Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 14. februar 2017 kl. 18:30

Rådhuset - mødelokalet på etage 5

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 16. januar 2017 udtrykte udvalget ønske om, at en repræsentant fra Sydkystens Gymnasium blev inviteret til et møde i udvalget med det formål at informere om uddannelsen.

Rektor på Sydkystens Gymnasium Lene Gammelgaard Müller orienterer om de gymnasiale uddannelser på NEXT, herunder status på rekruttering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. februar 2017 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Fødselsrapporten for 2016 er vedhæftet dagsordenen til orientering. Fødselsrapporten viser, at der i gennemsnit blev født 27,8 børn pr. måned i Ishøj Kommune i 2016. I alt blev der født 333 børn i Ishøj Kommune i 2016. Til sammenligning blev der i 2015 født 321 børn. Der er således sket en stigning fra 2015 til 2016 i antal børnefødsler på 3,7 %.
 • Et notat, der beskriver mulighederne for at få fri fra undervisningen i skolen for at gå til musikundervisning, er vedhæftet dagsordenen. Notatet konkluderer, at frihed til musikundervisning, med ministeriets præcisering, udelukkende kan placeres i den understøttende undervisning, dog under hensynstagen til elevernes faglighed, og i valgfagstimerne i 7. - 9. klasse.
 • Elevstatistik af 1. februar 2017 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Rapport om sygefravær på dagstilbuds-, sfo og skoleområdet for 2016 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Gildbroskolen meddeler, at skolebestyrelsesmedlem Leif Andersen er udtrådt af bestyrelsen, fordi hans søn har skiftet skole. Da der mangler suppleanter, gennemføres der suppleringsvalg i marts måned. Leif Andersen udtræder samtidig af skolebestyrelsen på Skolen på Ishøjgård.
 • Resultatet af Skolevalg 2017, der blev afholdt den 2. februar 2017, er offentliggjort og kan ses på https://www.skolevalg.dk/valgresultat/
  I Ishøj Kommune fik rød blok 68 % af de optalte stemmer, mens blå blok fik 32 % af stemmerne. Landsresultatet viser, at blå blok fik 55,2 % af stemmerne, mens rød blok fik 44,8 % af stemmerne. Resultatet, fordelt på de enkelte skoler I Ishøj, er vedhæftet dagsordenen.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at sætte ekstra fokus på sundhed med det formål at forbedre sundhedstilstanden og reducere udgifterne på sundhedsområdet. Med det fokus arbejdes der med at formulere en strategi samt strategiske mål for at ændre sundhedsprofilen for borgerne i Ishøj Kommune i positiv retning.

Det sker bl.a. ved at definere, hvad begrebet sundhed betyder for politikerne i Byrådet, for personalet og for unge borgere i Ishøj Kommune.

 

Til dagsordenen er vedhæftet seks spørgsmål, som drøftes på mødet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter spørgsmålene vedr. sundhed.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Resume

Ifølge folkeskoleloven skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolerne. Rapporten skal i 2017 være godkendt i Byrådet senest den 31. marts 2017. Rapporten har været i administrativ høring i skolebestyrelserne frem til den 26. januar 2017. 

Sagsfremstilling

Denne kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes skolevæsen er den tredje rapport, der udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.  

Kvalitetsrapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, administration og politikere om elevernes læring, deres resultater og overgang til ungdomsuddannelser. Samtidig bruges rapporten som et redskab til at følge progressionen i de faglige resultater på skole- og klasseniveau. Rapporten omfatter data vedrørende Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen, Vibeholmskolen, Skolen på Ishøjgård og Udskolingsklassen på Møllen.

I rapporten indgår en række resultatoplysninger, der har til formål at belyse, hvordan eleverne i Ishøj Kommune klarer sig i forhold til de mål, der er besluttet i forbindelse med folkeskolereformen.

Der er indkommet høringssvar fra Gildbroskolen, Ishøj Skole, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen og Vibeholmskolen. Oversigt over de indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger er vedhæftet dagsordenen sammen med de indkomne høringssvar.

Kvalitetsrapporten 2017 er vedlagt som bilag til sagen. Resultaterne af de nationale test er omgivet af fortrolighed. Det er anført i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen § 8, at omtalen af testresultaterne skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selvom testresultaterne ikke offentliggøres i rapporten. Der er derfor udarbejdet en version af kvalitetsrapporten til intern brug, hvor resultaterne af de nationale test på skoleniveau indgår. Denne version er vedhæftet dagsordenen som et lukket bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes skolevæsen 2017 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at kvalitetsrapporten i 2018 indeholder tabeller, der viser progression for de enkelte klasser fra år til år.

Lovgrundlag

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.  

Bilag

Resume

Hvert år i november er der indskrivning af børn til børnehaveklasse. Indskrivningen foregår via digital selvbetjening. Skoleindskrivningen er nu afsluttet, og administrationen foreslår, at der oprettes 10 børnehaveklasser i skoleåret 2017/2018.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 21. juni 2016, at udgangspunktet for skoledistriktsreguleringen var oprettelse af 10 børnehaveklasser, fordelt med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Gildbroskolen, Vejlebroskolen og Vibeholmskolen, og tre klasser på Strandgårdskolen.

Der er i februar 2017 indskrevet 216 elever til start i børnehaveklasse på Ishøj Kommunes fem folkeskoler. Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 5, fremgår det, at 'ved oprettelse af børnehaveklasserne tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig klassekvotient på 25 elever…'.  

Ved oprettelse af 10 børnehaveklasser foreslås det, at der oprettes en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen samt tre klasser på Vibeholmskolen. Det giver en gennemsnitlig klassekvotient på 21,6. På de enkelte skoler bliver klassekvotienterne følgende:

 • Gildbroskolen: 19,0
 • Ishøj Skole: 22,0
 • Strandgårdskolen: 21,0
 • Vejlebroskolen:  25,0
 • Vibeholmskolen: 21,3
    

I vedhæftede notat beskrives baggrunden for dannelse af børnehaveklasserne.

Tidligere års erfaring viser, at antallet af elever, der faktisk starter i børnehaveklasse til august formentlig er mindre end det antal, der pt. fremgår af beregningen. Årsagerne kan bl.a. være fraflytninger, og at der er forældre, som ikke får opfyldt deres skoleønske og i stedet vælger privatskole.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der oprettes 10 børnehaveklasser i skoleåret 2017/2018.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er afsat midler til 11 børnehaveklasser i budgettet.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 13. juni 2016 justeringer i indsatsen for ordblinde elever og elever med massive læse-skrivevanskeligheder for skoleåret 2016/2017. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med at beskrive et samlet forslag til indsatser for ordblinde elever og elever med massive læse-skrivevanskeligheder. Notat vedrørende Retningslinjer i Ishøj Kommune for arbejdet med ordblinde elever og elever med massive læse-skrivevanskeligheder er vedhæftet dagsordenen.

I forbindelse med indførelse af den nye ordblindetest viser det sig, at Ishøj Kommune, ligesom andre kommuner, har et større antal ordblinde elever, end først antaget. Det vil kræve en målrettet indsats at løfte opgaven med at støtte ordblinde elever i kommunens skoler. Denne opgave kan ikke løses med de nuværende ressourcer. Det foreslås derfor, at der tilføres ressourcer til ansættelse af en ressourcelærer til arbejdet med ordblinde elever, forældre til ordblinde elever og lærere med ordblinde elever i klassen.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der ansættes en ressourcelærer på fuld tid til at varetage arbejdet med og omkring ordblinde elever og deres forældre. Ressourcelæreren ansættes i løbet af efteråret 2017 med reference til centerchefen for Dagtilbud og Skoler.

Ressourcelærerens opgave er primært at undervise de ordblinde elever, og deres lærere, samt at være mentor og vejleder for ordblinde elever og for deres forældre. Ressourcelæreren løser sine opgaver ude på skolerne i tæt samarbejde med ledere, lærere og konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn og Forebyggelse.

Hovedformålet med at ansætte en ressourcelærer til arbejdet med ordblinde elever er, at

 • ordblinde elever får en systematisk og løbende støtte i deres daglige undervisning gennem hele deres skoleforløb, så de lærer at bruge hjælpemidler og forholder sig til deres ordblindhed.
 • løfte ordblinde elevers karakterer ved 9. klasseprøven og ved Nationale test.
 • forældre til ordblinde elever får viden, så de kan støtte deres barn hjemme.
 • lærere med ordblinde elever i klasserne kompetenceudvikles til at støtte ordblinde elever i deres læring.

Formålet er uddybet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • der træffes en principbeslutning om at ansætte en ressourcelærer til arbejde med ordblinde elever med reference til Centerchefen for Dagtilbud og Skoler.
 • finansieringen af udgifterne søges dækket via ansøgning til investeringspuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Lønudgifter til ressourcelæreren og udgifter til kompetenceudvikling udgør ca. 560.000 kr. årligt.

Administrationen udarbejder en ansøgning til Investeringspuljen til dækning af udgifterne til ordblindeindsatsen. Ansøgningsfristen til Investeringspuljen er 1. marts 2017.

Bilag

Resume

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har fået satspuljemidler til at udvikle og etablere et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget får med denne sag en orientering om opstart og status på forløbet, herunder etablering af det fælles behandlingstilbud.

Sagsfremstilling

Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner har i fællesskab fået 11,214 mio. kr. i støtte fra satspuljen til etablering af Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. For midlerne udvikler de tre kommuner i perioden fra 2016 til 2019 et fælles behandlingstilbud til børn og unge i alderen 8 til 24 år. Projektperioden løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2019.

Behandlingstilbuddet skal hjælpe børn og unge i misbrugsfamilier. På kort sigt ved at hjælpe dem med at lære, hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation i en familie med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, da forskning viser, at opvæksten kan medføre øget risiko for alvorlige traumer, omsorgssvigt, psykisk sygdom, eget misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse eller arbejde.

Projektets opstart har været forsinket, og første halvår 2016 er gået med at ansætte projektleder og udpege medarbejdere til projektet. Projektets organisering er således først kommet på plads i sommeren 2016.

Herefter startede en udviklingsperiode med udarbejdelse af et detaljeret metodekatalog for alle indsatser i behandlingstilbuddet:

 • Gruppetilbud til 8-12årige, 13-17årige og 18-24årige
 • Krops- og mindfulness grupper til alle aldersgrupper
 • Individuelle forløb bestående af samtaleforløb med psykolog, kropsterapeut og/eller socialrådgiver
 • Familieforløb bestående af samtaler med hele familien
 • Temapakker bestående af tilbud til børn og unge samt de fagprofessionelle på skoler, ungdomsuddannelser, sfo og fritids- og ungdomsklubber.

Metodekataloget er nu på plads, og der foregår en omfattende indsats med at informere om behandlingstilbuddet. De første grupper er startet i januar 2017. Målet for projektet er, at der i 2017 deltager min. 100 børn og unge i behandlingstilbuddet, i 2018 min. 150 og i 2019 min 175 børn og unge.

Behandlingen vil foregå i indrettede lokaler i både Greve og Ishøj kommuner.

Kommunikation:
Alle tre kommuner vil kommunikere om behandlingstilbuddene via pjecer, kommunernes hjemmeside, sociale medier og via møder, fx ledermøder og personalemøder for kommunernes ansatte. Kommunikationen bliver målrettet borgerne, samarbejdspartnere i ungdomsuddannelserne og kommunernes egne ansatte.

Nyhedsbrev om projektet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager status på GIV-projektet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Projektet finansieres med 11,214 mio. kr. fra daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fordelt på 4 år. Ministeriet har afsat midler til en varig pulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof eller alkoholproblemer. Puljen forventes udmeldt i foråret 2019 med start i 2020. Greve eller de tre kommuner vil sammen kunne søge denne pulje, når projektet er afsluttet. Der er lavet en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Intet til punktet.