Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 18. januar 2022 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender den politiske arbejdsplan for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Beslutning

Tiltrådt.


Udvalget ønsker, at Ishøj Fælles Elevråd inviteres til et møde i Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

 • Forslag til politisk arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 fremlægges på mødet.

Bilag

Resume

På byrådets konstituerende møde den 9. december 2021 blev det besluttet, at valg af byrådets medlemmer til skolebestyrelserne henlægges til Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskoleloven kan byrådet efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Valget af byrådets medlemmer sker ved flertalsvalg (for hver skolebestyrelse) efter den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1, med mindre der i byrådet er enighed om en anden valgmåde.

For valgperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 foreslås følgende valgt blandt byrådets medlemmer:


Skole:

Navn:

Parti:

Gildbroskolen

Kasper Bjering Søby Jensen

Socialdemokratiet

Ishøj Skole

Ole Wedel-Brandt

Enhedslisten

Strandgårdskolen

Selcuk Mehmet Özcan

Socialdemokratiet

Vejlebroskolen

Kalbiye Yüksel

Socialistisk Folkeparti

Vibeholmskolen

Milishia Moradi

Ishøjlisten

Skolen på Ishøjgård

Kasper Bjering Søby Jensen

Socialdemokratiet


Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 42, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1396 af 2. september 2020.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager ovenstående fordeling til skolebestyrelserne blandt byrådets medlemmer.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

På byrådets konstituerende møde den 9. december 2021 blev det besluttet, at valg af valgstyrelsesformænd til skolebestyrelsesvalgene henlægges til Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 4, skal der nedsættes en valgbestyrelse, som har ansvaret for gennemførelsen af det kommende skolebestyrelsesvalg. Skolebestyrelsesvalget gennemføres i perioden primo marts - medio maj 2022. Valgperioden er 1. august 2022 - 31. juli 2026. Valgbestyrelsen består, ud over skolelederen, af en valgbestyrelsesformand, som er udpeget af byrådet og en forældrerepræsentant.

Valget af medlemmer sker ved flertalsvalg (for hver skolebestyrelse) efter den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1, med mindre der i byrådet er enighed om en anden valgmåde.

For valgperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 foreslås følgende valg af valgbestyrelsesformænd:

Skole:

Navn:

Parti:

Gildbroskolen

Kasper Bjering Søby Jensen

Socialdemokratiet

Ishøj Skole

Ole Wedel-Brandt

Enhedslisten

Strandgårdskolen

Selcuk Mehmet Özcan

Socialdemokratiet

Vejlebroskolen

Kalbiye Yüksel

Socialistisk Folkeparti

Vibeholmskolen

Milishia Moradi

Ishøjlisten

Skolen på Ishøjgård

Kasper Bjering Søby Jensen

SocialdemokratietLovgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen af 14. september 2017, § 1.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager ovenstående fordeling af valgbestyrelsesformænd til skolerne i Ishøj.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Den 15. november 2021 orienterede Center for Børn og Forebyggelse om, at der er afsendt en ansøgning til Socialstyrelsens ansøgningspulje til mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Socialstyrelsen meddelte den 30. november 2021, at der er givet tilsagn til ansøgningen. I sagen søges om en bevilling til et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget i projektperioden fra 1. januar 2022 til 30. november 2023.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse (CBF) har ansøgt Socialstyrelsens ansøgningspulje til mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser om tilskud til at gennemføre projekt ”Styrket trivsel og hverdagsmestring”.

Socialstyrelsen har imødekommet CBF’s ansøgning om tilskud. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2022 til 30. november 2023 i alt 1.552.075 kr.

Socialstyrelsen yder tilskud til i alt seks kommuner med et samlet tilsagnsbeløb på 10,0 mio. kr. Målgruppen for ansøgningspuljen er børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at modne en helhedsorienteret indsats (et mestringsprogram), der skal styrke målgruppens mestring af hverdagen og understøtte deres trivsel og aktive deltagelse i skole, fritid og derhjemme. Indsatsen omfatter et gruppeforløb for børnene samt et kompetenceforløb for børnenes forældre eller andre primære voksne omkring børnene. De deltagende kommuner har forpligtet sig på at indgå i arbejdet med at modne indsatsen i samarbejde med Socialstyrelsen og VIVE.

CBF’s projekt ”Styrket trivsel og hverdagsmestring” vil være bemandet af medarbejdere fra CBF’s Familieværksted (familiekonsulenter) og PPR-funktioner (tale-/hørekonsulent og psykolog). Målgruppen for projektet er børn i alderen 8 til 14 år med bopæl i Ishøj Kommune. Børnene i målgruppen er blandt andet karakteriserede ved, at deres skolegang, fritidsliv og/eller familieliv påvirkes negativt af deres udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelse.

De bevilgede midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje dækker udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling af projektets medarbejdere, deltagelse i mødeaktivitet med Socialstyrelsen og VIVE samt afvikling af indsatsforløb for børn og forældre/primære voksne.

Økonomi

Der søges bevilling til et nul-budget bestående af et udgiftsbudget på 1.552.075 kr. og et indtægtsbudget på 1.552.075 kr. i perioden 1. januar 2022 til 30. november 2023.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der gives en bevilling til et udgiftsbudget på 1.552.075 kr. og et indtægtsbudget på 1.552.075 kr. i perioden 1. januar 2022 til 30. november 2023 på budgetområde B40.30.35 vedrørende Familieværkstedet. Bevillingen fordeles med 992.717 kr. i 2022 og 559.358 kr. i 2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetforliget for budget 2022 – 2025 blev det aftalt at etablere ”To-lærerordning i dansk og matematik i 1. - 3. klasse fra skoleåret 2022/23. Partierne drøfter i starten af 2022, hvordan midlerne fordeles mellem skolerne: 1,0 mio. kr. (drift). I overslagsårene afsættes 2,0 mio. kr.”

Med sagen præsenteres fire forskellige modeller for etablering af en to-lærerordning i dansk og matematik inden for rammen af 2 mio. kr. pr. år (1 mio. kr. i 2022). De fire modeller samt beregningsgrundlaget bag modellerne er uddybet i bilagte notat.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2021/22 vil det være muligt at dække knapt 37% af det samlede antal dansk og matematiktimer med to lærer indenfor rammen af de 2 mio. kr. Såfremt der i de kommende skoleår oprettes flere klasser vil de 2 mio. kr. kunne dække en mindre andel dansk og matematiktimerne med to-lærertimer. Skolerne prioriterer allerede i dag at have to medarbejdere på i undervisning i nogle klasser - ofte pædagoger. Når der i dag indføres to-medarbejder-ordning i nogle klasser, sker det ud fra skolens vurdering af klassens behov, herunder hvilke kompetencer det vil være hensigtsmæssigt at tilføre klassen. bilagte notat præsenteres fire modeller for to-lærerordninger i fagene dansk og matematik i indskolingen indenfor et rammebeløb på 2 mio.

I
model 1 præsenteres en model, hvor rammebeløbet på 2 mio. kr. fordeles og anvendes ligeligt mellem de fem folkeskoler efter antal indskolingsklasser, således at alle klasser får lige mange to-lærertimer i henholdsvis dansk og matematik.

I
model 2 foreslås midlerne fordelt ligeligt mellem skolerne efter antal indskolingsklasser, og midlerne fordeles herefter til indskolingsklasser i dansk og matematik på baggrund af en behovsvurdering foretaget af skolens ledelse og skolens læse- og matematikvejledere i fællesskab. Midlerne anvendes som udgangspunkt til to-lærertimer, men kan, hvor dette vurderes fagligt mest hensigtsmæssigt i forhold til aktuelle udfordringer, også anvendes til, at en pædagog er nr. to medarbejder i klassen.

Model 2 vurderes at give den mest optimale behovsmålrettede ressourceudnyttelse, og er den model, der anbefales af skolelederne.

I
model 3 fordeles og anvendes midlerne tilpasset efter rammebeløbet på 2 mio. kr. efter de muliges kunst således at:

 • En tredjedel af dansktimerne i 1., 2. og 3. klasse dækkes med to-lærertimer.
 • En tredjedel af timerne i matematik i 1. klasse dækkes med to-lærertimer.
 • Halvdelen af timerne i matematik i 2. og 3. klasse dækkes med to lærertimer.


Denne model kræver en omfordeling af midlerne, hvis klassetallet ændres.

I
model 4 foreslås rammebeløbet på 2 mio. kr. anvendt alene til to-lærertimer i dansk og matematik i 1. klasse svarende til i alt 4.800 to-lærertimer – sammen med eleverne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at udmøntning af budgetaftalen om to-lærerordning sker efter model 2.

Beslutning

Udvalget besluttede model 2 med følgende bemærkninger:


 • Midlerne anvendes som udgangspunkt til to-lærertimer, men kan, hvor dette vurderes fagligt mest hensigtsmæssigt i forhold til aktuelle udfordringer, også anvendes til, at en pædagog er nr. to medarbejder i klassen.
 • Midlerne skal bruges i dansk og matematik i indskolingsklasserne.
 • I skolernes vurdering af, hvor behovet er størst, vil det være med udgangspunkt i behov i forhold til fagligt svage elever, men der kan også være andre behov, som indgår i vurderingen.
 • Administrationen udarbejder en opfølgning på udmøntningen af midlerne til Børne- og Undervisningsudvalget efter skoleåret 2022/2023.

Bilag

Resume

I forbindelse med budgetforliget for budget 2022 – 2025 blev det aftalt at: ”Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr., og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever: 0,1 mio. kr. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.”

Med sagen præsenteres et forslag til udmøntning af budgetaftalen. Forslaget uddybes i bilagte notat.

Sagsfremstilling

I bilagte notat præsenteres et forslag til udmøntning af budgetaftalen om etablering af initiativer der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever.

Forslaget angiver en mulig skitse til et pilotprojekt på Gildbroskolen og Vejlebroskolen. Efter projektperioden evalueres projektet med henblik på at udbrede de bedste resultater på alle kommunens folkeskoler.

Forslaget til et pilotprojekt, som skal udfoldes indholdsmæssigt og processuelt på de to deltagende skoler, indeholder ansættelse af en trivselsmedarbejder på skolerne i en pilotprojektperiode fra 1. maj 2022 – 31. oktober 2024, som varetager opgaven på Gildbroskolen og Vejlebroskolen i samarbejde og koordinering med skoleledere, lærerteams, elever, sundhedsplejerske og skolepsykolog på skolerne.

Det foreslås, at pilotprojektets målgruppe er elever og lærere på mellemtrinet (4. – 6. klasse) på de to skoler, og at målgruppen på længere sigt er de øvrige skolers mellemtrins elever og lærere.

Pilotprojektets mål er:

 • At øge den generelle trivsel og motivation til skolearbejdet blandt elever på mellemtrinet (4. – 6. klasse) på de to skoler, og på længere sigt på alle skolerne i Ishøj Kommune.
 • At forebygge stigende fravær, faldende motivation og trivsel i udskolingen på de to skoler, og på længere sigt på alle skolerne i Ishøj Kommune.
 • At afprøve, udvikle og videreformidle virksomme metoder til arbejdet med elevernes trivsel og motivation, som egner sig til implementering i den almindelige skoleaktivitet på alle kommunens folkeskoler.


Pilotprojektet og dets metoder monitoreres og evalueres i samarbejde med Center for Dagtilbud og Uddannelse med henblik på at undersøge hvilke metoder, der er mest virksomme til at imødekomme målet og dermed til implementering på de øvrige skoler.

Økonomi

Pilotprojektet på de to skoler og efterfølgende også implementeringen på de øvrige folkeskoler i kommunen dækkes inden for investeringspuljens beløb på 0.95 mio. kr.

Investeringspuljens midler på 0.95 mio. kr. anvendes til ansættelse af en trivselsmedarbejder på skolerne. Alle øvrige udgifter finansieres inden for den eksisterende ramme, herunder bl.a.:

 • Arbejdstid (skoleledere, mellemtrinslærer og skolepsykolog) i projektet.
 • Monitorering og evaluering af pilotprojektet.

Pilotprojektets konkrete output/nytteværdi forventes at være:

 • Mindre fravær og højere trivsel blandt eleverne i de klasser der deltager i pilotprojektet.
 • Udvikling og afprøvning af trivsels- og motivationsfremmende metoder som efterfølgende kan anvendes på alle folkeskoler i kommunen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget til udmøntning af budgetaftalen om etablering af initiativer, der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Strandgårdskolen har siden august 2008 fungeret som helhedsskole for elever i 0. – 6. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget igangsatte på mødet den 21. september 2020 en evaluering af helhedsskolen. I denne sag fremlægges evalueringen for Børne- og Undervisningsudvalget med indstilling om, at den sendes i høring i Strandgårdskolens skolebestyrelse og elevråd. Evalueringen behandles ligeledes i Strandgårdskolens lokale MED-udvalg.

Evalueringsrapporten er bilagt sagen. I rapportens kapitel 2 findes et resumé.

Sagsfremstilling

Helhedsskolen på Strandgårdskolen har i august 2022 eksisteret i 14 år.

Målet med helhedsskolen var, ifølge den oprindelige projektbeskrivelse, en fortsat styrkelse af elevernes faglige udbytte og alsidige personlige udvikling samt at udvikle forudsætninger, lyst og engagement til at få og indgå i et rigt fritidsliv. I projektbeskrivelsen hedder det videre, at der på Strandgårdskolen tænkes skole, læring, fritid og leg ind i en sammenhængende dag for eleverne – målet er en skoledag med helhed og sammenhæng, hvor der er både obligatoriske elementer, der sikrer kontinuitet og elementer, hvor den enkelte elev udfordres ud fra egne forudsætninger og potentialer. Helhedsskole på Strandgårdskolen var en ny og anderledes skole med undervisning på nye og alternative måder.

Den 16. november 2020 godkendte Børne- og Undervisningsudvalgets kommissoriet for evalueringen, som er udarbejdet i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanter på Strandgårdskolen. Af kommissoriet fremgår det bl.a., at formålet med evalueringen er at undersøge den fortsatte relevans af at drive Strandgårdskolen som helhedsskole. Af kommissoriet fremgår det endvidere, at evalueringen skal tage afsæt i de oprindelige mål og de oprindeligt formulerede aktiviteter i helhedsskolen. Den 19. april godkendte Børne- og Undervisningsudvalget endvidere, at der som en del af evalueringen gennemføres telefoninterviews med et udvalg af forældre, som har fravalgt Strandgårdskolen ved skoleindskrivningen.

Formålet med evalueringen er at undersøge den fortsatte relevans af at drive Strandgårdskolen som helhedsskole. Overordnet peger evalueringen på, at:

 • Elever, medarbejdere og forældre, der har børn på skolen, er glade for skolen. De synes generelt, at de ekstra timer og den anderledes organisering som helhedsskolen indeholder, bidrager til at skabe en varieret undervisning, og giver bedre mulighed for at understøtte elevernes faglige og sociale udvikling.
 • Interviews med forældre, der har fravalgt Strandgårdskolen, tyder på, at fravalget i højere grad skyldes forældrenes billede af elevsammensætningen, end helhedsskolens egenskaber.
 • Elevernes resultater har over de seneste 13 år været svingende. Der har været en positiv udvikling i resultaterne i de nationale test i matematik, og i karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag de seneste tre år. Det er svært at konkludere hvorvidt denne udvikling skyldes, at afgangseleverne fra skoleåret 2017/18 har gået i helhedsskole hele deres skolegang, eller om det skyldes andre omstændigheder, som f.eks. Corona.
 • Elevernes resultater fra 9. klasseprøverne er på niveau med skolens socioøkonomiske reference.
  Helhedsskolen har således ikke bidraget til, at eleverne præsterer bedre, end hvad man kunne forvente ud fra elevernes socioøkonomiske baggrund.
 • Det tyder på, at helhedsskolen især skaber mulighed for at tage sig af børn med særlige behov. Det er vigtigt, at skolen har fokus på ikke kun at være skole for elever med særlige behov, men også at være skole for ressourcestærke elever og deres forældre.

Evalueringsrapporten skal ses som et bidrag til den videre drøftelse af Strandgårdskolen som helhedsskole. Rapportens kapitel 5 indeholder anbefalinger til den videre proces.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter evalueringen af Strandgårdskolen og sender evalueringen i høring i Strandgårdskolens skolebestyrelse og elevråd i perioden fra den 19. januar - 25. februar 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Taget til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • På mødet gives en status på den aktuelle Corona-situation på skole- og dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda oprettes der et ekstra punkt.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.