Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 18. april 2016 kl. 18:30

Rådhuset - mødelokalet på etage 5

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. juni 2015 besluttede udvalget, at der gives mulighed for at holde møde med skolebestyrelserne i forbindelse med planlagte Børne- og Undervisningsudvalgsmøder i løbet af skoleåret 2015/2016.

Sagsfremstilling

Fra Vibeholmskolen deltager formand for skolebestyrelsen Lisbeth Kejlberg, medlem af skolebestyrelsen Mia Forsberg, skoleleder Kirsten Koudahl-Pedersen og leder af sfo'en Carsten Björnslätt.
Mødet starter med en præsentation, hvorefter Vibeholmskolen har meddelt, at de ønsker at orientere om/drøfte følgende temaer: 

 • Høj faglighed og socialt ansvar på Vibeholmskolen
  Mål: At eleverne bliver så dygtige de kan, at de udvikler deres sociale kompetencer, og at skolen er sit sociale ansvar bevidst.
 • Inddragelse af nærmiljøet
  Mål: Lokalsamfundet, og i særlig grad skolen elever og forældre, er med til at passe på skolen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. april 2016 fremlægges.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Drøftelse af oplæg til budget 2017.
 • Drøftelse af digital etik.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter oplæg til budget 2017 og digital etik.

Børne- og Undervisningsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Drøftelse af idéer til budget 2017 genoptages på mødet i maj 2016.

Administrationen udarbejder et oplæg til drøftelse af politik for digital etik herunder synliggørelse af, hvad der er kriminelt.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Referat af mødet i det fælles elevråd den 30. og 31. marts 2016 er vedhæftet dagsordenen.
 • Notat vedr. skolernes praksis omkring hytteture og lejrskoler er vedhæftet dagsordenen.
 • Gildbroskolen har ansat Thomas Villum Jacobsen som viceskoleleder pr. 1. maj 2016. Thomas kommer fra en stilling som afdelingsleder for udskolingen og specialrækken på Hedelyskolen i Greve. Der er også ansat ny afdelingsleder for specialafdelingen, hvor Lykke Sørensen er ansat pr. 20. april 2016. Lykke har været lærer på Gildbroskolen i de seneste 10 år.
 • Vibeholmskolen har ansat Susanne Mørck Andersen, som viceskoleleder pr. 1. maj. Susanne er pt. lærer på Vibeholmskolen.
 • På udvalgsmøderne i februar 2016 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget at igangsætte en ungeundersøgelse. Status på undersøgelsen er, at der er gennemført spørgeskemaundersøgelse på skolerne, i slutningen af april afholdes en fokusgruppe med Ishøj Ungeråd samt repræsentanter for det fælles elevråd, hvor de unge får mulighed for at uddybe deres holdninger og ønsker til et godt fritidsliv, og der arbejdes på at arrangere en studietur i foråret 2016 til nogle af de omkringliggende kommuner, der har interessante tilbud i forhold til Ungdomsskole og organisering af de kommunale fritidstilbud.
 • Status på klassedannelsesplan for skoleåret 2016/2017 er vedhæftet dagsordenen.
 • Oversigt der viser tilskudsansøgninger fra Ishøj Naturcenter til særlige arrangementer i 2016 er vedhæftet dagsordenen.
 • Kirkebækskolen har i skoleåret 2016/2017 en 9. klasse med 6 elever, som ønsker at komme på lejrskole til Berlin. Lejrskoler for elever på Kirkebækskolen er meget bekostelige. Der er søgt 57.000 kr. i Jascha Fonden til dækning af udgifter i forbindelse med lejrskolen. Fonden har beviliget 57.000 kr.
 • Svarprocenterne for Ishøj Kommunes skoler vedr. den årlige elevtrivselsmåling er vedhæftet dagsordenen. Alle Ishøjs skoler ligger med en svarprocent på over 90 %.
 • Katalog for kompetenceudvikling for skoler i Ishøj Kommune 2016/2017 uddeles på mødet.
   

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Forslaget til revideret styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes Skolevæsen blev behandlet på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 14. marts 2016. Udvalget besluttede at sende forslaget i høring i skolebestyrelserne frem til den 11. april 2016. Der er indkommet 6 høringssvar.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skoler giver et billede af fordelingen af beslutningskompetence og ansvar mellem Byråd, skolebestyrelse og skolens leder. Styrelsesvedtægten indeholder desuden en række bilag, som giver et overblik over de beslutninger, som er truffet i forhold til skolerne som helhed og i forhold til skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægten skal med mellemrum tages op til revision, så den afspejler den gældende lovgivning og øvrige beslutninger omkring skolerne.

Det vedhæftede forslag til revideret styrelsesvedtægt indeholder blandt andet forslag til nedenstående ændringer:

 • I kapitel 2 er der indføjet et nyt stk. 10, hvoraf det fremgår, at Byrådet opfordrer skolernes elevråd til at danne fælleselevråd.
 • I bilag 1 er afsnit 1.2 opdateret med nye regler vedrørende Forenklede Fælles Mål, jf. folkeskoleloven §§ 10 og 11
 • I bilag 3 foreslås en ny beskrivelse af tilsyn med skolernes pædagogiske virksomhed, udvikling og resultater.
 • I bilag 4 foreslås en ny formulering vedr. suppleringsvalg således, at skolens leder fastsætter tidspunktet for eventuelt suppleringsvalg og orienterer Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet via Center for Dagtilbud og Skoler.
 • Bilag 8 vedrørende specialundervisning er tilrettet som følge af organisationssammenlægningen til Center for Børn og Forebyggelse.

Derudover er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

I bilaget er tilføjelser og ændringer markeret med rød skrift.

På baggrund er høringssvaret fra Ishøj Skole er afsnittet om tilsyn tilrettet, så det fremgår, at der gennemføres et tilsynsbesøg på skolerne hvert år med hovedvægt på opfølgning på kvalitetsrapporten. På baggrund af høringssvaret fra Vejlebroskolen er § 16, stk. 10 tilrettet, så det fremgår, at skolebestyrelsen kan deltage ved ansættelse af lærere og pædagoger. § 17, stk. 2 er tilrettet, så det fremgår, at skolelederen ansætter personale til skolen og sfo’en.

Forslaget til revideret styrelsesvedtægt har været til information og drøftelse i FællesMED for Dagtilbud og Skoler den 1. marts 2016. FællesMED foreslår, at der til kapitel 2, stk. 10 om Byrådet tilføjes, at ”Center for Dagtilbud og Skoler støtter op om fælleselevrådet”.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at den reviderede styrelsesvedtægt godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I Inspirationskataloget for 2016 blev det foreslået, at ressourcetildelingen for gruppeordningen på Strandgårdskolen følger taksten i Netværk 6. Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af Center for Dagtilbud & Skoler, Center for Børn & Forebyggelse, Strandgårdskolens leder og bestyrelsesformand samt direktøren for Velfærd og Undervisning udarbejdet et nyt forslag til ressourcetildelingen, der tilgodeser en række principper for organisering og rammer for gruppeordningen.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har udarbejdet nedenstående principper, som skal tilgodese ressourcetildelingen:

•      Ressourcetildelingen og taksten følges ad.

•      Taksten skal være sammenlignelig med andre lignende tilbud.

•      Ressourcetildelingen skal sikre, at der er min. to voksne i alle klasser/grupper.

•      Lærerne underviser samme timetal som lærerne i almenskolen.

•      Ressourcetildeling til sfo følger samme princip (pengene følger barnet), som i kommunens øvrige sfo’er.


Konsekvensen af den foreslåede model vil være en taktstigning og dermed et brud på aftalen i Netværk 6.

Modellen bygger på elev- og klassetal fra skoleåret 2015/16.

En enig arbejdsgruppe indstiller, at ovenstående principper for ressourcetildeling godkendes.

I vedhæftede bilag præsenteres den samlede model for ressourcetildeling for skole og sfo.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • at der tildeles ressourcer til gruppeordninger efter ovenstående principper
 • at taksten og ressourcetildelingen i Netværk 6 fraviges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 17. august 2015 besluttede udvalget at tilbyde forældrene i 4. klasse at tilkøbe morgenåbning i sfo'erne på skoledage, som en forsøgsordning, med en takst på 335 kr. pr. måned. Udvalget besluttede endvidere, at ordningen evalueres, og at evalueringen forelægges Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i april 2016.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at give elever fra 4. klasse, som er indmeldt i sfo2, mulighed for at benytte morgenåbningen i skolernes ferier.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt, hvor mange børn i 4. klasse, der benytter tilbuddet om morgenåbning, og det drejer sig pt. om to børn i Vejlebroskolens sfo og et barn i Ishøj Skoles sfo.

Administrationen foreslår, at tilbuddet om at tilkøbe morgenåbning til elever i 4. klasse fortsætter, da det primært er i månederne efter sommerferien, at børn og forældre i de nyoprykkede 4. klasser har behov for tilbuddet.

Beregning for tilkøb af morgenåbning for elever i 4. klasse på skoledage er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget beslutter, at tilbuddet om at tilkøbe morgenåbning på skoledage for elever i 4. klasse bliver et permanent tilbud.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Region hovedstaden har anmodet om høringssvar vedr. sundhedsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom. Aftalen dækker perioden 2015 – 2018 og indgås mellem kommunerne i Region Hovedstaden, de praktiserende læger i Region Hovedstaden og børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden.  

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har d. 22. marts 2016 udsendt udkast til samarbejdsaftaler mellem kommunerne i Region Hovedstaden, de praktiserende læger og Region Hovedstaden om det gensidige samarbejde i forhold til psykisk sygdom hos hhv. børn/unge og voksne. Der er udsendt særskilte udkast til samarbejdsaftaler på hhv. børne- og ungeområdet og på voksen-området. Dette høringssvar beskæftiger sig udelukkende med aftalen på børne- og ungeområdet.

Deadline for indgivelse af høringssvar er d. 29. april 2016.

Det vedhæftede høringssvar tager afsæt i en række problemstillinger i samarbejdet mellem kommunen, praktiserende læger og børne- og ungdomspsykiatrien, som har været en udfordring gennem en længere periode. Disse udfordringer med samarbejdet oplever borgerne ofte direkte, da de skuffende må konstatere, at kommunen ofte ikke kan levere støtte på den måde og i det omfang, som børne- og ungdomspsykiatrien foreskriver i forbindelse med udskrivning.

Derfor har høringssvaret især fokus på, hvordan samarbejdsaftalen kan blive mere præcis i forhold til de gensidige forventninger mellem kommune og børne- og ungdomspsykiatrien. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter at tage høringssvaret til efterretning, og at svaret fremsendes til Region Hovedstaden som Ishøjs besvarelse på udkast til aftalen. 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Den præcise udformning af aftalen har ikke direkte betydning for økonomien. Børne- og ungdomspsykiatriens anbefalinger har dog stor betydning for den konkrete sagsbehandling i kommunen efterfølgende og bevilling af støtteforanstaltninger. Derfor er det vigtigt, at der i de konkrete sager er en dialog om de kommunale muligheder og hvilke forventninger, som forældrene kan have til støtte af deres børn i kommunalt regi.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Park-, Vej- og Miljøcenter har i samarbejde med Plan udarbejdet et forslag til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune. Politikken er omtalt i Ishøj Kommuneplan 2009, Plan- og Klimastrategi 2012 og Ishøj Kommuneplan 2014.

Politikken tager udgangspunkt i Ishøj Kommunes mangfoldige natur og de muligheder, som naturen giver for friluftsliv og klimatiltag. I politikken arbejdes med fire temaer: Natur, Sundhed, Oplevelser og Klima. For hvert tema opstilles en række visioner og målsætninger, der alle arbejder hen imod at få endnu flere til at benytte de mange rekreative tilbud i vores omgivelser samt at sikre den fortsatte udvikling af kommunens grønne områder i byen og på landet.

I processen med udarbejdelsen af politikken er der lagt vægt på en bred inddragelse af interessenter. I foråret 2014 blev der således holdt en workshop for ca. 20 medarbejdere i kommunen samt en workshop for Grønt Forum. Til workshoppen for medarbejdere deltog repræsentanter fra Park og Vejcenter, Plan-, Bygge- og Miljøcenter, Ishøj Forsyning, Strandparken, Kultur og Fritid, Sundheds- og Ældrecenter, Ishøj Naturcenter, Turistbureauet samt Kommunikation. I den aktuelle politiske behandling af politikken fremlægges den for alle fagudvalg inden behandling i Byrådet.

Den offentlige høringsproces foreslås, udover høring på hjemmesiden, at omfatte gå- og cykelture samt bustur for herved at involvere og møde borgerne ude i naturen. Vi ønsker med den aktive høringsform at synliggøre flere af de grønne og blå værdier i Ishøj Kommune. Forslag til offentlig høringsproces er vedhæftet dagsordenen. Den offentlige høring forventes at forløbe fra uge 18 til uge 26.

Politikken fremlægges i en fuld version og i en PIXI version til brug for høringen. Der er i materialet lagt vægt på en illustrativ og formidlingsvenlig opsætning. Enkelte billeder i materialet vil inden høringen blive udskiftet til billeder med mennesker på, heriblandt forsiden.

Politikken vil efter offentlig høring og endelig politisk vedtagelse blive fulgt af et handlingskatalog med konkrete handlinger til forbedringer indenfor natur- og friluftsområdet. Handlingskataloget vil ligeledes blive politisk forelagt.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslag til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune sendes i offentlig høring i 8 uger. Offentliggørelsen finder sted umiddelbart efter behandling i Ishøj Byråd.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at sende forslag til Natur- og Friluftspolitik i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser.

Økonomi

Politikken har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Økonomiske forhold skal afklares før realisering af konkrete handlinger i det efterfølgende handlingskatalog.

 

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 7. juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Rapporten indeholder ikke tal for varme, vand, udvendig vedligeholdelse og containertømning ligesom skatter og afgifter ikke er medtaget i rapporten.

Regnskabsrapport for 1. kvartal 2016 for området under Børne- og Undervisningsudvalget fremlægges. 

Notat vedr. forventninger i forhold til budget 2016 for det børnesociale og det specialpædagogiske område er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag