Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 17. maj 2021 kl. 18:30

Ishøj Rådhus, etage 2 - mødelokale Vandværket

Sagsfremstilling

Leder af Ishøj Tandpleje Birgitte Sindrup vil fortælle om tandplejens kerneopgaver, som omfatter børnetandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje. Under emnet børnetandpleje bliver der præsenteret data vedr. børns tandsundhed samt udeblivelser. Der vil desuden blive præsenteret resultater fra Tandplejens brugerundersøgelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det forældrebestyrelsen i Regnbuen, der deltager i en drøftelse med udvalget.

Fra regnbuen deltager næstformand for forældrebestyrelsen Camilla Wahl og dagtilbudsleder Annette Lacota.

På mødet vil Regnbuen fortælle om deres vision og mission for arbejde med integration og sprog.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Henvendelse fra skolebestyrelsen på Ishøj Skolen omkring skolens fysiske rammer er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Årshjulet for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Dialogmødet for dagtilbudsbestyrelser den 2. juni bliver med deltagelse af formændene for forældrebestyrelserne og for lederne af dagtilbuddene. Mødet afholdes som et fysisk møde, hvis det er muligt. Alternativ afholdes mødet virtuelt.
 • Den planlagte studiedag den 10. juni 2021foreslås flyttet til den 2. september fra kl. 8.00 - 14.00, da coronasituationen fortsat ikke gør det muligt at aflægge besøg på skoler og i dagtilbud.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Det blev besluttet, at dialogmødet bliver afholdt virtuelt med deltagelse af formændene for forældrebestyrelserne og lederne af dagtilbuddene, og at studiedagen den 10. juni flyttes til den 2. september fra kl. 8.00 - 14.00.

Bilag

Resume

Fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 4. maj 2021, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 30 mio. kr. på serviceområderne. Fordeling af råderumsrammen drøftes på byrådsseminaret ultimo maj, og besluttes endeligt på byrådsmøde i juni.

I sagen beskrives den indledende status for Ishøj Kommunes budget 2022 – 2025, kravene i budgetloven om overholdelse af serviceramme og anlægsramme samt forslag til proces for håndtering af de økonomiske udfordringer.

Sagsfremstilling

Ubalancer i Budget 2022
Baggrunden for beslutningen om en råderumsramme er, at der på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen forventes et merforbrug på servicerammen på ca. 20 mio. kr. Hertil kommer, at byrådet ønsker at have prioriteringsmuligheder, hvorfor kataloget skal udgøre 30 mio. kr.

Det forventede merforbrug på servicerammen er sammensat af, at budget 2022 som udgangspunkt viser en overskridelse af servicerammen på 3 mio. kr. i 2022. Derudover er der kendte merudgifter til bl.a. omdannelse af ældreboliger med 6 mio. kr., samt forventede merudgifter på det specialiserede voksenområde i 2021, som forventes at række ind i 2022. Seneste skøn viser merudgifter på 10 - 11 mio. kr. årligt fra 2022. Hvis alle de ovenstående udgifter fastholdes i 2022, vil kommunen overskride servicerammen med ca. 20 mio. kr. i 2022. Det skal bemærkes, at der i ovenstående tal ikke indgår et permanent løft på rengøringsområdet, som byrådet drøftede på budgetseminaret i efteråret 2020. Hvis rengøringsniveauet fra 2021 ønskes videreført i 2022, øges udgiftsniveauet med yderligere 10,2 mio. kr.

Budget 2022 har i udgangspunktet en økonomisk ubalance på 20 mio. kr. (primært pga. højt anlægsniveau og øgede overførselsudgifter), hertil kommer ubalancen på servicerammen, som beskrevet ovenfor. Ishøj Kommunes budget har således en samlet ubalance på ca. 40 mio. kr. i 2022, med et tilsvarende træk på kassebeholdningen.

Overholdelse af service- og anlægsrammen
Budgetloven kræver, at kommunerne overholder service- og anlægsrammen i både budgettet og i regnskabet. En overskridelse medfører både kollektive og individuelle sanktioner.

