Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 15. september 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. september 2014 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

  • Den forhenværende skolebestyrelse på Strandgårdskolen har afgivet en udtalelse vedr. puljen til "Bedre skoleresultater for tosprogede elever". Udtalelsen er vedhæftet dagsordenen.
  • Opgørelse, der viser fordelingen af børnehaveklasser på kommunens fem folkeskoler, herunder hvor mange elever fra hvert distrikt der vælger privatskole, er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.
 
I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.
 
Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.
 
Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, bestyrelser m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014. Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.
 
Budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014 er vedhæftet dagsordenen.
 
På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 18. august 2014 blev sagen vedr. Projekt "Flere Lille og Store Nørder" - kommunal medfinansiering behandlet. På mødet blev det besluttet, at finansieringen i 2016 og 2017 behandles på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. september 2015 med henblik på, at finansieringen i 2016 (godt 400.000 kr.) og i 2017 (236.000 kr.) indsættes i budgettet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2015.

På samme møde blev institutionernes ansøgninger om at blive godkendt som profilinstitution under overskriften Natur og Teknik behandlet. Udvalget besluttede, at imødekomme tre ansøgninger. Da der kun er afsat budget til to profilinstitutioner foreslås det, at der indsættes yderligere 90.000 kr. i budget 2015 til en tredje profilinstitution.

På anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 200.000 kr. til tilpasning af bygninger på Ishøjgård. Med henblik på at skabe rammer der kan medvirke til at opfylde folkeskolereformens formål, foreslås det, at de 200.000 kr. flyttes fra 2016 til 2015.

Budgettet for 2015 samt overslagsårene 2016-2018 har været i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser. De indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller 

  • at den kommunale medfinansiering til projekt "Flere Lille og Store Nørder" i 2016 (godt 400.000 kr.) og i 2017 (236.000 kr.) indsættes i budgettet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2015 - beløbet dækkes af det fremskrevne budget for Børne- og Undervisningsudvalget
  • at der indsættes yderligere 90.000 kr. i budget 2015 til en tredje profilinstitution
  • at de 200.000 kr., der er afsat på anlægsbudgettet til tilpasning af bygninger på Ishøjgård, flyttes fra 2016 til 2015
  • at....

Beslutning

Tiltrådt - med forbehold for justeringer i det endelige budget.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om status på arbejdet med at udmønte folkeskolereformen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Følgende bilag blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet:
- Status på afgang og tilgang af lærere

- Opfølgning på arbejdet med folkeskolereformen

- Status på etablering af lærerarbejdspladser

Bilag

Resume

I forbindelse med folkeskolereformen er der nye bestemmelser i forhold til valgfag. Eleverne skal vælge, så de har minimum 60 timers valgfag i løbet af skoleåret, og de valgfag, som eleverne undervises i, men som ikke indgår i prøverækken, skal indgå i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.       

Sagsfremstilling

Skolerne kan vælge at tilbyde de valgfag, som Undervisningsministeriet har beskrevet og udarbejdet trin og slutmål for. Skolerne kan også vælge selv at skabe valgfag, som passer præcis til eleverne og til skolens profil.
I Ishøj Kommune ønsker vores skoler både at udbyde nogle af de valgfag, der er centralt beskrevet og selv at skabe og beskrive valgfag.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 17. juni 2014 godkendte udvalget de lokalt udbudte valgfag ud fra en kort beskrivelse og under forudsætning af, at en mere uddybende beskrivelse af valgfagenes mål og indhold forelægges Børne- og Undervisningsudvalget til godkendelse.

Der er vedhæftet valgfagsbeskrivelser fra Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen og Kirkebækskolen,
     

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender beskrivelserne af de lokalt udbudte valgfag.

Beslutning

Tiltrådt.
Udvalget ønsker en præcisering af forskellen på matematik 1 og matematik 2 på Vejlebroskolen.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2015/2016 samt kriterier for fleksible skoledistrikter, foreslår administrationen en distriktsregulering, således at de kommende skolestartere kan rummes indenfor 11 børnehaveklasser.
 
Det foreslås, at børnehaveklasserne fordeles med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen, tre klasser på Gildbroskolen, tre klasser på Strandgårdskolen og to klasser på Vejlebroskolen.  

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 17. juni 2014 at sende forslaget til distriktsjustering for skoleåret 2015/2016 til udtalelse i skolebestyrelserne.

Udtalelserne fra skolerne er samlet i et bilag, som er vedhæftet dagsordnen.

Sagsfremstilling

Den foreslåede distriktsregulering for skoleåret 2015/2016 foretages med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2015/16 (297 elever) samt rækken af kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede ”Notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter”.
 
Forslaget til skoledistriktsreguleringen betyder en mindre ændring i forhold til de nuværende skoledistrikter. Som det fremgår af vedhæftede notat ”Distriktsregulering med 11 børnehaveklasser” får distriktsreguleringen betydning for 34 skolestartere, som får et andet skoledistrikt end det nuværende. Det fremgår af vedhæftede et bilag vedr. vejflytninger hvilke veje, der bliver berørt af distriktsjusteringen. Det vedhæftede kort viser distriktsinddelingen.

Skolebestyrelsen på Gildbroskolen gør i deres udtalelse opmærksom på, at der er en fejl i bilaget vedr. vejflytninger. Bilaget er tilrettet og vedhæftet dagsordenen. Rettelsen har ingen konsekvenser for de foreslåede skoledistrikter.
 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at de foreslåede distriktsjusteringer for skoleåret 2015/2016 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Den nye folkeskolelov fra 2014 indeholder ændrede regler for udarbejdelse af kvalitetsrapporten for skolevæsenet. Af loven fremgår det, at kvalitetsrapporten skal vedtages i Byrådet senest den 31. marts 2015.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten skal udarbejdes ud fra en række centralt fastsatte krav til indholdet, som kan suppleres med lokale emner. De centralt fastsatte temaer skal dokumenteres med udgangspunkt i data, som indsamles af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet. Administrationen forventer at modtage data fra styrelsen i løbet af oktober og november 2014. Med udgangspunkt heri fremlægger administrationen vedhæftede forslag til tidsplan for udarbejdelse af skolevæsenets kvalitetsrapport.

Tidsplanen for udarbejdelse af kvalitetsrapporten er i år særlig stram på grund af ministeriets plan for udsendelse af data. Derfor foreslår administrationen, at kvalitetsrapporten sendes administrativt i høring, hvorefter den behandles i Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

  • arbejdet med udarbejdelse af skolevæsenets kvalitetsrapport følger den foreslåede tidsplan

  • at kvalitetsrapporten sendes administrativt i høring i skolebestyrelserne den 14. januar 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse har udarbejdet vedhæftede forslag til SSP-læseplan for kommunes skoler.

Læseplanen er udarbejdet i samarbejde med SSP-lærere og SSP-pædagoger.

Sagsfremstilling

SSP kan defineres som et samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politi, og er en samarbejdsform, der har til hensigt at sikre en målrettet og effektiv indsats - særligt i forhold til børn og unge under 18 år.
 

SSP-læseplanen tager udgangspunkt i børne- og ungepolitikens vision om, at børn og unge sejrer i eget liv og får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale samt i ønsket om at skabe gode betingelser og en tryg opvækst for alle børn og unge i Ishøj Kommune.

SSP-læseplanen er et inspirations- og idékatalog, hvori der er præsenteret temaer og undervisningsmateriale, som har særlig fokus på opbyggende, forebyggende og kriminalitetsforebyggende indsatser.

Indstilling

Børne- Undervisning godkender SSP-læseplanen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 18. august 2014 vedtog udvalget kommunale retningslinjer for cykelture med børn i skoler, sfo'er og daginstitutioner. Følgende kommunale retningslinjer blev besluttet på mødet:
”Alle børn og voksne skal have cykelhjelm på, når skoler, sfo’er og daginstitutioner er på cykelture, og der skal være det fornødne antal voksne med på turen, hvilket minimum er to voksne. Skolen, sfo’en eller daginstitutionen skal have et passende antal cykelhjelme til rådighed til de børn, der ikke selv har cykelhjelm med.”

Sagsfremstilling

De fælleskommunale retningslinjer, som efter mødet er sendt til skoler og dagtilbud, har givet anledning til flere spørgsmål.

Fra skolebestyrelsen på Vibeholmskolen er der kommet følgende kommentar:

"Der arbejdes med støtte, med inklusion og med små holddannelser i både daginstitution, sfo og skole, og når dette foretages, er der flere gange cykelture, hvor der kun er en voksen med, fx ved ture med to børn med særlige behov, ture til svømmehallen, biografture med sfo2 og sfo3 etc.
Hvis retningslinjen skal efterleves, uden at ramme muligheden for ovennævnte, bør der tilføjes, at der i visse situationer kan dispenseres fra reglen om to voksne som minimum."

Strandgårdskolen har stillet spørgsmål om, hvorvidt retningslinjerne skal følges, hvis en medarbejder er på tur med eksempelvis to elever fra gruppeordningen.

Tvillingehuset og Børnehuset Elverhøj ønsker at få præciseret om kravet om, at der skal være to voksne med på turen også gælder, hvis en voksen har børn med i en Christianiacykel/ladcykel.Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelserne fra skoler og dagtilbud vedr. de fælleskommunale retningslinjer for cylkelture med børn.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at der minimum skal være to voksne med på cykelture med større grupper.
Derved er retningslinjen som følger:
”Alle børn og voksne skal have cykelhjelm på, når skoler, sfo’er og daginstitutioner er på cykelture, og der skal være det fornødne antal voksne med på turen, hvilket minimum er to voksne
ved større grupper. Skolen, sfo’en eller daginstitutionen skal have et passende antal cykelhjelme til rådighed til de børn, der ikke selv har cykelhjelm med.”

Sagsfremstilling

Udearealerne på Vibeholmskolen trænger til et løft, så de indrettes som et læringsmiljø, der inviterer til aktiviteter, der understøtter folkeskolereformens formål - særligt i forhold til motion og bevægelse.
 

I aftaleteksten til "Et fagligt løft folkeskolen" fremgår det, at der på alle folkeskolens klassetrin skal indgå motion og bevægelse, der i gennemsnit svarer til 45 min. dagligt.
 

I anlægsbudgettet er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til kvalitetsløft i forbindelse med implementering af folkeskolereformen. I puljen resterer der ca. 1.5 mio. kr.

Administrationen foreslår, at det resterende beløb i puljen på ca. 1.5 mio. kr. anvendes til forbedring af udearealerne på Vibeholmskolen

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at restbeløbet på ca. 1.5 mio. kr. fra puljen til kvalitetsløft i forbindelse med folkeskolereformen anvendes til udendørs læringsmiljø på Vibeholmskolen.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

En gang om året fremlægger administrationen en dagtilbudsprognose til orientering i Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbudsprognosen fortæller om det forventede, fremtidige pladsbehov i 0-6-årsdagtilbuddene.

Sagsfremstilling

Formålet med dagtilbudsprognosen er at skabe overblik over udviklingen i behovet for dagtilbudspladser i kommunens dagtilbud.

Dagtilbudsprognosen er delt i to overordnede afsnit. Første afsnit er et prognoseafsnit om det forventede fremtidige pladsbehov. Konklusionen i afsnittet er bl.a., at der fremadrettet vil være behov for at justere normeringerne på hhv. 0-2-årsområdet (vuggestuer og dagpleje) og på 3-6-årsområdet (børnehaver), og at der samlet set er overkapacitet set i forhold til de nuværende normeringer (2014-normeringerne).

Andet afsnit er et analyseafsnit om anvendelsesmønstrene i dagtilbuddene. I afsnittet fremgår bl.a. oplysninger om alderssammensætningen i dagtilbuddene, antallet af grænsekrydsere og belægningen hen over året.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager Dagtilbudsprognosen 2014 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Ventelisteopgørelsen er tilpasset dagtilbuddenes nye normering, som Børne- og Undervisningsudvalget vedtog på mødet den 19. maj 2014.

Ventelisteopgørelse pr. 1. september 2014 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Børne- og kulturdirektøren fremlægger forslag til endelig organisering i forbindelse med etablering af Lethal og nyt fritidstilbud i Vejleåparken.
 
Det foreslås, at der etableres en styregruppe, et byggeudvalg og en arbejdsgruppe til udarbejdelse af nyt fritidstilbud.

Styregruppen træffer de overordnede strategiske beslutninger vedr. byggeriet.
Byggeudvalget sikrer, at Lethallen indrettes, så den modsvarer brugernes behov.
Arbejdsgruppen udvikler et koncept for det nye fritidstilbud, som bliver en sammensmeltning af Strandgårdskolens sfo3 og Den flyvende kuffert.
 
Notat af 9. september 2014 om sammensætning af ovennævnte grupper er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager forslaget til til endelig organisering i forbindelse med etablering af Lethal og nyt fritidstilbud i Vejleåparken.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Årsrapport fra KFS - Det mellemkommunale samarbejde på specialundervisningsområdet i Hovedstadsregionen er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager årsrapport fra KFS 2013-2014 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag