Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 17. august 2020 kl. 18:30

Mødelokale Tårnbjerget - Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

 • Årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2020 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Det er besluttet, at der i forbindelse med behandling af budget 2021 ikke udarbejdes et sparekatalog. Hvis der er ønsker om at igangsætte nye aktiviteter i 2021, der kræver finansiering, kan udvalget drøfte og beslutte om eksisterende budget skal anvendes til nye aktiviteter.

Sagsfremstilling

Under Corona har der været ekstra rengøring på alle driftssteder. På området under Center for Dagtilbud og Uddannelse har særligt dagtilbudslederne gjort opmærksom på, at den ekstra rengøring har gjort en positiv forskel for såvel hygiejnen som for sygefraværet og dermed også for den pædagogiske praksis. Administrationen foreslår, at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter mulighederne for at tilvejebringe et økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget, således at der kan findes finansiering til af fortsætte med det forhøjede rengørings- og hygiejneniveau.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter mulighederne for at tilvejebringe et økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget, således at der kan findes finansiering til at fortsætte med det forhøjede rengørings- og hygiejneniveau.

Beslutning

Udvalget besluttede, at administrationen udarbejder et materiale, der kan sendes i høring i dagtilbuddenes bestyrelser.

Økonomi

Udgifterne til en rengøringsassistent er ca. 300.000 – 320.000 kr. om året. Til eksempel vil fire rengøringsassistenter på 30 timer om ugen fordelt på kommunens 10 daginstitutioner koste ca. 1 mio. kr.

Økonomien holdes indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets ramme

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget blev på mødet den 15. juni 2020 orienteret om, at der på finansloven for 2020 er afsat midler til ansættelse af flere lærere i en pulje til generelt løft af folkeskolen. Ishøj Kommune tildeles i 2020 i alt 1.100.000 kr. fra puljen. Midlerne tildeles efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0. til 9. klasse i skoleåret 2018/2019. Elevtallene baseres på folkeskolernes beliggenhedskommune. Ministeriet har oplyst, at Kirkebækskolens elever tæller med i tildelingen i Vallensbæk Kommune.

Center for Borger, Økonomi og IT har gjort opmærksom på, at bevillingsmyndigheden, jf. styrelsesloven § 40, stk. 2 er hos Byrådet. Foranstaltninger, der medfører indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må således ikke iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Det indstilles således, at indtægter og udgifter fra puljen bliver optaget på Børne- og undervisningsudvalgets budgetområde B40 vedrørende folkeskoler i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen og har til formålet afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem. I 2020 gives tilskuddet til kommunerne med det formål, at det anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Ishøj Kommune modtager 1.100.000 kr. i 2020, svarende til ca. to lærere. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningen af midlerne fra 2021 og frem.

Af aftaleteksten, som er bilagt sagen, fremgår det, at midlerne udmøntes via direkte statslig tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning med henblik på at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved. Kommunerne skal anvende puljemidlerne til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder fx også specialskoler.

I overensstemmelse med bevillingen indstiller administrationen, at midlerne fordeles til folkeskolerne beliggende i Ishøj Kommune efter elevtallet i 0. - 9. klasse pr. 1. juni 2020. Kirkebækskolen får ikke del i midlerne fra Ishøj Kommune, da skolens elevtal indgår i bevillingen til Vallensbæk Kommune. Midlerne anvendes som et generelt løft i den almene undervisning.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 1.100.000 kr. i 2020 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler
 • der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 1.100.000 kr. i 2020 på budgetområde B40 vedrørende folkeskoler
 • midlerne fordeles til folkeskolerne beliggende i Ishøj Kommune efter elevtallet i 0. - 9. klasse pr. juni 2020.


Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager 1.1 mio. kr. til ansættelse af lærere i 2020. Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

Bilag

Resume

Administrationen forelægger for anden gang en skoleprognose for Børne- og Undervisningsudvalget. Skoleprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose for 2020 - 2027. Prognosen fortæller om det fremtidige kapacitetsbehov på kommunens fem folkeskoler, som det ser ud med befolkningsprognosens forudsætninger.

Sagsfremstilling

Formålet med skoleprognosen er at skabe overblik over udviklingen i behovet for kapacitet på kommunens folkeskoler.

Skoleprognosen tager afsæt i befolkningsprognosens tal over forventede børn i skolealderen i Ishøj Kommune i årene fremover. Dertil kommer en række bevægelsesmønstre, som viser andelen af privatskoleelever, grænsekrydsere, bevægelser mellem skoledistrikterne og dækningsgraden, som alt sammen er regnet med i tallene over forventede skoleelever i de kommende år i Ishøj Kommune.  

Det fremgår af skoleprognosen, at antallet af elever i kommunens folkeskoler forventes at stige fra 2.114 i skoleåret 2019/2020 til 2.174 i skoleåret 2022/2023, dvs. en stigning på 60 elever. Herefter forventes elevtallet at falde til 2.128 i 2026/2027. Det skal bemærkes, at det forventede elevtal i skoleåret 2026/2027 kun er 14 elever højere end i skoleåret 2019/2020, og at det forventede elevtal ingen af årene er så højt, som det faktuelle elevtal var i 2016/2017 og 2017/2018.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter skoleprognosen for 2020 - 2027.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Etableringen af støjvolden går ind i etape 2, hvilket i efteråret 2020 og i sommeren 2021 kommer til at berøre Vibeholmskolens sfo.

Sagsfremstilling

I efteråret 2020 bliver tilkørslen til arbejdet med etableringen af støjvolden flyttet. Det betyder, at der bliver behov for at flytte skolestien omkring Vibeholmskolen, så der bliver taget et hjørne af 'Byggerens' legeplads.

I sommeren 2021 er etableringen af støjvolden så langt fremme, at huset på 'Byggeren' skal nedlægges.

Administrationen planlægger en proces for etablering af en ny eller midlertidig sfo. Bliver der i anlægsbudgettet for 2021 afsat midler til en ny skolehal på Vibeholmskolen, vil det være en mulighed at samtænke sfo og skolehal.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget besluttede at invitere Teknik- og Bygningsudvalget og skolebestyrelserne til et fælles møde med Børne- og Undervisningsudvalget.

Resume

Pr. 13. marts 2020 er der udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som udvider det obligatoriske indhold i kvalitetsrapporten.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 18. maj 2020 tidsplan for udarbejdelse af tillæg til kvalitetsrapporten. Efter tidsplanen har tillægget været i administrativ høring i perioden fra 25. maj til 26. juni 2020.

Administrationen fremlægger hermed tillæg til skolernes kvalitetsrapport 2020. Tillægget til kvalitetsrapporten og de indkomne høringssvar er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Ifølge den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal tillægget indeholde følgende nye oplysninger:

 • Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver (jf. § 2,1).
 • En redegørelse for planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, jf. folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d, samt den forventede anvendelse af de midler, der frigives ved afkortningen af undervisningstiden. Skolerne kan søge Børne- og Undervisningsudvalget om anvendelse af §§ 16 b og d for et år ad gangen.
 • En redegørelse for, hvorledes de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning er anvendt på den enkelte skole.


De nye oplysningerne skal indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2019/20 og i de kommende kvalitetsrapporter. Hvis kvalitetsrapporten for 2019/20 allerede er færdigbehandlet, skal der udarbejdes og godkendes et tillæg til kvalitetsrapporten. Dette er tilfældet i Ishøj Kommune, hvor Byrådet godkendte kvalitetsrapporten den 3. marts 2020. Fristen for Byrådets vedtagelse af tillægget til skolernes kvalitetsrapport 2020 er den 1. oktober 2020. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at tillægget til skolernes kvalitetsrapport 2020 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. BEK nr. 14 af 13.03.2020.

Bilag

Resume

Af dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet skal fastsætte retningslinjer om samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbuddene. Ishøj Kommunes eksisterende retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole er fra 2015.

Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) gennemførte i 2018/2019 et tematilsyn i dagtilbud og sfo med overgange og skoleforberedende aktiviteter som overordnet tema for tilsynet. Administrationen foreslår, at der med afsæt i tilsynet og det efterfølgende kompetenceudviklingsforløb udarbejdes nye retningslinjer. Med sagen fremlægges et forslag til tidsplan for udarbejdelse af nye retningslinjer for samarbejdet om sammenhængende overgange mellem dagtilbud, sfo og skole.

Sagsfremstilling

CDU gennemførte i 2018/2019 et tematilsyn i dagtilbud og sfo med overgange og skoleforberedende aktiviteter som overordnet tema for tilsynet. Der er udarbejdet en opsamling på tilsynet som Børne- og undervisningsudvalget tog til efterretning den 21. oktober.

På baggrund af tilsynet har skoler og dagtilbud udarbejdet en kort beskrivelse af de mål og indsatser, som de lokalt vil prioritere at arbejde med for at styrke og udvikle deres arbejde med overgange og skoleforberedende arbejde. Disse er løbende fremlagt for udvalget.

På baggrund af tilsynet har CDU primo 2020 gennemført et kompetenceudviklingsforløb med fokus på skoleforberedende arbejde og sammenhængende overgange mellem dagtilbud, sfo og skole.

Administrationen foreslår, at der udarbejdes nye retningslinjer for samarbejdet om sammenhængende overgange mellem dagtilbud, sfo og skole med udgangspunkt i tilsynet og det gennemførte kompetenceudviklingsforløb efter nedenstående tidsplan. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til nye retningslinjer, der bredt repræsenterer de relevante samarbejdspartnere omkring overgange mellem dagtilbud, sfo og skole.

Tidsplan:

 • Den 2. september – 30. oktober 2020: Arbejdsgruppen udarbejder forslag til nye retningslinjer.
 • November – 1. december 2020: Forslaget til nye retningslinjer er i administrativ høring.
 • Den 18. januar 2021: Forslaget til nye retningslinjer behandles i Børne- og Undervisningsudvalget.
 • Den 2. februar 2021: Forslaget til nye retningslinjer behandles i Byrådet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender den fremlagte tidsplan for udarbejdelse af nye retningslinjer for samarbejdet om sammenhængende overgange mellem dagtilbud, sfo og skole.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at sagen skal behandles i udvalget, inden den sendes i høring.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 3a, stk. 3

Resume

KL oplyste i Information vedr. Covid-19/Corona - direktørmail nr. 78 af 5. maj, at Børne- og Undervisningsministeriet har præciseret, at kommunalbestyrelserne i forbindelse med den gradvise genåbning af dagtilbudsområdet kan udskyde implementeringen af den pædagogiske læreplan. På den baggrund besluttede Børne- og Undervisningsudvalget den 18. maj 2020, at deadline for implementeringen af den pædagogiske læreplan udskydes til medio oktober.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har imidlertid efterfølgende meddelt, at fristen for implementering af den pædagogiske læreplan er udskudt til den 31. december 2020, jf. bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af Covid-19 foranstaltninger.

Administrationen anbefaler, at implementeringen af den pædagogiske læreplan i Ishøj Kommune følger bekendtgørelsen. Det vil give institutionerne den fornødne tid til at udarbejde deres pædagogiske læreplaner og inddrage medarbejdere og forældrebestyrelserne i udarbejdelsen. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at tidsplanen for implementeringen af den pædagogiske læreplan følger bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud mv. og udskydes til den 31. december 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Center for Børn og Forebyggelse (CBF) gennemfører i samarbejde med Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) i Ishøj samt Center for Børn og Unge i Vallensbæk projekt ”Tidlig Opsporende Indsats for Småbørn (TOIS)” i perioden fra januar 2018 til marts 2021. Der er udarbejdet en evaluering af projektets fem delindsatser, som er vedhæftet dagsordenen. På baggrund af evalueringen er der udarbejdet foreløbige overvejelser om implementering og videreførelse af nogle af indsatserne i projekt TOIS, når projektet stopper i 2021.

Sagsfremstilling

Projektet er finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsens pulje til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Der er afsat kr. 10,5 mio. til projektet.

Da der var behov for et vidensgrundlag for prioriteringen af, hvilke indsatser, der skal videreføres efter projektets afslutning, er der gennemført en evaluering af projektets fem delindsatser. Evalueringen er gennemført på baggrund af de data, som er indsamlet fra projektstart i januar 2018 til april 2020. Evalueringen viser overordnet, at der er høstet mange positive erfaringer med indsatsernes tilgange til det opsporende og forebyggende arbejde på førskoleområdet. I forbindelse med nogle indsatser knytter der sig dog også visse udfordringer, som blandt andet relaterer sig til indsatsernes tidsmæssige organisering og kapacitet.

På baggrund af evalueringen er der følgende overvejelser i forhold til videreførelse og implementering:

 • Tværfagligt Spædbarnsteam: Det vurderes, at indsatsen har været nyttig i den tidlige opsporing. Derfor indtænkes indsatsen i prioriteringen af ressourcer på området, når projektet afsluttes. Intensiteten af indsatsen kan dog reduceres væsentligt, da der har været overkapacitet i projektperioden.
 • Tværfagligt Småbørnsteam: Det vurderes, at indsatsen har været særdeles anvendelig for dagtilbuddene. I samarbejde og dialog med dagtilbuddene drøftes muligheden for at omprioritere ressourcerne hos fagpersonerne i CBF. Det betyder, at fagpersonerne fra CBF bruger tid på at iværksætte indsatser indenfor rammen af ”tværfagligt småbørnsteam”, og dermed i mindre grad bruger tiden på f.eks. individuelle forløb (rådgivning, udredning, observationer af individuelle børn).
 • Intensiv indsats i pædagogisk praksis: Det vurderes, at indsatsen har været hensigtsmæssig. Det er dog også vurderingen, at udbyttet af indsatsen ikke står mål med de ressourcer, som det kræver. Denne indsats videreføres derfor ikke.
 • Hjemmebaseret indsats: Indsatsen har været meget hensigtsmæssigt og udbytterig for familier og dagtilbud, men det er en ressourcekrævende indsats. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der en ”investerings-case” i forhold til effekten (herunder den økonomiske) på kort og lang sigt.
 • SFO-baseret indsats: Indsatsen videreføres ikke. Skole- og dagtilbudsområdet arbejder i øjeblikket på at styrke overgangen og sammenhængen mellem dagtilbud, skole/SFO. Der vil i den forbindelse blive sat fokus på overgangen fra dagtilbud og skole for børn med særlige behov i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse.

 
Høringssvar/udtalelser vedrørende evalueringen fra dagtilbud og de udførende teams i projekt TOIS er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Projekt ”Én koordinerende sagsbehandler for småbørn med handicap (KOS)” har siden efteråret 2019 arbejdet med at afprøve Socialstyrelsens samarbejdsmodel ”Én familie – én indgang”. Der er udarbejdet status over projektets erfaringer med at arbejde med modellen, som er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

I Center for Børn og Forebyggelse er der i de senere år set en stigning i antallet af komplekse børnehandicapsager. Disse sagsforløb er karakteriserede ved, at de som regel involverer flere fagpersoner på tværs af faggrupper internt i Center for Børn og Forebyggelse og på tværs af centre i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Dermed er der et stort koordinationsbehov i sagerne - et koordinationsbehov, som CBF’s medarbejdere ikke altid har de nødvendige forudsætninger for at kunne imødekomme på et niveau, som giver barnets forældre en oplevelse af et sammenhængende og koordineret forløb. Derfor ansøgte Ishøj og Vallensbæk kommuner om at afprøve Socialstyrelsens samarbejdsmodel ”Én familie - én indgang”.

Et centralt element i samarbejdsmodellen er det ”tværfaglige kerneteam”, som i projekt KOS består af to familierådgivere, en psykolog og en tale-/hørekonsulent suppleret med en projektleder og en projektkonsulent, som er ansvarlige for at gennemføre udredning og analyse af familiens situation og udfordringer. Kerneteamets familierådgivere har rollen som ”familiekoordinatorer”, og er derfor ansvarlige for at koordinere familiens samlede sag på tværs af myndigheds- og fagområder. Det er familiekoordinatoren, der har den primære kontakt med familierne.

Siden projektets start i efteråret 2019 har familier til 23 børn været indskrevet i projektet. Det er et mål for projekt KOS, at der ved projektafslutning (31. dec. 2021) har deltaget ca. 30 familier i projektet.

Projektets kerneteam har siden projektets start især haft fokus på følgende områder:

 • Udvikling af lokal tilgang til udredning og analyse af familiens samlede situation.
 • Udvikling af skabelon for handleplaner som redskab til at angive fælles handleretning frem mod familiens prioriterede mål.
 • Systematisering og beskrivelse af procedurer og arbejdsgange i arbejdet med samarbejdsmodellens elementer.
 • Uddannelse af kerneteamet i forældreprogrammet Stepping Stones samt udredningsmetoden ICS.
 • Deltagelse i evalueringsaktiviteter v/ konsulentfirmaet Rambøll.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Det er vurderingen, at den aktuelle praksis i Ishøj Kommune, hvor dele af genoptræningsforløb bevilliges som voksenspecialundervisning, er unødvendig bureaukratisk, da den kræver sagsbehandling både i forhold til sundhedslovens §140 og efter lov om specialundervisning for voksne. Da ydelser, som normalt bevilliges som specialundervisning til voksne, lovgivningsmæssigt kan sagsbehandles som en del af genoptræningsforløbet under sundhedsloven, foreslås det at flytte opgaven og tilhørende budget fra Center for Børn og Forebyggelse til Center for Voksne og Velfærd.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommune har det i mange år været praksis, at synsfaglige opgaver, audio-/logopædiske opgaver og neuropsykologiske opgaver visiteres under bestemmelserne for voksenspecialundervisning. Denne praksis har også været gældende, når det handler om genoptræning af borgere, som udskrives med en genoptræningsplan (GOP). Det har betydet, at der foruden sagsbehandling i forhold til bestemmelserne om § 140 i sundhedsloven ofte samtidigt har pågået en sagsbehandling i forhold til voksenspecialundervisning.

Det er imidlertid vurderingen, at alle typer af fagligheder, som er nødvendige i forbindelse med genoptræning, kan sagsbehandles og besluttes under sundhedslovens § 140. Det betyder, at det ikke er nødvendigt, at visse fagspecifikke ydelser visiteres som en ydelse under voksenspecialundervisning.

Det er vurderingen, at den nuværende samarbejdsform kræver unødvendigt mange sagsbehandlere, som alle skal indhente alle nødvendige oplysninger i sagen og afgøre sagen under to forskellige bestemmelser, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Det skaber ekstra arbejdsgange, og det kræver en ekstra tværfaglig dialog for at sikre en fælles plan for borgeren. Det vurderes derfor, at der aktuelt er for meget parallel visitation og administration samt for meget koordinering ftil at sikre en helhedsplan for hjerneskadede borgere.

