Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 16. april 2018 kl. 18:30

Mødelokale 2E

Resume

Skolebestyrelsen på Ishøj Skole har sendt en henvendelse til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. udsættelse af undervisningspligten. Børne- og Undervisningsudvalget drøftede henvendelsen på mødet den 19. marts 2018 og besluttede at invitere skolebestyrelsen til en drøftelse. Fra Ishøj Skole deltager formand for skolebestyrelsen Rikke Sørensen, næstformand Jakob Grane, skoleleder Lars Peter Halmø samt sfo- og indskolingsleder Micha Stampe.

Sagsfremstilling

Af henvendelsen fremgår det, at skolebestyrelsen finder det bemærkelsesværdigt, at relativt få børn bliver skoleudsat i Ishøj Kommune og finder det relevant med en drøftelse af den praksis, der er i forbindelse med skoleudsættelser.

Skolebestyrelsen vil gerne invitere til en dialog om skoleudsættelser, herunder perspektivet i andre modeller, samt en drøftelse af spørgsmål, der tidligere er stillet fra skolebestyrelserne. Henvendelsen fra skolebestyrelsen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter praksis for udsættelse af undervisningspligten med skolebestyrelsen på Ishøj Skole.

 

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Resume

Af Børne- og Undervisningsudvalgets årshjul fremgår det, at temaet i april er skolernes ressourcetildeling med udgangspunkt i tildelingen til det kommende skoleår. Ressourcetildelingsmodellen gennemgås på mødet med udgangspunkt i skolernes aktuelle tildeling for skoleåret 2018/19, som skolerne har modtaget i ugen efter påske. Administrativ leder i Center for Dagtilbud og Uddannelse Mads-Peter Klink Engelhardt deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den eksisterende model for fordeling af ressourcer til kommunens børnehaveklasse - 10. klasse er udarbejdet i samarbejde med skolelederne og blev vedtaget i Børne- og Undervisningsudvalget den 10. februar 2014 efter høring i skolebestyrelserne. Notatet: Ny ressourcemodel for Ishøj Kommunes folkeskoler af 28. januar 2014 er vedhæftet dagsordenen.

Ressourcetildelingsmodellen var tilpasset folkeskolereformen og trådte i kraft fra skoleåret 2014/2015. Fra budgetåret 2017 er ressourcetildelingen tilpasset administrationsgrundlaget for Ishøj Kommunes skolevæsen, hvor det bl.a. er besluttet, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid er ca. 760 klokketimer på planlægningstidspunktet.

Ressourcetildelingen til skolerne følger grundlæggende en model, som giver en gennemskuelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Midlerne til skolerne bliver reguleret hvert skoleår efter elevtal og antallet af klasser på skolerne. Ressourcetildelingen bliver beregnet hvert år for et skoleår ad gangen med udgangspunkt i klasse- og elevtal pr. 1. marts.

Modellen er opdelt i fem overordnede elementer:

1.    Løn - undervisning
2.    Løn - skolelederens pulje
3.    Løn – puljer
4.    Løn – aldersreduktion
5.    Øvrige udgifter

De fem elementer og den nærmere tildeling (pris x mængde) er beskrevet i budgetbøgerne, som en del af de detaljerede budgetforudsætninger. En udskrift af de detaljerede bugetforudsætninger 2018 er vedhæftet dagsordenen.

Herudover tildeles den enkelte skole ressourcer til lønudgifter til ledelse (udover skolelederen), administration og teknisk service, bygningsvedligehold mv.

Gruppeordningen på Strandgårdskolen, Skolen på Ishøjgård og Kirkebækskolen følger deres egne ressourcemodeller.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter skolernes ressourcetildelingsmodel.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Børne- og Undervisningsudvalgets årshjul er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage vedtaget. Af oversigten fremgår det, at studiedagen i distrikt 4 placeres i november, men datoen er ikke fastlagt. Det foreslås, at studiedagen i distrikt 4 placeres torsdag den 8. november eller tirsdag den 27. november fra kl. 8.00 - 15.00.
 • Det foreslås, at dialogmødet for dagtilbudsbestyrelserne i efteråret placeres onsdag den 12. september kl. 17.00 - 19.00, og dialogmødet for skolebestyrelserne placeres tirsdag den 30. oktober ligeledes kl. 17.00 - 19.00.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter, hvornår studiedagen i distrikt 4 samt dialogmøder for dagtilbuds- og skolebestyrelser placeres.

Beslutning

Taget til efterretning.
Dialogmøderne bliver placeret den 12. september og 30. oktober 2018.
Dato for studiedagen i distrikt 4 bliver drøftet på mødet i maj.

Bilag

Resume

Årsregnskab og årsrapport 2017 for UU Center Syd fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2017 for UU Center Syd blev fremlagt for bestyrelsen den 19. marts 2018 og viser et overskud på 109.000 kr.

Det fremgår bl.a. af ledelsens beretning, at de nye opgaver i forbindelse med Uddannelses Paratheds Vurderingen i 8. klasse, forældresamtaler og Udannelse og Job er sat i drift, og at samarbejdet med lærerne fungerer godt.

Karrierelæring som gennemgående vejledningsmetode blev igangsat i 2016, og metoden er i løbet af 2017 iværksat på alle niveauer.

Kontakten med erhvervslivet er fortsat i 2017 og komplimenterer projektarbejdet 'Faglært til fremtiden', som er et samarbejde med LO-Hovedstaden, UU Vestegnen og UU Vallensbæk.

Den udvidede vejledning i aldersgrupperne 15 - 24 år og 25 - 29 år fortsætter i 2018.

Årsregnskab og årsrapport 2017 for UU Center Syd er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at årsregnskab og årsrapport for UU Center Syd 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen fremgår det, at 10. klasse udbydes på Gildbroskolen. Til skoleåret 2018/2019 er der imidlertid meget lav søgning, hvorfor det foreslås, at der ikke oprettes 10. klasse på Gildbroskolen i skoleåret 2018/2019.

Sagsfremstilling

Ved tilmeldingsfristen den 15. marts 2018 var der indskrevet fire elever til 10. klassen på Gildbroskolen til skoleåret 2018/19. Tre af eleverne kommer fra Gildbroskolens 9. klasse, og en elev kommer fra Strandgårdskolen.

Administrationen og Gildbroskolen vurderer ikke, at det er pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssigt at oprette en 10. klasse med så få elever. Det foreslås derfor, at der ikke oprettes 10. klasse på Gildbroskolen i skoleåret 2018/19.

Det er aftalt med skolelederne på henholdsvis Gildbroskolen og Strandgårdskolen, at et alternativt skoletilbud drøftes med de fire elever. I den forbindelse har administrationen kontaktet Brøndby Kommune og Greve Kommune, som oplyser, at de har plads til fire elever i 10. klasse. Der er ligeledes plads i 10. klasse på NEXT.

En oversigt, der viser, hvilke 10. klassetilbud eleverne fra Ishøj Kommunes fem folkeskoler har søgt til skoleåret 2018/2019, er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • at der ikke oprettes en 10. klasse på Gildbroskolen i skoleåret 2018/19
 • at midler afsat til 10. klassen på Gildbroskolen forbliver i budgettet til forventet merudgift for elever, der søger 10. klasse i andre kommuner og på NEXT.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I forbindelse med den lave søgning til 10. klassen på Gildbroskolen forventes det at takstudgifterne til elever, der vælger 10. klasse i en anden kommune eller på NEXT vil stige. Det foreslås derfor at de midler, der er afsat til 10. klassen på Gildbroskolen forbliver i budgettet til betaling af takst for de elever, der søger 10. klasse i andre kommuner og på NEXT.

Bilag

Resume

Skolebestyrelsen på Gildbroskolen har sendt vedhæftede ansøgning vedr. afvikling af svømmeundervisning til Børne- og Undervisningsudvalget. Af ansøgningen fremgår det, at skolen ønsker at afvikle al svømmeundervisning på 4. klassetrin.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, at svømmeundervisning skal tilbydes som en del af idrætsundervisningen og skal tilbydes på mindst to klassetrin.

Gildbroskolen søger om dispensation til at afvikle al svømmeundervisning på 4. klassetrin. Baggrunden for ansøgningen er, at det giver bedre mulighed for sammenhæng i elevernes læring, hvis svømmeundervisningen afvikles som et sammenhængende forløb. Det er ligeledes beskrevet i ansøgningen, at det medfører udfordringer ved omklædning, hvis svømmeundervisningen først placeres på 5. eller 6. klassetrin, hvor eleverne er på vej i puberteten.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter ansøgningen og beslutter et svar til skolebestyrelsen på Gildbroskolen

Beslutning

Ansøgningen imødekommes.
Udvalget besluttede, at skolerne fremover selv kan tilrettelægge svømmeundervisning i henhold til folkeskoleloven og i samarbejde med Center for Kultur og Fritid.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes Skolevæsen, Bilag 7, stk. 7.2.

Bilag

Resume

Skolebestyrelsen på Gildbroskolen har skrevet et brev til Børne- og Undervisningsudvalget, idet bestyrelsen er blevet opmærksom på, at skolen ikke har et lokale til rådighed, hvor undervisning i Håndværk og Design kan understøttes fuldt ud. Brevet fra skolebestyrelsen er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af henvendelsen fra skolebestyrelsen på Gildbroskolen, at skolen, siden faget Håndværk og Design blev obligatorisk fra skoleåret 2014/2015, har benyttet sig af holddeling for at få lokalefordelingen til at gå op.

Skolebestyrelsen forventer, at der inden for kort tid kan komme forældrehenvendelser, der omhandler manglen på et tidssvarende lokale til Håndværk og Design.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen vedr. faglokale til Håndværk og Design og beslutter et svar til skolebestyrelsen på Gildbroskolen.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget forventer, at skolen tilrettelægger undervisning i Håndværk og Design indenfor skolens givne rammer.

Bilag

Resume

Sundhedsprofilen belyser trivsel, helbred og livsstil hos 9. klasseselever i Ishøj Kommune. Undersøgelsen er lavet på baggrund af et spørgeskema udfyldt af eleverne på platformen skolesundhed.dk. Rapporten er udarbejdet af kommunens børne- og ungelæge i skoleåret 2017/18.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen viser, at hovedparten af eleverne trives godt. Sammenlignet med de foregående år er der flere, der bevæger sig. Andelen af 9. klasseselever, der ryger er faldet, hvilket er modsat den tendens, der ses i sundhedsprofilen for voksne (+16 år). Det er bekymrende, at en stor andel af eleverne ikke får nok søvn, ikke spiser morgenmad og er overvægtige.

Der er undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem søvn, manglende morgenmad og overvægt. Det kan forklares med, at træthed og sult ofte gør, at man vælger mad med hurtig energi og dermed højt kalorieindhold. Mindre søvn og søvnproblemer kan tildels hænge sammen med brugen af mobiltelefoner, som langt hovedparten af eleverne bruger næsten dagligt, når de ligger i sengen og skal til at sove, men den manglende søvn er også delvist stressbetinget.

Halvdelen af eleverne har aldrig drukket alkohol, men modsat de foregående år, så er der flere af de elever, der drikker alkohol, som har været fulde, og som drikker mere og hyppigere sammenlignet med elever på landsplan.

Sundhedsprofilen for 9. klasseselever er vedhæftet dagsordenen og belyser desuden følgende forhold:

 • Trivsel i skolen og hjemmet
 • Sociale kompetencer
 • Stress og travlhed
 • Kostvaner
 • Rusmidler
 • HPV-vaccination
 • Astma
 • Ensomhed/fællesskab

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Notat vedr. visitation til specialundervisning viser behandlede sager i den løbende og ordinære visitation i 2017/18.

Sagsfremstilling

Visitationsudvalget for specialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse har i 2017 behandlet 58 indstillinger til specialundervisning i den løbende visitation. Heraf omhandlede 37 indstillinger elever fra Ishøj Kommune, mens 21 indstillinger omhandlede elever fra Vallensbæk Kommune. Det blev givet tilsagn om specialundervisningsforanstaltning til 36 elever fra Ishøj og 21 elever fra Vallensbæk. Heraf skiftede 12 elever fra Ishøj og fire elever fra Vallensbæk fra én type specialundervisningsforanstaltning til en anden. Der blev givet et enkelt afslag om specialundervisningsforanstaltning.

Visitationsudvalget har desuden behandlet 62 indstillinger på den ordinære visitation i 2017/2018. Heraf omhandlede 18 indstillinger specialundervisningsforanstaltninger til skolestartere (i 2018/19), mens 44 indstillinger omhandlede støttetimer til elever i den almene skole. Der blev givet otte afslag på støttetimer til elever, som i dialog med forældrene, tilbydes andre foranstaltninger, som vurderes bedre at kunne imødekomme elevernes behov. Herudover gives to afslag på ansøgninger om støttetimer, hvor børnenes behov vurderes at kunne varetages uden specialundervisning indenfor skolens nuværende ressourcer.

Der blev givet tilsagn om specialundervisningsforanstaltninger til 12 skolestartere fra Ishøj Kommune og seks skolestartere fra Vallensbæk Kommune.

Der blev givet tilsagn om støttetimer til 22 elever i den almene skole i Ishøj Kommune og til 12 elever i den almene skole i Vallensbæk Kommune.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Intet til punktet.

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om økonomien på udvalgets område via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for 1. kvartal 2018 for området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.   

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Status på klassedannelsesplanen til skoleåret 2018/2019 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 19. marts, blev udvalget orienteret om, at Socialstyrelsen har udmeldt en pulje på 254 mio. kr., som kommunerne kan søge til at ansætte flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner. Formålet med puljen er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner. Midlerne er forbeholdt institutioner, hvor der er minimum 25 % børn, hvis forældre får mindst 80 % i økonomisk eller socialpædagogisk fripladstilskud. Center for Dagtilbud og Uddannelse har udarbejdet vedhæftede ansøgning og oplysningsskema, hvor der søges om midler til Børnehuset Ørnebo, Børnehuset Troldebo, Femkanten, Piletræet og Firkløveren.
 • Et enigt ansættelsesudvalg har indstillet Bea Hockerup til ansættelse som overordnet leder af Ishøjgård. Indstillingen blev fulgt på Økonomi- og Planudvalgsmøde d. 22. marts 2018. De sidste aftaler er nu på plads, og Bea Hockerup starter 1. maj 2018. Bea kommer fra en lederstilling i Københavns Kommune og har en baggrund som psykolog. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag