Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 15. august 2016 kl. 17:30

Rådhuset - mødelokalet på etage 5

Sagsfremstilling

Ishøj Fælles Elevråd har bedt om et møde med Børne- og Undervisningsudvalget, hvilket fremgår af vedhæftede invitation.

 

På mødet vil Ishøj Fælles Elevråd fremlægge et forslag vedr. antimobning og orientere om arbejdet i det fælles elevråd.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Det Fælles Elevråd havde sendt afbud til mødet.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. august 2016 fremlægges.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Der er fastlagt flytider for studieturen til Wales. Der er afgang fra København den 2. november kl. 18.10 med ankomst i Bristol kl. 21.35. Den 4. november er der afgang fra Bristol kl. 17.30 og ankomst i København kl. 22.30.
  der er bestilt værelser på The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire.
  Detaljeret program for studieturen følger.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Udkast til program for studieturen er vedhæftet referatet.

Orientering om uddannelser på NEXT er sat på Erindringslisten.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har inviteret kommunerne til at deltage i et rammeforsøg der omhandler 'Intensive læringsforløb med kortere skoledage på interne skoler'. Udmeldingen fra ministeriet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • KL's Børne- og Kulturudvalg inviterer til politisk møde for hele Børne- og Undervisningsudvalget i efteråret 2016. Mødet planlægges i samarbejde med værtskommunen og kommer til at omhandle hele 0 - 18 års området. Mødet finder sted mandag den 28. november 2016 kl. 13.00 - 16.00 i Køge. Invitation til mødet er tidligere sendt ud pr. mail og er vedhæftet dagsordenen.
 • Status på klassedannelsesplanen fra skoleåret 2016/2017 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Program for dialogmøde med dagtilbudsbestyrelsernes forældrebestyrelser og skolebestyrelserne den 5. oktober 2016 er vedhæftet dagsordenen.
 • Udkastet til ny klubstruktur sendes til skolebestyrelserne og Ungdomsskolens bestyrelse den 16. august 2016. Udkastet sendes samtidig til orientering til medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Det har gennem længere tid været ønsket, at etablere et dagtilbud på Kirkebækskolen rettet mod 0 til 6årige børn med multible funktionsnedsættelser.

Vallensbæk Kommune er ansøgt om midler til en mindre ombygning på Kirkebækskolen, hvilket blev vedtaget i Vallensbæk Byråd i juni 2016.

De småbørn med multible funktionsnedsættelser, som bor i Ishøj og Vallensbæk er indtil nu kørt til Troldemosen i Gentofte, hvilket er en meget lang køretur gennem den tætte morgen og eftermiddagstrafik. Ind imellem er der børn, det har behov for, at der kører en medhjælper med, hvilket er en dyr løsning.

Organisation, rammer, omfang, indhold, pris mv. i det nye tilbud er beskrevet i vedhæftede bilag.

Det er ønsket at åbne tilbuddet den 15. oktober 2016. Inden da skal der indhentes udtalelser fra skolebestyrelsen på Kirkebækskolen, og det foreslås derfor, at materialet, der beskriver det nye tilbud, sendes til høring den 16. august, så beskrivelsen og de indkomne udtalelser kan behandles på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. september 2016.

Den foreslås, at den politiske behandling af sagen følger nedenstående tidsplan:

 • 16. august - 13. september: Forslag til etablering af et særligt dagtilbud på Kirkebækskolen sendes i høring i skolebestyrelsen på Kirkebækskolen. Sagen vil ligeledes komme til information og drøftelse i MED-systemet i samme periode.
 • 19. september: Sagen behandles i Børne- og Undervisningsudvalget.
 • 26. september: Sagen behandles i Økonomi- og Planudvalget.
 •  4. oktober: Sagen behandles sagen i Byrådet.
 • 15. oktober: Tilbuddet åbner.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • behandling af sagen om etablering af et særligt dagtilbud på Kirkebækskolen følger den foreslåede tidsplan
 • sende forslaget til etablering af særligt dagtilbud på Kirkebækskolen til høring i skolens bestyrelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Beskrivelsen af sammensætningen af bestyrelsen tilrettes, så det fremgår, at der også er et byrådsmedlem repræsenteret i skolebestyrelsen.

Bilag

Resume

Af Erindringslisten fremgår det, at der til mødet i august skal udarbejdes et oplæg til drøftelse og beslutning vedr. digital etik.

Sagsfremstilling

I vedhæftede notat vedr. etik på nettet er tre hovedpunkter i debatten om netetik belyst:

 

 1. Lovgivning ift. aldersgrænser og deling af billeder.
 2. Kendetegn ved danske børn og unges adfærd på nettet.
 3. Vejledning til forældre ift. børn og unges adfærd på nettet.

 

Herudover er der angivet en række links til hjemmesider på nettet, hvor der kan søges inspiration og hjælp, hvis man som barn eller forælder står i en situation, der er svær at håndtere.

I skoleåret 2015/2016 arbejdede 8. klasserne på Strandgårdsskolen med et undervisningsforløb, i samarbejde med Ishøj Bibliotek, med titlen 'Demokrati og digital dannelse'. Materialet fra undervisningsforløber er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter notatet vedr etik på nettet og sender det til orientering i skolebestyrelserne.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget beder skolebestyrelserne drøfte og beslutte, hvordan notatets indhold bedst muligt deles med lærere, pædagoger, elever og forældre. Notatet lægges på skolernes hjemmesider.

Ishøj Kommunes kommunikationsafdeling opfordres til at understøtte kendskabet til netetik.

Bilag

Resume

Administrationen foreslår, at der afprøves et forsøg med egentlig søskendegaranti ved visitering af pladser i kommunens dagtilbud, og at Børne- og Undervisningsudvalget sender forslaget til høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser.

Sagsfremstilling

Af Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner fremgår det, at hvis et barn har søskende i den ønskede institution, vil der så vidt muligt blive taget hensyn til dette ved tildeling af plads. I praksis betyder det, at søskendebørn på venteliste får fortrinsret til en plads, hvis der er plads i institutionen i henhold til normeringen. Der er dermed ikke tale om en egentlig søskendegaranti, hvor søskendebørn som udgangspunkt har garanti for en plads i samme tilbud som deres søskende, men udelukkende en fortrinsret, hvis der er plads.

 

Administrationen oplever nu, og i de kommende måneder, et stigende pres i forhold til de vedtagne normeringer, hvor flere institutioner er fyldt op i forhold til deres enhedsnormering. Visiteringen af pladser sker derfor til de institutioner, som har tomme pladser efter det princip, at alle dagtilbud så vidt muligt fyldes op til normeringen, inden der bliver påbegyndt overnormering.

 

Med de gældende søskendeprincipper bliver der dermed givet afslag til søskendebørn og tilbudt plads i et andet tilbud. På den baggrund anbefaler administrationen, at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter indførelsen af en søskendegaranti, i første omgang i en forsøgsperiode fra 1. december 2016 til 30. november 2017, for at afprøve, hvad en sådan søskendegaranti vil betyde for presset på kommunens dagtilbud.

Konkret foreslår administrationen, at visiteringen af pladser til søskende sker efter følgende princip:

 

"Børn, der har søskende i dagpleje eller daginstitution, har ret til en plads i samme dagtilbud, hvis de børn, der står før på ventelisten, kan tilbydes en anden aldersvarende plads i et af kommunens dagtilbud, og hvis der fysisk er plads i det ønskede dagtilbud. En plads kan ikke stå ledig og vente på en søskende, hvis der er andre aldersvarende børn på ventelisten, der ønsker pladsen".

 

Konsekvensen ved at indføre søskendegarantien kan være:

 

 • At der er daginstitutioner, som får visiteret søskendebørn til overnormering, før de øvrige institutioner er fyldt op. Institutionernes fysiske areal sætter dog en grænse for, hvor mange børn der kan indskrives på overnormering.
 • At der er dagtilbud, der ikke opfylder deres normering, mens andre er på overnormering.
 • At forældre med søskendebørn får fortrinsret til en plads i en bestemt institution forud for forældre til børn uden søskende, også selvom disse står foran på ventelisten til den bestemte institution. Det kan betyde, at flere forældre uden søskendebørn vil få tilbudt en plads i et andet dagtilbud, end det ønskede.

 

Administrationen foreslår, at de foreslåede principper sendes i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser med forslag om, at principperne evalueres i Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i december 2017.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget om søskendegaranti sendes til høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden 16. august - 4. oktober 2016.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for det samlede område, idet daginstitutionernes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Har en institution flere børn end normeringen tilføres der midler, og har institutionen færre børn trækkes der tilsvarende beløb fra institutionens budget.

Resume

I denne sag fremlægges forslag til elevernes skoleferier og fridage for skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020. Administrationen indstiller, at forslagene sendes til høring i skolebestyrelserne og i Ishøj Fælles Elevråd.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 18. november 2013 skoleferier og fridage til og med skoleåret 2016/2017.

 

Udgangspunktet for forslagene er Folkeskolelovens § 14a, hvor det fremgår, at skoleåret begynder 1. august, og at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Første skoledag efter sommerferien fastsættes af Byrådet.

 

Der er ikke lovgivningsmæssige krav om antallet af skoledage. Lovgivningen forholder sig derimod til antallet af undervisningstimer i skoleåret. I administrationens forslag er der 200 skoledage i de tre skoleår.

 

Forslag til skolekalendere og oversigt over skoleferier og feriedage er vedhæftet dagsordenen.

 

Forslagene behandles ligeledes i Fælles-MED for Center for Dagtilbud og Skoler den 26. august.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslagene til skoleferier og fridage for skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 sendes i høring i skolebestyrelserne og i Ishøj Fælles Elevråd i perioden 16. august - 4. oktober 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 14a og 14b.

Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er der vedtaget fire faste lukkedage (juleaftensdag, nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres tre lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de tre lukkedage i dagtilbuddene, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede ligeledes den 17. december 2009, at et fremmøde på under 20 % betegnes som lavt fremmøde i kommunens dagtilbud. Der kan således ikke placeres lukkedage i dagtilbud på dage, hvor fremmødet er over 20 %. 

Den 15. februar behandlede Børne- og Undervisningsudvalget sagen om lukkedage i dagtilbud og sfo for 2016. Her besluttede udvalget, at administrationen udarbejder en oversigt over lukkedage for de kommende tre år. Hermed fremlægges forslag til lukkedage i kommunens dagtilbud i 2017 – 2019.

Administrationen foreslår, forslag til lukkedage i 2017 – 2019 sendes i høring i dagtilbuddenes bestyrelser. Forslaget til lukkedage vil ligeledes komme til information og drøftelse i Fælles-MED for Dagtilbud og Skoler.

Sagsfremstilling

Med undtagelse af den 24. december og den 5. juni er kommunen forpligtet til at tilbyde alternativ pasning på lukkedage for de børn, som har behov for pasning. En daginstitution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning. Af hensyn til den alternative pasning er det nødvendigt at koordinere lukkedagene i kommunens dagtilbud. 

For sfo’erne gælder ikke den sammen forpligtelse til alternativ pasning, hvorfor koordineringen af lukkedagene ikke er afgørende. Det foreslås derfor, at spørgsmålet om eventuelle alternative lukkedage i sfo'erne som erstatning for lukkedage som i 2017, 2018 og 2019 er placeret på en lørdag eller søndag udlægges til skolebestyrelserne på de respektive skoler. 

I 2017 ligger juleaftensdag og nytårsaftensdag begge på en søndag. Derfor skal der tages stilling til om, og i givet fald hvornår, der skal tilrettelægges to alternative lukkedage. Administrationen foreslår, at der lægges to alternative lukkedage i kommunens dagtilbud tirsdag den 11. april og onsdag den 12. april, som er dagene før påske. 

I 2018 ligger de fire faste lukkedage alle på en hverdag. Til gengæld er der kun to arbejdsdage mellem jul og nytår den 27. og 28. december. Administrationen foreslår, at der lægges en alternativ lukkedag i kommunens dagtilbud onsdag den 28. marts, som er onsdagen inden påske. 

I 2019 ligger de fire faste lukkedage alle på en hverdag. Som det er tilfældet i 2018 er der også i 2019 kun to arbejdsdage mellem jul og nytår den 27. og 30. december. Administrationen foreslår, at der lægges en alternativ lukkedag i kommunens dagtilbud onsdag den 17. april, som er onsdagen inden påske. 

En oversigt over de foreslåede lukkedage er vedhæftet dagsordenen bilag. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget til lukkedage i kommunens dagtilbud og sfo’er sendes til høring i forældrebestyrelser og skolebestyrelser fra 16. august til 4. oktober 2016

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Vejledning om dagtilbud kapitel 10.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er modtaget hyrdebrev fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. tilsyn af interne skoler, hvor reglerne for undervisning på interne skoler under Folkeskolelovens § 20, stk. 5, påpeges. Hyrdebrevet fremsendes som følge af en konstatering af, at flere interne skoler ikke tilbyder den fulde fagrække til eleverne.

Der er ingen interne skoler i Ishøj Kommune. Institutionen Thorshøjgård har tidligere haft en intern skole, men da institutionen ikke levede op til kravet om, at interne skoler skal have mindst 10 elever, driver Thorshøjgård ikke længere intern skole under Folkeskoleloven.

Ishøj Kommune har i mange år haft en målrettet politik om at undgå interne skoler ved anbringelse. Der bliver således ikke anbragt børn og unge på opholdssteder, som stiller krav om, at eleven skal gå på deres interne skole. Disse elever får tilbudt undervisning på andre skoler i området. Der er dog helt særlige tilfælde, hvor intern skole er nødvendigt af hensyn til barnets udvikling og trivsel.

Siden 2010 har en særlig pædagogisk, psykologisk konsulent været ansat i Ishøj Kommune. Konsulenten har bl.a. til opgave at føre tilsyn med de enkelte elever, som har et specialundervisningsbehov og/eller et behandlingsbehov og er anbragt uden for hjemmet. Psykologens funktion er at sikre kvalitet i undervisningstilbuddet samt sikre en fornuftig sammenhæng mellem elevens særlige behov, prisen på skoletilbuddet og kvaliteten af undervisningen og evt. behandlingsindsatsen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 20, stk. 5 og bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har deltaget i en forsøgsordning omkring databasen Børns Sundhed. Databasen monitorerer børns sundhed og giver mulighed for, at kommunerne kan følge udviklingen i børnesundheden. Forsøgsordningen udløber ved udgangen af 2016. Herefter vil der være mulighed for fortsat deltagelse i databasen mod betaling.

Sagsfremstilling

Databasen Børns Sundhed omfatter journaldata på 0-årige børn og skolebørn. Formålet med databasen er at monitorere børns sundhed og ydelser fra sundhedsplejen samt at bidrage til udvikling af sundhedsplejen og skabe basis for videnskabelige projekter.

Databasen Børns Sundhed ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra bl.a. Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Ultimo 2015 var 13 kommuner tilmeldt databasen og yderligere 19 kommuner (deriblandt Ishøj) deltog i forsøgsordningen.

Hvert år udarbejdes der en temarapport vedr. de 0-årige børn og en temarapport vedr. skolebørn. Rapporternes emner besluttes af de deltagende kommuner. Udover temarapporterne får hver kommune tilsendt en årlig rapport, som indeholder en børnesundhedsprofil på kommunens egne børn. Børnesundhedsprofilen gør det muligt at monitorere børnenes sundhed og på baggrund heraf planlægge og sætte mål for udvalgte indsatser, hvor der er et særligt lokalt behov. I forsøgsperioden har Sundhedsplejen eksempelvis sat fokus på amning og på børn, der udsættes for passiv rygning i hjemmet. Børnesundhedsprofilen har tydeliggjort behovet for disse indsatser og givet mulighed for at følge udviklingen hos børnene.

Databasen Børns Sundhed benytter de indsamlede data til forskning med henblik på at skabe ny viden om børns sundhed.

Ishøj Kommune har siden juni 2015 deltaget gratis i databasens forsøgsordning. Ved udgangen af 2016 udløber forsøgsordningen. Hvis Ishøj Kommune fortsat skal deltage i databasen Børns Sundhed, vil der fra 1. januar 2017 være en egenbetaling. I første omgang ønskes der kun børnesundhedsprofiler på de 0-årige. Egenbetalingen for Ishøj Kommune vil fra og med 2017 beløbe sig til ca. 10.000 kr. årligt (baseret på det aktuelle børnetal i Ishøj, jf. Danmarks Statistik). Udgiften kan rummes inden for CBF’s økonomiske ramme.

Databasen Børns Sundhed vil nedsætte kommunernes betaling, når det bliver økonomisk muligt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at Ishøj Kommune fremadrettet skal deltage i databasen Børns Sundhed.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Jump4Fun er et projekt med fokus på træning for 6-16 årige børn med overvægt, der er opstartet i Ishøj Kommune oktober 2015. Projektet har indtil videre været udgiftsneutralt for kommunen. Denne ordning udløber fra august - det skal besluttes om Ishøj ønsker at videreføre projektet. Hvis projektet skal videreføres på baggrund af de foreløbige resultater, vil den samlede udgift til projektet udgøre 90.000 kr. + de medarbejderressourcer, der skal frigøres til projektet. Denne indstilling er dels en status på det forgangne års indsats, og en anbefaling til videreførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Jump4Fun har oprindeligt været forankret i daværende Center for Ældre og Sundhed og det daværende Familiecenter. Siden organisationsændringen har det været forankret i Stabsenhed for Sundhedsudvikling. Særligt sundhedsplejersken har haft en vigtig rolle i projektet - både i forhold til det tværfaglige samarbejde og i forhold til rekruttering af børn til projektet. Kommunens opgave i forbindelse med projektet har primært været i forhold til kommunikation og koordinering med DGI/Idrætsforeninger, og i forhold til rekruttering af deltagere til projektet. DGI har stået for den overordnede projektledelse og -styring.

 

To idrætsforeninger deltager aktivt med tilbud om træning. Det drejer sig om Ishøj Gymnastikforening og SB50 Badminton. Hver forening tilbyder træning én gang om ugen, og børnene opfordres til at deltage begge steder/dage.

 

I alt 19 børn deltager i Jump4Fun på nuværende tidspunkt, heraf går 7 til både gymnastik og badminton. Børnene møder stabilt og prioriterer træningen højt - også i ferierne. Foreningsguiden, som er ansat i DGI med det formål at vejlede børnene i projektet, har haft fokus på samarbejdet mellem forening, familie/barn og sundhedsplejen, og der er planlagt yderligere dialog med familierne. Forældredeltagelsen har været god, og familierne har deltaget i træningsdage for barn og familie.

 

Børnene er blevet introduceret til mange forskellige bevægelsesaktiviteter, og der har været fokus på at lære børnene at bevæge sig mere i det daglige. Træningen har haft et særligt fokus på det sjove og generel bevægelsesglæde. Det er indtrykket, at alle børnene løbende opbygger selvværd og sociale relationer mellem børnene.

 

Jump4Fun har umiddelbart haft en positiv effekt for de børn, der har været (og er) involveret i aktiviteterne. Projektet viser, at de konkrete træningstilbud med trænere, der er uddannede i pædagogik kombineret med DGI's faglige og organisatoriske support udgør en god indgangsvinkel til at få det enkelte barn i gang med træning og fysisk aktivitet.

 

Jump4Fun efter projektperioden

Jump4Fun-projektet udløber august 2016. Hvis projektet ønskes viderført skal kommunens betale 90.000 kr./årligt til DGI for at have max 35 børn i træning. Betalingen inkluderer tilknytning af en foreningsguide, som hjælper børn og trænere.

 

Administrationen anbefaler, at projektet videreføres - i første omgang for ét år - for på den måde at give indsatsen mulighed for at afslutte børn (med udslusning til ordinære foreningstilbud, som er en del af evalueringskriterierne og projektets overordnede mål). Samtidig vil der blive øget mulighed for, at rekruttering og sammenhæng i indsatserne for børn i denne målgruppe vil kunne intensiveres som følge af det specialistnetværk, som forventes etableret for målgruppen (se indstilling vedr. strategi for sundhedsudvikling). Et af de områder, som ønskes sat på en strategisk dagsorden i specialistnetværket er et øget fokus på forældreinddragelse - både i forhold til Jump4Fun og i forhold til de øvrige tilbud til målgruppen.

 

Der er ikke afsat budget til Jump4Fun i hverken 2016 eller 2017. Videreførelse af Jump4Fun afhænger på den måde af budgetforhandlingerne.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at drøftelserne af videreførelse af Jump4Fun for ét år indgår i budgetforhandlingerne. 

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • Trygfonden genansøges om midler til forlængelse af projektet med henblik på at opnå de opstillede mål
 • der skal arbejdes mere ihærdigt med at nå de opsatte mål.
 • projektet skal forankres i Stabsenheden for Sundhedsudvikling.

Bilag

Resume

Vedtægterne er ændret, fordi Vallensbæk Kommune er trådt ud af det fælles kommunale § 60 selskab UU Center Syd.

Sagsfremstilling

Ungdommens uddannelsesvejledning har været organiseret i et § 60 selskab siden 2004. Selskabet var indtil 2015 ejet af Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk og Ishøj. Vallensbæk Kommune valgte at udtræde af selskabet i 2015, hvilket bl.a. har den konsekvens, at vedtægterne i UU Center Syd skal tilrettes, så § 60 selskabet kan fortsætte for de tre tilbageværende kommuner.

 

De nye vedtægter er godkendt af bestyrelsen i UU Center Syd den 29. februar 2016. Bestyrelsen består af direktører fra de tre kommuner, og vedtægterne er derfor udarbejdet i overensstemmelse med de tre kommuners ønsker til centerets daglige drift og opgaveløsning på vejledningsområdet for unge.

 

De ændrede vedtægter er fremsendt til Statsforvaltningen med henblik på godkendelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at vedtægtsændringerne for § 60 selskabet UU Center Syd godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse nr. 769 af 2016, § 60.

Bilag

Resume

KKR Hovedstaden har den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017.  

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2017 indeholder også en flerårig aftale gældende for 2017 og 2018 om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Der er aftalt:

 

 • At udgifter pr dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Aftalen vil for Ishøj Kommune medføre en udgiftsreduktion, idet Ishøj Kommune primært er en køber kommune. Modsat vil aftalen medføre, at kommunens egne tilbud skal reducere driftsudgifter i 2018.

 

Der er også indgået en aftale om reduktion af overheadprocenten, der er den andel som kommunen modtager for at varetage administrationsopgaver vedrørende økonomi, udvikling, central ledelse, IT mv.

 

Rammeaftale 2017 fastslår, at der skal arbejdes på, at overheadprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

Administrationen anbefaler, at Ishøj Kommune reducerer overheadsprocenten fra 7 % til 6,5 % i 2017 for at tilnærme sig gennemsnittet på 6 % i 2018. Reduktion af overhead i 2017 tilsvarer den procentdel, som kommunen har sparet i forbindelse med, at tilsynsudgiften sidste år blev flyttet fra kommunen til driftsstedet.

 

Vedlagt er et kort resumé af Rammeaftale for 2017. Af hensyn til at minimere sagsmaterialet er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Indstilling

Børne- og Undervisning indstiller, at udkast til Rammeaftale 2017 godkendes samt at overheadprocenten reduceres til 6,5 % i 2017 og 6 % i 2018. Sagen forelægges også i Social- og Sundhedsudvalget. 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Samlet set vil nedsættelsen af overheadprocenten medføre en indtægtsreduktion på ca. 333.000 kr. i 2017 og ca. 665.000 kr. i 2018 for Ishøj Kommune.

 

Indtægtsreduktionen vil blive finansieret indenfor egen ramme, idet der bliver på samme måde en mindreudgift på købersiden. Det antages at kommunerne samlet set vil nedsætte overheadprocenten til 6 % i 2018. Derudover forventer administrationen, at der vil ske et fald i taksterne i forbindelse med aftalen om en takstreduktion fra 2014 til 2018.

 

Udgiftsreduktion vil blive fordelt via en fordelingsnøgle mellem bevillingsområderne "Specialpædagogisk bistand" og "Det specialiserede socialområde".

Bilag

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Regnskabsrapport for 2. kvartal 2016 for området under Børne- og Undervisningsudvalget fremlægges. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.