frem mod målet.

Udover ovenstående har opfølgningsbesøgene indeholdt en samtale om, hvordan administrationen og skolen i fællesskab følger op på skolens mål, og hvordan medarbejdere i Center for Dagtilbud og Skoler kan hjælpe med at understøtte skolernes arbejde med målene.

På baggrund af opfølgningsbesøgene er skolelederne blevet bedt om at udarbejde et kort overordnet beskrivelse af skolens mål og de konkrete tiltag, der sættes i værk for at nå målene, hvordan skolen følger op på målene og hvilke data, der gøres brug af.

Skoleledernes beskrivelser er vedhæftet dagsordenen. På skolerne findes mere detaljerede planer over opfølgningen.

Lovgrundlag

 • Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.
 • Skolernes kvalitetsrapport 2016 kapitel 14.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager skolernes beskrivelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere i skoleåret 2017/2018, samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter, har administrationen analyseret behovet for regulering af skoledistrikterne for skoleåret 2017/2018. Analysen viser, at skolestarterne kan rummes i 10 børnehaveklasser inden for de skoledistrikter, der er vedtaget for skoleåret 2016/2017. Analysen fremgår af vedhæftede bilag.

Det fremgår af analysen, hvordan børnehaveklasserne fordeles mellem Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Sagsfremstilling

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5, stk. 4 om fleksible skoledistrikter fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i juni skal behandle forslag til antal børnehaveklasser og distriktsreguleringer.

Analysen af behovet for distriktsregulering for skoleåret 2017/2018 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2017/2018 (272 elever), samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter.

Analysen viser, at der ikke er behov for ændringer af distriktsgrænserne for skoleåret 2017/2018, og der er derfor ingen kommende skolestartere, der bliver berørt af nogen ændringer. Det vedhæftede kort viser elevernes placering i de uændrede skoledistrikter.

Folkeskolelovens krav, jf. § 40, stk. 2, pkt. 3, om at ændringer af skoledistrikter skal behandles og vedtages i Byrådet efter at have været i høring i skolebestyrelserne, bortfalder, idet der med forslaget ikke ændres på skoledistrikterne.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, pkt. 3.
Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5, stk. 4.

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 11 børnehaveklasser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • at bibeholde de vedtagne skoledistrikter for skoleåret 2016/2017 i skoleåret 2017/2018
 • at Center for Dagtilbud og Skoler informerer Byråd og skolebestyrelser om denne beslutning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sendes til efterretning i Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 3. maj en revideret Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes Skolevæsen. Her blev det bl.a. besluttet at ændre styrelsesvedtægtens § 16, stk. 3 til ”Skolebestyrelsen deltager i udvælgelsen og indstillingen ved ansættelse af skoleledere og øvrige ledere. Skolebestyrelsen kan deltage ved ansættelse af lærere og pædagoger. Økonomi- og Planudvalget træffer beslutningen om ansættelse af skoleledere".

Formanden for lærerkredsen har efterfølgende gjort administrationen opmærksom på, at formuleringen ikke stemmer overens med Folkeskolelovens § 44, stk. 7. Heraf fremgår det, at ”Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere, lærer og pædagoger.”

Administrationen har udarbejdet nedenstående to forslag til ændringer at teksten i styrelsesvedtægtens § 16, stk. 3:

Forslag 1
Stk. 10: Skolebestyrelsen deltager i udvælgelsen og indstillingen ved ansættelse af skoleledere og øvrige ledere. Skolebestyrelsen deltager ved ansættelse af lærere og pædagoger. Økonomi- og Planudvalget træffer beslutningen om ansættelse af skoleledere

Forslag 2
Stk. 10: Skolebestyrelsen deltager i udvælgelsen og indstillingen ved ansættelse af skoleledere og øvrige ledere. Beslutninger om ansættelse af lærere og pædagoger træffes efter, der er indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.  Skolebestyrelsen kan deltage ved ansættelse af lærere og pædagoger. Økonomi- og Planudvalget træffer beslutningen om ansættelse af skoleledere.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter og indstiller forslag til ændring af § 16, stk.10 i Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes Skolevæsen.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at forslag nr. 2 indstilles til godkendelse i Byrådet.

Resume

I forbindelse med folkeskolereformen kom der til skoleåret 2014/2015 nye bestemmelse i forhold til valgfag. Eleverne skal vælge, så de har minimum 60 timers valgfag i løbet af et skoleår, og de valgfag, som eleverne undervises i, men som ikke indgår i prøverækken, skal indgå i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Sagsfremstilling

Skolerne kan vælge at tilbyde valgfag, som Undervisningsministeriet har beskrevet og udarbejdet trin og slutmål for. Skolerne kan også vælge at skabe valgfag, som passer til eleverne og skolens profil. I Ishøj Kommune ønsker skolerne at udbyde nogle af de valgfag, der er centralt beskrevet samt selv at skabe og beskrive valgfag.

Der er modtaget valgfagbeskrivelser fra Ishøj Skole og Gildbroskolen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender valgfagsbeskrivelserne for Ishøj Skole og Gildbroskolen til skoleåret 2016/2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen har fået en henvendelse fra en privat børnepasser omkring muligheden for tilskud til deltidspladser. Gennem en sag fra Billund Kommune er administrationen blevet opmærksom på en række forhold vedrørende tilskud til deltidspladser.

Sagsfremstilling

Privat børnepasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser, eller hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.  

Ishøj Kommune giver tilskud til forældre med børn i alderen 26 uger og til barnet fylder 3 år.

 

Det fremgår af vejledningen til dagtilbudsloven, at tilskuddet skal fastsættes på grundlag af udgiften til et fuldtidstilbud i dagtilbud i kommunen og kan justeres forholdsmæssigt, hvis tilskuddet gives for deltidspasning. I Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til privat pasning fremgår det ligeledes, at hvis barnet passes på deltid, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt.

 

Hvis kommunen ønsker at give tilskud til deltidspladser, skal kommunen definere og begrunde timetallet ved en deltidsplads ud fra saglige kriterier, fx. hvor mange timer en deltidsplads udgør i kommunens dagtilbud eller, hvor mange timer deltidsarbejde typisk udgør i samfundet. Da der ikke pt. har deltidpladser i Ishøj Kommune er der ikke taget stilling til en definition af dette.

 

Da der ikke er tilbud om deltidspladser i kommunens dagtilbud, anbefaler administrationen, at der ikke gives tilskud til deltidspladser ved privat børnepasning.

 

Administrationen kan oplyse, at der ikke hidtil er udbetalt tilskud til deltidspladser. 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, § 80 - 83

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at Ishøj Kommune ikke giver tilskud til deltidspladser i private pasningsordninger, og at retningslinjerne for tilskud til privat pasning tilrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Af Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår det: Jf. folkeskolelovens § 3, stk. 3. oprettes hold i modersmålsundervisning med brugerbetaling, i sprog der tales i lande udenfor EU/EØS, og hvortil der er mere end 20 eller flere tilmeldte. Der tilbydes modersmålsundervisning fra 1. - 9. klasse. Ishøj Kommune tilbyder pt. modersmålsundervisning i tyrkisk”.
Som udgangspunkt anbefales det, at der ikke dannes hold der spænder over mere end tre klassetrin. I skoleåret 2015/16 blev der oprettet fire hold i modersmålsundervisning til i alt 74 elever.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 54 tilmeldinger til modersmålsundervisning i tyrkisk. Af nedenstående tabel fremgår tilmeldingerne fordelt på klassetrin og skole. 

 

Følges styrelsesvedtægtens bestemmelse om, at der skal være mere end 20 eller flere tilmeldte, før der oprettes et hold, kan der i skoleåret 2016/17 oprettes to hold bestående af:

 • Et hold på 24 elever fra 1. – 3. klasse med elever fra Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen og Vibeholmskolen. Holdet foreslås oprettet på Gildbroskolen.
 • Et hold på 27 elever fra 2. – 4. klasse med elever fra Gildbroskolen, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen og en elev fra Greve Kommune. Holdet foreslås oprettet på Strandgårdskolen.
 • Der tilbydes ikke modersmålsundervisning til de tre tilmeldte elever fra 6. og 7. klassetrin.

 Dispenseres der fra Styrelsesvedtægten foreslås det, at der oprettes tre hold med nedenstående fordeling:

 • Et hold på 20 elever fra 1. – 3. klasse med elever fra Gildbroskolen, Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Vejlebroskolen. Holdet foreslås oprettet på Gildbroskolen.
 • Et hold på 20 elever fra 1. – 3. klasse med elever fra Strandgårdskolen og Vibeholmskolen. Holdet foreslås oprettet på Strandgårdskolen.
 • Et hold med 14 elever fra 4. – 7. klasse med elever fra Strandgårdskolen, Gildbroskolen, Vejlebroskolen og Greve.
 • Alle tilmeldinger imødekommes. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, om der skal dannes to eller tre hold i modersmålsundervisning i tyrkisk.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der oprettes tre hold i modersmålsundervisning i tyrkisk.

Resume

Skolelederen på Kirkebækskolen har fremsendt vedhæftede dispensationsansøgning til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. muligheden for at afkorte skoledagens længde for enkelte elever på Kirkebækskolen.

Sagsfremstilling

Eleverne på Kirkebækskolen er underlagt undervisningspligt, men er samtidig udfordret af deres funktionsnedsættelser. Nogle elever på Kirkebækskolen har helbredsmæssige behov, der gør, at det er hensigtsmæssigt, at deres skoledag forkortes. Dette er nærmere beskrevet i vedhæftede dispensationsansøgning.

Skolens praksis i forhold til at afkorte elevernes skoledag tager udgangspunkt i specialundervisningsbekendtgørelsen af juni 2014, § 12, stk. 3, hvoraf det fremgår:
'Undervisningstiden kan med forældrenes tilslutning nedsættes, hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring ikke tillader gennemførelse af fuld undervisning'.

 

Kirkebækskolen oplyser, at der som generel handling ikke bliver bedt om lægeerklæring, da skolens elever bliver fulgt nøje af speciallæger og er tilknyttet hospitalsafdelinger, hvorfra der modtages journaludskrifter. Kun i enkelte tilfælde beder skolen om en lægeerklæring.

 

Da beslutningskompetencen vedr. afkortning af skoledagen i Ishøj Kommune ikke er udlagt til skolelederen, anmoder Kirkebækskolens leder om dispensation, således at skolelederen fremover, på baggrund af henvendelse fra forældrene og efter en samlet vurdering af elevens habitus og mulighed for at gennemføre en hel skoledag, kan give tilladelse til at afkorte elevers skoledage for et skoleår af gangen.

 

En oversigt, der viser elever der pt. har afkortet skoledag, er vedhæftet dagsordenen i forlængelse af dispensationsansøgningen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter dispensationsansøgningen fra Kirkebækskolen og beslutter, om der skal gives dispensation til, at skolelederens på Kirkebækskolen kan give tilladelse til at afkorte elevers skoledage for et år af gangen.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra Kirkebækskolen.

Bilag

Sagsfremstilling

I løbet af foråret 2016 har administrationen og Rambøll gennemført en ungeundersøgelse med henblik på at afdække de unges fritidsvaner og brug af eksisterende fritidstilbud i kommunen. 80% af kommunens 7. - 9.klasser har besvaret et spørgeskema, og der er fulgt op med et fokusgruppeinterview for at uddybe nogle af resultaterne. Som led i ungeundersøgelsen er der tillige foretaget desktopresearch for at afdække seneste viden og forskning om emnet. I vedhæftede notat sammenholdes resultaterne fra Ishøj med viden og konklusioner fra den nyeste forskning.

I forlængelse af resultaterne fra de erfaringer og resultater Ungeundersøgelsen allerede har givet er det vurderingen, at der er behov for at arbejde videre med afdækningen af unge og deres fritidsvaner. Dette skal ske med henblik på at

a) undersøge, hvordan kommunens klubtilbud i højere grad også kan tiltrække og rumme unge, der hænger ud på gaden.

b) sætte en pædagogisk retning for kommunens fritidstilbud: socialpædagogisk, fritidspædagogisk og læringspædagogisk.

c) undersøge muligheder for nye samarbejder fx med det frivillige foreningsliv (inspireret af Ressourcecenter Ydre Nørrebro, hvor styregruppen for Ungeundersøgelse var på besøg i foråret 2016).

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at Ungeundersøgelsen fortsætter med henblik på at afdække de tre ovenstående punkter, og at administrationen på baggrund af det indsamlede datamateriale udarbejder oplæg til formål for kommunens aftenklubberne og ungdomsskolens klubdel og forslag til mere bæredygtig klubstruktur, og at udkast til formål og struktur drøftes i Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, i Ungdomsskolens bestyrelse og i folkeskolernes bestyrelser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Regeringen har i maj 2016 udsendt 10 mål for social mobilitet, som skal understøtte, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. De 10 mål skal sætte retningen for socialpolitikken fremover. 

De 10 mål er:

 1. Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres
 2. Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 3. Flere personer med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse.
 4. Flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse og beskæftigelse.
 5. Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse. 
 6. Færre udsatte unge skal begå kriminalitet.
 7. Færre skal være hjemløse.
 8. Større effekt af stofmisbrugsbehandlingen.
 9. Større effekt af alkoholbehandlingen.
 10. Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats.

I vedhæftede dokument beskrives de forskellige indsatser og initiativer, der knytter an til hvert mål, hvormed der gives et samlet overblik over, hvordan der allerede arbejdes med at understøtte regeringens 10 mål for social mobilitet i Ishøj Kommune.

Sagen behandles også i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter regeringens 10 sociale mål og de aktuelle tiltag.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Evalueringsdesignet beskriver, hvorledes der vil blive evalueret på, om projektets formål, delmål og forventede resultater er blevet indfriet i projektperioden.

Sagsfremstilling

Evalueringsdesignet bygger videre på konceptet for evaluering af projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop' – som anvendes til løbende evaluering af projektet igennem projektperioden. Evalueringskonceptet blev besluttet på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet samt Social og Sundhedsudvalgsmødet i november 2015.

Slutevalueringen har til formål at vurdere, om projektets aktiviteter har haft den forventede virkning på projektets målgrupper. Det vil sige, om projektets formål, delmål og forventede resultater er blevet indfriet. Evalueringen centrerer sig derfor om følgende temaer: udvikling hos de 4-7-årige børn med hensyn til motoriske færdigheder, overvægt og deltagelse i bevægelsesaktiviteter i dagtilbuddene og i det frivillige foreningsliv; dagtilbudsmedarbejdernes kompetencer i forhold til facilitering af bevægelseslege; bevægelsespraksis i dagtilbuddene; bevægelsesaktivitet i familierne; tværfagligt samarbejde; dagtilbuddenes individuelle mål; gennemførte aktiviteter.

Af projektbeskrivelsen for projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop' fremgår det, at deadline for slutevalueringen er i november 2017. Der er imidlertid planlagt dataindsamling i december 2017 (jf. koncept for evaluering), og det foreslås derfor, at deadline for slutevalueringen udskydes til februar 2018, og at datoen for projektets afslutningskonference af samme grund udskydes til marts 2018.

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget beslutter at udskyde deadline for slutevalueringen til februar 2018 og datoen for projektets afslutningskonference til marts 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved visitationsmøde d. 5. marts 2016 var 11 børn indstillet til støttepædagogforanstaltning.  Heraf fik seks børn tilbudt støttepædagog, mens tre fik afslag, da det vurderedes, at problematikkerne kan afhjælpes i almen pædagogisk praksis. Hvad angår de resterende to børn, er det ene barn fraflyttet kommunen mens det andet barn har fået forlænget praktisk støtte.

Støtte-/ressourcepædagogkorpset er normeret til 7 støttepædagogpladser, og alle pladser er afsat.

Ved visitationsmøde d. 5. marts 2016 var 11 børn indstillet til specialgruppe. Et barn fik tilbudt plads i Birkely/Vallensbæk, og seks børn fik tilbudt plads i Piletræet/Ishøj. Hvad angår de resterende fire indstillinger, blev en på forældrenes foranledning vurderet i forhold til behov for støttepædagog, en blev ikke behandlet på grund af barnets fraflytning fra kommunen og de resterende to fremstod mangelfulde, og blev derfor ikke behandlet.

Birkelys specialgruppe er normeret til seks pladser og får to ledige pladser fra. d. 1. august 2016, mens Piletræets specialgruppe er normeret til 12 pladser og får en ledig plads fra 15. august 2016. Det forventes, at alle pladser tages i brug i løbet af 2016.

Fem børn fra Ishøj Kommune og tre børn fra Vallensbæk Kommune forventes at være i specialgrupper eller specialbørnehaver i andre kommuner i 2016.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget i Ishøj og Social og Sundhedsudvalget i Vallensbæk har i foråret 2016 godkendt det aktuelle takstblad for bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens §§ 41 og 42. I forbindelse med høring i handicapråddene i hhv. Ishøj og Vallensbæk har der været udtrykt ønske om en plan for opdatering af takstbladet.

Det er hensigtsmæssigt at opdatere takstbladet løbende, da lovgivning og retspraksis løbende ændrer sig. Endvidere giver det en mulighed for at drøfte serviceniveauet i de politiske udvalg og i handicapråddene.

Planen indeholder en proces, hvorved takstbladet opdateres inden for det næste år, mens takstbladet efterfølgende opdateres én gang årligt.

Lovgrundlag

Forslaget vedrører servicelovens §§ og 41 og 42 (bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste)

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender procesplanen for opdatering af takstbladet vedr. servicelovens §§ 41 og 42.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Evalueringsdesign for evaluering af støtte- og ressourcepædagogordningen samt erfaringsopsamling vedr. de første 1½ år med den nye organisering af støtte- og ressourcepædagogordningen – set fra daginstitutionsledernes perspektiv.

Sagsfremstilling

I forbindelse med omorganiseringen af støtte- og ressourcepædagogordningen blev det besluttet at evaluere den nye ordning. Evalueringsdesignet beskriver den planlagte evalueringsproces, som forventes afsluttet i november 2016.

Formålet med evalueringen er at understøtte videreudviklingen af støtte- og ressourcepædagogordningen inden for de eksisterende rammer. Evalueringens resultater skal desuden behandles i Børne- og Undervisningsudvalget.

Evalueringsprocessen består af to elementer; vedhæftede erfaringsopsamling, som opsummerer erfaringer og anbefalinger fra daginstitutionslederne vedrørende de første 1½ år med den nye organisering af støtte- og ressourcepædagogkorpsets arbejde samt en evalueringsrapport, som blandt andet skal belyse de pædagogiske potentialer i støtte-ressourcepædagogordningen, oplevelsen af arbejdsvilkår og organisering af støtte- og ressourcepædagogordningen blandt de involverede faggrupper, udviklingen i visiteringer til støtte- og ressourceforløb samt udviklingspotentialet for støtte- og ressourcepædagogkorpset.

I forbindelse med opstarten af den nye støtte- og ressourcepædagogordning har det været en udfordrende proces for både daginstitutionerne og støtte- og ressourcepædagogkorpset at forventningsafstemme organiseringen omkring støtte-ressourcepædagogernes indsats. Det bærer erfaringsopsamlingen præg af. Det er således først og fremmest de organisatoriske rammer og vilkår, som belyses. Den planlagte evaluering i efteråret 2016 har sit primære fokus på det pædagogiske udbytte af omorganiseringen. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager evalueringsdesign og erfaringsopsamling til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Byrådet skal sende et forslag til planstrategi for Ishøj Kommune i høring. Planstrategien giver borgere, virksomheder og investorer et overordnet overblik over byrådets strategi for den fysiske udvikling af Ishøj, og hvilke temaer byrådet vil fokusere på i den fremtidige planlægning.  

Sagsfremstilling

Byrådet skal vedtage en strategi for kommuneplanlægningen i kommunen. Planstrategien er grundlaget for Ishøj Kommunes dialog med borgere og myndigheder om ønsker til en overordnet strategisk planlægning. Strategien udstikker retningen for den fysiske planlægning af Ishøj Kommune de næste 10 – 15 år. Planstrategi 2016 er byrådets strategi for, hvordan Ishøj Kommune skal omsætte visionen om, at mangfoldighed er en styrke, til den fysiske planlægning og for hvordan byrådet ønsker at arbejde med at udvikle Ishøj som en kunst- og naturkommune.

Med planstrategi 2016 sættes der fokus på 6 temaer:

 • Forbindelser knytter bånd
 • Byrum binder byen sammen
 • Flere boliger skaber liv
 • Levende landsbyer
 • Kunsten og naturen i Loop City
 • Et stærkt erhvervsliv

I henhold til planloven skal strategien indeholde byrådets beslutning om, hvordan kommuneplan 2014 skal revideres. Administrationen lægger op til, at Kommuneplan 2014 revideres delvist, således at planstrategiens fokusområder afspejles i Kommuneplan 2017 - 2029. Byrådet skal virke for kommuneplanens realisering, og kommuneplanen er grundlaget for udarbejdelse af lokalplaner, landzonetilladelser og byggetilladelser.

I henhold til planloven skal planstrategien offentliggøres digitalt på kommunens hjemmeside med en frist på mindst 8 uger, hvor der kan fremsættes ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Strategien sendes desuden til erhvervs- og vækstministeren, samt øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres. Da høringsperioden er henover sommerferien foreslås det, at perioden forlænges til 10 uger.

Planstrategien behandles parallelt i alle fagudvalg.

Lovgrundlag

Planlovens § 23a  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller at forslag til Planstrategi 2016 sendes i offentlig høring i 10 uger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.