For at overholde serviceramme skal udgifterne reduceres på områder som fx:

 • Undervisning og dagpasning
 • Ældrepleje
 • Specialiserede børne- og voksenområde
 • Rengøring
 • Vejvedligeholdelse, asfalt, striber mm.
 • Administration.

Med baggrund i ovenstående ubalancer har byrådet besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilke retninger reduktionsforslagene kan formuleres. Administrationen vil til møderne bidrage med indledende eksempler på forslag til reduktionsmuligheder.

Som inspiration til arbejdet er der til sagen bilagt KL’s publikation ”Kend din kommune”, som med nøgletal sammenligner Ishøj Kommunes udgifter med andre kommunernes udgiftsniveauer.

Som konsekvens af byrådets beslutning har administrationen igangsat arbejdet med at udarbejde et beredskab til at håndtere udfordringerne. Dette gøres dels vedrørende driftens serviceudgifter, dels vedrørende vurdering af de budgetterede overførselsudgifter, samt grundlaget for og påbegyndelsestidspunkterne af kommunens anlægsaktiviteter.

Administrationen vil frem mod sommerferien foretage yderligere vurderinger og beregninger af mere teknisk karakter.

Der gives en fornyet status på budget 2022 inden sommerferien.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om budget og regnskabssystem, revision mv.

Økonomi

Administrationen foreslår, at der foretages indledende drøftelser i fagudvalgene af ovenstående, med henblik på at give retning og muligheder for at skaffe budgetmæssigt råderum og overholde service- og anlægsrammen.

Administrationen forelægger generelle spareforslag på byrådsseminaret den 27. og 28. maj 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter

 • budget 2022 inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni med henblik på at finde råderum, herunder især forslag til mulige besparelser vedrørende serviceudgifter
 • hvilke sigtepunkter administrationen i forberedelse af råderumskataloget skal arbejde efter.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

Bilag

Resume

Administrationen giver en status på den aktuelle coronasituation i skoler og dagtilbud samt i Center for Børn og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Som en del af genåbningen har folketingets partier den 3. maj 2021 besluttet, at alle elever på alle årgange i grundskolen skal i skole med fuldt fremmøde fra torsdag den 6. maj 2021. Den politiske aftale er vedlagt.

Indtil nu har det kun været 0. – 4. klasse og de kommende børnehaveklasseelever, der har været fysisk i skole på fuld tid. Nu skal også eleverne fra 5. – 10. klasse komme på skolen fuld tid. SFO’er og aftenklubber har ligeledes åbent for elever, der er tilmeldt. Alle medarbejdere og elever over 12 år tilbydes en kviktest på skolen to gange om ugen.

Reglerne om modellen for automatisk nedlukning ved høj smitteincidens gælder fortsat. Fredag den 30. april 2021 trådte en justering af modellen for automatisk nedlukning i kraft. Justeringen betyder bl.a., at incidensgrænsen for nedlukning af kommuner hæves fra 200 til 250 (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere. I bilagte notat er justeringen af reglerne for automatisk nedlukning beskrevet nærmere.

Genåbningen betyder også, at tiden med fjernundervisning er forbi, i hvert fald for nu. I vedlagte bilag er givet en kort tilbagemelding om kvaliteten i den fjernundervisning, der er foregået. Bilaget indeholder endvidere en kort beskrivelse af 9. klassesprøven.

Til sagen er vedhæftet et notat, der giver en status på indsatserne i Center for Børn og Forebyggelse.

Lovgrundlag

 • Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021.
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning mv. af 29.4.2021.
 • Aftale om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

En gang om året fremlægger administrationen en dagtilbudsprognose for Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose for 2021 - 2028. Prognosen fortæller om det fremtidige pladsbehov i dagtilbuddene, som det ser ud med befolkningsprognosens forudsætninger.

Dagtilbudsprognosen konkluderer bl.a., at behovet for vuggestuepladser og børnehavepladser er faldende frem til 2023, hvorefter det stiger frem til 2028. Fra 2028 vil der være behov for at udvide kapaciteten med 10 pladser. På baggrund af prognosen vurderer administrationen dog ikke, at der vil være behov for, at etablere en ny institution, som det ellers var forudsat i de foregående års prognoser. Det skyldes, at befolkningsprognosen for 2021 udviser en kraftig nedjusteret forventning til antallet af 0-6årige børn i forhold til tidligere befolkningsprognoser.

