Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 16. november 2020 kl. 18:30

Mødelokale Tårnbjerget - Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

 • KL's Børn og Unge Topmøde er planlagt til den 28. og 29. januar 2021. Formen for topmødet er stadig ved at blive afklaret grundet den aktuelle corona-situation. Når der er nyt fra KL, bliver Børne- og Undervisningsudvalget orienteret.
 • Forslag til driftsstedsbesøg og studiedage for Børne- og Undervisningsudvalget i 2021 er vedhæftet dagsorden.
 • Årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2020 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager planen for driftsstedsbesøg og studiedage i 2021 og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte planen for driftsstedsbesøg og studiedage i 2021 og tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Resume

Center for Børn og Forebyggelse gennemførte i september 2019 en informationskampagne med henblik på at informere om tilbuddet vedr. anonym psykologisk rådgivning for unge i forbindelse med, at der blev etableret et samtalelokale i Brohuset. Center for Børn og Forebyggelse har gjort status på Ungerådgivningens aktiviteter i året, der er gået siden informationskampagnen.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder Anonym Psykologisk Rådgivning for unge i alderen 15 til 25 år. I september 2019 flyttede Ungerådgivningen til nye lokaliteter i Brohuset på Vejlebrovej. I den forbindelse blev der via informationskampagnen, bestående af flyere, en annonce og en artikel i Sydkysten, gjort opmærksom på tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning for unge.

I Ungerådgivningen kan de unge få op til fem samtaler med en psykolog. Samtalerne kan eksempelvis omhandle tristhed, angst eller trivselsproblemer, som udspringer af skilsmisse hos forældrene, konflikter i hjemmet, mobning eller lignende. Samtalerne kan være anonyme, hvis de unge ønsker det, og psykologerne har tavshedspligt om indholdet af samtalerne. Det gælder dog ikke oplysninger i forhold til den skærpede underretningspligt, hvis den unge vælger at opgive sit navn.

Center for Børn og Forebyggelse har i september 2020 gjort status over Ungerådgivningens aktiviteter:

 • Fra august 2019 til august 2020 har der været 32 henvendelser, som har ført til konkrete samtaler/samtaleforløb. Derudover har der været en række telefoniske henvendelser, som enten ikke har ført til samtaler, eller hvor den unge er udeblevet fra samtalen.
 • De hyppigst forekommende problemstillinger hos de unge, som har henvendt sig til Ungerådgivningen, er angst, depressionsproblematikker og udfordringer i forhold til at leve i en skilsmisse-/delefamilier, herunder konflikter i familien.
 • De fleste af de unge, som har henvendt sig, har været mellem 15 og 19 år.
 • De fleste af de unge, som har haft samtaler i Ungerådgivningen, har haft 2 - 3 samtaler. Enkelte har haft flere samtaler.
 • De psykologer, som varetager den anonyme psykologiske rådgivning, benytter sig primært af en kognitiv tilgang. Eksempelvis arbejdes der i forbindelse med angstproblematikker med eksponering via hjemmeopgaver, som den unge udfører imellem samtalerne.

Samtaleforløbene fører ofte til, at der henvises til andre fagpersoner – eksempelvis egen læge, familierådgiver, Psykologisk Samtale Center i København eller andre gratis psykologbehandlingstilbud. Den aktuelle status i forhold til lokalerne i Brohuset er, at de ikke længere benyttes pga. aflåsning af dørene i Brohuset. Samtalerne afholdes i lokaler, som aftales konkret med de unge. I samarbejde med Center for Ejendomme planlægges permanente samtalelokaler i Brohuset, når renoveringen er gennemført.

Det er vurderingen, at der er behov for at gentage reklamering for tilbuddet, da antallet af henvendelser er faldet lidt i det seneste halve år. Det vurderes dog, at corona-situationen er en væsentlig årsag til færre henvendelser. I samarbejde med kommunikationsafdelingen iværksættes en ny reklamekampagne i efteråret 2020.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Tip Tab Tynde er Ishøj Kommunes tilbud til børn med overvægt og deres familier. Statusrapporten for Tip Tab Tynde i skoleåret 2019-2020 opsummerer resultater fra skoleåret og viser blandt andet, at andelen af deltagende børn, som har reduceret deres BMI, ligger væsentligt lavere end i de foregående to skoleår. Nedlukningen og de efterfølgende restriktioner som følge af Covid-19-situationen har formentlig influeret negativt på børnenes og familiernes muligheder for at få et udbytte af Tip Tab Tynde.

Sagsfremstilling

Det fremgår af statusrapporten for Tib Tab Tynde, at skoleåret 2019-2020 har været et særdeles vanskeligt år. På grund af vandforurening i svømmehallen samt Covid-19-udbruddet har svømmeundervisningen været aflyst i ca. 8 ud af skoleårets 12 måneder. Desuden har det kun været muligt at gennemføre madlavningskurser for to ud af fire hold, ligesom det i en periode på knap tre måneder ikke var muligt for sundhedsplejerskerne at gennemføre individuelle samtaler med børn og familier. Desuden har der været en langt mindre tilgang af nye børn i Tip Tab Tynde, hvilket formentlig også kan tilskrives Covid-19.

Disse udfordringer er formentlig den væsentligste forklaring på, at en højere andel af de børn, som var indskrevet i Tip Tab Tynde i skoleåret 2019-2020, har øget deres BMI, end det har været tilfældet de foregående skoleår. I skoleåret 2019-2020 deltog 32 børn i Tip Tab Tynde.

Andelen af børn, der har reduceret deres BMI under deres forløb i Tip Tab Tynde er samlet set 39 pct., mens 58 pct. har øget deres BMI. Dermed er andelen af børn, hvis BMI er øget, væsentligt større end i sidste skoleår, hvor der var øget BMI hos 25 pct. af børnene (og reduceret BMI hos 69 pct.).

Disse resultater indikerer, at for de familier, hvor børnene lider af overvægt, har Tip Tab Tynde en positiv indflydelse på familiernes muligheder for at skabe sundere kost- og motionsvaner for deres børn. Resultaterne kan dog også indikere, at de anderledes vilkår, som først og fremmest Covid-19-situationen har medført for Tip Tab Tynde i skoleåret 2019-2020, kan have influeret negativt på familiernes muligheder for at få et udbytte af tilbuddet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Kommunen kan i ekstraordinære tilfælde dimensionere enkelte dagtilbud i tilfælde, hvor det vurderes, at ikke alle børn kan være i dagtilbuddet på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte nødvendige covid-19-foranstaltninger.

Hvis kommunen over en periode i forbindelse med dimensioneringen ikke giver et tilbud til forældre, der ønsker tilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt bortfalde for de berørte forældre.

Der er ikke krav til, hvor længe man som forælder ikke kan benytte tilbuddet, og kommunen kan i sin beslutning om at forældrebetalingen bortfalder i en periode, inddrage saglige hensyn, herunder hvorvidt en evt. nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentlig misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til at gennemføre nedsættelse af forældrebetalingen.  

Administrationen foreslår, at forældrebetalingen bortfalder, hvis forældrene ikke kan benytte deres barns dagtilbud i to uger og derover grundet dimensionering som følge af corona.

Sagsfremstilling

Fredag den 6. november blev det, efter at have konsulteret Styrelsen for Patientsikkerhed, besluttet at lukke daginstitutionen Tvillingehuset midlertidigt på grund af et udbrud af corona-smitte. I den konkrete situation er dimensioneringen begrundet med risikoen for udbredelse af smitte.

Af vejledningen fremgår det, at dimensioneringen skal foretages for så kort en periode som muligt, dog højst fire kalenderuger. En beslutning om dimensionering kan forlænges med en varighed på op til to kalenderuger. Beslutningen kan træffes mere end én gang.

Tvillingehuset åbnes igen onsdag den 11. november - i første omgang for de to vuggestuegrupper. Den resterende del af institutionen åbnes snarest muligt herefter.

Der er enkelte forældre, der har henvendt sig vedrørende bortfald af forældrebetaling.

Med henblik på at sikre en ensartet sagsbehandling og mindske det administrative merarbejde, der er forbundet med gennemførelse af nedsættelse af forældrebetalingen, foreslår administrationen, at forældrebetalingen bortfalder, hvis forældrene ikke kan benytte deres barns dagtilbud i to uger og derover grundet dimensionering som følge af corona.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forældrebetalingen bortfalder, hvis forældrene ikke har kunnet benytte deres barns dagtilbud i to uger og derover grundet dimensionering som følge af corona.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forældrebetalingen for en vuggestueplads udgør 3.148 kr. pr. måned, for en dagplejeplads er forældrebetalingen 3.073 kr. pr. måned, og for en børnehaveplads er forældrebetalingen 2.170 kr. pr. måned.

Da udgifterne forbliver de samme under en dimensionering vil evt. bortfald af forældrebetalingen udgøre en merudgift.

Lovgrundlag

Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område, som er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Resume

Ole Wedel-Brandt har i en mail til formand for Børne- og Undervisningsudvalget Jeannette Merklin og forhenværende direktør for Velfærd og Undervisning Lisbet Lentz den 5. oktober 2020 bedt om en skriftlig redegørelse vedr. lærerdækningen mv. under corona.

Sagsfremstilling

 Der fremgår følgende af mailen fra Ole Wedel-Brandt:

”Jeg vil gerne bede om en redegørelse/drøftelse af hvor mange lærere, der er/har været hjemsendt på grund af COVID-19. Hvordan er belastningen for de øvrige lærere? Har der været overvejelser om at genindføre fjernundervisning/nødundervisning? Hvordan løses udfordringerne omkring især faglokaler? Er det blevet overvejet, at ophæve lærernes tilstedeværelsespligt, så de kan forberede sig hjemme, hvorved “trængslen” på skolerne kan minimeres. Sker det at lærere, der ikke er i skemalagt undervisning, bliver sat til at vikariere, så de derved kommer til at undervise i områder, de ikke har forberedt sig til, hvorefter de senere kommer til at undervise i områder, de kunne have forberedt sig til, hvis de ikke var brugt som vikarer? Jeg vil godt bede om, at der i forbindelse med mødet fremlægges en skriftlig redegørelse.” 

Administrationen har redegjort for de oplistede spørgsmål i vedhæftede notat vedrørende lærerdækning mv. under corona.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Under Byrådets behandling af punktet om ulovligt elevfravær den 6. oktober 2020 fremkom der et ønske om, at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, hvad der allerede bliver gjort i forhold til at mindske elevfravær, og hvad der evt. kan gøres yderligere.

Administrationen fremlægger i vedhæftede oversigt de igangværende indsatser, der har til formål at nedbringe elevfravær.

Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2019/2020 er der indført en lovbestemt pligt for skoleledere til altid at underrette Byrådet, når en elev har ulovligt skolefravær i et kvartal på 15 pct. eller derover. Når Byrådet modtager en underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal, skal Byrådet træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Afgørelsen er gældende for et kvartal.

På byrådsmødet den 3. december 2019 blev det besluttet, at underretninger om 15 pct. ulovligt fravær eller derover forelægges for Byrådet på det førstkommende møde efter modtagelsen af underretningen. Det blev desuden besluttet, at afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen træffes af Byrådet efter indstilling fra administrationen. Juridisk er der tale om en skal-bestemmelse. Center for Børn og Forebyggelse modtager som første instans underretningerne om ulovligt fravær og iværksætter evt. nødvendige sociale foranstaltninger.

I håndteringen af elevfravær følger skolerne ”Retningslinjer for håndtering af elevfravær på Ishøj Kommunes skoler”, som er bilagt sagen. Heraf fremgår de gældende regler omkring fravær, kommunale retningslinjer for håndtering af fravær samt idéer til enkle tiltag, der kan hjælpe nogle elever med at komme i skole. Herudover har skolerne, Center for Dagtilbud og Uddannelse og Center for Børn og Forebyggelse iværksat en række tiltag med henblik på at forebygge eller behandle elevfravær. De væsentligste fælles tiltag er beskrevet i vedlagte bilag.

Statistik over elevfravær på skolerne fremlægges i skolernes kvalitetsrapport, som udgives hvert andet år.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter indsatsen for begrænsning af elevfravær.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen fremlægger statistik over det ulovlige fravær på udvalgets møde i januar.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede den 21. september 2020 et forslag om at evaluere helhedsskolen på Strandgårdskolen.

Udvalget besluttede, at Center for Dagtilbud og Uddannelse udarbejder forslag til et kommissorium og et evalueringsdesign i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanter på Strandgårdskolen, og at forslaget fremlægges for skolebestyrelsen, elevrådet og Børne- og Undervisningsudvalget i november 2020. Udvalget besluttede endvidere, at evalueringen gennemføres i første kvartal 2021.  

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samarbejde med Strandgårdskolens ledelse udarbejdet vedhæftede forslag til kommissorium for evaluering af helhedsskolen på Strandgårdskolen. Kommissoriet fremlægges endvidere for Strandgårdskolens skolebestyrelse og elevråd.

Af kommissoriet fremgår det bl.a., at evalueringen af helhedsskolen tager afsæt i de oprindelige mål og de oprindeligt formulerede aktiviteter i helhedsskolen. Der gennemføres fire fokusgruppeinterviews med henholdsvis TR/medarbejdere, elever, ledelse og skolebestyrelsen. I evalueringen inddrages desuden anden relevant data bl.a. fra skolernes kvalitetsrapport.

Der udarbejdes et evalueringsnotat til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget, skolebestyrelse og skolens MED-udvalg.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 21. september 2020, at evalueringen gennemføres i første kvartal 2021. Arbejdsgruppen bag kommissoriet ønsker en bred inddragelse i evalueringen, hvor alle de væsentligste interessenter indgår i evalueringen, og at øvrigt relevant data også inddrages. Arbejdsgruppen anmoder derfor om at få lidt mere tid til evalueringen, således at evalueringen gennemføres i første og andet kvartal af 2021, og at evalueringen behandles i Strandgårdskolens skolebestyrelse, Strandgårdskolens elevråd og Børne- og Undervisningsudvalget i tredje kvartal 2021. Den redigerede tidsplan er skrevet ind i kommissoriet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender kommissorium for evaluering af helhedsskolen på Strandgårdskolen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor gennemfører Danmarks Statistik for Social og Indenrigsministeriet en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden fra 2019 - 2022. Undersøgelsen af forældres tilfredshed med folkeskole og SFO er den første i rækken. Formålet med undersøgelsen er at give politikere og ledere i kommunerne et redskab til at inddrage forældrenes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling.

Sagsfremstilling

Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er en spørgeskemaundersøgelse, som undersøger forældrenes tilfredshed inden for temaerne undervisning, trivsel, samarbejde, ledelse, indsatsen over for mobning samt forberedelse til valg af ungdomsuddannelse. For Ishøj Kommune indgår endvidere nedenstående fem kommunespecifikke spørgsmål:

 1. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skoledagens længde i 0. - 3. klasse?
 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse?
 3. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse?
 4. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring?
 5. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel?

 
I Ishøj har i alt 765 forældre deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. I oktober 2020 gik der ca. 2.100 elever i Ishøj Kommunes folkeskoler.

I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds”, ”utilfreds”, ”hverken eller”, ”tilfreds” og ”meget tilfreds”. Resultaterne for alle spørgsmål rapporteres som figurer, der viser svarfordelinger i kategorierne, og som gennemsnit på skalaen 1 - 5.

Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfredshed med skolerne og SFO’erne i Ishøj. Samlet set har Ishøj Kommunes skoler et gennemsnit på 3,8. Til sammenligning er landsgennemsnittet 4. I Ishøj svarer 74,3 % af forældrene, at de samlet set er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med deres barns skole. For SFO’erne gælder det, at 73,8 % af forældrene samlet set er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med deres barns SFO. Gennemnittet for Ishøj Kommune er 3,9, mens landsgennemsnittet er 4.

Selve undersøgelsen, herunder resultater for Ishøj Kommune og for hele landet, samt relevante bilag vedrørende undersøgelsen er bilagt sagen.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter undersøgelsens resultater.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at drøfte brugertilfredshedsundersøgelsen med skolebestyrelserne på næstkommende dialogmøde.

Bilag

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 24. juni 2020. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning for 2020 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2020.

Det samlede bevillingsmæssige resultat af budgetopfølgningen er mindreudgifter og merindtægter på i alt 61,6 mio. kr., jf. vedlagte budgetopfølgningsskema (Bilag B). Resultatet af budgetopfølgningen er primært afledt af indtægter for tilskud og midtvejsreguleringen, og er fordelt som følger:

 • Mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 12 mio.kr.
 • Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 16,2 mio.kr. (Inkl. merudgifter på Jobcenteret på 22,7 mio. kr.)
 • Merindtægt på anlæg på 15,5 mio. kr.
 • Merindtægter på finansielle poster på 50,3 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af Coronakrisen (udover overførselsområdet under Jobcentret) - er ifm. budgetopfølgningen opgjort særskilt til 12,1 mio. kr. i merudgifter. Administrationen søger ikke tillægsbevilling til Coronarelaterede afvigelser på driften, men foreslår, at de forventede udgifter på 12,1 mio. kr. indgår i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og finansieres over kassebeholdningen.

Under Børne- og Undervisningsudvalgets områder forventes en samlet mindreudgift på 6,7 mio. kr.

Der er udarbejdet notat af 2. november 2020 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Børne- og Undervisningsudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser den beløbsmæssige specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, som varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Tilsyn med parallelsamfundsproblematikker på folkeskoleområdet
  Den 9. maj 2018 indgik Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ”Delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund”. Der føres på den baggrund fremadrettet tilsyn med parallelsamfundsproblematikker som en del af det risikobaserede kvalitetstilsyn med folkeskolen. Parallelsamfundstilsynet igangsættes nu på baggrund af data fra tilsynsåret 2019/20.
  Formålet med tilsynet er at identificere skoler, som er i øget risiko for at opleve problematikker relateret til parallelsamfund på skolen, og derfor kan opleve udfordringer med at skabe trygge rammer for elevernes faglige og sociale udvikling og læring.
  Vejlebroskolen, Gildbroskolen og Strandgårdskolen er udtaget til nærmere undersøgelse på baggrund af andelen af elever med ikke-vestlig baggrund. Desuden er Strandgårdskolen udtaget på baggrund af andelen af elever bosiddende i et udsat boligområde inden for de seneste tre år. Vejleåparken var på listen over udsatte boligområder i 2017. Administrationen har forespurgt i ministeriet, hvorfor Strandgårdskolen er udtrukket på baggrund af indikatoren i 2020. På baggrund af undersøgelsen vil styrelsen vurdere om, der er baggrund for at udtage skolen til et egentligt tilsyn. Breve fra ministeriet vedr. anmodning om redegørelse fra de tre skoler er vedlagt dagsordenen sammen med notat om undersøgelseselementer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag