Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 14. december 2015 kl. 18:30

Idrætscenteret - mødelokale 1 i den nye afdeling

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. december 2015 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Invitation og program for Børnekonferencen 2016 er vedhæftet dagsordenen.
  Børnekonferencen afholdes onsdag den 16. marts 2016 på Scandic Bygholm Park i Horsens.
 • Ungebyrådsdagen 2016 afholdes tirsdag den 15. marts 2016 kl. 12.30 - 16.00.
 • På Byrådsmødet i januar orienteres der om resultatet af suppleringsvalget til skolebestyrelsen på Strandgårdskolen.
 • Center for Børn og Undervisning og Strandgårdskolen ansøger ' Puljen til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den nye folkeskole'. Ansøgningen udarbejdes sammen med Nationalt Videncenter for læsning. Ansøgningen hører under tema 2 'Udvikling af en stærk læringskultur på skolerne'.
  Det overordnede formål er at arbejde med mange tilgange til et nyt vokabularium i alle fag, hvilket sker i organiserede professionelle læringsfællesskaber.
  Målet er at øge elevernes ordkendskab og strategier overfor nye ord i alle fag, hvilket er forudsætningen for faglig læring. Ansøgningen har titlen 'Sprog giver faglig læring'.
 • Børnehuset Elverhøj deltager i et projekt om børn, mad og måltider. Projektet gennemføres af DPU, Århus Universitet i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Et kort notat, der beskriver rammerne for projektet, er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Ishøj Kommune indgår i en ansøgning fra Friluftsrådet til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om midler til projekt 'Naturen bygger Bro'. Projektet er en praksisafprøvning af styrkede overgange mellem dagtilbud og skole med aktiviteter i naturen som udgangspunkt. Udover Ishøj Kommune indgår fire andre kommuner (Furesø, Tårnby, København og Rudersdal) i ansøgningen. Der var ansøgningsfrist den 26. november og Friluftsrådet forventer at få svar medio december.
 • KKR Hovedstaden har som led i Rammeaftale 2015 gennemført en kortlægning af anbragte børn og unges undervisning og uddannelse. Kortlægningen er sket på baggrund af Socialministerens udmelding om, at anbragte børn og unges undervisning og uddannelse skal være et særligt tema for Rammeaftale 2015. På baggrund af indberetninger fra kommunerne og drøftelser i en særligt nedsat faglig arbejdsgruppe er der udsprunget 13 konkrete anbefalinger vedr. anbragte børn og unges uddannelse. Anbefalingerne er målrettet hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden. Rapporten fra KKR Hovedstaden 'Ministertema 2015' er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 16. november 2015 godkendte udvalget, at UU:Center Syd i samarbejde med produktionsskolerne arbejder videre med udvikling af et særligt brobygningsforløb, og at der gives et betalingstilsagn på 840 kr. pr. elev. Oplæg til aftalen mellem produktionsskolerne og UU:Center Syd om et særligt undervisningsforløb for ikke uddannelsesparate elever i 9. klasse, som ikke skønnes at have gavn af brobygning er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
På mødet blev der orienteret om, at der er givet afslag på ansøgningen vedr. projekt ’Naturen bygger bro’.

Bilag

Sagsfremstilling

I 2015 er der afholdt to dialogmøder i med skolebestyrelserne og to dialogmøder med dagtilbudsbestyrelserne. Møderne har været placeret med to møder i foråret og to møder i efteråret.

Til møderne har lederen for skolen/dagtilbuddet været inviteret sammen med formand og næstformand fra bestyrelsen. Hvis formand eller næstformand ikke har haft mulighed for at deltage, har andre forældrerepræsentanter været velkomne.

Dialogmøderne skal fastlægges for 2016, hvilket giver anledning til, at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter form og indhold for møderne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter form og indhold for dialogmøderne med skole- og dagtilbudsbestyrelser.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at der forsat skal være dialog mellem udvalget og de forældrevalgte i bestyrelserne. Derfor skal følgende initiativer iværksættes:

 1. Skole- og dagtilbudsbestyrelserne skal spørges, hvad de har behov for.
 2. Alle forældrerepræsentanter i bestyrelserne skal fremover inviteres til dialogmøderne.
 3. På næste dialogmøde med henholdsvis dagtilbud- og skolebestyrelser, skal det afdækkes hvilken form og hvilket indhold, der er interessant for bestyrelserne, ligesom det skal afdækkes, hvor ofte møderne skal afholdes.

Lovgrundlag

Af § 8 i Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune fremgår: 'Formand og næstformand for forældrebestyrelsen og lederen af dagtilbuddet kan indkaldes til møde med Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på dialog om spørgsmål af fælles interesse for dagtilbuddene i Ishøj Kommune'.

Resume

Den 3. december 2013 besluttede Byrådet at offentliggøre 'Handleguide ved overgreb mod børn og unge'. Handleguiden er nu revideret og fremlægges hermed til godkendelse. Revideringen sker blandt andet på baggrund af en dialog med Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen. Handleguiden forklarer de nødvendige handlinger i overgrebssager.

Sagsfremstilling

Som beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge har administrationen udarbejdet 'Handleguide ved overgreb mod børn og unge'. Handleguiden skal bidrage til at sikre den rette indsats for børn eller unge, der har været udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke om overgreb i form af seksuelle overgreb eller vold.

Handleguiden skal kort og præcist guide ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler samt trænere og ledere i klubber, hvis der er mistanke om overgreb. Handleguiden har været til gennemlæsning blandt et udsnit af ledere.

Handleguiden er en del af et samlet materiale om forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge, som er samlet i en mappe til dagtilbud og i en mappe til skoler.
Mappen fremlægges på mødet.

Centerchefen for Børn og Forebyggelse og centerchefen for Center for Børn og Undervisning præsenterer handleguiden og mappen for skoleledere og dagtilbudsledere. Der arrangeres en temadag i samarbejde med SISO, som skal sætte fokus på arbejdet med forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.

Handleguiden er vedhæftet dagsordenen i en version, som ikke er layoutet. Det forventes, at der på mødet kan uddeles en layoutet version af handleguiden.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at handleguiden vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.

Der var enkelte justeringer, som tilrettes inden behandlingen i Byrådet.

Lovgrundlag

Ifølge lov om social service § 19, stk. 5 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov - dog med maksimalt fire års intervaller.

Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der udarbejdes kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes dagtilbud hvert andet år. Der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for 2015.

Kvalitetsrapporten fungerer som dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Samtidig indgår kvalitetsrapporten som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har ansvaret for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, herunder indsamlingen af relevante data og informationer.

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, Ishøj Kommunes Børn og Ungepolitik og lokale indsatsområder.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015 at sende kvalitetsrapporten i administrativ høring i perioden fra 26. oktober - 27. november 2015. Alle dagtilbudsbestyrelser har afgivet høringssvar, som er vedhæftet dagsordenen.

Hovedparten af høringssvarene udtrykker en generel tilfredshed med udkastet til kvalitetsrapporten og tager rapporten til efterretning. Nogle dagtilbud har supplerende tilkendegivelser i forhold til enkelte forhold i kvalitetsrapporten.

I et af høringssvarene gøres der opmærksom på, at der henvises til en tabel (tabel 2: udvikling i antal åbningstimer), som ikke eksisterer i rapporten. Det er korrekt og henvisningen bliver slettet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Som en del af kvalitetsrapporten indgår den obligatoriske evaluering af de pædagogiske læreplaner. Ifølge dagtilbudslovens § 10, stk. 2 skal Byrådet, mindst hver andet år, drøfte evalueringer af de pædagogiske læreplaner og tage stilling til, om evalueringen giver anledning til yderligere handlinger.

Bilag

Sagsfremstilling

Takstblad for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42 blev senest beskrevet i 2011 for Ishøj og Vallensbæk, og blev efterfølgende tiltrådt i Social- og Sundhedsudvalget. Der er i mellemtiden kommet en række ændringer i vejledningen til områderne, og der er truffet en række nye principafgørelser, som har ændret rammerne for afgørelser på disse områder.

Det har endvidere været et ønske, at takstbladet bliver mere fyldestgørende og mere detaljeret beskrevet, og at takstbladet kan bruges som redskab i dialogen med forældrene. Det er ambitionen, at området bliver både mere velbeskrevet og nemmere tilgængeligt for forældrene, og at takstbladet bliver tilgængeligt på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Takstbladet er således en beskrivelse af serviceniveauet for områderne, der sikrer en sammenhæng mellem den politiske prioritering, de økonomiske rammer og de socialfaglige vurderinger.

Det skal understreges, at takstbladet aldrig kan bruges som opslagsværk for, om en ydelse kan bevilliges eller ej. Serviceloven beskriver, at sagsbehandleren i hver enkelt sag skal foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget sender takstbladet for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i høring i handicaprådene i Ishøj og Vallensbæk frem til 29. februar 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Formålet med sundhedsprofilen for 9. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt elever i 9. klasse i Ishøj Kommune. Sundhedsprofilen gør det muligt at sammenholde resultaterne fra de enkelte skoler i kommunen og at sammenholde profilen for 9. årgang i Ishøj Kommune med tilsvarende profiler fra andre kommuner. Profilen kan benyttes som et redskab i det tværfaglige samarbejde med forebyggende og sundhedspædagogiske tiltag, og giver mulighed for at målrette indsatsen mod de eventuelle problemer, som profilen viser.

Den første sundhedsprofil for udskolingsårgangen blev udarbejde på baggrund af data fra skoleåret 2007/2008. Siden da er der udarbejdet statusrapporter hvert år, og rapporterne viser, at der har været et fald i andelen af elever, der ryger og drikker alkohol, ligesom der er færre overvægtige elever. Samtidig har der været en stigning i antallet af elever, der trives godt i skolen. I sundhedsprofilen for 2014/2015 svarer hele 97 % af eleverne, at de trives godt i skolen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter

 • at tage orienteringen til efterretning
 • at sende Sundhedsprofil for 9. klasse til efterretning i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Tip Tab Tynde er et tilbud til skolebørn med overvægt. Arbejdet i Tip Tab Tynde inkluderer bl.a. samtaler med barnets familie, plads på et særligt svømmehold og madlavningskurser.

 

Statusrapport for Tip Tab Tynde for skoleåret 2014/2015 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Til næste evaluering af Tip Tab Tynde vil udvalget gerne have, at det indgår, hvad langtidsvirkningen er for de børn, der deltager i projektet.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.