Der afholdes et evalueringsmøde i juni 2021 mellem relevante fagpersoner og ledere i Center for Voksne og Velfærd og Center for Børn og Forebyggelse. Formålet med dette møde er at sikre, at ændringen lever op til de faglige og administrative forventninger. Resultatet af evalueringen fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at opgaver og budget for specialundervisning til voksne, når det handler om borgere med en genoptræningsplan, overføres fra Center for Børn og Forebyggelse til Center for Voksne og Velfærd og at sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det foreslås, at der nedskrives kr. 507.600 (2020-niveau) fra budget til voksenspecialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse, mens budgettet for genoptræning i Center for Voksne og Velfærd opskrives med det tilsvarende beløb. Det foreslås endvidere, at der afgives et budget i Center for Børn og Forebyggelse til administration på kr. 62.400, som overføres til Center for Voksne og Velfærd.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 140 (genoptræning) samt bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne.

Bilag

Resume

Tandreguleringen I/S er et § 60 selskab, hvor seks kommuner pr. 1. januar 2012 har indgået et samarbejde. De seks kommuner er: Tårnby, Albertslund, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Ishøj. Der er placeret klinikker i Hvidovre og i Albertslund.

Årsregnskab og revisionsberetning for 2019 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af årsregnskabet, at resultatet af den ordinære driftsvirksomhed i 2019 er et overskud på 1.697.070 kr.


Tandreguleringen havde i 2018 et underskud på 1.575.617 kr. pga. to store vandskader, der ramte klinikken i Hvidovre. Der er gjort krav i forhold til forsikringer og i forhold til bygningsejer med henblik på dækning af omkostninger, og kravene er i næsten alle tilfælde blevet imødekommet.

Pr. 31. december 2019 havde Ishøj Kommune 386 patienter i behandling i Tandreguleringer, herunder 123 i retention (fasen efter den aktive behandling). Dette svarer til 12,15 % af Tandreguleringens samlede ressourcetræk.

Tendensen er pt, at der er et stigende antal børn, der har behov for tandregulering, hvilket har medført et stigende antal visitationer. I 2019 er der igangsat 1.300 patienter, og pr. 1. januar 2020 var der 1.229 patienter, der ventede på igangsætning af behandling. Den faglige anbefaling er, at der indkaldes 1.200 patienter pr. år, således, at patienterne højst venter et år på behandlingens start.


Det fremgår af revisionsberetningen, at der ikke har været bemærkninger til regnskabet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om økonomien på udvalgets område via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse har følgende kommentarer til regnskabsrapporten:

 • Kontante ydelser: Forbrugsprocenten er høj på området, da der endnu ikke er indhentet refusioner (50 % af kommunens udgifter). Når der tages højde for de manglende refusioner, er den reelle udgift for kommunen i første halvår af 2020 ca. halvdelen af den bogførte udgift pr. 30.6.2020. Dermed kommer forbrugsprocenten på området til at ligge omkring 50 %.
 • Indsatsområder: Området er Ishøj Kommunes udlæg til lønninger af plejefamilier, kontaktpersoner, aflastningspersoner m.m. vedr. børn og unge fra Vallensbæk Kommune. Udgifterne vil senere på året blive afregnet med Vallensbæk Kommune, således, at området går i nul ved årets afslutning.
 • Tandplejen: Forbrugsprocenten er lav på området, da medfinansieringen til den tværkommunale tandregulering i 2020 endnu ikke er afregnet. Denne udgør i 2020 knap kr. 3.000.000.
 • Projekter: Forbruget er negativt, da uforbrugte midler i projekterne fra 2019 er overført til 2020. Det udgjorde kr. 3,3 millioner. De største udgifter i projekterne er lønninger. Personalets lønninger trækkes i nogen udstrækning i første omgang fra andre områder, hvorefter de udkonteres på de forskellige projekter. Det lave ”forbrug” på området skyldes derfor en kombinationen af overførsler fra 2019, samt at der endnu ikke udkonteret lønudgifter til projekterne.

Regnskabsrapport for 2. kvartal på Børne- og Undervisningsudvalgets området er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Sundhedsprofil for børn født i 2018
  Databasen Børns Sundhed har udarbejdet en sundhedsprofil for børn født i 2018 i Ishøj Kommune sammenholdt med de øvrige kommuner, som er tilmeldt databasen. Sundhedsprofilen viser forekomsten og udviklingen inden for udvalgte områder vedrørende børnenes sundhed, trivsel og udvikling ved sammenligning med tidligere år, hele populationen og de andre kommuner. Sundhedsprofilen er vedhæftet dagsordenen.
 • Børnesagsbaromeretet
  Ankestyrelsen gennemfører en årligt tilbagevendende statusundersøgelse af sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge (Børnesagsbarometret). Ishøj Kommune deltog i statusundersøgelsen i 2019, og resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret på Børne- og Undervisningsudvalgsmøde d. 20. april 2020. Ankestyrelsen har d. 7. juli 2020 fremsendt en opsummerende rapport over Ishøj Kommunes resultater. Rapporten er vedhæftet dagsordenen.
 • Fortsat tilsyn med Strandgårdskolen
  Strandgårdskolen blev udtaget i kvalitetstilsynet i 2018 på grund af skolens resultater i 9. klasseprøverne to år i træk (2015/16 og 2016/17) og har
  modtaget rådgivning fra ministeriets læringskonsulenter om de udfordringer, som udtagelsen for tilsynet afdækkede. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i vedhæftede brev meddelt, at man på baggrund af udviklingen i skolens data og styrelsens erfaringer fra rådgivningsforløbet vurderer, at Strandgårdskolens tilsynssag fortsat skal pågå. Der er aftalt møde med STUK om tilsynet den 28. september.
 • Orientering om obligatoriske sprogprøver i skoleåret 2020/2021
  Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt listen over de skoler, der i skoleåret 2020/2021 skal afholde obligatoriske sprogprøver. Listen bygger på Transport og Boligministeriets data over udsatte boligområder sammenholdt med data fra Danmarks Statistiks elevregister. Det fremgår af listen, at Strandgårdskolen skal afholde sprogprøver. Orientering fra Børne- og Undervisningsministeriet om obligatoriske sprogprøver i skoleåret 2020/202 er vedhæftet dagsordenen sammen med den vejledende liste over skoler, der skal afholde sprogprøver.
 • Tilsyn med 10. klasse på NEXT København i Ishøj
  Ishøj Kommune har driftsoverenskomst med NEXT Uddannelse København om drift af EUD10 og et alment 10. klasses tilbud. Center for Dagtilbud og Uddannelse har gennemført tilsyn med tilbuddet for skoleåret 2019/20. Tilsynsrapporten er vedhæftet dagsordenen. Tilsynets refleksioner, anbefalinger og påbud findes på side 11 - 13. NEXT er inviteret til et opfølgningsmøde i september med følgende dagsorden:
  - Gennemgang af tilsynets påbud og anbefalinger.

- NEXT' handleplan for imødekommelse af påbud og anbefalinger.

-  Aftaler om opfølgning.

 • Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om brug af private konsulenter på det sociale område
  Tilsynsudtalelsen er udarbejdet på foranledning af Social- og Indenrigsministeriet, der har bedt Ankestyrelsen om at tage spørgsmålet om lovligheden af kommuners brug af private konsulenter på det sociale området op til behandling. Tilsynsudtalelsen, der er vedhæftet dagsordenen, er første fase af undersøgelsen. Anden fase bliver en vurdering af lovligheden af 30 kommunes indgåede kontrakter og udmøntningen af disse. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev givet følgende orientering på mødet:

På baggrund af Sundhedsstyrelses anbefalinger har regeringen indført krav om mundbind i al offentligt og privat kollektiv transport, taxi og færger for alle rejsende over 12 år. Kravet om mundbind træder i kraft den 22. august 2020. Kravet om mundbind gælder også, når skoler og dagtilbud sammen med børn benytter kollektiv transport. Når skolerne i Ishøj Kommune benytter kollektiv transport i forbindelse med undervisningen, sørger skolen for mundbind til alle elever over 12 år.

Bilag