Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 15. december 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Resume

Ishøj Byråd ønsker at afholde en Innovationcamp for alle elever på 8. klassetrin i september 2015.

Sagsfremstilling

Formålet med Innovationcamp er at skabe en kobling mellem det lokale erhvervsliv og folkeskolen samt udbygge samarbejdet med CPH WEST. Eleverne skal på dagen arbejde med innovation og entreprenørskab som arbejdsmetoder til at løse konkrete udfordringer, som bliver stillet af lokale virksomheder og Ishøj Kommune.

Forud for Innovationcamp skal konceptet afprøves på en enkelt af kommunens skoler. I den forbindelse er det oplagt, at Ishøj Kommune byder ind med en konkret udfordring til denne generalprøve.
 

På mødet drøfter udvalget idéer til temaer og opgaver, der kan stilles i forbindelse med Innovationcamp. Med udgangspunkt i de foreslåede temaer/opgaver, udarbejder administrationen konkrete forslag til opgaveformuleringer.
 

Udviklingskonsulent Linda Jensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, hvilke temaer/opgaver der er relevante som udgangspunkt for opgaveformuleringen.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede temaer.
Administrationen udarbejder forslag til formulering af opgaver, der fremlægges på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. januar 2015.

Bilag

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. december 2014 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev tilføjet to punkter til Erindringslisten. Den opdaterede Erindringsliste er vedhæftet referatet.

Bilag

Sagsfremstilling

 • På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 17. november 2014 bad udvalget om en opgørelse der viser, hvor mange penge der fordeles til skolerne til inklusion. Vedhæftede bilag viser ressourcetildelingen til arbejdet med inklusion i Ishøj Kommunes folkeskoler.
 • Undervisningsminister Christine Antorini har sendt et brev til alle kommunalbestyrelser vedr. vejledning om kvalifikationskrav i folkeskolen. Brevet og vejledningen er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Ishøj Kommune har modtaget en henvendelse fra 'Kilden', som hører under Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup Provsti, hvor 'Kilden' inviterer til samarbejde om 'Den åbne skole'. Administrationen har svaret 'Kilden', at Ishøj Kommune ikke har organiseret en central koordinering af skolernes samarbejder med kultur og foreningslivet, og at deres henvendelse er sendt til skolerne med en anbefaling om at medtænke 'Kilden' i den understøttende undervisning.
  Henvendelsen fra 'Kilden' er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Landsforeningen Talentspejderne har sendt en invitation til Fagkonference 2015 under titlen ' Erhvervslivet kan hjælpe sårbare og skoletrætte elever'. Konferencen finder sted mandag den 9. marts 2015. Invitation til konferencen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Bilag

Resume

Som opfølgning på den seneste sygefraværsstatistik for lærerne i Ishøj Kommune, der viser en væsentlig stigning i sygefraværet, har administrationen udarbejdet et notat, der uddyber fraværstallene.

Sagsfremstilling

Vedhæftede notat sammenligner sygefraværet for lærere i perioden 1. august - 31. oktober 2013 med perioden 1. august - 31. oktober 2014. Notatet viser, at sygefraværet målt som fuldtidssygedage sammenlagt for alle skoler er steget med 29 %.  Medregnes andre sygdomsformer som barn syg, graviditetsgener og fravær som følge af §56- aftaler, er stigningen i det samlede sygefravær 23 %.

Notatet viser endvidere udviklingen i sygedage fordelt på de enkelte skoler samt længden af sygefraværsperioderne ligeledes fordelt på de enkelte skoler.

Skolerne er i forbindelse med det stigende sygefravær blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvor mange timer har været vikardækket?
 • Hvor mange timer har været aflyst?
 • Hvor mange timer har eleverne fået fri?

 
Skolernes besvarelser er samlet i et skema, som er vedhæftet dagsordenen.

På mødet fremlægges en oversigt, der viser antallet af fratrådte og tiltrådte lærere.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 
Oversigt over fratrådte og tiltrådte lærere blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet.

Bilag

Sagsfremstilling

Af Erindringslisten fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at blive orienteret om hvordan nye lærere, som ikke har været på kurser i klasserumsledelse og inklusion, rustes til at varetage undervisningen.

Omkring klasserumsledelse er det besluttet, at der i 2015 oprettes suppleringskurser for de lærere, som ikke var med på kurset i første runde. Det er endvidere besluttet, at kurset også tilbydes til skolepædagogerne.

I skoleåret 2015/2016 udbydes der fortsat inklusionskurser. Hidtil har kurset været på 60 timer. Kurset bliver fremover delt i to moduler.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra 1. august 2015 forpligtes alle kommer til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne - tilbuddet kaldes eud10.

Eud10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskriterierne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er den rette vej

Kommunerne har mulighed for at indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning, herunder eud10, på vegne af Byrådet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der optages forhandlinger med CPH WEST om drift af eud10.

Beslutning

 Tiltrådt.

Resume

Som et led i arbejdet med forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge har Familiecentret, PPR-center og Center for Børn og Undervisning i samarbejde udarbejdet et forslag til en politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.

Det foreslås, at politikken sendes til udtalelse i de relevante bestyrelser.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 19, stk. 5 skal Byrådet udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Som led i arbejdet har centrene udarbejdet vedhæftede forslag til 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge'.

Det foreslås, at politikken sendes til udtalelse i skolebestyrelser, dagtilbuddenes forældrebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og kulturskolebestyrelsen.

Udover udarbejdelse af politikken har Familiecentret, PPR-center og Center for Børn og Undervisning iværksat en gennemgang af Ishøj Kommunes beredskab og tilhørende dokumenter. Som et led i arbejdet har centrene indledt et samarbejde med Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen. SISO har blandt andet gennemlæst politikudkastet og yder rådgivning i forbindelse med gennemgangen af beredskabet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge' sendes til udtalelse i skolebestyrelser, dagtilbuddenes forældrebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og kulturskolebestyrelsen fra den 16. december til torsdag den 29. januar kl. 12.00.

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Resume

Tilsynet på legepladser i kommunens skoler, sfo’er og dagtilbud har været foretaget ca. hvert andet/tredje år. Administrationen i Center for Børn og Undervisning og Park- og Vejcenter foreslår en ny organisering af legepladstilsynet.

Sagsfremstilling

Det er driftsstedslederne, som har det daglige ansvar for legepladssikkerheden. Tilsynet på legepladser i kommunens skoler, sfo’er og dagtilbud har været foretaget ca. hvert andet/tredje år. Tilsynet bliver foranlediget af Center for Børn og Undervisning (CBU), bestilt af Park- og Vejcenter og finansieret af CBU, som har 54.000 kr. (2015 niveau) afsat i budgettet til legepladstilsyn. Alle tilsyn på legepladser i kommunen foretages af en ekstern uvildig legepladsinspektør. Et tilsyn af alle legepladser i kommunens skoler, sfo’er og dagtilbud koster ca. 50.000 kr.

Desuden er der i kommunen to medarbejdere, som har legepladsinspektøruddannelsen, én i Park og Vejcenter og én i byggesagsafdelingen. Kompetencer som bliver brugt i det daglige arbejde med legepladsvedligeholdelse og byggetilladelser.

Administrationen i CBU og Park og Vejcenter foreslår en ny organisering af legepladstilsynet, således at Park og Vejcenter overtager ansvaret for udførelse af det årlige tilsyn af legepladser på skoler, sfo’er og dagtilbud. Som konsekvens heraf foreslås det endvidere, at budgettet til legepladstilsyn flyttes fra CBU til Park- og Vejcenter, som herefter finansierer tilsynet. Det daglige overordnende ansvar for legepladssikkerheden påhviler fortsat driftsstedslederne.

Det foreslås, at der udføres tilsyn på alle legepladser en gang årligt, sådan som det anbefales i legepladsstandarderne DS/EN 1176 og DS/EN 1177. Park- og Vejcentret udfører legepladstilsynet i årets sidste kvartal. I 2014 udføres tilsynet i november/december.

Reparationer og udskiftninger foranlediget af tilsynene finansieres i dag over driftsstedernes budgetter. Det skal dog bemærkes, at der ikke er afsat særskilte midler til legepladsreparationer og -udskiftninger. Det anbefales derfor, at der i budget 2016 søges indarbejdet en pulje til finansiering af legepladsreparationer og -udskiftninger.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • Park- og Vejcenter overtager ansvaret for udførelse af det årlige tilsyn på legepladser på skoler, sfo’er og dagtilbud
 • der udføres tilsyn på alle legepladser en gang årligt i årets sidste kvartal.
   

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at budgettet til det årlige legepladstilsyn flyttes fra Center for Børn og Undervisning til Park- og Vejcenter pr. 1. januar 2015.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 20. oktober 2014 at sende forslaget til reviderede visitationsregler for plads i dagtilbud til høring i dagtilbudsbestyrelserne fra den 22. oktober - 1. december 2014.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået de nuværende visitationsregler og foreslår, at de bliver revideret på en række punkter. Visitationsreglerne er senest revideret i 2004, og der er behov for en opdatering bl.a. i forhold til en mere præcis beskrivelse af praksis omkring visitering af børn, at borgerne skal betjene sig online mv. Herudover har visitationsreglerne fået en sproglig opdatering med henblik på at gøre sproget mere borgerrettet.
Forslaget til reviderede visitationsregler er bl.a. opdateret på følgende punkter:

 • Det indskrives, at vuggestuebørn i integrerede institutioner er sikret en børnehaveplads i samme institution.
 • I de nuværende visitationsregler kan overflytning til en anden institution kun ske, hvis der er tale om særlige omstændigheder. Administrationen foreslår, at forældrene får mulighed for at søge en anden dagtilbudsplads, uden at der er tale om særlige omstændigheder, hvilket vil være i overensstemmelse med Dagtilbudsloven. Ifølge Dagtilbudslovens § 27 skal forældre have mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud.
 • I de nuværende regler fremgår det, at fravigelsen af anciennitetsprincippet kan ske, hvis der er særlige sociale og pædagogiske behov. Administrationen foreslår, at dette udgår af visitationsreglerne, da det i praksis kun er i helt sjældne tilfælde, at der er behov for at fravige reglerne. I tilfælde hvor der for enkelte børn er behov for at fravige reglen om anciennitetsprincippet, foreslås det, at beslutningen kan træffes af administrationen. I tilfælde hvor der er tale om en gruppe af børn, som for eksempel ved lukningen af Vuggestuen Gadekæret, kan en fravigelse af anciennitetsprincippet træffes af Børne- og Undervisningsudvalget.

Herudover indeholder forslaget til reviderede visitationsregler en række præciseringer omkring svarfrister, praksis omkring udmeldelser mv. Præciseringerne svarer til den nuværende praksis.
Det foreslås, at de reviderede visitationsregler træder i kraft pr. 1. januar 2015.

Forslag til reviderede visitationsregler på dagtilbudsområdet er vedhæftet dagsordenen sammen med de indkomne høringssvar.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget til reviderede visitationsregler for plads i dagtilbud vedtages og træder i kraft pr. 1. januar 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Venteliste på 1. december 2014 er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Taget til efterretning.