Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 16. januar 2017 kl. 17:30

Rådhuset - mødelokale 2E

Resume

På det fælles udvalgsmøde den 21. november besluttede Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at sende tre modeller for ny klubstruktur til høring i skolebestyrelserne, Ungdomsskolens bestyrelse, Ishøj Fælles Elevråd og Ungerådet med høringsfrist den 4. januar 2017. Udvalgene besluttede endvidere, at administrationen udarbejder forslag til principper for fordeling af økonomiske ressourcer og for åbningstid.

Sagsfremstilling

 I det vedhæftede notat beskrives principper for åbiningsdage og ressourcetildeling samt den særlige koordinatofunktion, som bliver en del af den nye klubstruktur.

Høringssvar fra skolebestyrelserne, Ungdomsskolens bestyrelse, Ishøj Fælles Elevråd og Ungerådet er vedhæftet sagen til drøftelse.

Udtalelser fra Ungdomsskolens MED-udvalg, skolernes MED-udvalg samt Fælles MED-udvalg for dagtilbud og skoler er vedhæftet sagen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

 • at model A, B eller C danner grundlag for den fremtidige klubstruktur i skolernes aftenklubber
 • at der etableres et klubtilbud for kommunens 15 - 17årige på Ungdomsskolen
 • at der ansættes en koordinator, der både skal lede det nye klutilbud for de 15 - 17årige i Ungdomsskolen og koordinere det faglige og pædagogiske indhold i kommunens klubtilbud samt koordinere åbningstider i skolernes aftenklubber
 • at koordinatorens løn finansieres med midler fra den vakante afdelingslederstilling i Ungdomsskolen (Kufferten)
 • at åbningstider i skolernes aftenklubber og klubben i Ungdomsskolen er tre timer pr. aften i tidsrummet 17 - 22
 • at tre aftenklubber holder åbent hver dag i ugens fem dage i 47 uger om året, og at åbningstiden fordeles jævnt over ugens fem dage, jf. eksempel fra bilag. Ved særlige lejligheder kan en hverdag veksles til weekend åbent
 • at ressourcer til aftenklubberne fordeles efter den i notatet foreslåede model indenfor det eksisterende budget til formålet
 • at klubtilbuddet i Ungdomsskolen har åbent tre timer alle fem hverdage samt lørdag eller søndag i 52 uger om året
 • at klubtilbuddet i Ungdomsskolen har åbent for alle kommunens 13 - 17årige i weekender og i ferieperioder, hvor aftenklubberne ikke holder åbent
 • at klubtilbuddet i Ungdomsskolen finansieres indenfor Ungdomsskolens budget (inkl. budgettet til Kufferten)
 • at den nye klubstruktur træder i kraft ved starten af skoleåret 2017/2018.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at aftenklubberne arrangeres efter model A, og at der ved udmøntningen lægges særlig vægt på koordinering og tiltag, der kan bringe de unge sammen på tværs af skoledistrikter.

Udvalgene indstiller endvidere, at de unge kan blive i ungdomsskolens klub til det klubår, de fylder 18 år, er afsluttet (klubåret afsluttes i august).

Lovgrundlag

Kommunerne kan oprette klubtilbud under flere forskellige love. Det kan ske under Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven, Folkeoplysningsloven og Lov om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. januar 2017 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterret.

Udvalget besluttede, at det skrives på erindringslisten, at der inviteres en repræsentant fra Sydkystens Gymnasium på NEXT til at informere udvalget om gymnasiet.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Der er fastlagt dialogmøder med skole- og dagtilbudsbestyrelser i 2017. Der er møde med skolebestyrelser den 6. april kl. 18.00, møde med dagtilbudsbestyrelser den 30. maj kl. 17.30 og fælles møde med skole- og dagtilbudsbestyrelser den 27. september kl. 17.30.
 • Ishøj Fælles Elevråd har sendt et brev til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. samfundsfag i de mindre klasser. Brevet er vedhæftet dagsordenen til orientering. Administrationen foreslår, at sagen sættes på dagsordenen til drøftelse på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 14. februar 2017.
 • En forældrerepræsentant fra Glostrup Skolebestyrelse har sendt en henvendelse til diverse udvalg på Vestegnen vedr. tværkommunalt samarbejde om skolehaver på Vestegnen. Henvendelsen er vedhæftet dagsordenen.
 • Programmet til KL's Børn og Unge Topmøde i Aalborg den 2. og 3. februar er vedhæftet dagsordenen. Rejseoplysninger udsendes i særskilt mail.
 • Programmet for Børnekonferencen den 22. marts 2017 i Horsens er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Der er givet tilsagn til projektet ”Godt På Vej” på 1,7 millioner til Center for Børn og Forebyggelse. Tilsagnet er givet fra puljen ”Helhedsorienteret indsats vedr. udsatte etniske minoritetsforældre, § 14.62.06.10”. Ansøgningen blev indsendt af Center for Børn og Forebyggelse til SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) i slutningen af november 2016. Børne- og Undervisningsudvalget godkendte ansøgningen på mødet d. 12.12.2016, og der bliver givet tilsagn fra SIRI d. 22.12.2016. Projektperioden løber fra 01.12.2016 – 31.05.2019. Styregruppen består af centercheferne for Center for Børn og Forebyggelse (CBF) og Center for Dagtilbud og Skoler sammen med projektlederen fra CBF. Der nedsættes endvidere en tværgående følgegruppe bestående af ledelse for de to involverede dagtilbud (Piletræet og Firkløveren), ledelse fra Strandgårdsskolen, repræsentanter fra Jobcenteret og repræsentanter fra Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse.
 • Fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen meddeler Bora Koc sin udtræden på grund af sin arbejdssituation, og Leif Andersen meddeler sin udtræden på grund af skoleskift. Der er ikke umiddelbart suppleanter til at overtage de ledige pladser på grund af fraflytning fra kommunen inden for de seneste par år. Derfor planlægges suppleringsvalg til afholdelse i februar/marts 2017. Byrådet orienteres på mødet den 7. februar 2017.
 • På mødet den 12. december 2016 blev Børne- og Undervisningsudvalget orienteret om, at Gildbroskolen har udarbejdet en ansøgning til Undervisningsministeriet vedr. styrkelse af skole-hjem-samarbejdet. Gildbroskolen søgte 879.075 kr. i perioden 01.08.2017 - 31.12.2018. Gildbroskolen har modtaget afslag på ansøgningen.
 • I forbindelse med, at Strandgårdskolen udnævnes til LOMA-skole, afholdes et LOMA event på Strandgårdskolen fredag den 20. januar.
  Formålet med projekt LOMA – lokal mad er at fremme sundhed, læring og trivsel blandt eleverne, samt at bidrage til bæredygtig udvikling i lokalområdet. Den første skole, der blev udnævnt til at være LOMA-skole var Nymarkskolen i Svendborg Kommune i 2013. Siden august 2015 er fem skoler gået i gang med at udvikle og implementere LOMA på deres skole. De fem skoler er: Filstedvejens Skole i Aalborg, Tjørring Skole i Herning, Strandgårdsskolen i Ishøj, Tved Skole, Ørkildskolen og Nymarkskolen i Svendborg. Projektet er forankret ved Center for Anvendt Skoleforskning på University College Lillebælt. Projektet er støttet af Nordea-fonden fra 2015 - 2017 med 7,4 mio. Invitationen til LOMA event på Strandgårdskolen den 20. januar 2017 vedhæftet dagsordenen til orientering.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Centerchef for Børn og Forebyggelse René Juhl orienterer om udviklingsarbejdet i Center for på Børn og Forebyggelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Strandgårdskolen har sendt vedhæftede brev med ønske om indkøb af IT for midler fra regnskabsår 2016.

I brevet oplyser skolens ledelse, at de i 2016 har fået ekstraordinære refusionsmidler fra tidligere år, som skolen ønsker at bruge til at opgradere elevernes IT-kundskaber. Skolen ønsker at indkøbe 40 iPads til indskolingen og 90 Chromebooks til skolens kommende 5. årgang til et samlet beløb på ca. 300.000 kr. fra 2016 budgettet. Med indkøbet ønsker skolen at understøtte en hurtigere implementering af IT på Strandgårdskolen, end der er lagt op til i 'Strategi for digitalisering af undervisningen I Ishøj Kommunes skolevæsen' (strategien er vedhæftet som bilag).

Skolen oplyser endvidere, at skolebestyrelsen har ønsket, at der blev indkøbt flere IT-arbejdsredskaber til eleverne.

Sagsfremstilling

Strandgårdskolen ønsker, at indkøbe 40 iPads til indskolingen og 90 Chromebooks til skolens kommende 5. årgang. Med købet ønsker skolen at understøtte en hurtigere implementering af IT på Strandgårdskolen, end der er lagt op til i 'Strategi for digitalisering af undervisningen I Ishøj Kommunes skolevæsen' ved, at opgradere med en ekstra årgang, der kan begynde med Croombooks og iPads i forhold til det, der ellers er vedtaget i strategien. Investeringen vil således give en hurtigere implementering af strategien, men vil stille Strandgårdskolen forskelligt fra de andre skoler.

Af strategien fremgår det bl.a., at strategien gennemføres over en 4-årig periode af såvel økonomiske og pædagogiske årsager, og at den pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse vil have bedre vilkår ved en trinvis indførelse. Strategien betyder en øget mængde af devices, som skal håndteres af Skolernes IT-center. Da elever og lærere på alle skoler med strategien får de samme typer devices forventes det dog, at den øgede mængde kan håndteres af Skolernes IT-center indenfor den eksisterende ramme. Det er naturligvis under forudsætning af at antallet af devices, der skal håndteres ikke stiger betragteligt. Af strategien fremgår det derfor, at ”Vælger skolerne derimod at indkøbe mere og/eller andet udstyr, vil der ikke kunne sikres service af Skolernes IT-center i samme grad som hidtil. Dette bør derfor i videst muligt omfang undgås medmindre, der er helt særlige forhold som gør sig gældende f.eks. særligt udstyr til handicappede elever eller lignende”.  

Indkøb af 130 ekstra devices til Strandgårdskolen vil betyde, at Skolernes IT-center skal bruge ekstra ressourcer på udbud, indkøb, implementering, servicering og vedligeholdelse af 130 ekstra devices i forhold til de planlagte ca. 860 devices pr. år svarende til ca. 15 % flere devices, end der er kalkuleret med i strategien. En ekstra belastning som Skolernes IT-center ikke har kalkuleret med. Håndteringen af de ekstra 130 devices vil derfor betyde, at Skolernes IT-center kan bruge færre ressourcer på vedligehold, servicering mv. på de øvrige skoler.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter Strandgårdskolens henvendelse og indstiller, hvorvidt skolen gives tilladelse til indkøb af 40 iPads og 90 Chromebooks under forudsætning af, at skolen får mulighed for at videreføre et mindreforbrug på min. 300.000 kr. fra 2016 til 2017.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede ikke at afvige fra den vedtagne strategi for digitalisering af undervisningen i Ishøj Kommunes Skolevæsen, hvilket betyder, at Strandgårdskolen ikke kan købe iPads og Chromebooks for et eventuelt videreført beløb.

Økonomi

Strandgårdskolen finansierer købet af de ønskede 130 devices, med et samlet beløb på ca. 300.000 kr., af forventede videreførte midler fra 2016 til 2017. Det forudsættes endvidere, at Strandgårdskolen finansierer ekstra udgifter til kompetenceudvikling mv. 

Bilag

Resume

Der er udarbejdet en evaluering af støtte- og ressourcepædagogordningen i Ishøj Kommune. Med afsæt i evalueringens resultater vil daginstitutionerne og støtte- og ressourcepædagogkorpset i løbet af de kommende måneder drøfte udvalgte dilemmaer i det ressourcepædagogiske samarbejde.

Sagsfremstilling

Evalueringen er udarbejdet i overensstemmelse med det evalueringsdesign, som blev vedtaget på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 13. juni 2016 og retter særligt fokus imod ressourcefunktionen. Evalueringens resultater opsummeres i vedhæftede Bilag 1 – Resumé. Den fulde evalueringsrapport er ligeledes vedhæftet som bilag (Bilag 2 - Samlet rapport).  

Evalueringens resultater er blevet fremlagt for lederne af Ishøjs daginstitutioner og for den faglige leder af støtte- og ressourcepædagogordningen på et fælles møde i december 2016. Med afsæt i evalueringens resultater vil daginstitutionerne og støtte- og ressourcepædagogkorpset i løbet af de kommende måneder drøfte udvalgte dilemmaer i det ressourcepædagogiske samarbejde. Der bliver derfor afholdt en fælles temadag med deltagelse af relevante ledere og centerchefer samt støtte- og ressourcepædagogerne og medarbejderrepræsentanter fra daginstitutionerne. Følgende temaer bliver drøftet på temadagen:

 • Håndtering af forskellige forståelser af problemstillinger, målgrupper og begreber
 • Ressourcepædagogernes deltagelse på de konsultative møder
 • Praksis omkring handleplansarbejdet
 • Forældresamarbejde
 • Hvem skal tale med hvem om hvad?
 • Hvem sparrer med hvem, og hvor foregår sparringen? Hvordan får man skabt rum for sparring?

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Med vedhæftede notat om visitation til specialpædagogiske foranstaltninger på 0-6 års området fremlægger administrationen et forslag til procedurer for indstilling, visitation og revisitation til støttepædagog, specialgrupper og specialbørnehaver i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

Med henblik på, at kvalificere visitationen til  specialpædagogiske foranstaltninger på 0-6 års området foreslår administrationen, at der udarbejdes et samlet notat, som beskriver visitationsprocedurer til specialpædagogiske foranstaltninger for børn, som har behov for støttepædagog, plads i en specialgruppe eller plads i en specialbørnehave. På den baggrund har administrationen udarbejdet vedhæftede notat om visitation til specialpædagogiske foranstaltninger på 0-6 års området, som beskriver Ishøj og Vallensbæk kommuners fælles procedurer, dog undtaget de særlige procedurer for støttepædagoger i Ishøj Kommune.

Notatet er således først og fremmest et arbejdsredskab for ”Visitationsudvalget for specialpædagogiske foranstaltninger i dagtilbud”.

Med afsæt i notatet bliver der udarbejdet vejledninger til fagpersoner i Center for Børn og Forebyggelse og lederne i dagtilbuddene i Ishøj og Vallensbæk. Vejledningerne bliver udarbejdet i samarbejde med de relevante fagpersoner og beskriver, hvordan man ansøger/indstiller til støttepædagog, til specialgrupper og til pladser i specialbørnehaver. På baggrund af notatet bliver der endvidere orienteret om specialpædagogisk støtte til førskolebørn på kommunernes hjemmesider.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager visitationsprocedurerne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 4, stk. 2 og 3 og Serviceloven § 32, stk. 3

Bilag

Resume

Udvalget orienteres om status på handleplan for Ishøj og Vallensbæks kommunes misbrugspolitik. Sagen fremlægges enslydende for de respektive fagudvalg i Vallensbæk og Ishøj kommuner.

Sagsfremstilling

En gang årligt forelægges status på handleplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners misbrugspolitik. Handleplanen er et dynamisk redskab, som beskriver de konkrete indsatser, som kommunerne implementerer for at forebygge og behandle misbrug. Handleplanen er som politikken gældende for perioden 2014 – 2018.

Status for handleplan er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Fokusområde 2016: Individuelt behandlingsforløb/god overgang til et liv uden misbrug.
I 2016 var det målet, at 50 pct. af de borgere, der blev udskrevet fra Pitstop, enten skulle være stoffri eller have fået reduceret deres stofmisbrug. Pitstop har i gennemsnit haft 35 indskrevne borgere pr. måned. Aktuelt er der pr. november 2016 indskrevet 36 borgere, hvoraf 27 borgere er fra Ishøj, 8 fra Vallensbæk og en er fra København. Der er udskrevet 67 borgere fra tilbuddet, heraf er 54 pct. udskrevet som stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug. Der er lavet opfølgning på borgerne efter 3 måneder. Målet for indsatsen i 2016 er således opfyldt.  

Der er udarbejdet status på alle øvrige aktiviteter i handleplanen, ligesom der er tilført de nye aktiviteter, som er kommet til. Dette er gjort for at handleplanen kan fremstå aktuel, og dermed give et retvisende billede af status generelt på misbrugsområdet i de to kommuner.

For 2017 er fokusområdet 'Kompetenceudvikling og vidensdeling af medarbejdere'.

Status på Handleplan for Ishøj og Vallensbæk kommunes misbrugspolitik 2016 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orientering om status på handleplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners misbrugspolitik til efterretning.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.