Sagen bliver forelagt til orientering på Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 19. maj.

Sagsfremstilling

Formålet med dagtilbudsprognosen er at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Prognosen danner grundlag for de kommende års normeringer i dagtilbud og dermed også for budgetlægningen. Hertil kommer at prognosen forudsiger om pladsbehovet kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet.

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose for 2021 - 2028. Befolkningsprognosen udviser en kraftig nedjusteret forventning til antallet af 0-6årige børn i forhold til sidste og forrige års befolkningsprognose.

Ud over befolkningsprognosen bygger dagtilbudsprognosen på historiske tal for anvendelses-mønstre herunder andelen af kommunens børn, der har været indskrevet i kommunens dagtilbud, aldersfordelingen af børnene i dagtilbuddene og antallet af børn, der passes i andre kommuner og i private pasningsordninger.

Dagtilbudsprognosen viser, at der samlet set forventes at være et overskud af pladser (kapacitet), som stiger frem til 2023. Fra 2023 forventes overskuddet af pladser at falde indtil 2028, hvor der forventes at mangle 10 pladser i forhold til institutionernes nuværende maksimale kapacitet. Administrationen vil følge udviklingen i kapacitetsbehovet med henblik på vurderingen af behovet for etablering af yderligere pladser. Administrationen vurderer dog, på det foreliggende grundlag, at der ikke vil være behov for at etablere en ny institution, som det ellers var forudsat i de foregående års prognoser.

Dagtilbudsprognosen 2021 - 2028 er bilagt dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • dagtilbudsprognosen for 2021-2028 godkendes
 • der ikke bygges en ny daginstitution som forudsat i budgettet, og at de afsatte midler i budgettet dermed udgår.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. maj 2021.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2021 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Administrationen følger udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Den 19. april behandlede Børne- og Undervisningsudvalget forslag til retningslinjer om samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole. Udvalget besluttede at sende retningslinjerne i høring i forældre- og skolebestyrelser. Høringssvarene er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Af dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet skal fastsætte retningslinjer om samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbuddene. Ishøj Kommunes eksisterende retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole er fra 2015.

Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) gennemførte i 2018/2019 et tematilsyn i dagtilbud og SFO med overgange og skoleforberedende aktiviteter som overordnet tema for tilsynet. På baggrund af tilsynet er der i 2020 gennemført et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, der arbejder med børnene i overgangene mellem dagtilbud, SFO og skole.

Forslaget til retningslinjer for sammenhænge for børn i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole tager udgangspunkt i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt indsigter fra tilsynet.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til retningslinjer. Arbejdsgruppen var bredt sammensat af repræsentanter fra de relevante samarbejdspartnere omkring overgange mellem dagtilbud, sfo og skole. Retningslinjerne er efterfølgende drøftet med dagtilbuds-, SFO- og skoleledere og rettet til herefter. Forslag til retningslinjer er bilagt dagsordenen.

I overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole skifter børnene kontekst tre gange på 2,5 år. Fra dagtilbud til heldags-SFO, fra SFO til børnehaveklasse og fra børnehaveklasse til 1. klasse. Tre forskellige kontekster med forskelligt personale. Retningslinjerne har fokus på, at de professionelle pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i samarbejde varetager ansvaret for at skabe sammenhæng, tryghed og genkendelighed for børnene i overgangene og i det skoleforberedende arbejde. Retningslinjerne er samarbejdsgrundlaget for det tværprofessionelle samarbejde, der skal skabe gode sammenhænge for børnene med udgangspunkt i børnenes behov for læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Forslaget til nye retningslinjer har været til høring i forældre- og skolebestyrelserne. Generelt er der opbakning til retningslinjerne. Administrationen vurderer ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer i det fremlagte forslag til retningslinje for sammenhænge for børn i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender retningslinje for sammenhænge for børn i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede den 19. april 2021 spørgsmålet om faglokaler til håndværk og design.

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde budgetforslag for etablering og istandsættelse af håndværk og designlokaler på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, og Gildbroskolen. Investeringen i budgetforslaget skal fordeles over 2-3 år.

Administrationen har udarbejdet bilagte forslag til investeringsprojekt vedr. håndværk og designlokaler.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Gildbroskolens skolebestyrelse om etablering af håndværk og designlokale besluttede Børne- og Undervisningsudvalget den 21. september, at alle skoler skulle kontaktes for at få et samlet overblik over behovet for ny indretning af faglokaler til håndværk og design.

På baggrund af administrationens dialog med skolerne vurderes, at der kan være behov for at opgradere faglokaler til håndværk og design på Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Gildbroskolen. Center for Ejendomme har med udgangspunkt i standarden på håndværk og designlokalet på Vejlebroskolen vurderet hvad der skal til for at bringe faglokalet på Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Gildbroskolen op på samme standard. Prisoverslag og tegninger blev fremlagt for Børne- og undervisningsudvalget den 19. april. Af prisoverslaget fremgår det, at det vil koste 1.681.790 kr. på Vibeholmskolen, 796.730 kr. på Ishøj Skole og 322.000 på Gildbroskolen at bringe deres Håndværk og designlokaler op på niveau med lokalet på Vejlebroskolen.

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde budgetforslag for etablering og istandsættelse af håndværk og designlokaler på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, og Gildbroskolen. Investeringen i budgetforslaget skal fordeles over 2-3 år.

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet bilagte forslag til investeringsprojekt vedr. håndværk og designlokaler over 2, henholdsvis 3 år. Som det fremgår af forslaget, er den estimerede udgift for på Gildbroskolen steget fra 322.000 til 400.000 kr. Det skyldes, at den oprindelige pris angivet for projektet på Gildbroskolen var fra sidste år. Pt. er vi imidlertid i en situation, hvor byggemarkederne har rigtigt travlt, hvilket har medført varslede prisstigninger på materialer på 25 - 30 %. Af den grund er udgiften for etablering af et håndværk og designlokale på Gildbroskolen estimeret højere.

I bilagte investeringsprojekt er den prioriterede rækkefølge på projekterne først Vibeholmskolen, dernæst Ishøj Skole og til sidst Gildbroskolen. Rækkefølgen er begrundet i den vurderede standard på skolerne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at finansiering af udgiften på 1,7 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 til istandsættelse af håndværk og designlokalerne på Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Gildbroskolen medtages ved de kommende budgetforhandlinger for budget 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Notat vedr. visitation til specialundervisning i 2020 viser behandlede sager i den løbende og ordinære visitation i skoleåret 2020/21.

Sagsfremstilling

Visitationsudvalget for specialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse har i 2020 behandlet 68 indstillinger til specialundervisning i den løbende visitation. 36 af indstillingerne i 2020 omhandlede elever fra Ishøj Kommune, mens 32 indstillinger omhandlede elever fra Vallensbæk Kommune.

Der blev givet tilsagn om specialundervisningsforanstaltning til 35 elever fra Ishøj og 32 elever fra Vallensbæk. Heraf skiftede 20 elever fra Ishøj og 12 elever fra Vallensbæk fra én type specialundervisningsforanstaltning til en anden. Der blev givet et enkelt afslag på visitation til specialundervisning i 2020.

Visitationsudvalget har desuden behandlet i alt 78 indstillinger på den ordinære visitation i 2020/2021. Den ordinære visitation danner rammer om visitation til støttetimer dvs. over 9 timers støtte på almen skole, samt visitation af skolestartere. 25 af indstillingerne omhandlede specialundervisningsforanstaltninger til skolestartere (i 2020/21), mens 52 indstillinger omhandlede visitation og revisitation af støttetimer til elever i den almene skole. På baggrund af indstillingerne vedr. skolestartere har visitationsudvalget valgt at oprette en gruppeordning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på strandgårdsskolen.

Der blev givet afslag på støttetimer til 4 skolestartere og 6 nuværende elever, idet børnenes behov vurderes at kunne varetages indenfor almenskolernes ressourcer. Samlet er der således givet afslag på støttetimer til 10 børn.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Gildbroskolen har fremsendt bilagte ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning i 7. til 9. klasse samt 4. til 6. klasse i skoleåret 2021/2022.

Byrådet besluttede den 4. juni 2019 at godkendelse om afkortning af skoleugen delegeres til Børne- og Undervisningsudvalget. Eventuel ansøgning fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget senest på udvalgets møde i juni. Det blev ligeledes besluttet, at tilsynet med en konvertering af den understøttende undervisning delegeres til administrationen.

Den 15. juni 2020 besluttede Børne- og undervisningsudvalget at åbne for muligheden for at nedsætte det ugentlige timetal for mellemtrinnet. Ishøj Kommune har modtaget DUT kompensation fra staten til dækning af ekstra udgifter i forbindelse afkortning af skoleugen til dækning af øgede udgifter til SFO. På Center for Dagtilbud og Uddannelses budget for 2021 står der 146.000 kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget kan, jf. folkeskolelovens § 16 d, efter ansøgning fra skolelederen, og med udtalelse fra skolebestyrelsen, godkende, at afkorte skoleugen med op til to timer ved at skære i den understøttende undervisning. De frigjorte ressourcer skal anvendes i undervisningen. En afkortning af skoleugen i 4. – 6. klasse fordres, at sfo-tiden forlænges tilsvarende med to timer om ugen i de 40 skoleuger.

Godkendelsen gælder for et år, og der skal føres tilsyn med konverteringen af den understøttende undervisning. Center for Dagtilbud og Uddannelse gennemfører tilsynet.

Af Ishøj Skoles ansøgning fremgår det, at skolen ønsker at konvertere to ugentlige understøttende undervisningstimer til holddannelse/to-lærertimer på 7., 8., og 9. årgang. Af ansøgningen fremgår det, at konverteringen ønskes anvendt i fagene dansk og matematik med fokus på arbejdet med henholdsvis retstavning og problemløsningsprocessen. Skolen ønsker endvidere at konvertere to ugentlige understøttende undervisningstimer til holddannelse/to-lærertimer på 4., 5., og 6. årgang. Af ansøgningen fremgår det, at konverteringen ønskes anvendt i fagene dansk og matematik med fokus på arbejdet med henholdsvis retstavning og regnestrategier.

Af Vibeholmskolens ansøgning fremgår det, at skolen ønsker at konvertere to ugentlige understøttende undervisningstimer til holddannelse/to-lærertimer på 7., 8., og 9. årgang. Af ansøgningen fremgår det, at konverteringen ønskes anvendt med det formål at højne den enkelte elevs faglige kompetencer i naturfag, dansk, matematik og fremmedsprog samt øge den enkelte elevs motivation og engagement i undervisningen. Skolen ønsker endvidere at konvertere to ugentlige understøttende undervisningstimer til holddannelse/to-lærertimer på 4., 5., og 6. årgang. Af ansøgningen fremgår det, at konverteringen ønskes anvendt med det formål at højne den enkelte elevs faglige kompetencer i dansk og matematik samt højne den enkelte elevs motivation og engagement i og med, at deres kompetencer øges, og der er mere lærertid pr. elev.

Af Gildbroskolens ansøgning fremgår det, at skolen ønsker at konvertere to ugentlige understøttende undervisningstimer til holddannelse/to-lærertimer på 4. – 9. årgang. Af ansøgningen fremgår det, at konverteringen ønskes anvendt til elevsamtaler integreret i undervisningen, elevinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af elevplaner, udeskole aktiviteter, systematisk nærvær i undervisningen, hvor eleverne oplever positive voksenrelationer samt fælles undervisningsforløb på tværs af årgangene, med mulighed for holdundervisning i en værksteds-organisering.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 16d, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at undervisningstiden afkortes med henblik på at tilrettelægge andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Økonomi

Afkortningen af skoleugen i 4. – 6. klasse fordrer, at sfo-tiden forlænges tilsvarende med to timer om ugen i de 40 skoleuger. Udgiften til ekstra åbningstimer om ugen i Ishøj Skoles SFO 2 er opgjort til 27.552 kr. årligt, udgiften til de ekstra åbningstimer i Vibeholmskolens SFO er estimeret til 55.760 kr. årligt, og på Gildbroskolen er udgiften estimeret til 29.520 kr.

På Center for Dagtilbud og Uddannelses budget for 2021 står der 146.000 kr. til dækning af øget åbningstid i SFO. Den samlede estimerede udgift til øget åbning i SFO 2 på 112.832 dækkes af dette budget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender ansøgningerne om konvertering af understøttende undervisning til holddannelse/to-lærertimer i skoleåret 2021/2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget midler fra Børne- og Undervisningsministeriets ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud til projektet Kompetenceudviklende førstehjælp i dagtilbud.

Sagsfremstilling

Ansøgningspuljens formål er at styrke fokus på førstehjælp i dagtilbud. Dette skal ske gennem førstehjælpskurser til personale i dagtilbud. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. februar 2019 til 31. januar 2022 i alt 105.165 kr.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 14.760 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende dagtilbud.
 • der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 14.760 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende dagtilbud.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune modtager midler fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud under projektet Styrket samarbejde i dagtilbud med børn og familier i fokus. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. oktober 2018 til 30. september 2022 i alt 6,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Projektet, som varer til udgangen af 2022, har til formål at styrke overgangen for børn fra hjem til dagtilbud via et styrket samarbejde mellem familie, sundhedsplejerske og dagtilbud. Projektet omfatter tidlig opsporing og indsats i dagtilbud i både nogle udgående og hjemmebaserede tilrettelagte indsatser.

Baggrunden for projektet er at styrke forældresamarbejdet og det tværgående professionelle arbejde til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er evidens for, at de tidlige opvækstår har stor betydning for børns livsduelighed og samfundsdeltagelse senere hen, og det er en ambition i kommunen at forebygge opståede udfordringer hos børnene inden for almenpædagogisk område, så senere indsatser inden for det specialiserede område så vidt muligt undgås.

Projektet består af en række aktiviteter, og det ses som meget væsentligt at tilpasse den konkrete indsats til det enkelte barns og families behov og ønsker. I den sammenhæng betragtes samarbejdet med og om barnet og familien, som meget vigtigt.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt kr. 861.482 uforbrugte tilskudsmidler i 2020, som afventer ministeriets accept af at blive overført til 2021. Godkendes overførslen fremlægges særskilt bevillingssag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 2.014.762 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende dagtilbud.
 • der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 2.014.762 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende dagtilbud.


Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune modtager midler fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2årige sårbare og udsatte børn Tilskuddet udgør i projektperioden 1. oktober 2019 til 31. december 2022 8.071.393 kr.


Sagsfremstilling

Projektet, som varer til udgangen af 2022, har til formål at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Midlerne tildeles Ørnebo, Femkanten og Piletræet, idet de er blandt de daginstitutioner i landet, der har den højeste andel af børn med fripladser. Midlerne tildeles direkte til den enkelte daginstitution i kommunen. Kommunen kan således ikke fordele tilskuddet til andre institutioner, eller ændre i fordelingen af tilskud mellem de institutioner, som opnår tilskud. Tilskuddet er i 2021 på 824.774 kr. til Børnehuset Ørnebo, 647.612 kr. til Femkanten og 1.066.857 kr. til Piletræet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 2.539.243 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende dagtilbud.
 • der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 2.539.243 kr. i 2021 på budgetområde B40 vedrørende dagtilbud, og at bevillingen fordeles med 824.774 kr. til Børnehuset Ørnebo, 647.612 kr. til Femkanten og 1.066.857 kr. til Piletræet

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Status på dannelse af børnehaveklasser til skoleåret 2021/2022 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Center for Børn og Forebyggelse har i vedhæftede bilag beskrevet, hvordan processen omkring ophør af det forpligtigende samarbejde aktuelt forløber i Center for Børn og Forebyggelse med fokus på betydningen for opgaveløsning i forhold til udsatte og funktionsnedsatte børn og unge og deres familier.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag