Referat
Børne- og Undervisningsudvalget torsdag den 15. december 2022 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget

Sagsfremstilling

Skoleleder på Strandgårdskolen Jan Poulsen Mindegaard deltager på mødet og orienterer om nedenstående.

Psykologfaglig leder i Center for Børn og Forebyggelse Anna Poulsen deltager på mødet og orienterer om visitation til gruppeordningen på Strandgårdskolen.

 • Gruppeordningens formål, struktur og pædagogik/didaktik
 • Gruppeordningens målgruppe
 • Håndtering af elevernes forskellighed i den enkelte gruppe
 • Personalenormering og antal elever i grupperne
 • Håndtering af forældredialogen
 • Elevernes videre forløb.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Politisk arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 er vedhæftet dagsordenen.
 • Forslag til mødedatoer for Ishøj Skoleforum 2023:
  • Onsdag den 29. marts fra kl. 17.00 - 19.00
  • Torsdag den 28. september fra kl. 17.00 - 19.00
 • Forslag til mødedatoer for dialogmøder med dagtilbudsbestyrelserne i 2023:
  • Torsdag den 27. april fra kl. 17.00 - 19.00
  • Torsdag den 2. november fra kl. 17.00 - 19.00

Indstilling

 • at orienteringen tages til efterretning
 • at datoerne for møder i Ishøj Skoleforum og dialogmøder med dagtilbudsbestyrelserne i 2023 godkendes

Beslutning

Taget til efterretning.

På kommende møde forelægger administrationen forslag til ramme for dialogmøder med dagtilbudsbestyrelserne.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Målgruppen for DSI er i dag elever fra folkeskolernes 7. - 9. klasse, der har vanskeligt ved at være i folkeskolen, eller som ikke møder op til trods for flere forsøg på at få eleven tilbage til skolen. Der er høj grad af diversitet blandt målgruppen, men fælles er, at det er elever, der har flere udfordringer end blot de faglige.

DSI har det overordnede formål at være et skridt på vejen til at gøre eleverne parate til succesfuldt at afslutte 9. klasse, gennemføre et FGU-forløb og/eller påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse.

Eleven fortsætter med at være indskrevet på hjemskolen under hele forløbet, og det er et selvstændigt mål, at eleverne vender tilbage til sin hjemskole, om ikke før, så når eleven skal til afgangsprøve i 9. klasse. Indsatserne i DSI er håndholdte og tager udgangspunkt i den enkelte elev og elevens behov. Indsatsen kan bl.a. indeholde skoleaktiviteter (som foregår på Ungdomsskolen), praktik og træning af personlige og sociale kompetencer. Samarbejdet med elevens forældre er en væsentlig del af indsatsen.

Målgruppen for DSI er pt. elever i 7. – 9. klasse. Det anbefales, at DSI målgruppen udvides inden for den eksisterende ramme, således at der kan visiteres elever til DSI fra slutningen af 6. klasse. Baggrunden herfor er, at det ofte her er synligt, at eleverne kan profitere af et forløb i DSI, samt at erfaringer fra DSI viser, at jo tidligere eleverne indskrives i DSI, jo mere modtagelige er de for ændringer i deres tilgang til skolen, og jo lettere bliver elevens tilbageslusning til egen klasse.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at målgruppen for Den Skolestyrkende Indsats udvides, så målgruppen herefter er elever fra slutningen af 6. klasse (efter juleferien) til og med 9. klasse.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutningstema

Den Skolestyrkende Indsats (DSI) er en håndholdt indsats rettet mod udskolingselever (7. – 9. klasse) i Ishøj Kommunes folkeskoler, som har brug for særlig støtte. Indsatsen er vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget den 18. juni 2018.

Administrationen anbefaler, at indsatsen justeres således, at der inden for rammen, kan visiteres elever til indsatsen fra slutningen af 6. klasse. Anbefalingen motiveres i bilagte notat.

Bilag

Sagsfremstilling

Formålet med skoleudviklingssamtaler er at skabe en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen i et samarbejde mellem byråd, forvaltning og skole. Intentionen er at styrke den fælles viden og forståelse af skolens udfordringer, udviklingsområder og de indsatser, der iværksættes. Skoleudviklingssamtalerne skal dermed understøtte fælles refleksion og samarbejde om skolens og kommunens opgaveløsning ift. de fælles udfordringer og styrke den pædagogiske udvikling.

Formelle rammer, jf. vejledningen

 • Af vejledningen fremgår det, at Byrådet, eller dem som Byrådet delegerer opgaven til, skal gennemføre en årlig samtale med skolelederne på samtlige skoler og specialskoler i kommunen. Byrådet kan vælge at delegere opgaven med at gennemføre samtaler med skolelederne til et politisk udvalg eller den kommunale forvaltning, eller til skolebestyrelserne, som dog ikke kan få opgaven delegeret fuldt ud.
 • Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på. Skolebestyrelse, medarbejdere og elevråd bør inddrages heri. Resultaterne fra de obligatoriske test i dansk og matematik skal inddrages i samtalen. Byrådet kan supplere med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet.
 • Samtalen skal berøre opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler, og samtalen skal ligeledes berøre status på eventuelle udviklings- og handleplaner.
 • Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside, som fx ved et kort referat af skoleudviklingssamtalen.

Administrationens forslag til ramme for skoleudviklingssamtaler i Ishøj Kommune
Administrationen foreslår, at opgaven med afholdelse af skoleudviklingssamtalerne delegeres til administrationen, og at Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om referaterne fra samtalerne.

Administrationen har udarbejdet bilagte forslag til skoleudviklingssamtaler i Ishøj Kommune. Forslaget indeholder ramme, proces og indhold for samtalerne. I processen er der desuden taget højde for budgetvedtagelsen samt aktiviteter besluttet i forbindelse med lokalaftalen mellem Ishøj Kommune og Ishøj Lærerkreds. Administrationen foreslår, at skoleudviklingssamtalerne følger den beskrevne plan, samt at administrationen inddrager Børne- og Undervisningsudvalgets fokusområder, evt. indsatsområder i budgettet og den kommunale redegørelse (jf. arbejdstidsaftalen for undervisere i kommunerne A20), hvor det er relevant på den enkelte skole. Administrationen foreslår, at processen for skoleudviklingssamtaler træder i kraft fra skoleåret 2023/24, idet der i skoleåret 2022/23 har været afholdt opfølgningsmøder for kvalitetsrapporten 2022 på alle skoler, og skolerne har på baggrund heraf besluttet mål og indsatser. Disse blev fremlagt for Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i august 2022.

Lovgrundlag

Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Skoleudviklingssamtaler - Vejledning og inspiration til dialog mellem skoler og kommuner om skoleudvikling.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at opgaven med at gennemføre skoleudviklingssamtalerne delegeres til administrationen, og at delegationsplanen ajourføres i overensstemmelse hermed

at det fremlagte forslag til ramme, proces og indhold for skoleudviklingssamtalerne i Ishøj Kommune godkendes.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 17. november 2022, pkt. 145:

Tiltrådt.


Beslutning fra Ishøj Byråd, 6. december 2022, pkt. 243:
Sagen sendes til fornyet behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning

Byrådet delegerer til administrationen at afvikle skoleudviklingssamtalen med skolelederen.

Byrådet delegerer til Børne- og Undervisningsudvalget i samarbejde med administrationen at forberede og følge op på skoleudviklingssamtalerne.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Som en del af folkeskoleforligskredsens aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen er det besluttet, at årlige skoleudviklingssamtaler erstatter kvalitetsrapporterne fra skoleåret 2022/23. Skoleudviklingssamtalerne skal tage afsæt i skolens udviklingsområder og i, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes.

Med sagen fremlægges forslag til ramme for skoleudviklingssamtalerne i Ishøj Kommune (bilag 1). Forslaget er udarbejdet i samarbejde med skoleledelserne på kommunens skoler og har været forelagt Fælles-MED for Dagtilbud og Uddannelse. Børne- og Undervisningsministeriets vejledning for skoleudviklingssamtaler er bilagt sagen (bilag 2).

Bilag

Sagsfremstilling

Det er i budgetforliget B2022 vedtaget at igangsætte udvidelsen af indskolingshuset på Ishøj Skole i årene 2023 og 2024. Udvidelsen af indskolingshuset ønskes igangsat, da kapaciteten på Ishøj Skole bliver udfordret af den forventede udvikling i børnetallet. Skolen har derfor behov for flere klasseværelser til undervisning samt behov for flere grupperum.

Igennem de seneste år er der blevet arbejdet på flere modeller for, hvordan en udvidelse kan tage sig ud, og efter dialog med skolen foreslås en model, hvor det eksisterende indskolingshus udvides for at tilvejebringe de ekstra kvadratmeter.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede procesplan, som overordnet beskriver processen frem mod åbning af en ny tilbygning, samt viser placeringen af den nye bygning på matriklen. I første kvartal fremlægges den endelige ramme for projektet samt udbudsform. Derefter udbydes opgaven, og der projekteres i løbet af sommeren, og byggearbejdet igangsættes i efteråret 2023 og ventes færdigt til skolestart 2024.

Sagen omkring en udvidelse af skolen er tidligere blevet behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget i april 2021.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Økonomi

Procesplanen har ikke økonomiske konsekvenser. Udvalget vil blive forelagt en særskilt sag, når der søges anlægsbevilling, forventeligt i 1. kvartal 2023.

Indstilling

at procesplanen for udvidelse af Ishøj Skole godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutningstema

For at igangsætte opførelsen af en ny tilbygning til indskolingshuset på Ishøj Skole, skal der godkendes en procesplan for projektets videre forløb.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Procedure for overgang fra ung til voksen
  Når man som ung har udfordringer og særlige behov er overgangen fra ung til voksen ofte forbundet med utryghed i forhold til det, som kommer til at ske, når man fylder 18 år. Derfor har der løbende være fokus på, at vi som kommune har gode rammer for den trygge overgang fra ung til voksen. I 2021 blev der besluttet og implementeret en ny bestemmelse (§ 19a) i Serviceloven, hvor det tydeliggøres, at der skal påbegyndes forberedelsen af overgangen for unge med særlige behov til voksenlivet, når den unge fylder 16 år. Det fordres i bestemmelsen, at der skal pågå et tværfagligt samarbejde, og forberedelsen skal være helhedsorienteret med fokus på eventuelle behov for hjælp og støtte, uddannelse, beskæftigelse, forsørgelsesgrundlag, boligforhold, sociale forhold og øvrige forhold.
  Ishøj Kommune har i mange år haft en fast procedure for den gode overgang, hvor der både er fokus på den gode overgang for de unge (og deres forældre), sikre administrativ viden om unge på vej, og at arbejdsgangen for overgang følger gældende lovgivning. I forbindelse med implementering af § 19a i Serviceloven er blevet proceduren blevet genbesøgt, opdateret og administrativt godkendt i oktober 2022 i Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd og Center for Erhverv og Beskæftigelse. Godkendelsen er bl.a. sket ud fra konstateringen af, at den gældende procedure generelt fungerer både for de unge, deres forældre og for sagsansvarlige i sagerne.
  Det er administrationens klare opfattelse, at der kun i meget få sager er en oplevelse af, at samarbejdet med Ishøj Kommune omkring overgangen har været svær.
 • Aftale om 10-årsplan for psykiatrien på børne- og ungeområde
  Den 27. september 2022 indgik det meste af folketinget en 10-årig psykiatriaftale, som bl.a. har fokus på opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Tilbuddet skal så vidt muligt, og hvor det er relevant, baseres på evidensbaserede metoder og tage udgangspunkt i bl.a. de faglige anbefalinger og erfaringer med satspuljeprojektet om en styrket indsats i PPR samt satspuljeinitiativet om og evalueringen af kommunalt forebyggende enheder til unge i psykisk mistrivsel.
  Der er i aftalen afsat 857,5 millioner kr. i årene 2023 – 2026. Det forventes, at fordeling af midlerne sker efter indbyggertal i forhold til de enkelte kommuner. Ishøj kommunens forventede andel udgør cirka 0,4 % af de samlede midler, hvilket betyder, at der vil blive afsat 1,14 mio. kr. årligt i perioden 2023 til 2026. Med initiativet sættes der bl.a. ind med midler, der kan søges til dækning til følgende udgifter: (1) Personaleudgifter samt kompetenceudvikling til medarbejdere i socialpsykiatrien og (2) Forebyggende sociale mentorer til en borgernær efterudskrivelse fra behandlingspsykiatrien.
  Administrationen vil udarbejde forslag til udmøntning af ressourcer i forhold til indsatsen, når rammeaftalen godkendes og udmeldes til kommunerne.

  Pixiudgaven til psykiatriplanen er vedhæftet dagsordenen sammen med et notat der vedr. aftalen om 10-årsplan for psykiatrien på børne- og ungeområdet
  Hele psykiatriaftalen kan læses her: Psykiatriaftale 2022 - Regeringen.dk

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om status på Google Chromebook-sagen er vedhæftet referatet.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, oprettes et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.