Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 18. april 2017 kl. 18:30

Rådhuset - mødelokale 2E

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. april 2017 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Status på klassedannelsesplanen til skoleåret 2017/2018 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Den årlige obligatoriske trivselsmåling i folkeskolen blev gennemført fra den 16. januar til den 31. marts 2017. I Ishøj Kommune ligger svarprocenten på samtlige skoler mellem 90 og 100 %. Svarprocenterne er vedhæftet dagsorden sammen med orientering fra Undervisningsministeriet om trivselsmålingen.
  Undervisningsministeriet offentliggør resultaterne af trivselsmålingen i oktober/november 2017.
 • Undervisningsministeriet har den 5. april udsendt brev til kommunerne med udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a. Brevet fra Undervisningsministeriet med tilhørende bilag er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at skolerne og skolebestyrelserne opfordres til at søge deltagelse i rammeforsøget om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.

Bilag

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at der er behov for klarere retningslinjer for ind- og udmeldelse af sfo. I styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen er alene beskrevet, hvordan man bliver tilmeldt sfo1 i forbindelse med indskrivningen i børnehaveklasse, og at der sker automatisk udmeldelse af sfo2, når barnet stopper i 6. klasse.

Administrationen foreslår, at der fastlægges klarere retningslinjer for udmeldelse, således at følgende afsnit bliver tilføjet i styrelsesvedtægtens afsnit 5.6 om indskrivning i sfo:

"Udmeldelse af sfo skal ske digitalt med mindst 1 måneds varsel, til den 1. eller 15. i en måned. Ved skoleskift til en anden folkeskole i Ishøj Kommune ses der bort for udmeldelsesvarslet. Barnet skal dog tilmeldes den nye skoles sfo digitalt".

For at undgå, at der kan spekuleres i kortvarige udmeldelse, fx. i sommerferien, foreslår administrationen, at der ved en udmeldelse først kan ske tilmelding til samme sfo efter 3 måneder. Alternativt foreslår administrationen, at der indføres 11 måneders takst, hvor juli måned er betalingsfri. Som det fremgår af skemaet nedenfor er udgangtspunktet for forslaget, at 11-månederstaksten vil være højere pr. måned. Den samlede årlige forældrebetalingstakst vil dog være den samme som ved 12 måneders betaling.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter og beslutter, hvilken af de foreslåede retningslinjer, der sendes i høring i skolebestyrelserne fra den 19. april til den 30. maj.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at følge modellen, hvor sfo-taksten bliver fordelt over 11 måneder, og juli måned er betalingsfri. Udvalget besluttede endvidere, at det tilføjes, at tilmelding til sfo som minimum koster en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned. Forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne fra den 20. april til den 30. maj 2017.

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede Byrådet, ’At der afsættes en pulje på 100.000 kr. til implementering af ”Klar til Uddannelse” på kommunens skoler med særligt fokus på målgrupper af læsesvage (drenge) elever i udskolingen. Ordningen vurderes, og resultaterne af den øgede indsats analyseres i foråret 2018’.

Hermed fremsættes administrationens forslag til udmøntning.

Sagsfremstilling

Klar til Uddannelse (KTU) blev sat i gang i 2012 som et kommunalt finansieret og styret projekt.  Fra og med skoleåret 2015/2016 er aktiviteten overgået til den enkelte skole, som nu varetager og finansierer KTU. Erfaringerne fra det kommunale KTU-forløb viser, at en stor del af eleverne rykker en til to karakterer. Evalueringen af det kommunale KTU-projekt er vedhæftet dagsordenen.

KTU er en særlig målrettet indsats for 9. klasses elever, som ikke umiddelbart er vurderet uddannelsesparate. Formålet med indsatsen er, som navnet angiver, at eleverne hjælpes til at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse. Målet er,

 • at eleverne bliver uddannelsesparate inden start på ungdomsuddannelsen
 • at eleverne justerer deres uddannelsesplan, så de derved kvalificerer sig til at blive uddannelsesparate
 • at eleverne får øget deres motivation for at lære og for at tage en ungdomsuddannelse. 

De lærere, der underviser på de enkelte skolers KTU-forløb udarbejder sammen med CDS' fagkonsulenter en plan for, hvordan de 100.000 kr. får størst mulig virkning. Med udgangspunkt heri vurderer og beslutter den enkelte skole tiltag ud fra den elevgruppe, de hver især har. Hver skole udarbejder en nærmere beskrivelse, som også indtænker aspektet omkring dansk som andet sprog.

Det foreslås, at ordningen vurderes, og resultaterne af den øgede indsats analyseres i forbindelse med den årlige kvalitetsrapport, hvor der indsamles data for elevernes karakterniveau efter forløbet i dansk og matematik samt data for, hvordan det går de unge, som afslutter 9. klasse efter et KTU-forløb.

Resultatet af de foregående års KTU-forløb fremgår af kapitel 9.5. i kvalitetsrapporten for 2017. Kapitlet er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Med henblik på, at styrke KTU-indsatsen målrettet de læsesvage drenge foreslås det, at den ekstra tildeling på 100.000 kr. hvert år fordeles på kommunens fem folkeskoler efter det procentvise antal ”ikke uddannelsesparate” elever i skolernes normalklasser. Midlerne skal anvendes til målrettet at afprøve tiltag for at nå de læsesvage drenge. I 2017 vil tildelingen se således ud:

 • Ishøj skole: 6.700 kr.
 • Vibeholmskolen: 19.300 kr.
 • Gildbroskolen: 31.500 kr.
 • Vejlebroskolen: 16.600 kr.
 • Strandgårdskolen: 25.900 kr.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at administrationens forslag til udmøntning af Byrådets forslag om Klar Til Uddannelse vedtages, samt at ordningen vurderes, og resultaterne af den øgede indsats analyseres i forbindelse med den årlige kvalitetsrapport.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagen sendes til efterretning i Byrådet.

Bilag

Resume

Der blev i 2014 afsat midler på Finansloven (41 millioner kr.) til lungesatsning med henblik på at styrke den tidlige opsporing i kommunerne målrettet risikogrupper. Dette er en del af en national lungesatsning i kommunerne. Et væsentligt fokusområde er opsporing af astma hos børn og unge.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse har ansvaret for sundhedstjenesten hos børn og unge og dermed ansvaret for at implementere den tidlige opsporing. Centerets sundhedspleje samt børne- og ungelæge vil derfor iværksætte initiativer til at styrke den tidlige opsporing af astma hos børn og unge. Der er behov for en opkvalificering af personalet på området, hvilket vil ske i et samarbejde med andre kommuner.

Økonomi

Center for Børn og Forebyggelse får tilført ca.19.800 kr. i 2017, ca. 31.500 kr. i 2018 og ca. 59.400 kr. i 2019 gennem regulering i det statslige bloktilskud til Ishøj Kommune (DUT-midler).

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Visitationen til særlig støtte af førskolebørn for kommende visitationsperiode (01.04.2017 – 31.03.2018) er nu gennemført. Støtten kan bestå i støttepædagoger, pladser i specialgrupper og pladser i specialgrupper/specialbørnehaver i andre kommuner. Overordnet vurderes det, at man i visitationen har kunnet tilgodese de behov, der har været indstillet til. 

Sagsfremstilling

Der er ansat 7 støtte-/ressourcepædagoger, som alle har ét støttebarn hver. Alle 7 pladser er besat i kommende visitationsperiode. Der er samtidig givet 7 afslag på støttepædagoger. Det vurderes, at disse børns vanskeligheder kan håndteres inden for rammerne af dagtilbuddenes egne muligheder – herunder evt. med brug støtte-/ressourcepædagoger i dagtilbuddene.

Der er blevet, eller bliver, 5 ledige pladser i specialgrupperne i Piletræet i Ishøj og Birkely i Vallensbæk. Der er visiteret børn til alle ledige pladser samt ét barn i overbelægning i Birkely. Der er ikke givet afslag på optag i specialgrupper.

Optag i særlige specialgrupper i andre kommuner og specialbørnehaver sker normalt løbende for børn med svære handicap, når pasningsbehovet opstår. Der er dog visiteret ét barn (fra Vallensbæk) i forbindelse med visitationen til specialbørnehavetilbuddet på Kirkebækskolen (Børnehuset Kirkebæk).

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I henhold til "drejebogen" for budgetlægningen 2018, som blev fremlagt på byrådsmødet den 4. april 2017, gives en orientering om Børne- og Undervisningsudvalgets budget for 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 4. april 2017 (sag nr. 71) de overordnede rammer og tidsplan for budgetprocessen 2018 samt den "drejebog" for processen, som administrationen har udarbejdet.

"Drejebogen" beskriver bl.a., at administrationen på fagudvalgenes møder i april gennemgår udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv.

Herunder giver administrationen en orientering om de udfordringer og muligheder, der tegner sig inden for udvalgets budget på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen.

Udvalget kan herefter drøfte eventuelle tiltag, f.eks. omprioriteringer og eventuelle spareforslag til den videre budgetproces.

På udvaglets møde i maj måned kan behandlingen af disse eventuelle forslag fortsætte.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager administrationens orientering til efterretning og drøfter eventuelle tiltag til den videre budgetproces.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Regnskabsrapport for 1. kvartal 2017 på området under Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Forbrugsprocenter for foranstaltningsområdet i Center for Børn og Forebyggelse kan ikke anvendes som styringsredskab på nuværende tidspunkt af budgetåret, da mange leverandører sender opkrævninger ud med en væsentlig forsinkelse. Det gælder især for specialundervisningsområdet (skole, sfo og kørsel), men gælder også for stort set alle andre områder. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget blev det besluttet, at der skal fremlægges en sag med de 10 sociale mobililtetsmål, herunder angivelse af konkrete samt eksisterende mål inden for de 10 målområder. Opgørelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2016 udsendte regeringen 10 mål for social mobilitet. De 10 mål skal understøtte, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. De 10 mål skal sætte retningen for socialpolitikken fremover. 
Der har tidligere været beskrevet eksisterende indsatser og initiativer, der knytter an til hvert mål. I januar 2017 blev der lavet en opfølgning på eksisterende indsatser og initiativer. Opfølgningen blev forelagt på fællesmødet mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. På den baggrund ønskede udvalgene, at der inden for hvert af de 10 områder blev udarbejdet konkrete mål. I vedhæftede dokument beskrives derfor konkrete mål samt status på eksisterende mål inden for hvert af de 10 områder.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager status på regeringens 10 sociale mål til efterretning og sender sagen til orientering i Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagen sendes til efterretning i Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets området.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var ingen sager til orientering.

Resume

Den nye ordblindetest er et relevant og nyttigt værktøj, der har skabt bedre muligheder for, at identificere børn og unge med ordblindhed. Testens resultater skaber forståeligt nok forventninger i forhold til de indsatser, der iværksættes for at hjælpe de ordblinde børn og unge. Det betyder, at vi oplever et stadig stigende behov for en styrket indsatsen overfor ordblinde elever på skolerne i Ishøj, og derfor forslås det, at der ansættes en ordblinderessourcelærer pr. 1. august 2017.

Sagsfremstilling

Det øgede fokus på ordblindhed samt de nye muligheder for screening af ordblindhed har medført et øget behov for at iværksætte kvalificerede indsatser i forhold til elever, som er konstateret ordblinde. Problemstillingen samt forslag til indsats er beskrevet i projektet ”Ordblindhed er et handikap for livet”, som er søgt finansieret gennem kommunens investeringspulje. Denne pulje kan dog ikke i første omgang rumme udgifterne til det beskrevne projekt.

Der er i mellemtiden kommet en øget forventning fra forældre til, at vi øger indsatsen i forhold de ordblinde børn og unge, og nogle forældre har ytret ønske om henvisning til ordblindetilbud – især Ordblindeinstituttet. Det er således nødvendigt at styrke indsatsen i forhold til målgruppen hurtigst muligt for at undgå unødvendig henvisning til specialundervisning. Med frit skolevalg kan forældre indskrive deres børn på Ordblindeinstituttet, hvis kommunen ikke tilbyder et relevant undervisningstilbud. Udgiften til en plads på Ordblindeinstituttet er pt. 298.935 kr. pr. år.

Administrationen vurderer, at Ishøj Kommune selv bør etablere ordblindetilbud og forslår, at ordningen som en start iværksættes indenfor rammerne i budgettet for specialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse, mens det afklares, om ordningen kan dækkes af investeringspuljen eller tilgodeses i budget 2018.  

Økonomi

Ordningen forventes at koste kr. 560.000 pr. år. Det betyder, at der er brug for kr. 233.333 i 2017 og kr. 326.666 i 2018 (i 2017-kroner). Udgifter, som ikke kan finansieres på anden vis, afholdes indenfor budgettet til specialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter iværksættelse den målrettede indsats til ordblinde elever, deres lærere og deres forældre, som er beskrevet i projektbeskrivelsen ”Ordblindhed er et handicap for livet” og som bygger på, at der ansættes en ordblinderessourcelærer pr. 1. august 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet har besluttet at sætte fokus på sundhed med det formål at forbedre sundhedstilstanden og reducere udgifterne på sundhedsområdet. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til en sundhedsstrategi for Ishøj Kommune, som hermed fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med sundhedsstrategien er at sætte den overordnede retning for kommunens arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Sundhedsstrategien tager udgangspunkt i de rammer, som kommunen arbejder inden for på sundhedsområdet og de sundhedsmæssige udfordringer som Ishøj Kommune oplever.

Sundhedsstrategien har 3 temaer:

Borgernes mulighed for et sundt hverdagsliv

 • Indsatsen handler om den brede sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der giver borgerne mulighed for at træffe sunde valg, særligt i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed. Målgruppen er borgere, der er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme og mistrivsel.

Borgernes mestring af eget liv

 • Indsatsen handler om at styrke den enkelte borgers mulighed for at tage vare på egen sundhed og mestre sit liv på trods af sygdom eller en svær livssituation og dermed opnå øget livskvalitet. Målgruppen er borgere med kroniske sygdomme, psykiske lidelser og sygemeldte borgere på kanten af uddannelses- eller jobmarkedet. Målgruppen er også børn og unge med psykiske eller trivselsmæssige problemstillinger.

Det borgernære kommunale sundhedsvæsen

 • Indsatsen handler om, tidlig opsporing af borgere med kroniske sygdomme, psykiske lidelser samt udsathed og at borgerne tilbydes den rette behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering, således at følgesygdomme og forværring i tilstanden forebygges. Indsatsen handler også om at fastholde borgernes funktionsniveau, således at de kan klare sig bedst muligt. Målgruppen er syge, sårbare eller udsatte borgere, der har brug for indsatser i det nære kommunale sundhedsvæsen.

Generelt vil vi arbejde for at løfte sundheden for de borgere, som har størst behov, blandt andet med det formål at skabe mere lighed i sundhed samt færre kronikere og livsstilssyge borgere.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslag til Ishøj Kommunes sundhedsstrategi godkendes og sendes til byrådet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag