Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 17. september 2018 kl. 18:30

Mødelokale 2E

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det forældrebestyrelsen i Femkanten, der kommer til en drøftelse med udvalget. Mødet starter med et oplæg fra Femkanten, der omhandler:

 • Den tidlige sproglige udvikling (sprogstimulering og dialogisk læsning).
 • Tidlig indsats bl.a. TOIS (Tidlig Opsporende Indsats for Småbørn), rådgivning og vejledning af familier.
 • Pædagogisk udvikling i alderssvarende/udviklingstilpassede grupper.

Fra Femkanten deltager forældrerepræsentant Ditte Okman og dagtilbudsleder Oscar Bloch.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Sagsfremstilling

 • Børne- og Undervisningsudvalgets årshjul er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 27. august 2018. Der blev afholdt budgetseminar den 6. september, og der er planlagt forhandlinger med byrådets partier i de kommende uger.

Sagsfremstilling

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 33,4 mio.kr. i 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Ishøj får 22 mio. kr. i særtilskud. Korrigeret herfor og for forskellige tekniske korrektioner, og under forudsætning af, at hele sparekataloget vedtages, er der en positiv ubalance på ca. 4,3 mio. kr. i 2019.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerbestyrelser mv. samt til information og drøftelse i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 24. september 2018.

Der er forhandlinger med byrådets partier i de kommende uger forud for byrådets 2. behandling af budgettet den 2. oktober.

De indkomne høringssvar for området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen sammen med udtalelser fra MED-udvalgene.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager budgetsituationen til efterretning under henvisning til de igangværende politiske drøftelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Med vedtagelsen af den nye lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende kommunale ungeindsat har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Hidtil har ansvaret været delt mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentrene bl.a. afhængig af den unges alder og beskæftigelsessituation.

Med den nye lov fjernes kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i UU-regi. Det bliver fremover den enkelte kommune, der beslutter, hvordan uddannelsesvejledningen skal organiseres i den kommunale ungeindsats.

Sagsfremstilling

Virksomhedsoverdragelse
UU Center Syd er etableret på baggrund af § 60 i kommunestyrelsesloven. Det fremgår af § 15 i vedtægterne for UU Center Syd, at byrådene i de deltagende kommuner kan beslutte at ophæve UU Center Syd, dersom der er enighed herom. Alle udgifter i forbindelse med ophævelsen skal fordeles efter samme fordelingsnøgle som etablerings- og driftsudgifterne, altså efter antallet af borgere i de tre kommuner. Vedtægterne for UU Center Syd er vedhæftet dagsordenen.

Bestyrelsen for UU Center Syd anbefaler, at ophæve UU Center Syd pr. 31. juli 2019, dog således, at alt vejledningspersonalet virksomhedsoverdrages til de tre kommuner (Ishøj, Brøndby og Hvidovre) pr. 1. april 2019, og administrationen fortsætter til 31. juli 2019, så skoleåret 2019/20 er planlagt i forhold til brobygning mv. og regnskabet er afsluttet.

Forpligtelsen til virksomhedsoverdragelse af medarbejderne fremgår af vedtægternes § 13 stk. 4.

MED-udvalget i UU Center Syd har været inddraget i processen ved et højt informationsniveau fra ledelsen og bestyrelsen, dette er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

En oversigt, der viser kommunernes betaling til UU Center Syd i 2017 og forventet betaling i 2018 er vedhæftet dagsordenen.

Organisering af vejledningen i den kommunale ungeindsats
Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet indsats på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Den kommunale ungeindsats skal sikre, at ansvaret for den unge indtil det fyldte 25 år er præcist og effektivt forankret, så de unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke skal koordinere egen sag og indsats.

Det er den enkelte kommunes ansvar at skabe en sammenhængende indsats, hvor uddannelsesvejledning, jobcentrets systemer og det sociale område i højere grad end hidtil skaber klarhed for den unge og koordinerer indsatserne med udgangspunkt i samme uddannelsesplan.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • UU Center Syd ophæves pr. 31. juli 2019
 • vejledningspersonalet virksomhedsoverdrages til de tre kommuner på 1. april 2019
 • UU Center Syds formue fordeles til de tre kommuner i forhold til kommunernes indbyggertal
 • Ishøj Kommunes uddannelsesvejledning fremadrettet organiseres i en nyoprettet Ungeenhed i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov nr. 697 af 8. juni 2018 - Lov om forberedende grunduddannelse.
Lov nr. 698 af 8. juni 2018 – Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 18. juni 2018 at sende forslag til distriktsregulering og dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2019/2020 i høring i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at distriktsmodellen med nedenstående fordeling af børnehaveklasser blev sendt i høring i skolebestyrelserne.


Modellen indebærer, at børnehaveklasserne fordeles med:

 • En klasse på Ishøj Skole
 • To klasser på Vibeholmskolen
 • To klasser på Gildbroskolen
 • To klasser på Vejlebroskolen
 • Tre klasser på Strandgårdskolen


Distriktsmodellen indebærer, at klassekvotienten for Vejlebroskolen bliver 25,5, og dermed vil overstige styrelsesvedtægtens bestemmelse om en maksimal klassekvotient på 25 elever. Dette skyldes, at det efter administrationens vurdering ikke er muligt at danne naturlige distriktsgrænser, der kan nedbringe antallet af elever i Vejlebroskolens distrikt til 50 eller derunder. Børne- og Undervisningsudvalget kan, jf. styrelsesvedtægten, beslutte, at dispensere fra denne regel og danne børnehaveklasser med op til 28 elever, der er hjemmehørende i den enkelte skoles distrikt med henblik på at undgå oprettelse af ekstra klasser.

Det skal nævnes, at erfaringen viser, at der løbende sker ændringer som følge af bl.a. til- og fraflytninger i perioden fra vedtagelsen af skoledistrikterne til klassedannelsen i februar og igen frem til skolestart i august. Erfaringen viser endvidere, at der er en del forældre, som ved skoleindskrivningen i november ønsker en anden skole end deres distriktsskole.

De indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen sammen med det materiale, der blev fremlagt på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 18. juni. Af høringssvarene fremgår det, at samtlige skolebestyrelser tager den foreslåede distriktsmodel til efterretning. Gildbroskolens skolebestyrelse undrer sig dog over, at et stort beboelsesområde meget tæt på Gildbroskolen skal høre til Vibeholmskolens distrikt, når det, efter skolebestyrelsens vurdering, ville være mest oplagt, at det hørte til Gildbroskolen. Administrationen kan oplyse, at den foreslåede distriktsmodel indebærer, at området omkring Bredekærs Vænge, som i den nuværende distriktsinddeling ligger i Gildbroskolens skoledistrikt, flyttes til Vibeholmskolens skoledistrikt. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og indstiller, at den foreslåede distriktsmodel godkendes.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede de indkomne høringssvar og indstillede model 2 til godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 10 børnehaveklasser.

Lovgrundlag

Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3 skal ændringer af skoledistrikter behandles og vedtages i Byrådet efter at have været i høring i skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 4, stk. 4.  

Bilag

Resume

Den 24. maj 2018 blev 'Lov om ændring af dagtilbudsloven' vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer bl.a. mulighed for deltidspladser og kombinationstilbud. For at finansiere disse ordninger foreslår administrationen, at der besluttes et ressourcetildelingsprincip for daginstitutionerne, hvor de tildeles midler afhængigt af, hvor mange timer børnene er indskrevet.

 

Sagsfremstilling

Med den nye dagtilbudslov har forældre på barsel mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen til ældre søskende samt et kombinationstilbud, hvor det er muligt at få sit barn indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Det følger af dagtilbudsloven at en deltidsplads eller en kombinationsplads medfører en reduktion i forældrebetalingen. Samtidig udløser de to typer af tilbud kun i stærkt begrænset omfang økonomisk DUT-kompensation fra staten. For at finansiere ordningerne foreslår administrationen, at der besluttes et ressourcetildelingsprincip for de to typer af tilbud, hvor daginstitutionernes budgetter reguleres forholdsmæssigt med udgangspunkt i den eksisterede ressourcetildelingsprincip om at pengene følger barnet. Administrationen foreslår ligeledes, at beregningen af ressourcetildelingen pr. barn tager afsæt i samme principper som beregningen af forældrebetalingstaksterne for de to typer af tilbud. I beregningen af taksten for de to tilbud er udgifterne opdelt i faste og variable udgifter. De faste udgifter er ens, uanset om man har fuld tid i institutionen eller deltid. De faste udgifter er fx. udgifter til frokost, ledelse og materialer. De variable udgifter består primært af løn til det pædagogiske personale.

Det er ikke muligt at nedsætte ressourcetildelingen til dagplejen, da det ikke er muligt at nedsætte lønnen til en dagplejer i forhold til antallet af købte timer. Derfor foreslår administrationen, at daglejen ikke er en del af ressourcetildelingsmodellen. Konsekvensen af dette bliver, at der vil være en merudgift ved børn i en deltidsplads eller i kombinationstilbud i dagpleje.

I tabellen nedenfor fremgår tildelingen pr. barn pr. år ved den foreslåede model. Der er taget afsæt i det beregnede udgiftsniveau, som er fremlagt i første behandlingen af budget 2019.
 

 

Fuldtidsplads

Deltidsplads, 30 timer

Kombinationstilbud

10 timer

Kombinationstilbud pr. efterfølgende time

Vuggestue

123.753 kr.

92.126 kr.

39.414 kr.

2.685 kr.

Børnehave

67.727 kr.

51.975 kr.

25.721 kr.

1.366 kr.

 

Taksterne for de to typer af tilbud indgår sammen med kommunens øvrige takster i behandlingen af budget 2019. Taksten for kombinationstilbuddet i 2018 er besluttet af Byrådet på mødet den 26. juni 2018.   

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at modellen for ressourcetildeling i forbindelse med kombinationstilskud og deltidspladser godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov160 af 24. maj 2018 (Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen).

Resume

Den 24. maj 2018 blev 'Lov om ændring af dagtilbudsloven' vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer tilbud om deltidspladser til forældre på barsel. Hensigten er at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældre. Ordningen træder i kraft den 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Deltidspladser er et tilbud til forældre, som afholder fravær efter reglerne i barselsloven. Deltidspladsen er til ældre søskende og er på 30 timer om ugen med reduceret forældrebetaling. Tilbuddet om deltidsplads er et tilbud til forældre med børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Administrationen fremlægger hermed forslag til retningslinjer for deltidspladser med afsæt i loven. Formålet med retningslinjerne er at have et grundlag, som ordningen kan administreres ud fra samt at skabe klarhed for forældrene i forhold til, hvordan ordningen administreres i praksis i Ishøj Kommune fra 1. januar 2019, hvor bestemmelsen træder i kraft. Det er op til den enkelte kommune at bestemme serviceniveauet for deltidspladserne, herunder om de 30 ugentligt timer skal ligge inden for et bestemt tidsrum på dagen. Retningslinjerne indeholder bl.a. bestemmelser om ansøgning og ophør af deltidspladser, tidsrum mv.

Forslag til retningslinjer for deltidspladser er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget til retningslinjer for deltidsplads sendes i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser fra den 18. september til den 30. oktober 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det forventes, at ændringerne vil kræve et øget administrativt ressourceforbrug.

Lovgrundlag

Lov160 af 24. maj 2018 (Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen).

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over lærernes sygefravær i skoleåret 2017/2018.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 17. august 2015, at statistik over lærernes sygefravær skal fremlægges to gange årligt, på udvalgsmøderne i august og januar. Idet data over sygefraværet for skoleårets sidste måned først har været tilgængelige ultimo august, er sagen rykket til Børne- og Undervisningsudvalgets septembermøde.

Den vedhæftede statistik dækker skoleåret 2017/2018. Sygefraværet er sammenlignet med de fire forudgående skoleår.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager sygefraværsstatistikken til efterretning og sender den til orientering i Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagen genoptages inden årsskiftet.

Bilag

Resume

Byrådet har bedt om beskrivelse af, hvordan skolerne håndterer elevernes mobiltelefoner. Der er ikke udmeldt fælles retningslinjer fra Center for Dagtilbud og Uddannelse, så skoleledelserne er blevet bedt om at beskrive, hvordan mobiltelefoner takles på skolerne. Skolernes svar fremlægges i denne sag.

Sagsfremstilling

Det er forskelligt, hvordan skolerne vælger at takle håndtering af elevernes mobiltelefoner. Fælles for alle skoler er, at der er taget stilling til håndtering af mobiltelefoner.

På Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Gildbroskolen har skolebestyrelsen vedtaget principper, der omhandler håndtering af mobiltelefoner.

På Vejlebroskolen har skolebestyrelsen i værdiregelsættet/ordensreglerne kort formuleret, at brugen af mobiltelefoner ikke må forstyrre undervisningen.

På Strandgårdskolen er der ikke vedtaget principper for håndtering af modbiltelefoner, men skoleledelsen drøfter jævnligt emnet med lærere og pædagoger.

Skolen på Ishøjgård har ikke vedtaget principper for håndtering af mobiltelefoner, men ledelse og personale har udarbejdet fælles regler.

Skolernes beskrivelser af håndtering af mobiltelefoner er samlet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager skolernes beskrivelser til efterretning og sender dem til orientering i Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Socialstyrelsen har udgivet årsstatistik for 2017 om kommunernes brug af børnehusene. Årsstatistikken viser, at 0,78 ud af 1.000 børn i Ishøj og Vallensbæk i aldersgruppen 0-17 år har haft en børnehussag i 2017. Dette placerer Ishøj og Vallensbæk under landsgennemsnittet, som ligger på 1,4 ud af 1.000 børn i 2017.

