Referat
Børne- og Undervisningsudvalget torsdag den 13. oktober 2022 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget

Resume

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. januar 2022 blev den politiske arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 vedtaget, herunder planen for driftsstedsbesøg.

På dette møde er det Femkanten, der kommer til en drøftelse med udvalget.

Sagsfremstilling

På mødet vil Femkanten give et indblik i arbejdet med opstart, indkøring og tryg base.

Fra femkanten deltager dagtilbudsleder Oscar Bloch, pædagogfaglig leder Julie Lyngaa Kühl og eventuelt en forældrerepræsentant fra bestyrelsen

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Politisk arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der afholdes KL-seminar om skoleudvikling den 23. november 2022 kl. 12:00 - 16:00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København. Ved ønske om deltagelse sendes en mail til Marie-Louise.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede den 23. juni 2022 en lokal forankring af det nationale samtale- og udviklingsprogram 'Sammen om Skolen', hvor relevante aktører om folkeskolen taler med hinanden om folkeskolens udfordringer og sammen bidrager til mulige løsninger. Udvalget besluttede, at administrationen udarbejder forslag til etablering af Ishøj Skoleforum samt kommissorium for Ishøj Skoleforum.

Kommissoriet blev fremlagt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i september 2022 og har efterfølgende været drøftet med deltagerkredsen på dialogmøderne og i Fælles-MED for Børn og Uddannelse. Ishøj Fælles Elevråd drøfter kommissoriet den 12. oktober 2022. Kommissorium for Ishøj Skoleforum fremlægges på dette møde til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Etableringen af Ishøj Skoleforum skal bl.a. ses som en lokal forankring af 'Sammen om Skolen'. Det foreslås, at Ishøj Skoleforum etableres pr. 1. januar 2023 og erstatter de hidtidige dialogmøder mellem Børne- og Undervisningsudvalget og skolebestyrelserne.

Det foreslås, at Ishøj Skoleforum mødes to gange årligt med nedenstående formål:

 • at være et rådgivende organ for kommunens skolevæsen
 • at drøfte tilstand og udvikling af skoler og skolepolitik i Ishøj Kommune
 • at understøtte udviklingen af Ishøj Kommunes skolevæsen i et samarbejde præget af tillid og ejerskab på alle niveauer
 • at sætte en fælles retning, og bidrage til en varig positiv udvikling gennem dialog og samarbejde.


Ligesom det er tilfældet med 'Sammen om skolen', foreslås det, at Ishøj Skoleforum består af en bred repræsentation af aktører forankret i folkeskolen, og at der kan inviteres øvrige aktører, når det findes relevant for de emner, som drøftes.


Skoleforum ledes af Børne- og Undervisningsudvalgets formandskab, og der udarbejdes dagsorden i samarbejde med velfærdsdirektøren og centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse.

Børne- og Undervisningsudvalget har drøftet etablering af Ishøj Skoleforum med skolebestyrelserne på dialogmødet den 6. oktober, hvor deltagerkredsen tog godt imod kommissoriet. Deltagerkredsen finder det relevant, at øvrige aktører inviteres til møderne i Ishøj Skoleforum, når dagsordenen kalder på det, i den sammenhæng blev lederen af Ungdomsskolen nævnt. Skolelederkredsen bemærkede, at de også ønsker repræsentation i Ishøj Skoleforum.


Fælles-MED for Børn og Uddannelse har drøftet kommissoriet og bemærker, at skolelederkredsen ikke er repræsenteret i Ishøj Skole Forum. Referat af mødet er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Fælles Elevråd drøfter kommissorium for Ishøj Skoleforum på deres møde den 12. oktober. Høringssvaret fra Ishøj Fælles Elevråd bliver derfor forelagt for Børne- og Undervisningsudvalget på mødet den 13. oktober.

Lovgrundlag

Ishøj Skoleforum etableres med hjemmel i folkeskolelovens § 41, stk. 1, nr. 4, hvorefter Byrådet, efter udtalelse fra skolebestyrelserne, kan nedsætte rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Ishøj Skoleforum erstatter de hidtidige dialogmøder, som er afholdt med hjemmel i folkeskolelovens § 46 a, hvoraf det fremgår, at der i kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ skal afholdes møde mindst to gange om året mellem repræsentanter fra skolebestyrelserne og kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at kommissorium for Ishøj Skoleforum godkendes med en tilføjelse om, at skolelederkredsen bliver repræsenteret i Ishøj Skoleforum.

Beslutning

Tiltrådt med følgende bemærkninger til ændring af kommissorium for Ishøj Skoleforum:

 • Ishøj Fælles Elevråd deltager med 2 - 3 deltagere.
 • Lederen af Ungdomsskolen deltager som fast repræsentant.
 • Formanden for Skolelederforeningen (Ishøj) indskrives som fast medlem.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver, hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj. I marts 2022 besluttede Byrådet at revidere de seks hovedpolitikker. Udvalgene har i maj revideret den for udvalget relevante politik, og i juni haft de resterende politikker til kommentering, med undtagelse af kulturpolitikken, som blev forelagt for udvalgene på møderne i september.

I Børne- og Ungepolitikken er forordet blevet redigeret, og den fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.

Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne blev alle de reviderede politikker fremlagt for alle stående udvalg på møderne i juni. Der har ikke været kommentarer fra udvalgene til de enkelte politikker.

På Økonomi- og Planudvalgets den 24. oktober vil alle politikker blive fremlagt med nyt layout samt nye forord med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 1. november.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Indstilling

at Børne- og Ungepolitikken sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges forslag til elevernes skoleferier og fridage for skoleårene 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026. Forslagene har været til høring i skolebestyrelserne og i Ishøj Fælles Elevråd og har ligeledes været til information og drøftelse i Fælles-MED for Dagtilbud og Uddannelse. Høringssvarene er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2019 skoleferier og fridage til og med skoleåret 2022/2023. Derfor skal der nu træffes beslutning om placeringen af ferier og fridage for de kommende tre skoleår. Udgangspunktet for forslagene er folkeskolelovens § 14a, hvoraf det fremgår, at skoleåret (formelt) begynder den 1. august, og at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Det fremgår desuden følgende af Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen:

 • Der kan ikke placeres fridage på de dage, der er afsat til folkeskolens afsluttende prøver
 • Sommerferien er normalt på ca. 7 uger
 • Efterårsferien af 1 uges varighed placeres som i Undervisningsministeriets vejledende ferieplan (uge 42)
 • Vinterferie af 1 uges varighed placeres i uge 8
 • Dronningens fødselsdag er ikke fridag
 • 1. maj og Grundlovsdag er fridage
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag er fridag
 • Juleferie, påskeferie, St. bededagsferie og pinseferie placeres som i Undervisningsministeriets vejledende ferieplan. Om nødvendigt afkortes juleferien, påskeferien eller sommerferien
 • Fra skoleåret 2012/13 planlægges med lang påskeferie således, at mandag, tirsdag og onsdag inden påske er ferie/fridage.

Skolernes feriekalender, herunder første skoledag efter sommerferien, fastsættes af Børne- og Undervisningsudvalget, jf. delegationsplanen for Børne- og Undervisningsudvalgets område, vedtaget af Byrådet den 7. juni 2022.

Der er ikke lovgivningsmæssige krav om antallet af skoledage. Lovgivningen forholder sig derimod til antallet af undervisningstimer i skoleåret. I administrationens forslag er der 200 skoledage i de tre skoleår.

Forslag til skolekalendere og oversigt over skoleferier og feriedage er vedhæftet dagsordenen sammen med de indkomne høringssvar. Af høringssvarene fremgår følgende ændringsforslag:

Skoleåret 2023/2024:

 • 1. skoledag rykkes fra onsdag den 16. til mandag den 14. august. De to overskydende feriedage placeres fredag den 22. december og tirsdag den 2. januar (forslag fra Strandgårdskolen).
 • 1. skoledag rykkes fra onsdag den 16. til tirsdag den 15. august. Den overskydende feriedag placeres fredag den 22. december (forslag fra Gildbroskolen).


Skoleåret 2024/2025

 • Skoledagene torsdag den 2. januar og fredag den 3. januar samt fredag den 2. maj og fredag den 6. juni konverteres til fridage. Undervisningstimetallet fordeles på de resterende 196 skoledage (forslag fra Gildbroskolen).
 • Fridagen torsdag den 1. maj flyttes til fredag den 6. juni (forslag fra Vejlebroskolen og Fælles-MED for Center for Dagtilbud og Uddannelse).


Skoleåret 2025/2026

 • 1. skoledag rykkes fra tirsdag den 12. til mandag den 11. august. Den overskydende dag placeres tirsdag den 23. december (forslag fra Strandgårdskolen og Vibeholmskolen).
 • Skoledagene mandag den 22. december og tirsdag d. 23. december konverteres til fridage. Undervisningstimetallet fordeles på de resterende 198 skoledage (forslag fra Gildbroskolen).


Det skal bemærkes, at vinterferien ligesom i de hidtidige skoleår i henhold til Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen, er lagt i uge 8. De fleste kommuner har lagt vinterferien i 7, bortset fra hovedparten af kommunerne i Nordjylland, på Østsjælland og Vestegnen, hvor ferien traditionelt har ligget i uge 8. Efter ønske fra Børne- og Undervisningsudvalget er skolebestyrelserne i forbindelse med høringen særskilt blevet bedt om at udtale sig om, de ønsker vinterferien lagt i uge 7 eller 8. I fem af høringssvarene fremgår det, at vinterferien fastholdes til at ligge i uge 8. I to af høringssvarene peges der, hverken på uge 7 eller 8. På den baggrund anbefaler administrationen, at vinterferien fortsat placeres i uge 8.

For SFO’erne gælder det, at SFO1 har lukket tre uger i skolernes sommerferie, og SFO2 har lukket i fire uger i skolernes sommerferie. Én SFO i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov. Der er endvidere vedtaget fire faste lukkedage (juleaftensdag, nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres tre lukkedage. Beslutningen herom er lagt ud til skolebestyrelserne.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 16. oktober 2016 at opfordre til, at SFO’erne koordinerer deres lukkedage med dagtilbuddenes lukkedage og elevernes skolekalender af hensyn til forældrenes planlægning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 14a.

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 9.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

 • Børne- og Undervisningsudvalget godkender forslaget til skoleferier og fridage for skoleåret 2023/2024 - 2025/2026 med følgende ændringer:
  1. Skoleåret 2023/2024: 1. skoledag rykkes fra onsdag den 16. august til tirsdag den 15. august. Den overskydende feriedag placeres fredag den 22. december. Herved kortes en i forvejen lang sommerferie (7 uger og en dag) og juleferien forlænges med en dag.
  2. Skoleåret 2025/2026: 1. skoledag rykkes fra tirsdag den 12. til mandag den 11. august. Den overskydende dag placeres tirsdag den 23. december. Herved bliver sommerferien præcis 6 uger og starter på en mandag og juleferien forlænges med en dag.
 • vinterferien fortsat placeres i uge 8.
 • SFO’erne fortsat opfordres til at koordinere deres lukkedage med dagtilbuddenes lukkedage og elevernes skolekalender af hensyn til forældrenes planlægning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Hermed fremlægges forslag til lukkedage i dagtilbud de efterfølgende tre år, dvs. 2023 - 2025. Lukkedage fastsættes af Børne- og Undervisningsudvalget, jf. delegationsplanen for Børne- og Undervisningsudvalgets område, vedtaget af Byrådet den 7. juni 2022.

Forslaget til lukkedage i 2023 – 2025 har været i høring dagtilbuddenes bestyrelser og har ligeledes været til information og drøftelse i Fælles-MED for Dagtilbud og Uddannelse.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune er der vedtaget fire faste lukkedage: Juleaftensdag, nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Herudover kan der placeres tre lukkedage.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de tre lukkedage i dagtilbuddene, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. Udvalget besluttede ligeledes, at et fremmøde på under 20 % betegnes som lavt fremmøde i kommunens dagtilbud. Der kan således ikke placeres lukkedage i dagtilbud på dage, hvor fremmødet er over 20 %.

Med undtagelse af den 24. december og den 5. juni er kommunen forpligtet til at tilbyde alternativ pasning på lukkedage for de børn, som har behov for pasning. Én daginstitution i kommunen holder åbent for de børn, der har behov for pasning. Af hensyn til den alternative pasning er det nødvendigt at koordinere lukkedagene i kommunens dagtilbud.

I 2023 ligger juleaftensdag og nytårsaftensdag på en søndag. Der er tre lukkedage mellem jul og nytår. Udover fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag foreslås der lukkedage tirsdag og onsdag før påske.

I 2024 og 2025 er der to lukkedage mellem jul og nytår. Udover fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag foreslås der en lukkedag onsdag før påske.

En oversigt over de foreslåede lukkedage er vedhæftet dagsordenen.

Af høringssvarene fremgår det, at samtlige forældrebestyrelser enten tager forslagene til efterretning eller ikke har kommentarer til forslagene. Det samme gælder udtalelsen fra Fælles-MED for Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Lovgrundlag

Vejledning om dagtilbud kapitel 10.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at forslagene til lukkedage godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Administrationen fremlægger forslag til møder i Børne- og Undervisningsudvalget i 2023. Forslag fremgår af vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet er, at møderne i Børne- og Undervisningsudvalget er placeret den tredje torsdag i måneden kl. 16.30.

Der foreslås følgende ændringer i 2023 - alle møder afholdes kl. 16.30:

 • Mødet i februar flyttes en uge frem til den 16. februar pga. vinterferien.
 • Mødet i maj flyttes til tirsdag den 16. maj pga. Kristi Himmelfart.
 • Mødet i oktober flyttes en uge frem til den 12. oktober pga. efterårsferien.
 • Mødet i december flyttes en uge frem til torsdag den 14. december.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at møderne i Børne- og Undervisningsudvalget i 2023 placeres, som de fremgår i vedhæftede bilag.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i juni 2010, at udvalget skulle orienteres om økonomien på udvalgets området på udvalgsmøderne ved slutningen af hvert kvartal. Da udvalget løbende orienteres om økonomien ved de to årlige budgetopfølgninger, foreslår administrationen, at der ikke længere fremlægges regnskabsrapporter i hvert kvartal.

På dette møde præsenteres regnskabsrapporten for 3. kvartal 2022.

Sagsfremstilling

I 2010 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at udvalget fremover skulle orienteres om økonomien på udvalgets område ved en aktuel regnskabsrapport ved udgangen af hvert kvartal.

Informationsflowet vedr. fagudvalgenes økonomi har imidlertid ændret sig siden 2010, og alle fagudvalg bliver nu orienteret ved budgetopfølgninger i maj og november. På den baggrund foreslår administrationen, at regnskabsrapporten for 3. kvartal bliver den sidste, som præsenteres for udvalget.

Regnskabsrapporten for 3. kvartal 2022 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

at der ikke fremover fremlægges regnskabsrapporter i hvert kvartal, så udvalget orienteres om økonomien på udvalgets område ved budgetopfølgningerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Resume

Ankestyrelsen har udsendt orientering om danmarkskort med omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 fra Social – og Ældreministeriet til landets kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Af orienteringen fra Ankestyrelsen fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse. Når udvalget normalt behandler ankestatistikker, er der flere lovområder end udelukkende servicelovens.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenten omfatter derimod ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke bruges til at udtale sig om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Omgørelsesprocenten var 37,9% i 2019 for Ishøj mod 40,9% på landsplan, 31,1% i 2020 mod 36,2% på landsplan, mens den i 2021 var 36,5% for Ishøj Kommune mod 31,8% procent på landsplan. Ishøj Kommune havde dermed en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet i 2019 og 2020, hvorimod omgørelsesprocenten i 2021 var højere end landsgennemsnittet.

Ankestatistik
Ishøj


Realitetsbehandlede sager i alt

Stadfæstelsesprocent

Omgørelsesprocent

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Ishøj

Serviceloven

66

74

52

62, %

68,9 %

63,5 %

37,9 %

31,1 %

36,5 %

Hele landet

Serviceloven

9301 sager101

10329 sager

8280 sager

59,%

63,8 %

68,2 %

40,9 %

36,2 %

31,8 %

Kilde: Ankestyrelsen ( 2022 )

Efter lov om retssikkerhed og administration § 79 b, stk. 1., skal kommunalbestyrelsen behandle danmarkskortet på et møde, og efter § 79 b, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Da omgørelsesprocenten i Ishøj Kommune er en smule større end landsgennemsnittet er der grund til at udarbejde en handleplan. Administrationen foreslår, at følgende handleplan sendes til Ankestyrelsen:

Borgernes retssikkerhed og oplevelse af, at der foregår en seriøs og ordentlig sagsbehandling, ligger Ishøj Kommune væsentligt på sinde. Ishøj Kommune vil løbende forsøge at nedbringe omgørelsesprocenten for kommunens afgørelser ved at afsætte tid til, at der på ugentlige og månedlige statusmøder i de forskellige afdelinger, som fast punkt gennemgås nyt fra Ankestyrelsen, ny og nuværende praksis, afgørelser der er modtaget fra Ankestyrelsen samt løbende holdes kurser i den gode afgørelse. I Center for Børn og Forebyggelse er der pr. 1. august 2022 som en del af en ny struktur, oprettet en enhed omkring børn med særlige behov.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

 • at omgørelsesprocenten på socialområdet i 2021 tages til efterretning
 • at ovenstående handlingsplan godkendes og sendes til Ankestyrelsen til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

KKR Hovedstaden godkendte den 9. september 2022 'Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning'. KKR Hovedstaden anbefaler endvidere, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftalen. Rammeaftale 2023-2024 skal være behandlet i kommunerne og regionen senest den 30. november 2022.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2023-2024
Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

”Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte”: I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet:

1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde

2) Brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe

3) Afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

”Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser”: Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Vedlagt er: Præsentation vedr. Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning samt Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 - Styringsdel og Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 - Udviklingsdel.

Økonomi

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen går på, at udgifterne maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen frem mod 2024. Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 %. Ishøj Kommune afregner ligeledes med en overheadprocent på 6 %.

Indstilling


at Byrådet godkender Rammeaftalen for 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd.

Bilag

Resume

Den 15. september 2022 ansøgte Center for Børn og Forebyggelse om bevilling til puljen ’Integrerede social- og sundhedsindsatser for børn’ hos Novo Nordisk Fonden. I den forbindelse ønsker Center for Børn og Forebyggelse at orientere politisk om projektet "Sammen om familiens sundhed".

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse (CBF) har ansøgt Novo Nordisk Fondens pulje til integrerede social- og sundhedsindsatser for børn. Til december 2022 vil Novo Nordisk Fonden meddele, om Ishøj Kommune modtager bevilling til projektet. Der afventer ydermere svar fra Indenrigs- og Boligministeriet, om hvorvidt Ishøj Kommune skal betale fondsmoms på 17,5%, hvis vi modtager bevillingen fra Novo Nordisk Fonden. Der ansøgt om 3.593.860 kr. til en projektperiode på tre år. Projektperioden løber fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2026.

Novo Nordisk Fonden giver bevillinger på op til 20 mio. til uddeling i 2022. Det er muligt at søge om bevillinger på mellem 1.000.000 og 5.000.000 kr. til indsatser med en varighed på 1 - 5 år. Puljens formål er at bekæmpe ulighed i sundhed blandt børn i Danmark.

Center for Børn og Forebyggelse har udarbejdet en projektplan under navnet ”Sammen om familiens sundhed”, som fokuserer på den sociale ulighed i Ishøj i forhold til vægt samt kost-, mad- og livsstilsvaner. Særligt børn med moderat- og svær overvægt er en udfordring i kommunen og må forstås i sammenhæng med en række andre faktorer, såsom forældrenes uddannelsesbaggrund, økonomisk baggrund, familierelation og den følelsesmæssige relation mellem barnet og forældre. Projektet vil derfor iværksætte familieindsatser, der fokuserer bredt på at løfte sundheden for familier i udsatte positioner med henblik på at forebygge fysiske og mentale trivsels- og udviklingsproblemer hos børnene.

Projektets formål kan beskrives i to spor: 

 1. At styrke den tidlige sundhedsfremmende indsats til familier med sundhedsudfordringer allerede i graviditeten og i barnets første leveår, 0-1 år.
 2. At styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats til familier i udsatte positioner, hvor barnet er 1 til 12 år. Konkret er delindsatserne i projektet målrettet børnenes udviklingsstadie. Projektet er derfor inddelt i tre delindsatser, der er sat ud fra barnets alder: Delindsats 1: Graviditet til 1 år, Delindsats 2: 1-5 år og Delindsats 3: 6-12 år.

Projekt ”Sammen om familiens sundhed” vil være bemandet af medarbejdere fra Familieværkestedet på Ishøjgård (familiekonsulenter) og sundhedsplejersker. Derudover vil der være tilknyttet en projektleder og projektkoordinator.

Såfremt Ishøj Kommune modtager midler til projektet, vil der blive forelagt en særskilt bevillingssag herom.

Økonomi

CBF har søgt kr. 3.593.860 fra Novo Nordisk Fonden. Der afventes fortsat svar fra Indenrigs- og Boligministeriet om, Ishøj Kommune skal betale fondsmoms. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil økonomien i projektet blive indstillet til Økonomi- og Planudvalget. I den forbindelse vil der også være afklaring i forhold til eventuel fondsmoms.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Resume

Som led i den politiske aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 blev det aftalt, at de to eksisterende puljer til sociale normeringer fra og med 2023 lægges sammen til én pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Puljen er en sammenlægning af følgende puljer:

 • Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn (fra 1.000-dages-programmet fra finanslovsaftalen 2019). Ishøj Kommune har i perioden 2019 - 2022 modtaget i alt 8,1 mio. kr. fra denne pulje, som er tildelt Piletræet, Femkanten og Ørnebo.
 • Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (fra Aftalen om Stærke Dagtilbud af 9. juni 2017). Ishøj Kommune har ikke tidligere fået del i disse puljemidler.

Administrationen har udarbejdet beregninger, der viser, at Børnehuset Troldebo og Femkanten kan komme i betragtning til at modtage tilskud fra puljen. På den baggrund påtænker administrationen at ansøge om midler. Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2022.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har medio september 2022 udmeldt ansøgningspuljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025. Puljen benævnes også 'Pulje til sociale normeringer'. Ansøgningspuljen er i alt på 1.045,5 mio. kr. fordelt med 348,5 mio. kr. pr. år i perioden fra 2023 til 2025. Tilskuddet fra puljen skal gå til at ansætte mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Tilskuddet kan ikke anvendes til pædagogisk personale i dagplejen.

Formålet med puljen er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og videre skolegang.

For at få del i midlerne skal der i en daginstitution være minimum 25 % børn, hvis forældre får mindst 80 % økonomisk fripladstilskud. Fripladstilskuddet opgøres som et nedslag pr. 1. oktober 2022. Tilskuddet fordeles efter antallet af tilskudsudløsende børn. Der kan maksimalt tildeles 100.000 kr. pr. tilskudsudløsende barn pr. år.

Midlerne for hele perioden 2023 - 2025 udmøntes via én ansøgningsrunde, som gennemføres i efteråret 2022. Midlerne udmøntes med forbehold for, at bevillingen fastholdes til formålet på finanslovene for de enkelte år.

Der foretages en ekstern evaluering af puljen for perioden 2023 - 2025. Kommuner og daginstitutioner, som opnår tilskud fra puljen, skal bidrage til evalueringen og stille sig til rådighed for evaluator i forbindelse med møder og indsamling af dokumentation.

Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at der udsendes orienteringsbreve om fordeling af midlerne til alle ultimo november 2022 og at der forventes endeligt svar på ansøgningerne primo januar 2023. Administrationen udarbejder en bevillingssag, når der er udmeldt svar på ansøgningerne.

Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer af 5. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. oktober 2022.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2022 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Administrationen følger udviklingen tæt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

 • Medierne har i den seneste tid været en optaget af de såkaldte ”Puff Bars”, som er nikotinholdige e-cigaretter med smag. Efter sigende skulle de være meget udbredte blandt unge børn. Administrationen fik bl.a. en henvendelse fra Radio4 medio september, hvor der bliver spurgt til, om børn i Ishøj Kommune ryger Puff Bars, og hvilke særlige indsatser, der er iværksat. I Ishøj oplever vi ikke udfordringer med børn/unge og Puff Bars. Der er ingen rapporteringer fra skoler, opsøgende gadeplan, politiets forebyggere eller andre om brug af Puff Bars. Fra et forebyggelsesfagligt perspektiv er det bekymrende, at medierne bidrager til at børn og unge får kendskab til produktet ved at overdrive problemets omfang i medierne.
 • Den 10. november 2022 fra kl. 16.30 - 21.00 afholdes konferencen ’Sammen om unges sundhed og trivsel’, i Kulturhus Risbjerggaard i Hvidovre. Målgruppen er politikere, direktører og andre relevante nøglepersoner. Invitation til konferencen er vedhæftet dagsordenen.
 • KKR’s Politiske Uddannelses- og Praktikpladsforum har taget initiativ til et fyraftensarrangement om rekruttering og sporskifte til det pædagogiske område. Arrangementet afholdes den 3. november 2022 kl. 16.00 - 18.00 i byrådssalen på Egedal Rådhus. Invitation er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget blev mundtligt orienteret om status på Chromebooksagen samt om mulig fondsansøgning på skoleområdet.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, oprettes et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.