Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 15. juni 2015 kl. 18:00

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. juni 2015 fremlægges.
 • Drøftelse af muligheden for at Børne- og Undervisningsudvalget mødes med Danske Skoleelever. Henvendelse fra Danske Skolelever af 28. maj 2015, der beskriver baggrunden for, at Danske Skolelever gerne vil mødes, er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at holde et møde med Danske Skoleelever og det fælles elevråd i slutningen af 2015.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet har udsendt et modelkatalog for placering af konfirmationsforberedelse, som er vedhæftet dagsordenen til orientering.
  I Ishøj Kommune indgår konfirmationsforberedelse i 8. klasse og fastlægges i tidsrummet mellem kl. 14.00 – 16.00, hvilket fremgår af Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen, bilag 7, stk.5.
  Ifølge Folkeskolelovens § 53 fastsættes tiden for konfirmationsforberedelse ved forhandling mellem Byrådet og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed, træffer Byrådet afgørelsen. Byrådet kan delegere ansvaret til fagudvalget.
 • Undervisningsministeriet har den 23. juni 2014 udsendt en ny bekendtgørelse for mål- og indholdsbeskrivelse i sfo. Center for Børn og Undervisning samarbejder med kommunens skoler og sfo'er om at lave en ny fælles ramme, som skoler og sfo'er skal bruge, når de nye mål- og indholdsbeskrivelser skal udarbejdes. Et kort notat vedr. arbejdet med de nye mål- og indholdsbeskrivelser for sfo er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Den 6. august 2015 afholdes konferencen 'Skrivedidaktik - En vej til læring' på Strandgårdsskolen. Program for dagen er vedhæftet dagsordenen.
 • Status på klassedannelsesplan for børnehaveklasser til skoleåret 2015/2016 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Elevstatistik af 1. juni 2015 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Program for Ishøj Kulturpakke 2015 for skoler og dagtilbud uddeles på mødet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Som en del af sammenlægningen mellem PPR Center og Familiecenteret besluttede Byrådet på mødet den 2. juni 2015 at ændre styrelsesvedtægten for stående udvalg således, at sager der vedrører Familiecenteret fremover hører under Børne- og Undervisningsudvalget. På mødet drøftes den nye struktur.

Sagsfremstilling

 • Gennemgang af den reviderede styrelsesvedtægt for Børne- og Undervisningsudvalget. Der er vedhæftet to udgaver af styrelsesvedtægten. I den ene udgave fremgår det, hvilke ændringer der er foretaget. Den anden udgave er den færdige version, der mangler dog nogle små redaktionelle ændringer, herunder ny forside.
 • Orientering om proces for sammenlægningen af de to centre.
 • Social- og Sundhedsudvalget har hidtil fået fremlagt nøgletal for Familiecenteret hver måned. På mødet drøftes det i hvilket omfang Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at nøgletal for det sammenlagte center fremlægges. En oversigt der viser nøgletal for Familiecenteret i perioden fra 1. januar - 31. maj 2015 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Årsrapporten for Familiecenteret for 2014 er vedhæftet dagsordenen til orientering. Administrationen foreslår at Familiecenteret årsrapport i den nuværende form udgår, og at der i 2016 udarbejdes en samlet afrapportering for det nye sammenlagte center.
 • I 2015 skulle der efter planen udarbejdes kvalitetsrapport for PPR Centeret. Administrationen foreslår, at kvalitetsrapporten udgår i 2015, og at der i 2016 udarbejdes en samlet afrapportering for det nye sammenlagte center.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • hvordan nøgletallene fremover fremlægges.
 • at Familiecenterets årsrapport og PPR Centerets kvalitetsrapport udgår, og at der fra 2016 udarbejdes en samlet rapport for det nye sammenlagte center.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at nøgletallene skal fremlægges for udvalget hver måned.

Bilag

Resume

Af erindringslisten fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en drøftelse af muligheden for at introducere alle Ishøj's unge til erhvervsuddannelserne.

Sagsfremstilling

I vedhæftede materiale har UU:Center syd udarbejdet et notat, der beskriver den vejledningsindsats, der skal sikre alle børn og unges kendskab til erhvervsuddannelserne.

En del af vejledningen ligger i faget Job og Uddannelse, som er et obligatorisk timeløst fag i folkeskolen. Beskrivelser og kompetencemål for faget Uddannelse og Job er vedhæftet dagsordenen.

Som følge af den nye vejledningsreform har skolechefen og skolelederne holdt møde med ledelsen i UU:Center Syd, hvor det blev besluttet, at alle skoler i Ishøj udfører uddannelsesparathedsvurdering sammen med UU-vejlederen, og at UU-vejlederen deltager i skole/hjem-samtaler med alle elever i 8. klasse.

Ishøj Kommune har efterfølgende indgået en aftale med UU:Center Syd, der indbefatter, at UU-centeret varetager undervisningen i faget Uddannelse og Job på Ishøj Kommunes folkeskoler. Beregningen vedr. aftalerne er vedhæftet dagsordenen.

UU:Center Syd har udarbejdet vedhæftede oversigt, som viser, hvordan Ishøjs unge vælger efter grundskolen. Oversigten viser, at antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse er steget fra 9,1 % i 2014 til 17,3 % i 2015. Stigningen skyldes især, at færre unge har valgt at gå i 10. klasse.

Et eksempel på et arrangement, der skal være medvirkende til at vække de unges interesse for erhvervsuddannelse, er vedhæftet dagsordenen. Arrangementet er et samarbejde mellem CPH WEST, TEC, KTS, Vejleåparkens Boligsociale Helhedsplan, UU:Center Syd og Young Skills og de inviterede er eleverne i kommunens 6., 7. og 8. klasse.

I skoleåret 2015/2016 oprettes der EUD10 på CPHWEST for de elever, der skal bruge et ekstra år til at blive klar til en erhvervsuddannelse. EUD10 placeres på Vejlebrovej 45 sammen med erhvervsuddannelserne, så de unge kommer i det rette ungdomsmiljø.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter Ishøj unges kendskab til erhvervsuddannelserne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at information om uddannelsesvalg også når ud til Ishøj børn, der ikke går i folkeskole i Ishøj.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2016/2017, samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter, har administrationen udarbejdet forslag til to modeller for regulering af skoledistrikterne. Ved begge modeller oprettes der 11 børnehaveklasser. Modellerne er beskrevet i vedhæftede bilag.

Det fremgår af modellerne, hvordan børnehaveklasserne fordeles mellem Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Sagsfremstilling

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5, stk. 4 om fleksible skoledistrikter fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i juni skal behandle forslag til antal børnehaveklasser og distriktsreguleringer.

De foreslåede modeller for distriktsregulering for skoleåret 2016/2017 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2016/2017 (310 elever), samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter.

Begge modeller indeholder mindre ændringer i forhold til distriktsgrænserne for skoleåret 2015/2016. Distriktsreguleringen vil få betydning for henholdsvis 11 eller 16 skolestartere, alt efter hvilken af de to modeller der vælges. I vedhæftede bilag vedrørende vejflytninger vises hvilke matrikler, der bliver berørt. De vedhæftede kort viser ændringerne i distriktsgrænserne i de to modeller.

Af Folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3 fremgår det, at 'beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra de berørte skoler'. Administrationen foreslår, at ét af forslagene til skoledistrikter for skoleåret 2016/2017 sendes til udtalelse i skolebestyrelserne på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen fra onsdag den 17. juni til torsdag den 3. september 2015. Børne- og Undervisningsudvalget behandler skolebestyrelsernes udtalelser på udvalgsmødet i september 2015 og indstiller en beslutning til Byrådsmødet i oktober 2015.      

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter modellerne for distriktsregulering til skoleåret 2016/2017.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter hvilken model, der skal sendes til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra onsdag den 17. juni til torsdag den 3. september 2015.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at der udarbejdes en model 3, som sendes til udtalelse i skolebestyrelserne sammen med model 1 og et notat, der beskriver mulige konsekvenser ved de to modeller. Udvalget besluttede endvidere, at udtalelsesperioden bliver fra den 19. juni - 3. september 2015.

Model 3 vedhæftes efterfølgende referatet.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmøde i januar 2014 blev det besluttet, at der på hvert Børne- og Undervisningsudvalgsmøde gives en status på implementering af folkeskolereformen på udvalgte områder.

Sagsfremstilling

Som en del af folkeskolereformen skal efteruddannelsesindsatsen for lærere og pædagoger styrkes for bedst muligt at realisere målsætningen om at styrke den fælles folkeskole. Alle kommuner skal have en lokalt forankret kompetencestrategi, og i juni 2014 tog Børne- og Undervisningsudvalget 'Kompetencestrategi for implementering af folkeskolereformen i Ishøj Kommune til efterretning'. Kompetencestrategien beskriver den lokalt forankrede kompetenceplan og opridser de prioriterede fokusområder. I vedhæftede notat gives der en opfølgning og status på de prioriterede fokusområder.

KL har udsendt resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger om omstillingen til en ny folkeskole. KL opfordrer alle kommuner til at anvende resultaterne, gøre status og vurdere behovet for opfølgning og justering af indsatserne i skolen. Sammen med resultatet af undersøgelsen har KL udsendt forslag til reflektionsspørgsmål i forhold til de resultater, som undersøgelsen viser. Brevet fra KL, forslag til reflektionsspørgsmål og undersøgelsens resultater er vedhæftet dagsordenen. Administrationen foreslår, at KL's forslag til reflektionsspørgsmål drøftes på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 17. august 2015.

I efteråret 2014 blev der konstateret en stigning i sygefraværet blandt lærerne. Der er efterfølgende udarbejdet sygefraværsrapporter for lærerne hver måned. En opdateret sygefraværsrapport, hvoraf sygefraværet for maj 2015 fremgår, er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslag til reflektionsspørgsmål fra KL drøftes på udvalgsmødet den 17. august 2015

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med folkeskolereformen kom der til skoleåret 2014/2015 nye bestemmelse i forhold til valgfag. Eleverne skal vælge, så de har minimum 60 timers valgfag i løbet af et skoleår, og de valgfag, som eleverne undervises i, men som ikke indgår i prøverækken, skal indgå i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse

Sagsfremstilling

Skolerne kan vælge at tilbyde valgfag, som Undervisningsministeriet har beskrevet og udarbejdet trin og slutmål for. Skolerne kan også vælge at skabe valgfag, som passer til eleverne og skolens profil. I Ishøj Kommune ønsker skolerne at udbyde nogle af de valgfag, der er centralt beskrevet samt selv at skabe og beskrive valgfag.

Der er modtaget valgfagbeskrivelser fra Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Vejlebroskolen. Valgfagsbeskrivelserne er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender valgfagsbeskrivelserne til skoleåret 2015/2016 for Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Vejlebroskolen.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget pointerede, at et valgfag pr. definition er på 60 timer og skal beskrives i Undervisningsministeriets skabelon. Valgfag kan være fleksible og indeholde flere temaer.

Bilag

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. april 2015, at der skal udarbejdes en status på mobbe/antimobbe indsatsen på skolerne.

Center for Børn og Undervisning har bedt skolerne give en tilbagemelding på deres indsats mod mobning med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 

 • Har skolen en antimobbepolitik?
 • Hvem har ansvaret for skolens antimobbepolitik og for at den følges?
 • Hvordan og af hvem håndteres mobning på jeres skole?
 • Hvordan følger skolens ledelse op på arbejdet med mobning?

 

Vedhæftede notat viser skolernes svar.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker, at det fælles elevråd drøfter skolernes indsats mod mobning og finder forslag til tiltag, der kan reducere mobning.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget har modtaget en dispensationsansøgning fra Gildbroskolen om placering af svømmeundervisning på 5. klassetrin. Ansøgningen fremgår af nedenstående sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Gildbroskolen søger om dispensation til at afvikle al svømmeundervisning på 5. klassetrin i stedet på 4. og 5. årgang, hvilket er tilfældet i dag. Årsagen hertil er, at eleverne er motorisk bedre udviklet på 5. klassetrin og dermed opnår større udbytte af undervisningen på dette klassetrin. Det giver endvidere mulighed for at skabe større sammenhæng for elevernes læring i svømmeundervisningen, når den kan afvikles som et sammenhængende forløb.  

Ved at samle undervisningen på én årgang vil eleverne få 60 timers svømmeundervisning på et år frem for 30 timer/år. Hermed kan eleverne få 30 ugers samlet intensiv undervisning á 2 timers varighed pr. gang, til forskel fra i dag, hvor de får 15 uger i 4. klasse og 15 uger i 5. klasse med en sommerferie imellem.  

Ovenstående er blevet vendt i såvel Skolebestyrelse som LokalMed på skolen, og der er opbakning begge steder i forhold til at samle svømmeundervisningen på 5. årgang.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter dispensationsansøgningen fra Gildbroskolen

Lovgrundlag

Det fremgår af Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen, bilag 7, 2. afsnit, at svømmeundervisning tilbydes som en del af idrætsundervisningen og skal tilbydes på mindst to klassetrin.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget har modtaget en henvendelse fra skolebestyrelsen på Ishøj Skole, som ønsker at komme på et udvalgsmøde og præsentere skolens visioner. Skolebestyrelsen har fået svar på deres henvendelse.

Henvendelsen fra Ishøj Skole har givet anledning til at drøfte, om Børne- og Undervisningsudvalget skal mødes med skolebestyrelserne. Det kunne evt. være møder over to dage, hvor Børne- og Undervisningsudvalget holder separate møder med hver skolebestyrelse.

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede mulighederne for at holde møder med skolebestyrelserne på mødet den 11. maj 2015 og besluttede at genoptage drøftelserne på udvalgsmødet den 15. juni 2015.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter mulighederne for at holde møder med skolebestyrelserne.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der planlægges, så der er mulighed for at holde møde med skolebestyrelserne i forbindelse med de planlagte Børne- og Undervisningsudvalgsmøder i løbet af skoleåret 2015/2016.

Resume

Ishøj Bibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre overgår den 9. december 2015 fra bibliotekssystemet Integra til det fælles kommunale bibliotekssystem Cicero.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgangen til det nye system er der en lang forberedende proces, som inkluderer mange medarbejdere fra driftsstederne, IT og Økonomicenteret. Arbejdet intensiveres i takt med at overgangsdatoen nærmer sig, og forudsætter en betydelig efteruddannelsesproces i brugen af det nye system. Der er nedsat en bred projektgruppe samt en styregruppe. Udrulning og overordnet projektstyring varetages af Systematic, som har udviklet systemet.

Det bliver nødvendigt at lukke det nuværende bibliotekssystem ned, inden indholdet overføres til det nye system. Det betyder, at Ishøj Bibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre vil være lukket for al biblioteksservice samt adgang for brugere både fysisk og på nettet i to dage - den 9. og 10. december 2015.

Lukkedagene bruges til selve konverteringen, opstart af det nye system og test af samspillet med andet udstyr, samt grundlæggende uddannelse af det personale, som har berøring med bibliotekssystemet i dagligdagen.

Udover den grundlæggende brugeruddannelse skal der uddannes et antal systemadministratorer og superbrugere, både på Ishøj Bibliotek og på de pædagogiske læringscentre. Det sker løbende i perioden før overgangen, og relevante personer skal derfor kunne deltage i kurser/uddannelser.

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at de pædagogiske læringscentre holder lukket den 9. og 10. december 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgifter forbundet med overgangen til det nye system, herunder uddannelse af brugerne holdes indenfor det eksisterende budget.

Resume

Produktionsskolen Møllen har i mange år drevet Dagklassen Møllen på vegne af Ishøj Kommune. Ishøj Kommune ønsker at revidere samarbejdsaftalen og har fremsendt et forslag til Samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Produktionsskolen Møllen om drift af specialundervisningstilbud for elever i udskolingen (7. til og med 10. klassetrin) kaldet 'Udskolingsklassen på Møllen'. Forslaget til samarbejdsaftale er vedhæftet dagsordenen. Det fremgår af Ishøj Kommunes forventninger til samarbejdsaftalen, at eleverne som udgangspunkt skal tilbydes undervisning i alle de fag og obligatoriske emner, der hører til på de nævnte klassetrin, og eleverne forventes som udgangspunkt at aflægge 9. klasseprøver. Optagelse i udskolingsklassen skal ske på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering af den enkelte elev.

Bestyrelsen på Møllen har meldt tilbage til Ishøj Kommune, at bestyrelsen ikke kan godkende hele ordlyden af udkastet. Møllens bestyrelse ønsker, at man benytter sig af '… de dispensationsmuligheder folkeskoleloven giver mulighed for, og som også er intentionen skal benyttes til en gruppe elever som 'vores''. Møllen har fremsendt vedhæftede notat af 6. maj 2015 vedr. undervisning i dagklassen/udskolingsklassen, hvor det er nærmere beskrevet, hvad skolen ønsker.

Sagsfremstilling

Møllens bestyrelse ønsker, at det fremgår af den nye samarbejdskontrakt, at undervisningen i Udskolingsklassen er et særligt tilrettelagt forløb, hvor eleverne bliver undervist og føres til prøver i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, samt går til skolens prøver i disse fag. Derudover vil eleverne blive undervist i natur- og kulturfag som temaundervisning i et mindre timetal end det anbefalede.

Det er administrationens vurdering, at undervisningen i Udskolingsklassen Møllen for elever i 8. og 9. klasse, kan drives som et særligt tilrettelagt forløb efter Folkeskolelovens § 33 og for elever i 10. klasse efter Folkeskolelovens § 19. For elever på 7. klassetrin kan der, med Byrådets godkendelse, tilbydes eleverne et andet undervisningstilbud med udgangspunkt i specialundervisningsbekendtgørelsens § 10, stk. 2. 

På baggrund af det foreliggende grundlag anbefaler administrationen, at Udskolingsklassen Møllen drives efter Folkeskolelovens §§ 33 og 19 som et særligt tilrettelagt forløb for 8. – 10. klasse og efter specialundervisningsbekendtgørelsens § 10, stk. 2 for 7. klasse under forudsætning af at Møllen:

 • tilbyder et særligt tilrettelagt forløb, som er begrundet i hensynet til den enkelte elev og tager udgangspunkt i elevens forudsætninger og potentialer, og at forløbet for eleven tilrettelægges i samarbejde med eleven, elevens forældre, PPR og Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • tilbyder eleverne undervisning i så mange af folkeskolens fag som muligt efter en vurdering af den enkelte elevs forudsætninger og potentialer, og i et omgang så fagenes mål og kravene ved prøverne kan indfris. Målet er, at eleverne skal bestå dansk og matematik med mindst 02 i begge fag.
 • dokumenterer, at den ulønnede praktik har et uddannelsesperspektiv begrundet i elevens elev- eller uddannelsesplan, og at praktikken opnår en samlet skolegang på 35 timer ugentligt.
 • inddrager Ungdommens Uddannelsesvejledning i tilrettelæggelsen af den ulønnede praktik.
 • Udarbejder og fremsender særlige læseplaner for elever i 7. klasse til godkendelse i Børne- og Undervisningsudvalget.

Ovenstående forudsætninger er nærmere beskrevet i administrationens notat.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • Udskolingsklassen på Møllen drives efter Folkeskolelovens §§ 33 og 19 som et særligt tilrettelagt forløb for 8. – 10. klasse og efter specialundervisningsbekendtgørelsens § 10, stk. 2 for 7. klasse under de forudsætninger, der er nævnt i sagsfremstillingen.
 • administrationen i samarbejde med Møllen udarbejder en samarbejdsaftale med udgangspunkt i ovenstående.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det er en forudsætning, at undervisningstilbuddet drives inden for den nuværende økonomiske rammer

Bilag

Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunens dagtilbud. Administrationen foreslår, at forslaget bliver sendt i hrøing i forældrebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægterne indeholder retningslinjer for valg til forældrebestyrelsen, deres opgaver og kompetencer, mødevirksomhed, dialog med Børne- og Undervisningsudvalget, forretningsorden mv. De nuværende vedtægter er fra 2006.

Administrationen har udarbejdet forslaget i dialog med dagtilbudslederne. Lederne har haft et ønske om at revidere styrelsesvedtægterne, da de nuværende vedtægter indeholder en række uklare punkter, bl.a. omkring valg til bestyrelsen.

Forslaget indeholder i hovedpunkter følgende ændringer: 

 • I de nuværende vedtægter er antallet af forældrerepræsentanter 5 - 8. Antallet af forældrerepræsentanter foreslås at være 5 eller 7, således at der ikke opstår stemmelighed. Pga. dagplejens størrelse foreslås her 5 kandidater.
 • Det foreslås, at antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. I de nuværende vedtægter kunne antallet være højere eller lavere afhængigt af dagtilbuddets størrelse.
 • Det foreslås, at forældre med børn i dagpleje bliver valgt for 1 år ad gangen, da børnene kun er i dagpleje i max 2½ år. Pt. er man valgt for 2 år ad gangen.
 • Der er tilføjet en beskrivelse af fredsvalg, dvs. hvis der er enighed blandt de opstillede kandidater om bestyrelsens sammensætning.
 • Der foreslås en mere præcis beskrivelse af antallet af stemmer til forældrepar med flere børn indskrevet i samme institution: Forældrepar har tilsammen det antal stemmer, som svarer til antallet af børn.
 • Afsnittet 'Rådgivende organ' er ændret til 'Dialogmøder'. Afsnittet beskriver, hvordan forældrebestyrelsen, dagtilbuddenes leder og Børne- og Undervisningsudvalget kan indkaldes til dialogmøder om spørgsmål af fælles interesse.

 

Herudover er opbygningen af vedtægterne gjort mere logisk, ligesom der er lavet en række sproglige tilretninger.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i Ishøj Kommunes dagtilbud sendes i høring i perioden fra 16. juni - 1. september 2015.

Bilag

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Elverhøj. Af henvendelsen fremgår det, at bestyrelsen siden efteråret 2014 ikke har afgivet høringssvar, fordi diverse høringsmaterialer ikke har været videresendt til forældrebestyrelsen.

Henvendelsen fra forældrebestyrelsen i Elverhøj er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning pr. maj 2015 og denne viser samlet for hele Ishøj Kommune, at forventningen til budgettet er, at det holder, hvorfor beløbet samlet udgør 0 kr. 

Budgetopfølgningen betyder merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 1.5 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 0,1 mio.kr. På anlægssiden forventes mindreudgifter/merindtægter på 1,9 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,2 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance. 

På Børne- og Undervisningsudvalget område er forventningen, at der samlet forventes 3.758 t.kr. i merudgifter. 

Der er udarbejdet notat af 4. juni 2015 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt inkl. bilag over budgetopfølgningen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • budgetopfølgningen tiltrædes.
 • der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune.

 

Formålet med en trafiksikkerhedspolitik er, at

 • fremme at trafikken afvikles sikkert ved at udforme veje, stier og pladser således, at det er sikkert og trygt at færdes i Ishøj.
 • inddrage elever, forældre og skolens personale i at understøtte og udvise trafikansvarlig adfærd.
 • at give medarbejdere i kommunen de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde på trafiksikker vis samt at færdes til og fra arbejdet på en trafiksikker måde.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe, som har fået til opgave at udarbejde et forslag til en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune. Projektgruppen har fremlagt et foreløbigt udkast til en trafiksikkerhedspolitik for styregruppen den 2. juni 2015.

 

I udkastet til Ishøj Kommunes trafiksikkerhedspolitik hedder det blandt andet, at politikken bygges op om tre elementer, der hver for sig og i sammenhæng skal udgøre fundamentet for trafiksikkerhedspolitikken. De tre elementer er:

 • Trafiksikkerhed i forhold til veje og stier
 • Sikker skoletrafik
 • Trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads

 

Den 17. juni 2015 drøftes udkastet i koncernledelsen. Herefter færdiggøres forslaget og sendes til høring i diverse råd og bestyrelser samt til information og drøftelse i kommunens MED-system.

 

Efter endt høring behandles forslaget i de relevante fagudvalg og Økonomi- og Planudvalget i september med henblik på endelig behandling i Byrådet den 6. oktober 2015.

 

Da det endelige forslag til trafiksikkerhedspolitik først foreligger efter koncernledelsens behandling den 17. juni, foreslår administrationen at forslaget sendes i administrativ høring i skolebestyrelser og dagtilbuddenes forældrebestyrelser umiddelbart efter den 17. juni med høringsfrist den 7. september 2015.

Der bliver fremlagt et udkast til trafiksikkerhedspolitikken på udvalgsmødet den 15. juni 2015.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslag til trafiksikkerhedspolitik sendes i administrativ høring i skolebestyrelser og dagtilbuddenes forældrebestyrelser med høringsfrist den 7. september 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Venteliste pr. 1. juni 2015 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet orienteres der om klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.