Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 17. marts 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. marts 2014 fremlægges.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Notat vedr. skolebestyrelsesvalg 2014 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

 • Status på klassedannelsesplanen for børnehaveklasser til skoleåret 2014/2015 uddeles på mødet.

 • Orientering om sfo-takster i 2014 er vedhæftet dagsordnen.

 • Skolekalender for skoleåret 2014/2015 uddeles på mødet.

 • Rådet for sikker trafik har udarbejdet folderen "Sikker trafik i kommunen" - folderen uddeles på mødet.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Af Erindringslisten fremgår der, at der på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i marts 2014, skal gives en orientering om byrådsmedlemmernes rolle i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmers rolle og opgave i skolebestyrelserne er:

 

 • At bringe Byrådets og Børne- og Undervisningsudvalgets beslutninger ind i skolen, og formidle beslutningerne på en måde, så baggrunden for beslutningerne bliver klar og giver mening for ledere, lærere, forældre og elever. På den måde er byrådets repræsentanter i skolebestyrelserne med til at sikre, at deres beslutninger bliver modtaget i den ånd, som de er afsendt.

 • At lytte til behov og ønsker fra skoler, forældre og elever, og tage disse ønsker og behov med tilbage til Byrådet og Børne- og Undervisningsudvalget.

 • At danne deres eget førstehåndsindtryk af den kontekst, som skolerne arbejder i.  

 • At påtage sig hvervet som formand for valgbestyrelsen i forbindelse med skolebestyrelsesvalg.

Forslag til beslutning:

Indstilling

oplægget til byrådsmedlemmernes rolle i skolebestyrelserne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sendes til skolebestyrelserne til orientering og kommentering.
Skolebestyrelsernes kommentarer drøftes på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i maj 2014.

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 20. januar blev det besluttet, at status på arbejdet med at udmønte folkeskolereformen i Ishøj Kommune skal være et fast punkt på Børne- og Undervisningsudvalgets møder frem til sommerferien, hvorefter sagen skal på dagsordenen en gang i kvartalet.

Siden mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 10. februar 2014, har reglerne for tilstedeværelse været til høring i de lokale MED-udvalg på skolerne, og der har været afholdt fyraftensmøde med repræsentanter for skolebestyrelserne den 10. marts 2014, hvor temaet var den nye folkeskolereform.

Sagsfremstilling

På mødet med skolebestyrelserne blev det drøftet hvilke kommunalpolitiske mål, der skal fungere som delmål under de nationale mål og hvordan kommunikationen omkring reformarbejdet tilrettelægges, så den bedst når forældrene.

Administrationen samler forslagene til de kommunalpolitiske mål i et notat, som drøftes på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 14. marts 2014.

De indkomne udtalelser, som er afgivet i forbindelse med reglerne for tilstedeværelse, er vedhæftet dagsordenen til orientering sammen med de vedtagne regler for tilstedeværelse.

Forslag til beslutning:


Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter input fra mødet med skolebestyrelserne vedr. de kommunalpolitiske mål.

Børne- og Undervisningsudvalget tager orientering vedr. reglerne om tilstedeværelse til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter sin rolle i forbindelse med orientering til forældre om udmøntning af folkeskolereformen.

Beslutning

Oplæg til kommunalpolitiske mål tilrettes og sendes til høring i skolebestyrelserne sammen med styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen.

Reglerne om tilstedeværelse tages til efterretning.
Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at producere et videoindslag med fokus på udmøntning af folkeskolereformen. Indslaget lægges på forældreintra.

Bilag

Sagsfremstilling

Ressourcefordelingen på dagtilbudsområdet følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne til institutionerne, og tildeles efter princippet: Pengene følger barnet.

Ressourcemodellen tager udgangspunkt i det vedtagne budget - i dette tilfælde budget 2014.

På mødet gives en orientering om ressourcefordelingen på dagtilbudsområdet.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Center for Børn og Undervisning har udarbejdet karakterrapport for Ishøj Kommunes folkeskoler herunder 9. klassernes afgangsprøver og 10. klasseprøverne i maj – juni 2013.

Karakterrapporten er et midtvejssupplement til skolernes kvalitetsrapport.

Sagsfremstilling

Rapporten belyser elevernes resultater i perioden fra 2009 til 2013, på skoleniveau, på kommunalt plan og på nationalt plan. Rapporten har særlig fokus på spørgsmålet om progression i karaktererne med udgangspunkt i de målsætninger, som fremgår af folkeskolereformen og af handlingsplanen i Ishøj Kommunes kvalitetsrapport for 2012. Disse målsætninger er refereret i karakterrapporten. 
Forslag til beslutning:

Indstilling

karakterrapporten for 2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at arbejde systematisk med at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker,  at Ishøj skolevæsen på sigt kommer op på landsgennemsnittet.

Bilag

Resume

Der er nye regler for udarbejdelse af skolevæsenets kvalitetsrapport på vej. Disse regler bliver til på grundlag af den nye folkeskolelov. Det kommer til at betyde nye tidsfrister for udarbejdelse og vedtagelse af rapporten, nye og anderledes indholdskrav og nye krav til anvendelse af kvalitetsrapporten

Regeringen har fremsat lovforslag om kvalitetsrapporten mv., som forventes vedtaget, så loven kan træde i kraft den 1. maj 2014. Hvis lovforslaget vedtages skal der ikke længere udarbejdes kvalitetsrapport efter de gamle regler. Hidtil har Center for Børn og Undervisning udarbejdet skolernes kvalitetsrapport hver andet år i lige år til politisk vedtagelse i Byrådet i december. På grundlag af rapportens anbefalinger har Byrådet vedtaget en handlingsplan for den efterfølgende toårige periode.

Sagsfremstilling

Fremtidens kvalitetsrapport:

 • Skolernes kvalitetsrapport skal udarbejdes hvert år i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016, derefter hvert andet år i lige år. Fristerne bliver fremover, at rapporten skal førstebehandles på Byrådets møde i januar (første gang i 2015), derefter i høring og andenbehandles og vedtages i marts. Hvis rapporten viser det nødvendigt, skal der samtidigt vedtages en handlingsplan enten for det samlede skolevæsen eller for enkelte skoler.

 • Kvalitetsrapporten skal fremover have mere fokus på elevernes udbytte af undervisningen og deres trivsel i skolen. Elevernes læring skal dokumenteres gennem hele skoleforløbet og ikke blot ved afgangsprøverne. Nationale test kommer til at spille en helt central rolle. Elevernes trivsel løbende dokumenteres.

 • Fremover skal kommunernes kvalitetsrapporter indgå i statens tilsyn med kommunerne og de enkelte skoler. Staten får om nødvendigt mulighed for at tage initiativer overfor både den enkelte kommune og den enkelte skole. Kvalitetsrapporten bliver fortsat et væsentligt redskab for Byrådets tilsyn med folkeskolerne i kommunen.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, blev det besluttet, at der frem mod 2015 skal foretages en analyse med henblik på at identificere mulige organisationsændringer på dagtilbudsområdet.   Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 10. februar 2014, at sende vedhæftede forslag til sammenlægning af Piletræet og Peberkværnen til høring i institutionernes forældrebestyrelser.

Der er modtaget høringssvar fra bestyrelsen i Piletræet og bestyrelsen i Peberkværnen. Begge høringssvar er vedhæftet dagsordenen.

Forslag til beslutning:

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at Piletræet og Peberkværnen sammenlægges pr. 1. juni 2014.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Ventelisteopgørelse pr. 1. marts 2014 er vedhæftet dagsordenen.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag