Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 14. marts 2016 kl. 17:00

Rådhuset - mødelokalet på etage 5

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. marts 2016 fremlægges.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Film om mønsterbrydere, udarbejdet i forbindelse med projekt 'Flere store og lille nørder i Ishøj', vises på mødet.
 • Status på klassedannelsesplan til skoleåret 2016/2017 uddeles på mødet.
 • Invitation fra KL til politisk møde for fagudvalg for dagtilbud og skoler er vedhæftet dagsordenen til orientering sammen med brev til borgmesteren om realisering af folkeskolereformen.
 • Tidsplan for Ungeundersøgelse, som løber frem til medio maj 2016, er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Opgørelse vedr. udviklingen i uddannelsesparate elever fra 8. klasse (2014/2015) til 9. klasse (2015/2016) er vedhæftet dagsordenen til orientering.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Status på klassedannelsesplanen eftersendes til udvalget.

Bilag

Resume

Administrationen har udarbejdet vedhæftede forslag til revideret styrelsesvedtægt for kommunens folkeskoler.

Administrationen foreslår, at styrelsesvedtægten sendes til høring i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skoler giver et billede af fordelingen af beslutningskompetence og ansvar mellem Byråd, skolebestyrelse og skolens leder. Styrelsesvedtægten indeholder desuden en række bilag, som giver et overblik over de beslutninger, som er truffet i forhold til skolerne som helhed og i forhold til skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægten skal med mellemrum tages op til revision, så den afspejler den gældende lovgivning og øvrige beslutninger omkring skolerne.

Det vedhæftede forslag til revideret styrelsesvedtægt indeholder blandt andet forslag til nedenstående ændringer:

 • I kapitel 2 er der indføjet et nyt stk. 10, hvoraf det fremgår, at Byrådet opfordrer skolernes elevråd til at danne fælleselevråd.
 • I bilag 1 er afsnit 1.2 opdateret med nye regler vedrørende Forenklede Fælles Mål, jf. folkeskoleloven §§ 10 og 11
 • I bilag 3 foreslås en ny beskrivelse af tilsyn med skolernes pædagogiske virksomhed, udvikling og resultater.
 • I bilag 4 foreslås en ny formulering vedr. suppleringsvalg således, at skolens leder fastsætter tidspunktet for eventuelt suppleringsvalg og orienterer Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet via Center for Dagtilbud og Skoler.
 • Bilag 8 vedrørende specialundervisning er tilrettet som følge af organisationssammenlægningen til Center for Børn og Forebyggelse.

Derudover er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

I bilaget er tilføjelser og ændringer markeret med rød skrift.

Administrationen foreslår, at forslaget til revideret styrelsesvedtægt sendes i høring i skolebestyrelserne.

Forslaget til revideret styrelsesvedtægt har været til information og drøftelse i FællesMED for Dagtilbud og Skoler den 1. marts 2016. FællesMED foreslår, at der til kapitel 2, stk. 10 om Byrådet tilføjes, at ”Center for Dagtilbud og Skoler støtter op om fælleselevrådet”.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslag til revideret styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes Skolevæsen sendes til høring i skolebestyrelserne i perioden fra 15. marts til 11. april 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har tre modtagelsesklasser med plads til i alt 36 elever fordelt på to klasser på Gildbroskolen og en klasse på Strandgårdskolen. Gildbroskolen driver en modtagelsesklasse for elever i børnehaveklasse til 3. klasse og en klasse for elever i 4. – 6. klasse. Strandgårdskolen driver en klasse for elever i 7. – 10. klasse.

Det foreslås, at kommunens tre modtagelsesklasser samles på Gildbroskolen fra skoleåret 2016/17.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har de sidste fire skoleår modtaget mellem 15 og 23 nye børn til modtagelsesklasserne pr. skoleår. Det øgede antal elever nødvendiggør, at eleverne lettere kan flytte mellem klasserne for på den måde kontinuerligt at skabe hensigtsmæssige klassesammensætninger, der overholder lovkravet.

Ved at samle modtagelsesklasserne på én skole skabes der mulighed for mere fleksible klassesammensætninger, og det undgås, at eleverne skal skifte skole, når de rykker til den ældste klasse. Ved at samle klasserne opnås endvidere, at undervisningsekspertisen til denne særlige undervisningsopgave samles og udvikles på en skole.

Ved en samling af klasserne vil Gildbroskolen få lidt flere elever fra modtagelsesklasserne, som vil udsluses på skolen. Erfaringen siger dog, at det er relativt få elever, der er klar til udslusning i 8. eller 9. klasse.

Fordele og udfordringer ved forslaget er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Skolelederne på Gildbroskolen og Strandgårdskolen har været inddraget i udarbejdelsen af forslaget, som har været til information og drøftelse i FællesMED for Dagtilbud og Skoler den 1. marts 2016.

Vedtages forslaget, skal ændringen indføjes i Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 6.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at kommunens tre modtagelsesklasser samles på Gildbroskolen fra skoleåret 2016/17.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslaget holdes inden for den eksisterende økonomi.

Lovgrundlag

Modtagelsesklasserne drives efter Lovbekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Heraf fremgår det blandt andet, at elevtallet i modtagelsesklasser ikke må overstige 12 ved skoleårets begyndelse, og at det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12. En modtagelsesklasse må højst omfatte tre klassetrin.

Bilag

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget vedhæftede henvendelse fra skolebestyrelsen på Vejlebroskolen.

Skolebestyrelsen takker for den tilsendte tilfredshedsundersøgelse, som bestyrelsen mener er et godt arbejdsredskab. Derudover anmoder skolebestyrelsen om væsentlige og gode argumenter for offentliggørelsen af undersøgelsen på klasseniveau og anmoder samtidig om, at det kun er de samlede resultater for Vejlebroskolen, der offentliggøres på skolens hjemmeside, samt at resultaterne på klasseniveau tages af kommunens hjemmeside.

 

Administrationen kan oplyse, at skolernes resultater er taget af hjemmesiden således, at det kun er de samlede resultater for kommunen, der fremgår af hjemmesiden.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen fra skolebestyrelsen på Vejlebroskolen vedr. forældretilfredshedsundersøgelsen.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget mener principielt, at undersøgelsens resultater skal være tilgængelige.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at undersøgelsens resultater offentliggøres på skolernes og kommunes hjemmesider på skole- og klasseniveau med bemærkning om, at resultater på klasseniveau kan rekvireres på skolerne.

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, inden næste forældretilfredshedsundersøgelse, principper for offentliggørelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Skolebestyrelserne på Ishøj Skole, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen har drøftet mulighederne for at afholde et sæbekasseløb for folkeskolerne i Ishøj Kommune.

Bestyrelserne har fremsendt vedhæftede beskrivelse af aktiviteten, som bestyrelserne ønsker, bliver fremlagt for Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen fra skolebestyrelserne.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at det skal være op til den enkelte skolebestyrelse, om der skal afholdes sæbekasseløb.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede endvidere, at den enkelte skolebestyrelse involverer elevrådet i beslutningen.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige børn. Den primære målgruppe for indsatsen er de 3 - 6årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På udvalgsmøderne i november 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen for projektet, som samtidig fik navnet ”Livsglade børn som bruger deres krop”. På samme møde fremsatte Social- og Sundhedsudvalget et ønske om en løbende opfølgning og orientering på projektet i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget i henhold til foreløbig tidsplan. Dette er den tredje status på projektet. Statusnotat er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem daginstitutionerne, Sundhedsplejen, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Dagtilbud og Skoler og de praktiserende læger. Der er endvidere tilknyttet en medarbejder fra Stabsenheden for Sundhedsudvikling, som indgår i den tværfaglige projektgruppe. Institutionerne har udpeget tovholdere for projektet, som blandt andet får til opgave, i samarbejde med projektlederen, at beslutte hvilke lege og bevægelsesaktiviteter, der skal igangsættes.

 

I vedhæftede notat gives den tredje status på projektets aktiviteter:

1.      Kommunikationsplan

2.      Det enkelte dagtilbud sætter mål for deres indsats

3.      Afdækning af medarbejdernes kompetencer

4.      Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i kommunens daginstitutioner

5.      Nye lege og aktiviteter implementeres i dagtilbuddene løbende

6.      Forældrekonference

7.      Klare snitflader og arbejdsgange på tværs af kommunens centre og styrkelse af det tvær-faglige samarbejde

8.      Afrikaturen

9.      Samarbejde med de praktiserende læger

10.   Øvrige indsatser der understøtter projektets mål

11.   Løbende evaluering af projektets effekt

 

I november 2015 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget og Social – og Sundhedsudvalget et koncept for løbende evaluering for projektet. I vedhæftede status følges op på evalueringspunkterne for så vidt angår de punkter, der indtil nu er målt på.

 

Projektlederen følger løbende op på projektbeskrivelsens konkrete indsatser og tidsplan. Det foreslås, at næste status gives i september 2016.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget udtrykker glæde over de mange frivilliges indsats i projektet.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser, herunder statistik over udviklingen i antallet af børn i perioden 2010 – 2015 samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. februar 2016.
Sagen er udsat fra mødet den 15. februar 2016.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud fremover behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2016 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Et stigende behov for 0 – 2års pladser kan dog betyde et pres på den samlede budgetterede normering, hvorfor administrationen vil følge udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

En tilrettet version af pladsstatistikken er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

Takstbladet for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har været forelagt Børne- og Undervisningsudvalget i Ishøj og Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk. Begge udvalg besluttede, at sende takstbladet til høring i Handicaprådene i henholdsvis Ishøj og Vallensbæk frem til den 29. februar 2016. Høringssvarene er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42 blev senest beskrevet for Ishøj og Vallensbæk i 2011, og blev efterfølgende tiltrådt i Social- og Sundhedsudvalget. Der er i mellemtiden kommet en række ændringer i vejledningen til områderne, og der er truffet en række nye principafgørelser, som har ændret rammerne for afgørelser på disse områder.

Det har endvidere været et ønske, at takstbladet bliver mere fyldestgørende og mere detaljeret beskrevet, og at takstbladet kan bruges som redskab i dialogen med forældrene. Det er ambitionen, at området bliver både mere velbeskrevet og nemmere tilgængeligt for forældrene, og at takstbladet bliver tilgængeligt på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Takstbladet er således en beskrivelse af serviceniveauet for områderne, der sikrer en sammenhæng mellem den politiske prioritering, de økonomiske rammer og de socialfaglige vurderinger.

Det skal understreges, at takstbladet aldrig kan bruges som opslagsværk for, om en ydelse kan bevilliges eller ej. Serviceloven beskriver, at sagsbehandleren i hver enkelt sag skal foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.
Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at takstbladet for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og Greve Kommune ansøgte i efteråret 2015 om støtte til "projekt fælles behandlingstilbud i Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer."

Ansøgningen er imødekommet ved tilsagnsskrivelse af den 10. februar 2016. Tilskuddet udgør i projektåret, der starter 01-01-2016, i alt 2.760.778 kr. Budget for 2017, 2018 og 2019 er ligeledes godkendt. Under forudsætning af, at tilskuddet fornyes og finansloven vedtages med de forventede beløb, forventes det, at der kan ydes tilskud på 2.794.088 kr. i 2017, 2.822.588 kr. i 2018 og 2.836.832 kr. i 2019.

Ansøgningspuljen har til formål at sikre udbredelse af et landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- eller alkoholafhængighed.

Greve Kommune indkalder snarest til opstartsmøde i styregruppen for projektet, hvor den videre proces drøftes og besluttes.

Vedhæftet er tilsagnsbrev samt ansøgning og budget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orientering om tilsagn til "projekt fælles behandlingstilbud i Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer" til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag