Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 15. marts 2021 kl. 18:30

Mødet afholdes på Teams

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021 er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Resume

Administrationen giver med sagen en status på corona-situationen på dagtilbuds- og skoleområdet.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene er fortsat åbne og antallet af børn i dagtilbuddene er fortsat stigende. Af fremmødestatistikken (der måles hver mandag) fremgår det, at der den 1. marts var fremmøde pct. på 74,7, samtidig med, at tre børnegrupper var hjemsendt.

Dagtilbudslederne oplever, at nogle forældre har svært ved at overholde retningslinjerne. På opfordring fra dagtilbudslederne har centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse udarbejdet et forældrebrev, som er lagt på Aula den 1. marts 2021. Brevet er bilagt sagen. Med brevet gives også en opfordring til forældrene om at holde deres børn hjemme i kortere eller længere tid, hvis det er muligt.

På skoleområdet er alle klassetrin i Ishøj fortsat hjemsendt. 0. – 4. klasserne er ellers startet i skole igen i resten af landet. Specialklasserne, gruppeordningen og Skolen på Ishøjgård er ikke lukket. Desuden har skolerne fortsat åbent for nødpasning og sårbare elever, og fremmødet er stigende. Mandag den 1. marts var der 28 % elever, inkl. sårbare elever, fra 0. – 4. almenklasserne i nødpasning på de fem folkeskoler, og 6 % sårbare elever fra 5. – 9. almenklasserne.

Det vides i skrivende stund endnu ikke, hvornår eleverne i 0. – 4. klasse, og resten af eleverne får lov at vende tilbage i skole igen. Når 0. – 4. klasserne vender tilbage i skole forventes det, at de er tilbage som normalt, sådan som det er tilfældet på de øvrige skoler i landet.

For at være på forkant forbereder skolelederne endvidere afgangselevernes tilbagevenden til skole, formentlig efter påske. Skoleledernes forberedelse sker efter de retningslinjer, der for nuværende gælder for afgangseleverne i Nordjylland og Vestjylland, hvor afgangseleverne fået lov at komme tilbage i skole med 50 pct. fremmøde. Retningslinjerne, som pt. gælder Nordjylland og Vestjylland, er bilagt sagen. Skoleledernes planer godkendes af centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse. Hvis retningslinjerne ændres justeres planerne.

Forudsætningen for tilbagevenden af 5. – 9. klasses eleverne er, at eleverne tilbydes kviktest to gange om ugen på skolerne. Dette gælder også for de 5. – 9. klasses elever, der allerede er i skole fx specialklasseelever og sårbare elever. På baggrund af Byrådets vedtagelse den 2. marts 2021 om ansættelse af unge til et podeteam på skolerne, tilrettelægger ungdomsskolelederen og skolelederne i samarbejde kviktest af elever og medarbejdere. Kviktest af elever under 15 år kræver samtykke fra forældrene. Elever der er fyldt 15 år kan selv give informeret samtykke.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Den 2. februar vedtog Byrådet at administrationen skulle udarbejde en redegørelse med fokus på både faglighed og trivsel i folkeskolerne som følge af corona.
Med sagen fremlægger administrationen vedlagte forslag til ramme for udarbejdelse af redegørelse for fagligt efterslæb og trivselsmæssige udfordringer som følge af corona.  

Sagsfremstilling

Redegørelsen tager afsæt i erfaringer fra perioden 16. marts 2020 til 12. marts 2021.

Data til redegørelsen indsamles blandt lærere, skoleledere, elever via elevrådene og forældre via skolebestyrelserne. Administrationen foreslår, at udelade specialklasser, gruppeordninger og Skolen på Ishøjgård fra redegørelsen, da eleverne ikke har været omfattet af nedlukningen.

Data fra lærerne indhentes via besvarelser af spørgsmål fra skolernes lærerteams opdelt i indskoling (børnehaveklasse til 3. klasse), mellemtrin (4. – 6. klasse) og udskoling (7. – 9. klasse).

Data fra skoleledelserne indhentes via besvarelser af spørgsmål fra skolens lederteam bl.a. på baggrund af lærernes vurderinger.

Data fra elevråd og skolebestyrelser indhentes via spørgeskemaundersøgelser. Da elevundersøgelsen hviler på et relativt lavt antal informanter, vil det være vanskeligt at sikre anonymitet på trods af, at data behandles fortroligt. Der indhentes derfor samtykke fra elevernes forældre til, at eleverne må deltage i undersøgelsen.

Spørgsmålene, som stilles til redegørelsens informanter, tager udgang i Byrådets drøftelse under behandling af sagen, samt spørgsmål inspireret af undersøgelsen: ”Grundskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19- pandemien” foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut 2020.

Redegørelsen suppleres af en progressionsanalyse fra nationale test og 9.klasseskarakterer fra skoleåret 2018/19 til 2019/20 i det omfang disse er tilgængelige i ministeriets datavarehus. 

Forslag til tidsplan:

22. marts – 23. april: Indsamling af data.
23. april - 24. maj: Databearbejdning.
1. juni:  Redegørelsen behandles på byrådsmødet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender administrationens forslag til ramme for udarbejdelse af redegørelse for fagligt efterslæb og trivselsmæssige udfordringer som følge af corona.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at hver skoleleder skal lave en vurdering af de faglige og trivlsesmæssige udfordringer samt behov for initiativer i forhold til at imødegå udfordringerne. Det blev endvidere besluttet, at vurderingen skal laves ud fra spørgsmålene på s. 7 og s. 9 i sagens bilag 1 ”Ramme for redegørelse af fagligt efterslæb og trivselsmæssige udfordringer blandt elever som følge af corona”. Sagen med skoleledernes vurdering skal forelægges på byrådsmøde i april.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Ved vedtagelsen af lov nr. 1053 af 30.06.2020 (lovtekst inkl. bemærkninger hertil er vedlagt som bilag 3) blev det pålagt kommunerne at oprette et socialt tandplejetilbud til de mest udsatte borgere i samfundet. Der er med loven fastsat to målgrupper:

 1. Hjemløse, herunder gadehjemløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud.
 2. Udsatte borgere, som ikke er hjemløse, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

For så vidt angår tandplejetilbud til målgruppe 1, da forpligtes kommunen til at oprette dette tilbud.

For så vidt angår målgruppe 2, da er det kommunalbestyrelsens kompetence at beslutte, om tilbuddet skal oprettes i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Der findes 18 forskellige tandplejeordninger i Danmark, og med den senest vedtagne – socialtandplejen – er der nu 19 forskellige ordninger. En del af disse ordninger er økonomisk tilskud til tandbehandling i privat regi. 

Formålet med den nye tandplejeordning er at give borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, mulighed for at få tandbehandling, og derved øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet og tandsundhed samt begrænse yderligere marginalisering.

Udgangspunktet for den nye tandplejeordning er, at den kun gælder, hvis borgeren falder indenfor én af de to målgrupper, som er beskrevet ovenfor, og hvis borgeren ikke kan bruge en af de øvrige ordninger.

Der lægges i Ishøj Kommune op til en ordning, hvor visitationen til tandplejetilbuddet er en fælles opgave fordelt mellem Center for Voksne og Velfærd, som vil sikre, at borgeren falder indenfor den målgruppe, som er tiltænkt i ordningen, og Center for Børn og Forebyggelse, Tandplejen, som vil foretage vurderingen af, om borgeren konkret har behov for den tandbehandling, som er omfattet af ordningen.

Det vil herefter være Tandplejen i Ishøj Kommune, som vil udføre behandlingen (for detaljeret beskrivelse af et sagsforløb se bilag 2).

Den lovpligtige ordning omfatter kun hjemløse. Det erkendes dog i forarbejderne til loven, at der kan være grupper af socialt udsatte, som ikke er hjemløse, men som heller ikke vil kunne benytte de eksisterende tandplejeordninger. I forhold til dem gælder de samme hensyn, at også de har brug for øget livskvalitet, tandsundhed og begrænsning af øget marginalisering. Kommunerne har mulighed for at lade denne begrænsede gruppe omfatte af ordningen.

Det er på nuværende tidspunkt vurderet, at denne gruppe vil udgøre ca. fire borgere om året. Dette er et skøn, som er foretaget på et meget løst grundlag, da det ikke er muligt på forhånd at give et mere underbygget skøn, da der kan være mange årsager til at disse borgere ikke kan benytte en af de øvrige tandplejeordninger.

Af samme grund er der lagt op til, at både for så vidt angår hjemløse, men også den gruppe, som ikke er hjemløse, først skal indgå i et vejlederforløb, som skal afklare om borgeren kan benytte et andet tandplejetilbud, før der kan ske bevilling af social tandpleje. Vurderes det, at borgeren kan det, vil borgeren få vejledning og støtte til at benytte det relevante tilbud.

På samme vis som Tandplejen tilbyder tandbehandling til voksne i omsorgs- og specialtandplejen, vil socialtandplejen blive tilbudt tandpleje under de samme forhold og i samme lokaler.

Lovgrundlag

LBKG 2019-08-26 nr. 903, Sundhedsloven § 134 a. Lovens ordlyd samt bemærkninger til loven kan ses i Bilag 3.

Økonomi

Uddybende bemærkninger til beregning kan ses i bilag 1.


Samlede udgifter pr. år


Tilbuddet i sundhedslovens
§ 134 a stk. 1


Tilbuddet i sundhedslovens
§ 134 a stk. 2

I alt pr. år

Tandpleje

135.000

90.000

225.000

Vejledere

18.828

12.552

31.379

Rådgivere

12.111

8.074

20.184

I alt

165.938

110.626

276.564

Kommunen modtager DUT-midler på kr. 241.144,00 pr. år i årene 2021 – 2023, hvilket håndteres budgetmæssigt ved den kommende budgetopfølgning pr. 31.3.2021.

DUT-midlerne fordeles mellem Center for Børn og Forebyggelse (Tandplejen) og Center for Voksne og Velfærd (administration og vejlederforløb) således, at Tandplejens budget forøges med kr. 225.000, og budgettet i Center for Voksne og Velfærd forøges med kr. 16.144,00.

Udgifter til vejlederforløb, som ikke er dækket af DUT-midlerne, samt administrationsomkostninger i forbindelse dermed afholdes indenfor eksisterende budget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • Ishøj Kommune opretter socialtandpleje til den gruppe af borgere, som er omfattet af Sundhedslovens § 134 a stk. 2, som defineret af Ishøj Kommune i bilag 2.
 • Ishøj Kommunes visitationsproces af borgere, omfattet af Sundhedslovens § 134a stk. 2, godkendes. Visitationsprocessen er beskrevet i bilag 2.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ole Wedel-Brandt har på opfordring fra skolebestyrelsen ved Ishøj Skole fremsendt det på sagen vedlagte brev til administrationen samt til Børne- og Undervisningsudvalget. Af brevet fremgår det bl.a., at ”Skolebestyrelsen forelagde i januar 2019 deres oplæg om de fysiske rammer på Ishøj Skole. Siden har der været dialog med administrationen om de udfordringer, der er for at opfylde skolens behov for kapacitet til at kunne varetage undervisningen forsvarligt.”

Ole Wedel-Brandt skriver i brevet, at ”Set i lyset af, at der bygges boliger i et større omfang i Ishøj Landsby og formentlig også vil blive bygget boliger i området omkring Torslunde, vil det være rettidig omhu at få udformet et projekt og få afsat midler til de nødvendige om- og udbygninger på anlægsbudgettet for 2022 og evt. også i efterfølgende år. Jeg vil derfor anmode CBU om at sikre, at det kommer til at indgå allerede i de begyndende budgetforslag, der allerede hurtigt vil blive udformet. Det er væsentligt for mig som byrådets repræsentant i skolebestyrelsen ved Ishøj Skole, at der bliver udarbejdet et projekt, som vi i Børne- og Undervisningsudvalget kan tage med i vores overvejelser om nødvendige investeringer i Ishøjs skoler og daginstitutioner.”

Sagsfremstilling

Ishøj Skole, som er estimeret til et spor, har for nuværende to klasser i henholdsvis børnehaveklassen og 2. klasse og vurderes med sine nuværende 12 klasser at have nået sin maksimale kapacitet. Det vil også være tilfældet i skoleåret 2021/2022. Det betyder bl.a., at skolen ikke kan rumme etableringen af en ekstra klasse, hvis det skulle blive nødvendigt, fx hvis tilflytning af elever gør det nødvendigt at dele en klasse. Den gennemsnitlige driftsudgift pr. år for en klasse (0. – 9. kl.) med 25 elever er 1.040.000 kr.

Center for Dagtilbud og Uddannelse udarbejder hvert år en skoleprognose på baggrund af befolkningsprognosen som vedtages i Byrådet i april/maj måned. Skoleprognosen er planlagt til behandling på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i august. I skoleprognosen vises det faktiske elevtal fem skoleår tilbage, samt det estimerede elevtal seks år frem. Som det fremgår af vedlagte notat, forventes elevtallet, jf. skoleprognosen 2020, at være nogenlunde jævnt fordelt fra skoleåret 2020/21 til 2026/27. Men, som det ligeledes fremgår, er det reelle elevtal i skoleåret 2020/21 imidlertid 20 elever højere, end det var estimeret i skoleprognosen for 2020.

Med en mulig udbygning i Ishøj Landsby, og på baggrund af ønske fra skolebestyrelsen, udarbejdede administrationen i maj 2020 et forslag til et anlægsprojekt på Ishøj Skole. Forslaget, som er bilagt, indeholdt en udvidelse af skolens indskolingshus med et klasselokale, indretning af tre nye klasseværelser i underetagen på hovedbygningen samt ombygning af snedkerværkstedet til faglokaler, herunder til håndværk og design, til en samlet estimeret pris på 10,2 mio. kr. Senere er der udarbejdet et alternativt forslag til etablering af en ny bygning til faglokaler.

I forhold til faglokaler besluttede Børne- og Undervisningsudvalget den 15.12.2020, at administrationen i samarbejde med skolerne kvalificerer udgifterne til etablering af faglokaler til Håndværk og Design. På den baggrund udarbejdes et samlet budgetforslag til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdet som udføres i samarbejde med Center for Ejendomme er endnu ikke afsluttet.
 

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget har den 12. marts 2021 modtaget vedhæftede henvendelse fra skolebestyrelsen på Ishøj Skole.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvlaget besluttede, at administrationen skal udarbejde en ny skoleprognose for Ishøj Skole samt udarbejde forslag til udbygning af Ishøj Skole i henhold til den reviderede skoleprognose.

Bilag

Resume

Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) blev etableret den 1. april 2019. IUJ har udarbejdet bilagte statusrapport for perioden august 2019 til august 2020. Rapporten, som er den første af sin slags, giver indblik i IUJ’s opgaver og et overblik over resultater i perioden august 2019 – august 2020.

Sagsfremstilling

Med aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job", som blev politisk vedtaget den 13. oktober 2017, fik kommunerne det fulde ansvar for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I forlængelse heraf skal kommunen sikre, at der sker en fælles koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Kommunens opgave er at:

 • Gøre unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
 • Koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år trådte i kraft i august 2019. Derfor har året været præget af etablering og udvikling af kerneopgaven samt diverse indsatser og projekter. IUJ har i perioden etableret sig i Brohuset, og medarbejdere er løbende ansat til opgaverne. I august 2019 blev den Forberedende Grunduddannelse (FGU) etableret, og et samarbejde med FGU Vestegnen er ved at rodfæste sig.

Ishøj Kommune etablerede en ungeenhed, som fik navnet Ishøj Uddannelse og Job (IUJ). IUJ varetager og koordinerer opgaverne i aftalen og de tilknyttede love. IUJ er forankret i Børne- og Undervisningsudvalget, som en driftsenhed under Center for Dagtilbud og Uddannelse.  

Bilagte statusrapport giver indblik i IUJ’s opgaver og et overblik over resultater i perioden august 2019 – august 2020.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager statusrapport for Ishøj Uddannelse og Job til efterretning

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en drøftelse af statusrapporten på et kommende møde, hvor lederen af Ishøj Uddannelse og Job inviteres.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. marts 2021.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2021 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Administrationen følger udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På både dagtilbudsområdet og skoleområdet er der afsat midler til praktisk medhjælp til børn og elever med fysiske udfordringer.

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet er budgettet til praktisk medhjælp forhøjet grundet et konkret barn. Barnet er nu overgået fra dagtilbud og skole og i den forbindelse anmoder administrationen, om at der flyttes budgetmidler fra dagtilbudsområdet til skoleområdet, svarende til 15 timers praktisk medhjælp eller 135.000 kr. årligt. Det er administrationens vurdering, at udgiften til barnet ikke kan afholdes inden for det nuværende budget til praktisk medhjælp på skoleområdet.


Økonomi

Ifølge Økonomiregulativ for Ishøj Kommune har de stående udvalg budgetansvaret for den samlede bevilling og kan omfordele midlerne mellem budgetområderne indenfor denne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at der overflyttes 135.000 kr. fra budgettet til praktisk medhjælp på budgetområde B40 vedrørende dagtilbud til praktisk medhjælp på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

I 2021 modtager Ishøj Kommune tilskud fra staten til henholdsvis puljen til indfasning af minimumsnormeringer og til at understøtte et fagligt løft og trivslen blandt folkeskoleelever.

Sagsfremstilling

Puljen til indfasning af minimumsnormeringer
Administrationen meddelte på Børne- og Undervisningsudvalgets mødet den 15. februar, at Ishøj Kommune forventes at få tildelt ca. 3,6 mio. kr. fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer. Ministeriet har oprindeligt meddelt, at den præcise bevilling vil blive meldt ud i slutningen af februar. Det var på den baggrund forventningen, at administrationen kunne forelægge en bevillingssag til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og efterfølgende beslutning i Økonomi- og Planudvalget i marts måned.

Børne- og Undervisningsministeriets udmelding er imidlertid forsinket. Det har derfor ikke været muligt at forelægge en bevillingssag i marts. En endelig politisk beslutning om bevilling vil derfor med den normale sagskadence med behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og efterfølgende beslutning i Økonomi- og Planudvalgets først kunne ske den 26. april.

Da de tildelte midler bør komme i anvendelse til ansættelse af mere pædagogisk personale så hurtigt det er muligt, indstiller administrationen, at bevillingssagen behandles i Økonomi- og Planudvalget på først mulige møde, uden forudgående behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Puljen til indfasning af minimumsnormeringer er båndlagt til ansættelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud og kan ikke anvendes til andet formål. Kommunen skal dokumentere, at midlerne fordeles ud til institutionerne.

Midler til at understøtte et fagligt løft og trivslen blandt folkeskoleelever
Regeringen har sammen med en række af Folketingets partier indgået aftale om at tildele kommunerne midler til et fagligt løft, eksempelvis i form af ekstraundervisning, tolærerordninger, konvertering af understøttende undervisning til fagopdelt undervisning mv. Hertil kommer indsatser for at styrke trivslen. Det fremgår af aftalen, at anvendelsen af midlerne besluttes lokalt på den enkelte skole, da aktiviteterne skal kunne tilpasses eleverne på den enkelte skole og deres behov for hjælp til at komme videre efter nedlukning og nødundervisning. Det er dog aftaleparternes ønske, at midlerne hovedsageligt anvendes til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Der er desuden bevilget midler til trivselsfremmende formål i PPR, som tilfalder Center for Børn og Forebyggelse.

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet, men er båndlagt til formålet beskrevet i aftalen, og kan ikke anvendes til andet formål. Administrationen skal dokumentere midlernes fordeling.

Administrationen har kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet i uge 9, da det endnu ikke er meldt ud, hvor mange midler de enkelte kommuner får tildelt. Ministeriet er ikke kommet med en præcis udmelding om, hvornår det vil ske, men har meddelt, at det forventes at ske inden for kort tid.

En politisk beslutning om anvendelse af midlerne vil normalt følge sagsgangen omkring fordeling af bloktilskuddet. Da midlerne, jf. aftalen, skal anvendes inden sommeren 2021, anbefaler administrationen, at midlerne henholdsvis fordeles ud på skolerne efter elevtal i 9. klasse og til Center for Børn og Forebyggelse. så snart den præcise tildeling kendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at bevillingssagen vedr. puljen til indfasning af minimumsnormeringer forelægges Økonomi- og Planudvalget uden forudgående behandling i Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at midlerne til understøttelse af fagligt løft og trivsel blandt folkeskoleelever fordeles ud på skolerne efter elevtal i 9. klasse og til Center for Børn og Forebyggelse, så snart den præcise tildeling kendes.


Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Elevstatistik af 1. februar 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Status på klassedannelsesplanen for skoleåret 21/22 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Statistik over sygefravær på dagtilbuds-, sfo og skoleområdet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Udskydelse af deadline for den pædagogiske læreplan
  Børne- og Undervisningsministeriet har den 1. marts 2021 meddelt, at fristen for at udarbejde og evaluere den pædagogiske læreplan vil blive udskudt fra den 1. marts 2021 til den 1. juli 2021 grundet Covid-19. Udskydelsen giver os mulighed for, at få dagtilbuddenes læreplaner finpudset og få den elektroniske løsning på plads.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at administrationen undersøger, om sygefraværet kan opgøres på antal perioder pr. medarbejder med henblik på næste fremlæggelse af sygefraværet.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.