Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 17. november 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. november 2014 fremlægges.

På fyraftensmødet for dagtilbudsbestyrelserne den 6. november 2014, gav forældrerepræsentanterne udtryk for deres forventninger til Børne- og Undervisningsudvalget. Forældrerepræsentanternes forventninger er samlet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Forslag til Børne- og Undervisningsudvalgets besøg på decentrale driftssteder og fyraftensmøder med skole- og dagtilbudsbestyrelser er vedhæftet dagsordenen.
 • Af Erindringslisten fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en oversigt, der viser fordeling af børnehaveklasseelever - inklusiv privatskoleprocenten og det procentvise optag af elever fra eget skoledistrikt i indeværende skoleår og et antal skoleår tilbage. Oversigten er vedhæftet dagsordnen til orientering.
 • Fra skoleåret 2014/2015, er CPH WEST begyndt at drive 10. klasse. CPH10 er udviklet i tæt samarbejde med UU:Center Syd og Ishøj Kommune, og målet er at eleverne oplever CPH10 som en indgang til ungdomsuddannelserne frem for en afslutning på folkeskolen. Et notat, der er udarbejdet af CPH WEST og beskriver status for CPH10, er vedhæftet dagsordnen til orientering.
  Det drøftes pt., hvordan mulighederne er for at indgå driftsoverenskomst med CPH WEST om EUD (erhvervsuddannelserne).
 • Kataloger fra 'Ishøj Kulturpakke - Kreative børn', der er udviklet på skole- og på dagtilbudsområdet, er vedhæftet dagsordnen til orientering. Børne- og Undervisningsudvalget vedtog projektbeskrivelsen for 'Kreative børn' på mødet den 13. maj 2013.
 • Børne- og Undervisningsudvalget har på mødet den 20. oktober 2014 bedt om, at valgfagsbeskrivelserne for Matematik 1 og Matematik 2 på Vejlebroskolen bliver tydeliggjort. De opdaterede valgfagsbeskrivelser er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Af aftaleteksten til ”Et fagligt løft af folkeskolen”, som blev vedtaget i juni 2013 fremgår det, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtiges til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde.

Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer.

Ishøj Kommunes mål for ”den åbne skole”, som er vedtaget af Byrådet er:

'Skolerne skal inkludere det omkringliggende samfund gennem samarbejde med Kulturskolen, Naturcenteret, kultur- og fritidslivet, ungdomsuddannelserne, erhvervslivet, de lokale foreninger og/eller andre relevante samarbejdspartnere.'

Af Erindringslisten fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en opdatering på skolernes arbejde med kreative fag og samarbejde med Kulturskolen, Naturcenteret og Arken. Denne status er vedhæftet dagsordenen sammen med besøgstal for skolebørn på Naturcenteret, som ligeledes står på Erindringslisten.

Af aftaleteksten til ”Et fagligt løft af folkeskolen” fremgår det ligeledes, at der fastlægges et minimumstimetal på hvert klassetrin for den samlede skoledags længde, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde over et år på 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinet og 37 timer i udskolingen. I vedhæftede oversigt gives et overblik, der viser, hvornår eleverne senest får fri på hver enkelt skole efter folkeskolereformens indførelse.

 

Indstilling

 Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

 Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Strandgårdskolen ønsker at søge A.P. Møller Fonden i forhold til fortsat kompetenceudvikling for 2015/2016.

Strandgårdskolen vil gerne fortsætte de gode erfaringer med aktionslæring for alle team i almenskolen, gruppeordningen og i fagteam. Ansøgningens omdrejningspunkt bliver arbejdet med at sætte læringsmål for både fag og sprog/basisviden med udgangspunkt i Nye Fælles Mål. Dette fokus er valgt, fordi erfaringer viser, at eleverne har udfordringer i forhold til deres sproglige basisviden.

Skolens ledelse, Læringscenter og Kompetencecenter har i samarbejde skabt rammerne for ansøgningen, som er under fortsat udarbejdelse hos to af skolens vejledere.

Der er ansøgningsfrist ultimo november 2014.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at Strandgårdskolen sender en ansøgning til A.P. Møller Fonden.

Beslutning

 Tiltrådt.

Resume

På det fælles udvalgsmøde for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget den 25. juni 2014 blev det besluttet at igangsætte et projekt, hvor formålet er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7 årige børn i Ishøj Kommune. Det blev endvidere besluttet, at projektets målgruppe er de 3 - 6 årige børn i Ishøj Kommunes dagtilbud, og at administrationen udarbejder en projektbeskrivelse med udgangspunkt i de delmål, som blev besluttet på det fælles udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Projektet 'Livsglade børn som bruger deres krop' foreslås gennemført som et tre-årigt projekt, som løber i perioden fra 1. januar 2015 - 31. december 2017, og gennemføres i et samarbejde mellem daginstitutionerne, Sundhedsplejen, Familiecenteret, Center for Børn og Undervisning og de praktiserende læger.

Projektet har følgende delmål:

 

 • At børn får mod og lyst til at bruge deres krop, således at deres grundform forbedres.
 • At flere børn deltager i det frivillige foreningsliv.
 • At børn får styrket deres selvtillid og kropskompetence.
 • At skabe klare snitflader og enkle arbejdsgange på tværs af kommunens centre.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender projektbeskrivelsen for 'Livsglade børn deres bruger deres krop'.

Beslutning

 Tiltrådt.

Økonomi

I forbindelse med budgetforliget for 2015 er det aftalt, at der afsættes 160.000 kr. årligt til kompetenceudvikling af daginstitutionspersonalet. Midlerne bruges til at gennemføre kompetenceudviklingsforløbene og til dækning af vikarer for de medarbejdere, der er på kompetenceudvikling.

De øvrige aktiviteter dækkes indenfor det eksisterende budget.

Forslag til projektbeskrivelse for 'Livsglade børn der bruger deres krop' er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for 2015 fremgår det, at der afsættes en pulje på 200.000 kr. til udvikling af daginstitutioner til forberedelse af skoleparathed.

 

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 18. august 2014, besluttede udvalget, at imødekomme tre ansøgninger til profilinstitutioner, og at finansieringen af den tredje profilinstitution sker indenfor udvalgets ramme. På den baggrund foreslår administrationen, at ud af de 200.000 kr. afsættes 90.000 kr. til den tredje profilinstitution med profilen Natur og Teknik.

På fyraftensmødet med dagtilbudsbestyrelserne den 6. november 2014, gav forældrerepræsentanterne input til, hvad der efter deres mening er vigtigst, at børnene lærer inden de kommer i skole. Derudover blev der givet bud på, hvad der er institutionens ansvar og hvad der er forældrenes ansvar. Forældrerepræsentanternes input er samlet i vedhæftede bilag.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, hvordan puljen på 200.000 kr. til udvikling af daginstitutioner til forberedelse af skoleparathed udmøntes.

Beslutning

 Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at Center for Børn og Undervisning udarbejder et forslag til indsatser, der skal igangsættes for at øge skoleparathed.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning pr. 30. september 2014, og denne viser, samlet for hele kommunen, en merudgift på 1,0 mio.kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der er udarbejdet et notat af 4. november 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver, i mere detaljeret grad, det samlede resultat af budgetopfølgningen.
Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,2 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes merudgifter på 1,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance. 

Der er endvidere vedhæftet to bilag der viser mer- og mindreudgifter for Center for Børn og Undervisning og PPR Center.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller

 • at budgetopfølgningen tiltrædes
 • at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B. 

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Ventelisteopgørelse pr. 1. november 2014 er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På det specialpædagogiske bevillingsområde, der dækker køb af eksterne foranstaltninger, forventes der en udgiftsstigning fra 2014 til 2015 på 2,4 mio. kr. i Ishøj Kommune.

Udgiftsstigningen skyldes særligt merudgifter til køb af specialundervisning og sfo-tilbud i andre kommuner.

Der er vedhæftet en oversigt, der viser de forventede udgifter til specialundervisning, sfo, STU og særlige tilbud i 2015.

Indstilling

 Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

 Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om hvor mange penge, der fordeles på skolerne til inklusion.

Bilag

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en klage vedr. kørsel, som er stilet til Børne- og Undervisningsudvalget. Sagen behandles som et selvstændigt punkt på dagsordnen.

Der er ikke andre verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 Taget til efterretning.