Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 16. april 2018 kl. 18:30

Mødelokale 2E

Resume

Aftale om bedre veje til uddannelse og job blev offentliggjort den 13. oktober 2017 og indeholder beskrivelse af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Aftalen indeholder krav om etablering af en ny institutionsstruktur, der skal samle de forberedende uddannelser.

Aftalen er vedhæftet dagsordenen sammen med en tidsplan for implementering af FGU (Bilag 1 og 2). Af tidsplanen fremgår det, at kommunerne senest den 1. juni 2018 skal stille forslag om dækningsområder samt placering af moderinstitution og satelitskoler efter en lokal proces. Notat om etablering af FGU på Vestegnen er ligeledes vedhæftet dagsordenen (Bilag 3).

Forslag til lov om forberedende grunduddannelse blev fremsat for Folketinget den 21. marts og er sat til 1. behandling den 17. april 2018.

Sagsfremstilling

Hver FGU-institution består af en moderinstitution og et antal tilhørende satelitskoler, som placeres på de adresser, hvor der i dag findes produktionsskoler og VUC'er.

Den lokale proces på Vestegnen er mundet ud i en indstilling, hvor det foreslås, at der etableres et samarbejde mellem Brøndby, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Vallensbæk og Ishøj. I dækningsområdet er der fem eksisterende produktionsskoler og to VUC'er. Moderinstitutionen er den matrikel, hvor administrationen for den kommende FGU-institution bliver placeret. Albertslund har foreslået, at moderinstitutionen placeres på Vestegnens HF og VUC, som har beliggenhed i Vallensbæk. Et kort der viser beliggenhed af eksisterende produktionsskoler og VUC'er er vedhæftet dagsordenen (Bilag 4)

FGU-instituionerne bliver selvejende med selvstændige bestyrelser på 7 - 11 medlemmer. Det foreslås, at alle syv kommuner tildeles en plads i bestyrelsen. For at understøtte ejerskabet til FGU-institutionen anbefales det, at formand og næstformand for bestyrelsen kommer fra en anden kommune end beliggenhedskommunen. Det foreslås, at der nedsættes en faglig følgegruppe til bestyrelsen for at sikre kommunikation og samarbejde mellem bestyrelserne og de visiterende kommuner. Den faglige følgegruppe skal ligeledes understøtte bestyrelsen i forhold til faglighed og kendskab til de unge.

I perioden 1. september 2018 til 1. marts 2019 nedsættes interimbestyrelser, som er udpeget af ministeren, hvorefter de selvstændige bestyrelser nedsættes. Af høringsnotatet fra Undervisningsministeriet fremgår: '
Det bemærkes, at de midlertidige bestyrelser skal virke i en periode, hvor institutionen for forberedende grunduddannelse endnu ikke er idriftsat, og hvor fokus skal være forberedelse af institutionens idriftsættelse. Det fremgår videre, at den midlertidige bestyrelsesformand varetager funktionen som institutionens leder, indtil bestyrelsen tiltræder.

Undervisningsministeriet har estimeret, at hver FGU-institution i gennemsnit forventes at have 470 årselever. Samarbejdet på Vestegnen forventes, ifølge de estimerede tal fra Undervisningsministeriet, at få 589 årselever (Bilag 5).

Den Forberedende Grunduddannelse skal være klar til at modtage elever i august 2019. 

Indstilling

Under forudsætning af, at lov om forberedende grunduddannelse vedtages, indstiller Børne- og Undervisningsudvalget, at

  • Ishøj Kommune sammen med de øvrige seks kommuner etablerer en FGU-institution, hvor samtlige eksisterende produktionsskoler og VUC'er tilknyttes som satelitskoler
  • alle syv kommuner tildeles en plads i bestyrelsen
  • der nedsættes en faglig følgegruppe til den kommende bestyrelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Økonomien belyses i et samarbejde mellem KL og KKR Hovedstaden.

Bilag