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som et led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke, eller viden om, at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. Disse sager kaldes børnehussager. Børnehusene yder desuden konsultativ bistand til kommunale myndighedsrådgivere i sager om overgreb eller mistanke om overgreb mod børn. Disse sager kaldes konsultative sager. Antallet af børnehussager og konsultative henvendelser er steget i alle år fra børnehusene blev oprettet d. 1. oktober 2013. Om dette skyldes, at kommunerne er blevet bedre til at opspore børn, der er udsat for overgreb, om det skyldes, at kommunernes kendskab til børnehusene er øget, eller om det skyldes andre forhold, vides ikke.

Årsstatistikken belyser også den geografiske fordeling af børnehussager. På landsplan er der i gennemsnit i 2017 afsluttet 1,4 børnehussager pr. 1.000 børn i aldersgruppen 0-17 år. Det vil sige, at 1,4 barn ud af 1.000 børn i Danmark har haft en børnehussag i 2017. Den regionale fordeling viser, at Region Hovedstaden placerer sig under gennemsnittet med én afsluttet børnehussag pr. 1.000 børn i regionen i 2017.

Ses der isoleret på tal fra Ishøj og Vallensbæk, som opgøres samlet under Ishøj Kommune grundet det forpligtende samarbejde, viser årsstatistikken, at 0,78 barn ud af 1.000 børn har haft en børnehussag i 2017, hvilket placerer Ishøj og Vallensbæk under landsgennemsnittet. Dette lave tal kan eventuelt forklares med, at Ishøj og Vallensbæk kun bruger børnehusene til det allermest nødvendige, og dermed kun i det omfang, det er påkrævet, hvor andre kommuner kan have andre kriterier. Samtidig er der i Ishøj og Vallensbæk fokus på at sagsbehandlingstiden ikke trækkes unødigt ud ved brug af børnehusene, og det prioriteres, at handle så tidligt som muligt ved brug af egne forebyggende indsatser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udsendt benchmark på det voksenspecialiserede socialområde. Alle kommuner i Region Hovedstaden har deltaget.

 • Når man sammenligner med de andre Vestegnskommuner, så ligger Ishøj forholdsvis lavt i nettodriftsudgifter pr. borger 18-64 år. Ishøj ligger dog over gennemsnittet i Region Hovedstaden.
 • Benchmarkundersøgelsen viser, at Ishøj ligger særligt højt i udgifter på enkelte områder; Aktivitets- og Samværstilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og BPA-ordningen.
 • Udviklingen fra 2014 - 2017 viser en samlet stigning i perioden på 3 % i Region Hovedstaden, hvorimod Ishøj har haft en stigning i perioden på ca. 10 %.

Vedhæftede notat redegører for Ishøj Kommune.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Undervisningsministeriet har sendt et brev til landets kommunalbestyrelser, hvoraf det fremgår, at den nationale trivselsmåling for skoleåret 2018/2019 udskydes, og bliver igangsat i 1. kvartal 2019. Undervisningsministeren har med opbakning fra forligskredsen besluttet at udskyde trivselsmålingen til en analyselysegruppe, der skal arbejde med brugen af data i det offentlige i et dataetisk perspektiv, er længere i deres arbejde. Brevet fra Undervisningsministeriet er vedhæftet dagsordenen.
 • Birgit Andersen har opsagt sin stilling som skoleleder på Strandgårdskolen. Der er afskedsreception for Birgit den 28. september kl. 14.00. afdelingsleder Lars Nørskov bliver konstitueret skoleleder fra 1. oktober.
 • GIV, der er et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer i Greve, Ishøj og Vallensbæk har udgivet deres 8. nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen. Der afholdes en udskolingsevent torsdag den 1. november kl. 15.00 med følgende program:
  • Velkomst
  • Kort orientering om projektet ved ProjektGIV
  • Fortælling fra unge mønsterbrydere om deres opvækst i misbrugsfamilier
  • Rapperen Sivas giver koncert
 • I perioden 3. juli til 10. august 2018 var det muligt at deltage i sommerferiekonkurrencen 'Ferieindianer' i to afgrænsede områder af kommunen: Gildbroskolen og daginstitutionerne Tvillingehuset og Ørnebo som det ene område, og Vibeholmskolen og daginstitutionen Bøgely som det andet. Et af formålene med konkurrencen var at skabe mere liv i de områder af kommunen, som ellers ligger uudnyttet og øde hen i løbet af sommeren og ved øget tilstedeværelse forebygge hærværk og unges utryghedsskabende ophold på skoler og ved daginstitutioner. Konkurrencen gik ud på at finde 15 plakater med hver sin kode til et bogstav, som til sidst dannede et hemmeligt kodeord. Til Ishøj Byhavefestival den 11. august blev der trukket en vinder for hver af de to Ferieindianer-områder. Biblioteket modtog godt 200 kuponer i løbet af de cirka seks uger, som Ferieindianer varede, og der blev delt ca. 150 medaljer ud. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag