Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 18. maj 2020 kl. 18:30

Mødelokale Tårnbjerget - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det forældrebestyrelsen i Børnehuset Ørnebo, der kommer til en drøftelse med udvalget.

Fra Ørnebo deltager bestyrelsesformand Katrine Nielsen og leder Irene Davidsen.

Ørnebo ønsker at drøfte følgende temaer med udvalget:

 • Forældresamarbejde om børns læring, særligt med udgangspunkt i, hvordan man kan bruge Børneintra som et rum for formidling af pædagogik og generelle lærings- og udviklings mål for børnene.
 • Bestyrelsens arbejde, initiativer og indsatser  omkring ”forældresamarbejde om børns læring”-  i den styrkede læreplan.
 • Brugen af Hjernen og Hjertet, som udgangspunkt for de enkelte børns lærings- og udviklings mål, i samarbejde med forældrene.
 • Eksempler på materialer, som pædagogerne har udarbejdet og lagt op til forældre i forbindelse med Corona nedlukningen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Der var afbud fra Børnehuset Ørnebo. Besøget flyttes til et senere møde.

Sagsfremstilling

 • Et opdateret årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2020 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Præsentation af nøgletal vedr. Center for Børn og Forebyggelses indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier fra Ishøj og Vallensbæk kommuner i 2019 og foregående år.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 12. februar 2019, at udvalget ønsker en studietur til London i første kvartal 2020. Turen var planlagt til den 28. - 30. april, men blev udsat som følge af Covid-19.

Sagsfremstilling

Studieturens fokus var The London Challenge, der blev igangsat på foranledning af et politisk fokus på uddannelsessystemet og et ønske om at løfte kvaliteten i skolerne i London, da flere skoler underpræsterede i forhold til det forventede faglige niveau.

Det er endnu uvist, hvornår det igen er muligt at besøge London, og turen kan derfor ikke planlægges på nuværende tidspunkt. Det betyder, at studieturen først kan gennemføres i slutningen af Byrådets nuværende 4-årige valgperiode, og det bliver derfor vanskeligt at nå at implementere de gode idéer Børne- og Undervisningsudvalget indsamler på turen.

På den baggrund foreslår administrationen, at studieturen til London aflyses.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at studieturen til London aflyses.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Pr. 13. marts 2020 er der udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som udvider det obligatoriske indhold i kvalitetsrapporten. Bekendtgørelsen er bilagt sagen.

De nye oplysningerne skal indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2019/20 samt de kommende kvalitetsrapporter. Hvis kvalitetsrapporten for 2019/20 allerede er færdigbehandlet, skal der udarbejdes og godkendes et tillæg til kvalitetsrapporten. Dette er tilfældet i Ishøj Kommune, hvor Byrådet godkendte kvalitetsrapporten den 3. marts 2020. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporter i folkeskolen, og tillæg hertil, der udarbejdes i skoleåret 2019/20 er 1. oktober 2020.

Administrationen foreslår en tidsplan for arbejdet med tillægget for kvalitetsrapporten.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten skal ifølge den nye bekendtgørelse indeholde følgende nye oplysninger:

 • Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver (jf. § 2, 1).
 • En redegørelse for planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, jf. folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d, samt den forventede anvendelse af de midler, der frigives ved afkortningen af undervisningstiden. Skolerne kan søge Børne- og Undervisningsudvalget om anvendelse af §§ 16 b og d for et år ad gangen.
 • En redegørelse for, hvorledes de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning er anvendt på den enkelte skole.

Administrationen foreslår nedenstående tidsplan for udarbejdelse, høring og behandling af tillægget til kvalitetsrapporten:

 • 25. maj til 26. juni: Tillægget til skolernes kvalitetsrapport 2020 er i administrativ høring i skolebestyrelserne.
 • 17. august: Tillægget fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget.
 • 1. september: Tillægget behandles i Byrådet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender den fremlagte tidsplan.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. BEK nr. 14 af 13.03.2020.

Bilag

Resume

Ishøj Skole, Gildbroskolen og Vibeholmskolen har fremsendt ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning i 7. til 9. klasse i skoleåret 2020/2021. Ansøgningerne er bilagt dagsordenen.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget kan efter ansøgning fra skolelederen, og med udtalelse fra skolebestyrelsen, godkende, at afkorte skoleugen med op til to timer ved at skære i den understøttende undervisning. De frigjorte ressourcer skal anvendes i undervisningen. Godkendelsen gælder for et år, og der skal føres tilsyn med konverteringen af den understøttende undervisning. Center for Dagtilbud og Uddannelse gennemfører tilsynet.

Af Ishøj Skoles ansøgning fremgår det bl.a., at skolen med succes har afprøvet muligheden for at konvertere den understøttende undervisning til at kvalificere undervisningen i dansk og matematik i indeværende skoleår i overbygningen. Organiseringen har åbnet mulighed for at kvalificere undervisningen for både talenterne og de fagligt udfordrede i de enkelte klasser. Desuden har denne mulighed givet en mere målrettet undervisning til det enkelte barn, da undervisningen kan tilrettelægges for mindre hold med elever på samme faglige niveau. Skolen har fremsendt en evaluering, som er bilagt dagsordenen. Det fremgår af ansøgningen, at skolebestyrelsen håber, at Børne- og Undervisningsudvalget vil se positivt på ansøgningen.

Af Gildbroskolens ansøgning fremgår det bl.a., at formålet med konvertering af timerne er at sætte fokus på læringsfællesskabet og meningsdannelsen med læringsprojektet for den enkelte elev som en integreret del af undervisningen i læsning, matematik og dansk som andetsprog. Ansøgningens afsender er formanden for skolebestyrelsen.

Vibeholmskolen skriver i deres ansøgning, at de ønsker at igangsætte faglige turboforløb inden for fagområderne naturfag, dansk, matematik og engelsk. Dette skal ske ved at tilføre ekstra faglige ressourcer til klasserne, så der kan sættes skub i elevernes læring, og så deres individuelle læringsmål kan foldes ud. I ansøgningen fremgår det, at skolebestyrelsen bakker op om ansøgningen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender ansøgningerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 16 d, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at undervisningstiden afkortes med henblik på at tilrettelægge andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Byrådet besluttede den 4. juni 2019 at godkendelse om afkortning af skoleugen delegeres til Børne- og Undervisningsudvalget. Det blev ligeledes besluttet, at tilsynet med en konvertering af den understøttende undervisning delegeres til administrationen.

Bilag

Resume

En gang om året fremlægger administrationen en dagtilbudsprognose for Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose for 2020 - 2027. Prognosen fortæller om det fremtidige pladsbehov i 0 - 6års dagtilbuddene, som det ser ud med befolkningsprognosens forudsætninger.

Dagtilbudsprognosen konkluderer bl.a., at behovet for vuggestuepladser og børnehavepladser er stigende, og at der fra 2023 vil være behov for at udvide kapaciteten.

 

Sagsfremstilling

Formålet med dagtilbudsprognosen er at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud.

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose for 2020 - 2027. Befolkningsprognosen nedjusterer generelt det forventede antal 0 – 6årige børn i forhold til sidste års befolkningsprognose.

Ud over befolkningsprognosen bygger dagtilbudsprognosen på historiske tal for anvendelsesmønstre herunder andelen af kommunens børn, der har været indskrevet i kommunens dagtilbud, aldersfordelingen af børnene i dagtilbuddene og antallet af børn, der passes i andre kommuner og i private pasningsordninger.

Dagtilbudsprognosen viser, at der frem til 2023 samlet set forventes at være et overskud af pladser, mens der fra 2023 forventes at mangle på 25 pladser i forhold til institutionernes nuværende maksimale kapacitet. Denne pladsmangel vil stige år for år frem til 2027, hvor der forventes at mangle 124 pladser.

Dagtilbudsprognose 2020 - 2027 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter dagtilbudsprognosen for 2020 - 2027.

Beslutning

Udvalget drøftede rapporten og tog den til efterretning.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. maj 2020.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud fremover behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.

Formålet med bilagte statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Institutionernes belægning for hele året opgøres ved årets afslutning. Normalt betyder en mer- og mindrebelægning i forhold til normeringen, at institutionernes budgetter reguleres henholdsvis op eller ned, jf. pengene følger barnet-princippet. Administrationen gør opmærksom på, at dagtilbuddene under coronåbningen har brug for ekstra personale for at kunne holde åbent under de særlige restriktioner, som Sundhedsstyrelsen har meldt ud. Det betyder, at der ikke kan skæres ned på personalet, selvom belægningen har været mindre end normeringen. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 21. august 2017 blev det besluttet, at valgfag til kommende skoleår skal godkendes i udvalget på mødet i maj. Med sagen ønskes godkendelse af et talent-valgfag for 7. – 9. klasser på tværs af skolerne samt et valgfag for 9. klasse på Vibeholmskolen om brætspil.

Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket praksisfagligheden i folkeskolen. Formålet er at styrke elevernes evner inden for de håndværksmæssige og praktiske fag. Den 18. marts 2019 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget udmøntning af aftalen vedrørende valgfag.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning om udmøntning af aftalen om valgfag fremlægges et talent-valgfag, som tilbydes elever fra alle kommunens folkeskoler, som andet valgfag. Valgfaget er udviklet i samarbejde mellem folkeskolerne, Ungdomsskolen og Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Baggrunden for valgfaget er, at skolerne oplever udfordringer med at finde elever nok til at etablere talenthold på de enkelte skoler, derfor foreslås det, at etablere et talenthold målrettet talenter på tværs af skolerne. Dette vil være i tråd med talentstrategien, godkendt af Byrådet den 5. december 2017, hvor det fremgår, at målet er at styrke talentarbejdet på tværs af skolerne.

Da andet valgfag skal ligge ud over det samlede maksimale timetal i udskolingen på 1.400 timer om året (35 timer om ugen), placeres valgfaget på onsdage i tidsrummet fra kl. 15.30 – 17.00. En uddybende valgsfagsbeskrivelse er bilagt sagen.

Vibeholmskolen søger om godkendelse af valgfaget brætspil for skolens 9. klasser. Valgfagsbeskrivelse er bilagt sagen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender de fremlagte valgfagsbeskrivelser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Center for Dagtilbud og Undervisning har modtaget en henvendelse fra en forælder, der spørger om betalingen for modersmålsundervisningen vil blive refunderet for den periode, hvor der ikke har været afholdt undervisning grundet Corona.

Modersmålsundervisningen forløber i perioden fra 2. september 2019 – 12. juni 2020.

Sagsfremstilling

Grundet Corona har der ikke været afholdt modersmålsundervisning siden den 16. marts, og det er ikke sandsynligt, at undervisningen vil blive genoptaget inden 12. juni, hvor undervisningen stopper.

Prisen for modersmålsundervisning i skoleåret 2019/2020 er 263,00 kr. om måneden.

Der betales fuld pris for første barn, hvorefter der gives søskenderabat for det/de efterfølgende børn på 54 kr.

Der er i alt tilmeldt 16 elever til modersmålsundervisningen. Ingen af dem har søskende rabat.

En refundering af betalingen for modersmålsundervisningen i perioden fra 16. marts til 12. juni vil betyde, at forældrene skal refunderes for 3½ måneds betaling, svarende til en samlet merudgift på 14.728 kr. Merudgiften vil kunne holdes inden for budgettet i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forældrebetalingen for modersmålsundervisning refunderes i perioden fra 16. marts til 12. juni.

Beslutning

Udvalget besluttede at genoptage modersmålsundervisningen frem til den 12. juni og afvente beslutningen om tilbagebetaling for ikke afholdt aktivitet til udvalgets møde den 15. juni 2020.

Resume

Genåbningen af dagtilbud kræver, med de mange skærpede retningslinjer, ekstra mange personaleressourcer for at få hverdagen til at hænge sammen i den fulde åbningstid.

Dagtilbudslederne har henvendt sig til Center for Dagtilbud og Uddannelse med en bekymring om, at færre forældre vil holde ferie med deres børn i sommerferien, fordi de ikke kan komme ud at rejse. Det kan være en udfordring for personalekapaciteten i sommerferien, hvor personalet også afvikler ferie.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler derfor, at Børne- og Undervisningsudvalget i et brev til forældrene henstiller til, at forældrene holder minimum tre ugers ferie med deres børn i sommerferien. Hvis det for nogle ikke er muligt grundet arbejdsrelaterede eller socialpædagogiske forhold, vil barnet naturligvis blive passet.

Forslag til forældrebrev er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at anmode forældre med børn i dagtilbud om, at holde minimum tre ugers sommerferie med deres børn af hensyn til dagtilbuddenes personalekapacitet i sommerferien.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

KL har i Information vedr. Covid19/Corona - direktørmail nr. 78 oplyst, at de har fået flere spørgsmål fra kommuner om deadline for kommunernes implementering af den styrkede pædagogiske læreplan.

Det fremgår af dagtilbudsloven, at den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i kommunerne senest to år efter lovens ikrafttræden. Det vil sige den 1. juli 2020.

Det fremgår af direktørmailen, at Børne- og Undervisningsministeriet har præciseret, at kommunalbestyrelserne i forbindelse med den gradvise genåbning af dagtilbudsområdet kan udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene i Ishøj Kommune var op til Coronalukningen godt i gang med arbejdet med den pædagogiske læreplan. Flere dagtilbud har bl.a. i den forbindelse planlagt udviklingsmøder med medarbejdere og konsulenter fra CDU. Arbejdet er imidlertid gået i stå, og møderne udsat på grund af de mange arbejdsopgaver, der følger med genåbningen, hvor alle medarbejderressourcer bruges på at passe børnene.

Administrationen anbefaler derfor, at deadline for implementeringen af den pædagogiske læreplanen udskydes til medio oktober.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at deadline for implementeringen af den pædagogiske læreplan udskydes til medio oktober.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Rapporten ’Sundhedsprofil for 9. klasserne 2019-2020’ belyser trivsel, helbred og livsstil hos elever på 9. klassetrin i Ishøj Kommune. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne på 9. klassetrin. Rapporten viser positive resultater i forhold til trivsel, forbrug af alkohol og overvægt. Omvendt ses der udfordringer i forhold til ensomhed, manglende søvn og for lidt fysisk aktivitet.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen i Ishøj Kommune tilbyder en udskolingsundersøgelse til alle elever i 9. klasse ved kommunens sundhedsplejersker. Forud for undersøgelsen bliver eleverne bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen udarbejder Sundhedsplejen en sundhedsprofil for 9. årgang, som belyser sundhedsadfærden blandt elever på 9. klassetrin i Ishøj Kommune.

Sundhedsprofilen viser, at hovedparten af eleverne på 9. klassetrin i Ishøj trives godt - både i skolen, i hjemmet og med vennerne. Over halvdelen af eleverne i Ishøj har ikke prøvet at drikke alkohol og kun en meget lille andel af eleverne ryger til daglig. Derudover er andelen af elever på 9. klassetrin med overvægt eller svær overvægt faldet fra forrige skoleår til i år, og ligger nu nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet.

De mindre positive resultater af sundhedsprofilen er, at en stigende andel elever giver udtryk for, at de føler sig ensomme, og at de mangler en voksen at tale fortroligt med. Derudover spiser kun ca. halvdelen af eleverne morgenmad på alle skoledage, og lidt under halvdelen af eleverne sover mindre end anbefalet. Fra forrige skoleår til i år er andelen af elever, som er fysisk aktive mindst to gange om ugen, desuden faldet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I slutningen af 2019 besvarede 82 % af eleverne på Ishøj Kommunes 7. og 8. klassetrin et større spørgeskema, som ligger til grund for den landsdækkende Ungeprofilundersøgelse. Ungeprofilundersøgelsen har til formål at kortlægge en række væsentlige aspekter af elevernes sociale og sundhedsmæssige livsvilkår. I vedhæftede bilag fremlægges data fra undersøgelsen med relevans for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsen viser, at flertallet af elever i Ishøjs 7. og 8. klasser trives i skolen, i hjemmet og i fritiden, og at det kun er ganske få elever, der udviser risikoadfærd og er involveret i kriminalitet. Imidlertid viser det sig dog, at elever fra Ishøj Kommune på nogle områder hyppigere oplever problemer i ungdomslivet, end elever i resten af landet:

 • Andelen af elever, der ikke eller slet ikke har det godt i skolen, er væsentligt højere end landsgennemsnittet.
 • Færre oplever, at en voksen griber ind, hvis en klassekammerat har det svært.

Omvendt peger undersøgelsen på, at der er områder, hvor eleverne i 7. og 8. klasse i Ishøj udviser mindre risikoadfærd end eleverne i 7. og 8. klasse i resten af landet:

 • Færre har delt et seksuelt billede/video af sig selv.
 • Markant færre har prøvet at drikke alkohol.
 • Færre har taget noget fra deres forældre uden at få lov.

Udover at give et øjebliksbillede af ungdomslivet i Ishøj har undersøgelsens resultater bidraget til at afdække, hvilke områder, det er relevant for SSP-samarbejdet på den enkelte skole – såvel som for det samlede kommunale arbejde med at forebygge kriminalitet. Ungeprofilundersøgelsens resultater drøftes på den enkelte skole på næstkommende SSP-møde og anvendes til at kvalificere de kriminalitetsforebyggende indsatser på skolerne fremadrettet.

Ungeprofilundersøgelsens resultater bliver aktivt anvendt i arbejdet med at nedbringe antallet af børn og unge fra Ishøj Kommune, der mistænkes eller sigtes for kriminalitet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der er i 2019 registreret en vigende belægningsprocent i Aflastningen på Ishøjgård. Da der ikke umiddelbart var udsigt til en merindskrivning, der kunne bringe belægningsprocenten op på niveau med normeringen, har Center for Børn og Forebyggelse udarbejdet en analyse, som belyser mulige årsager til belægningsudfordringerne. Med afsæt i resultaterne af analysen har ledelsen på Ishøjgård og centralt i Center for Børn og Forebyggelse valgt at iværksætte en række tiltag, som forventes at kunne skabe en øget og mere stabil belægningsprocent i Aflastningen.

Sagsfremstilling

Analysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data vedr. indskrivninger i Aflastningen på Ishøjgård og aflastningsforanstaltninger i Center for Børn og Forebyggelse samt interview med afdelingslederen i Aflastningen på Ishøjgård, tre familieplejekonsulenter i Center for Børn og Forebyggelse, en familierådgiver og en socialfaglig leder i Center for Børn og Forebyggelse samt en rådgiver fra en af de kommuner, som benytter Aflastningen på Ishøjgård.

Overordnet peger analysen på en række udfordringer, som relaterer sig til følgende temaer:

-          Synlighed og kendskab til Aflastningen.

-          Tilsyn og visitationsprocedurer.

-          Aflastningspakker.

-          Lokaleudnyttelse.

-          Målgrupper for aflastning.

Med afsæt i resultaterne af analysen har ledelsen på Ishøjgård og i ledelsen i Center for Børn og Forebyggelse valgt at iværksætte en række tiltag, som forventes at kunne skabe en øget og mere stabil belægningsprocent i Aflastningen. Tiltagene retter sig i første omgang imod følgende delmål:

 1. At øge synligheden og kendskabet til Aflastningen. 
 2. At ændre visitationsprocedurer for aflastning i Center for Børn og Forebyggelse.
 3. At afdække behovet for aflastningstilbud.

 

Såfremt tiltagene ikke giver den ønskede effekt, inden for det kommende halve år, kan det blive nødvendigt at genoverveje mulige tiltag – herunder evt. at reducere normeringen i Aflastningen. Beslutning om reduktion i normering af Aflastningen træffes af Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Som et led i en målrettet strategi for tidlig forebyggelse for at undgå anbringelser har Center for Børn og Forebyggelse i stigende grad anvendt intensive indsatser i familierne, som i høj grad tilkøbes hos eksterne leverandører. Forslaget er, at Center for Børn og Forebyggelse får kompetencen til at vurdere, hvorvidt øget brug af pædagogisk-praktisk støtte og familiebehandling bedst løses ved ekstra ansættelse på Familieværkstedet på Ishøjgård eller som tilkøb hos eksterne leverandører.

Sagsfremstilling

I 2017 blev det besluttet i Center for Børn og Forebyggelse, at Ishøj Kommune i højere grad afprøver intensive indsatser i familier, hvor der opstår kriser, som vurderes at være af midlertidig karakter. Kriserne kan i nogle tilfælde være så alvorlige, at det overvejes, hvorvidt det overhovedet er forsvarligt, at børnene forbliver hos deres forældre. Som alternativ til anbringelse har der fra 2017 og frem til i dag i højere grad været tilkøbt eksterne leverandører af pædagogisk praktisk støtte samt familiebehandling til at sætte intensivt ind i familierne i kortere eller længere perioder. Det er vurderingen, at indsatserne i høj grad har haft den ønskede effekt, selvom indsatserne i korte perioder har være udgiftstunge – dog sjældent dyrere end anbringelser - både på kort og på lang sigt.

Således kan det konstateres, at udgifterne til eksternt køb af pædagogisk-praktisk støtte samt familiebehandling er steget fra kr. 2,8 millioner i 2016 til 5,3 millioner i 2019 (begge beløb i 2019-niveau). Omvendt er udgifterne til anbringelser faldet væsentlig i perioden – især i forhold til anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder. Faldet er fra kr. 10,0 millioner i 2017 til 3,7 millioner i 2019 (2019-niveau).

Familieværkstedet på Ishøjgård varetager aktuelt åben rådgivning, forebyggende rådgivende forløb af kortere varighed samt familiebehandling. Familieværkstedet varetager samtidig indgåelse af aftaler og kontrakter med de eksterne leverandører af pædagogisk-praktisk støtte samt familierådgivning. Fordelen ved de eksterne leverandører er en meget høj grad af fleksibilitet i forhold til at kunne træde til fra dag til dag samt mulighed for at komme i familierne om morgenen, om aftenen, i weekender og på helligdage. Omvendt er timeprisen ofte 3-4 gange højere, end for det fastansatte personale på Familieværkstedet.

Familieværkstedets budget og normering har løbende været evalueret, og der er flere gange fortaget ændringer i forbindelse med fastsættelse af kommunes budget for det kommende år. Familieværkstedets budget er kr. 7,5 millioner i 2020 kr. Center for Børn og Forebyggelse ser lige nu et væsentlig effektiviseringspotentiale i at ansætte yderlige personale på Familieværkstedet til at varetage nogle af de opgaver, som aktuelt købes hos eksterne leverandører. Det er vurderingen, at den nuværende strategi med tidlig og intensiv indsats er et relevant alternativ til anbringelse – både set menneskeligt for børnene, socialfagligt set og økonomisk set. Det forventes derfor, at den øgede anvendelse af pædagogisk praktisk støtte og familiebehandling vil fortsætte i de kommende år.

Derfor er forslaget, at Center for Børn og Forebyggelse får kompetencen til at ansætte øget personale på Familieværkstedet, når det vurderes at være hensigtsmæssigt fagligt og økonomisk. Endvidere forslås det, at Center for Børn og Forebyggelse får kompetencen til at reducere bemandingen på Familieværkstedet, hvis det vurderes, at der opstår en overkapacitet. Der kan både være tale om ansættelser af varig karakter og opgavebestemte ansættelser. Der vil stadig være brug for at tilkøbe den fleksibilitet og faglighed, som de eksterne leverandører kan tilbyde, men det er vurderingen, at flere opgaver med fordel kan løses ved ansættelser af relevant fagpersonale på Familieværkstedet. Det vil bl.a. kræve, at en del af personalet på Familieværkstedet ansættes efter de regler i den gældende overenskomst, som gør det muligt at kalde personalet på arbejde morgen, aften, weekender og helligdage.

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget beslutter at uddelegere kompetencen til løbende at justere i bemandingen på Familieværkstedet på Ishøjgård til Center for Børn og Forebyggelse inden for rammerne budgettet til forebyggelse og anbringelse.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at udvalget én gang årligt modtager en redegørelse for forbruget af udgifter til pædagogisk praktisk støtte og familiebehandling.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det forventes, at den øgede fleksibilitet i ansættelsen af personale på Familieværkstedet på Ishøjgård kan skabe bedre betingelser for støtte af de sårbare familier. Økonomisk betyder det uændrede udgifter eller faldende udgifter på området.

Lovgrundlag

Området dækker servicelovens §52, stk. 3, nr. 2 (pædagogisk praktisk støtte) og §52, stk. 3, nr. 3 (familiebehandling).

Resume

Notat vedrørende visitation til specialundervisning i 2019 opgør behandlede sager i den løbende og ordinære visitation i 2019/20.

Sagsfremstilling

Visitationsudvalget for specialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse har i 2019 behandlet 75 indstillinger til specialundervisning i den løbende visitation. Heraf omhandlede 42 indstillinger elever fra Ishøj Kommune, mens 33 indstillinger omhandlede elever fra Vallensbæk Kommune. Der blev givet tilsagn om specialundervisningsforanstaltning til 39 elever fra Ishøj og 32 elever fra Vallensbæk. Heraf skiftede 17 elever fra Ishøj og seks elever fra Vallensbæk fra én type specialundervisningsforanstaltning til en anden. Der er således behandlet 25 nyvisitationer på den løbende visitation fra Ishøj og 26 fra Vallensbæk. Der blev givet i alt fire afslag på visitation til specialundervisning i 2019.

Visitationsudvalget har desuden behandlet i alt 65 indstillinger på den ordinære visitation i 2019/2020. Den ordinære visitation danner rammer om visitation til støttetime,r dvs. over 9 timers støtte på almen skole, samt visitation af skolestartere. 24 af indstillingerne omhandlede specialundervisningsforanstaltninger til skolestartere (i 2020/21), mens 41 indstillinger omhandlede støttetimer til elever i den almene skole. Der blev givet afslag på støttetimer til en skolestarter og en nuværende elev fra Ishøj, idet begge børns behov vurderes at kunne varetages uden specialundervisning indenfor skolernes nuværende ressourcer. Samlet er der således givet afslag på støttetimer til to børn.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2019 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Til sagen er vedhæftet et notat vedr. Ankestyrelsens afgørelser på børneområdet for Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2019 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd. Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj Kommune, som følge af det forpligtende samarbejde, varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj eller Vallensbæk borger.

Der er i bilag 2, tabel 1 vist Ankestyrelsens behandling af Ishøj Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet for hele 2019, og de forudgående år, 2018 og 2017. I 2019 har Ankestyrelsen afgjort 131 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I tabel 1 fremgår det, hvordan disse klager er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen. En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber er gengivet i bilag 1.

Tabel 1-a, i bilag 2 viser, at det primært er klagesager inden for aktivloven og servicelovens område, der antalsmæssigt vejer tungt. Der er sket et lille fald i det samlede antal klagesager fra 151 i 2017, til 136 i 2018 og til 131 i 2019. Antallet af stadfæstelser er faldet antalsmæssigt. Såvel omgørelses- som stadfæstelsesprocenten beregnes i forhold til alle sager, med undtagelse af de afviste/henviste sager, der ikke medgår. Stadfæstelsesprocenten i Ishøj Kommune var således 67 % i 2017, 64 % i 2018 og 63 % i 2019.

Tabel 2, i bilag 2 viser en oversigt over omgørelsesprocenter for hele landet og for Ishøj Kommune i perioden fra 2013 til 2019.

I Ishøj Kommune ligger omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet. For hele landet er omgørelsesprocenten 30 % i såvel 2017 som 2018, og 33 % i 2019, mens den for Ishøj Kommune var på 32 % i 2017, 36 % i 2018, og 37 % i 2019.

På servicelovens område ligger Ishøj Kommune dog under landsgennemsnittet med hensyn til at få omgjort afgørelser, henholdsvis 9 % bedre i 2017, 2 % i 2018 og 3 % i 2019.

Det er på aktivlovens område, at Ishøj Kommune har en forholdsvis høj omgørelsesprocent.

Antallet af klagesager har dog været jævnt faldende. Hvor der i 2017 var 48 klager vedrørende aktivloven, var der 43 i 2018, hvilket i 2019 var faldet til 31 sager. Altså en reduktion i antallet af klager på ca. 35 %. Omgørelsesprocenten er dog fortsat lidt højere end landsgennemsnittet. I 2017 lå Ishøj Kommune 9 % højere end landsgennemsnittet, hvilket blev øget til 13 % i 2018. Dette tal er faldet, og Ishøj ligger nu på 43 %, hvilket er 11 % højere end landsgennemsnittet på 32 %.

Aktuelt er der igangsat en tværgående indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt. I samarbejde med Center for Ledelse og Strategi, Center for Børn og Forebyggelse og Center for Voksne og Velfærd har juristerne i kommunen planlagt og gennemført et praksisnært kursusforløb i 'den gode afgørelse'.

Indstilling

 Børne- og Undervisningsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2019 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven §§ 76-79b.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse giver en status på genåbningen af dagtilbud og skoler. Status på genåbningen pr. 6. maj er vedhæftet dagsordenen.
 • Invitation til dialogmøde om det specialiserede socialområde den 14. september kl. 15.30 - 18.30 i Viften, Rødovre er vedhæftet dagsordenen.
 • Fødselsrapporten for 2019 viser, at der i gennemsnit var 25 fødsler pr. måned i Ishøj Kommune i 2019. I alt var der 300 fødsler i Ishøj Kommune i 2019. Til sammenligning var der 304 fødsler i 2018. Der er således sket et ganske lille fald (på 1 %) fra 2018 til 2019 i antallet af børnefødsler.
 • Status på dannelse af børnehaveklasser til skoleåret 2020/2021 er vedhæftet dagsordenen.
 • Vejlebroskolen og Ishøj Naturcenter søger om midler fra Friluftsrådets akutpulje til udeliv for børn i skoler og dagtilbud under Covid-19. Formålet er at understøtte lærere og pædagoger i arbejdet med ude-skole. Der bliver søgt om ca. 24.000 kr. til digitalt udstyr til at arbejde med fotos, video, observationer mv. i naturen. Imødekommes ansøgningen vil udstyret være tilgængeligt for alle skoler.
 • Ishøj Kommune har modtaget aktuel status for indberetning af data til Danmarks Statistik i forhold til det specialiserede socialområde (børn og unge) for hhv. Ishøj og Vallensbæk kommuner. Der indberettes løbende data om modtagne underretninger, forebyggende foranstaltninger og anbringelser til Danmarks Statistik. Som det fremgår af oversigten, forløber indberetningen uden problemer.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag