Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 18. juni 2018 kl. 18:30

Mødelokale 2E

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det forældrebestyrelsen i Firkløveren, der kommer til en drøftelse med udvalget. Mødet starter med et oplæg fra Firkløveren, der bl.a. omhandler arbejdet med sprogstimulering for kommende skolestartere samt arbejdet med at give børnene det bedste grundlag for at udvikle deres fulde potentiale.

Fra Firkløveren deltager bestyrelsesformand Christina Søby Jensen og dagtilbudsleder Sussie Groset.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Børne- og Undervisningsudvalgets årshjul er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Den 24. maj 2018 blev 'Lov om ændring af dagtilbudsloven' og 'Lov om folkeskolen' vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer en række tiltag, som har til hensigt at styre kvaliteten i dagtilbud og øge fleksibiliteten, herunder muligheden for frit valg for forældrene.

Sagsfremstilling

Vedtagelsen den 24. maj medfører en række væsentlige ændringer til dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Ændringerne træder med enkelte undtagelser i kraft den 1. juli 2018.

Ændringerne er opdelt i to spor. Det første spor omhandler kvalitet i dagtilbud, og det andet spor omhandler øget fleksibilitet for forældrene. Den nye dagtilbudslov bliver gennemgået på udvalgsmødets temadrøftelse.

I forbindelse med lovændringen skal Børne- og Undervisningsudvalget træffe en række beslutninger på udvalgets junimøde og på udvalgsmøder i andet halvår 2018. Tidsplan for fremsættelse af sager i forbindelse med dagtilbudsloven er vedhæftet sagen. Lovændringerne gennemgås på mødet

De lovændringer, som træder i kraft den 1. juli, og som kræver beslutning på Børne- og Undervisningsudvalgets junimøde gennemgås i det følgende:

Drøftelse af udviklingen på dagstilbudsområdet hvert andet år
Lovændringen indebærer, at byrådet skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes mindst hvert andet år. Drøftelsen skal ske med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser understøtter og bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven. Administrationen anbefaler, at drøftelsen af udviklingen sker i forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for dagtilbud, som fremlægges hvert andet år.

Krav om læringsfokus i sfo indtil skolestart
Lovændringen indebærer ligeledes en ændring af folkeskoleloven, som betyder at sfo'en i perioden inden undervisningspligten indtræder enten skal arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens § 11, stk. 2, eller med læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan for børn, der benytter sfo forud for skoleårets begyndelse. I praksis er der tale om april-børnene, som er indmeldt i sfo frem til de starter i børnehaveklasse.

Efter drøftelse med skolelederne anbefaler administrationen, at der tages afsæt i de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, da sfo er en del af folkeskoleloven.

Kombinationstilbud til for forældre med atypiske arbejdstider
Lovændringen indebærer endvidere mulighed for kombinationstilbud for forældre med atypiske arbejdstider. Der forelægges en særskilt sag om forslag til retningslinjer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes i forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for dagtilbud
 • sfo'erne i deres læringsfokus indtil skolestart tager afsæt i de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen. 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget besluttede, at ordningen evalueres efter to år.

Enhedslisten ønsker, at man arbejder med læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan.

Økonomi

Det forventes, at lovændringerne kun i meget begrænset omfang understøttes økonomisk gennem DUT-kompensation fra staten. Det må forventes, at ændringerne vil kræve et øget administrativt ressourceforbrug.  

Lovgrundlag

L 160 af 24. maj 2018 (Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen).

Bilag

Resume

Den 24. maj 2018 blev 'Lov om ændring af dagtilbudsloven' vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer bl.a. mulighed for et kombinationstilbud, som har til hensigten at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældre. Ordningen træder i kraft 1. juli 2018.

Sagsfremstilling

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationstilbuddet er en mulighed for at blive indskrevet i en deltidsplads i et dagtilbud sammen med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser eller, hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Administrationen fremlægger hermed forslag til retningslinjer for kombinationstilbuddet med afsæt i loven. Formålet med retningslinjerne er, at have et grundlag, som ordningen kan administreres ud fra samt at skabe klarhed for forældrene over, hvordan ordningen administreres i praksis i Ishøj Kommune fra 1. juli 2018, hvor bestemmelsen træder i kraft.

Administrationen har via KL fået afklaret spørgsmål omkring takstberegning og tilrettelæggelse af tilbuddet. KL har endvidere oplyst, at ministeriet har meddelt, at der på et senere tidspunkt bliver udmeldt mere præcise rammer for, hvordan kombinationstilbuddet skal administreres.

Forslag til retningslinjer for kombinationstilbuddet er vedhæftet dagsordenen.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. I 2018 er åbningstiden i Ishøj Kommune 52 timer om ugen i daginstitutioner og 48 timer om ugen i dagpleje. Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og dermed maksimum 42 timer om ugen i daginstitution og 38 timer om ugen i dagpleje.

Med afsæt i disse rammer skal Byrådet vedtage forældrebetalingstakst og tilskuddets størrelse. Administrationen er af KL blevet oplyst om, at både takst og tilskud skal være gradueret i forhold til timetal. Med udgangspunkt heri foreslår administrationen følgende takster og tilskud:

Kommunalt tilskud til fleksibel pasning:

 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i vuggestuealderen: 1.299 kr. Tilskud pr. ekstra time: 130 kr.
 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i børnehavealderen: 909 kr. Tilskud pr. ekstra time: 91 kr.

 

Forældrebetalingstakst i kombinationstilbuddet:

 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i dagpleje: 69 kr.
 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i vuggestue: 74 kr.
 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i børnehave: 52 kr.


Tilskud og takster er beregnet efter 2018-tal. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender retningslinjerne for kombinationstilbud.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at tilskuddet til fleksibel pasning fastlægges som følger:

 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i vuggestuealderen: 1.299 kr. Tilskud pr. ekstra time: 130 kr.
 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i børnehavealderen: 909 kr. Tilskud pr. ekstra time: 91 kr.
   

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forældrebetalingstaksten i kombinationstilbuddet fastlægges som følger:

 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i dagpleje: 69 kr.
 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i vuggestue: 74 kr.
 • Månedlig takst for en times pasning pr. uge i børnehave: 52 kr.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det forventes, at kombinationstilskuddet kun i meget begrænset omfang bliver understøttet økonomisk gennem DUT-kompensation fra staten og dermed skal finansieres af en lavere ressourcetildeling til daginstitutionerne. I forbindelse med budgetlægningen vedr. budget 2019 vil administrationen udarbejde forslag til ændret ressourcetildeling til daginstitutioner med børn i kombinationstilbud, som baserer sig på, at jo færre timer et barn er indskrevet i daginstitutionen, desto færre ressourcer tildeles daginstitutionen.

Det er ikke muligt tilsvarende at nedsætte ressourcetildelingen til dagplejen, da det ikke er muligt at nedsætte lønnen til en dagplejer i forhold til antallet af købte timer. Derfor vil der være en merudgift ved børn i kombinationstilbud i dagpleje.

Det må forventes, at ændringerne vil kræve et øget administrativt ressourceforbrug.

Lovgrundlag

L 160 af 24. maj 2018 (Lov om ændring af dagtilbudsloven og Lov om folkeskolen).

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd vedtog kommissorium for revidering af kommunens politikker på mødet den 5. september 2017. Politikkerne er værdibaserede og skal fungere som overliggeren for strategier, indsatsområder og projekter.

Medborgerpolitikken er en tværgående politik, der sikrer et fælles værdigrundlag. De fem øvrige hovedpolitikker viser, hvilke visioner, Ishøj Kommune har for indsatser på områderne børn & unge, velfærd, erhverv & beskæftigelse, kultur samt miljø.

Hver politik har defineret og udfoldet temaer, der er centrale for netop det område, som politikken repræsenterer. I udviklingen af de enkelte politikker har der været afholdt involverende processer for de relevante interessenter og målgrupper.

Alle politikker med tilhørende høringssvar er godkendt i de stående udvalg, der har været primært udvalg for de respektive politikker. Alle seks hovedpolitikker behandles i alle stående udvalg forud for den endelige behandling på byrådsmødet den 26. juni 2018.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes seks hovedpolitikker godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget den første budgetopfølgning, jf. kommunens Økonomiregulativ, som fremlægges til politisk behandling. Der forventes på nuværende tidspunkt en samlede mindreudgift på 3,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

I kommunens økonomiregulativ fremgår det, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Der er nu foretaget den første opfølgning for 2018 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Opfølgningen viser overordnet en forventet mindreudgift på 3,6 mio. kr. Det er endnu tidligt på året, og der kan ske bevægelser i retning af både mer- og mindreforbrug i den resterende del af året, og budgetopfølgningen skal derfor ses i dette lys. Den anden budgetopfølgning foretages til efteråret.

De forventede mindreudgifter fordeler sig med 3,9 mio. kr. inden for servicerammen, mens der uden for servicerammen forventes merudgifter på 0,3 mio.kr. Der er til denne første budgetopfølgning ikke skønnet afvigelser på anlæg og finansiering.

Under Børne- og Undervisningsudvalgets områder er der forventning om et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som dækker over såvel mer- som mindreudgifter fordelt på områderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil. 

Der er udarbejdet notat af 4. juni 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Børne- og Undervisningsudvalgets områder. Bilag B viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes, og der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet og oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Sagsfremstilling

Det fremgår af den politiske tids- og handleplan samt ”drejebogen” for budget 2019, at fagudvalgene drøfter budgetsituationen på møderne i maj og juni.
På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. maj blev budgetsituationen for 2019 inden for udvalgets område drøftet.

På dette møde fortsættes drøftelsen vedr. budget 2019 og udvalget prioriterer forslag til budgetomplaceringer og budgetreduktioner.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter budget 2019 og prioriterer forslag til budgetomplaceringer og reduktioner.

Beslutning

Drøftet og prioriteret.

Resume

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere i skoleåret 2019/2020, samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter, har administrationen analyseret behovet for regulering af skoledistrikterne til skoleåret 2019/2020. Det fremgår af analysen, hvordan børnehaveklasserne fordeles mellem Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Sagsfremstilling

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5, stk. 5.4 om fleksible skoledistrikter fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i juni skal behandle forslag til antal børnehaveklasser og distriktsreguleringer.

Analysen af behovet for distriktsregulering for skoleåret 2019/2020 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2019/2020 (282 elever), samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter.

Administrationen foreslår en distriktsregulering med oprettelse af 10 børnehaveklasser således, at børnehaveklasserne fordeles med:

 • En klasse på Ishøj Skole
 • To klasser på Vibeholmskolen
 • To klasser på Gildbroskolen
 • To klasser på Vejlebroskolen
 • Tre klasser på Strandgårdskolen


Administrationen fremlægger tre modeller for skoledistrikter i skoleåret 2019/2020, hvor model 1 er baseret på de nuværende skoledistrikter. Modellerne tager afsæt i de mest naturlige distriktsgrænser og i en så jævn fordeling af klassekvotienten som muligt.

I alle forslag vil klassekvotienten for Vejlebroskolen overstige styrelsesvedtægtens bestemmelse om en maksimal klassekvotient på 25 elever. Dette skyldes, at det efter administrationens vurdering ikke er muligt at danne naturlige distriktsgrænser, der kan nedbringe antallet af elever i Vejlebroskolens distrikt til 50 eller derunder. I model 1 vil klassekvotienten på Vejlebroskolen være 26 og i model 2 og 3 vil klassekvotienten være 25,5. Børne- og Undervisningsudvalget kan, jf. styrelsesvedtægten, beslutte at dispensere fra denne regel og danne børnehaveklasser med op til 28 elever, der er hjemmehørende i den enkelte skoles distrikt med henblik på at undgå oprettelse af ekstra klasser.

Det skal nævnes, at erfaringen viser, at der løbende sker ændringer som følge af bl.a. til- og fraflytninger i perioden fra vedtagelsen af skoledistrikterne til klassedannelsen i februar og igen frem til skolestart i august. Erfaringen viser endvidere, at der er en del forældre, som ved skoleindskrivningen i november måned ønsker en anden skole end deres distriktsskole.

Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3 skal ændringer af skoledistrikter behandles og vedtages i Byrådet efter at have været i høring i skolebestyrelserne. Dette krav bortfalder, hvis der træffes beslutning om ikke at ændre på skoledistrikterne.  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de fremlagte skoledistriktsmodeller og beslutter, hvilken af modellerne, der sendes i høring i skolebestyrelserne.

Beslutning

Udvalget besluttede at sende model 2 i høring i skolebestyrelserne.

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 10 børnehaveklasser.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, pkt. 3.

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 4, stk. 4.  

Bilag

Resume

Der indgås én gang årligt en økonomisk rammeaftale mellem fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen og Center for Børn og Forebyggelse for levering af fysioterapi og ergoterapi til børn og unge. Rammeaftalen for skoleåret 2018/2019 udgør kr. 1.540.415.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for afregning af ydelser fra fysioterapeuter og ergoterapeuter beskriver den overordnede økonomiske ramme mellem fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen og Center for Børn og Forebyggelse. Rammen er samtidig den kommunale økonomiske ramme for bevilling af:
1.       Forebyggende fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk rådgivning til skoler og dagtilbud.
2.       Forebyggende indsatser for specifikke børn og unge under serviceloven §11, stk. 7.
3.       Genoptræning til børn og unge, som udskrives fra hospitalerne under servicelovens §86, stk. 1 (for børn).
4.       Vedligeholdelsestræning til børn og unge med motoriske funktionsnedsættelser under servicelovens §86, stk. 2 (børn).

Rammen indeholder betjening af børn og unge fra både Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Overordnet er rammeaftalen for skoleåret 2018/2019 ændret således, at der nu er afsat et mindre beløb til indkøb af udlånsmaterialer i forbindelse med træning af børnene, mens overhead er sat ned til fra 6,5 % til 6,0 %, så det følger aftalerne i KKR-samarbejdet. Herudover er rammeaftalen reguleret med almindelig pris- og lønfremskrivning.

Rammeaftalen beskriver overordnet, hvordan ressourcerne forventes at blive fordelt mellem de fire forskellige hovedydelser - se ovenfor. Overordnet er forventningen, at en endnu større del af rammen i det kommende skoleår vil omfatte opgaver med vedligeholdelsestræning af børn med varige funktionsnedsættelser. Denne lovpligtige træning har ofte et langvarigt omfang, hvor børnene/de unge trænes 1-2 gange om ugen. Det betyder, at ressourcerne til de forebyggende indsatser (overordnet råd- og vejledning til dagtilbud og skoler samt kortere rådgivnings- og/eller træning til børn, deres forældre og andre – især dagtilbud og skoler) bliver reduceret yderligere i det kommende skoleår. Borgerne kan således opleve reduceret serviceniveau, når deres børn har motoriske vanskeligheder af lettere grad.

Rammeaftalen hænger sammen med folderen ”Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand - vedrørende fysio- & ergoterapeutisk undersøgelse, rådgivning/vejledning og træning for børn og unge i Ishøj og Vallensbæk Kommuner”, som beskriver servicestandarder på området. Folderen bliver opdateret i 2. halvdel af 2018.

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2018 blev det besluttet, at genoptræning skal iværksætte i kommunerne inden for syv dage, hvilket er en skærpelse af de hidtidige regler. Dette gælder både børn, unge og voksne. Umiddelbart har det ikke givet anledning til ændringer i rammeaftalen, men kravet om et ”beredskab” til at tage imod børn og unge, som udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan, kan udfordre stabiliteten og/eller ventetid i forhold til de andre børn og unge. Effekten af dette bliver evalueret i foråret 2019, hvor der også tages stilling til, hvorvidt de nye regler giver væsentlige forstyrrelser i indsatsen – og dermed for betydning for rammeaftalen for 2019/2020.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Rammeaftalen udgør i skoleåret 2018/2019 kr. 1.540.415 fra Center for Børn og Forebyggelse til fys-/ergofunktionen på Kirkebækskolen. Dette beløb er kr. 25.896 højere i forhold til indeværende skoleår (2017/2018).

Lovgrundlag

Forebyggende indsatser i dagtilbud og på skoler, forebyggende indsatser indenfor servicelovens §11, stk. 7, genoptræning indenfor servicelovens §44 af §86, stk. 1 samt vedligeholdelsestræning inden for servicelovens §44 af §86, stk. 2.

Bilag

Resume

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udbyder en pulje, der har til formål at udvikle, afprøve og implementere en målrettet, tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret familieindsats, der skal forebygge rekruttering af børn og unge til kriminelle miljøer. Puljen bygger videre på grundtanken om én indgang til kommunen, og at man bør arbejde med hele familien på én gang.

Det er et krav til ansøgninger til puljen, at der er vedlagt dokumentation for, at der er truffet politisk beslutning om, at kommunen vil indgå i et partnerskab med SIRI med fokus på at udvikle nye tilgange til arbejdet med udsatte familier. Ansøgningen til puljen er indsendt til SIRI d. 1. juni 2018 og er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2018 er der nedsat en bande taskforce i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der i samarbejde med Socialstyrelsen skal støtte kommunerne i udviklingen af en tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret familieindsats for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er afsat 30 mio. kr. til ansøgningspuljen, og det forventes, at midlerne fordeles mellem 3 - 5 kommuner over en projektperiode fra juni 2018 til december 2020.

Målgruppen for Projekt ”Familien i Fokus” er børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, som er i risiko for at blive rekrutteret til bandekriminalitet eller andre kriminelle miljøer. Vi ved fra forskningen, at der er en række risikofaktorer, der har indflydelse på børn og unges robusthed overfor kriminalitet. Bl.a. har det vist sig, at opvækstforhold og familiebaggrund har stor betydning for børn og unges resiliens overfor kriminalitet. I Ishøj Kommune er vores største kriminalitetsudfordring pt. ikke etablerede bandegrupperinger, men at børn og unge, der vokser op i Ishøj, har større tilbøjelighed til at bevæge sig ind på en kriminel løbebane end deres jævnaldrene i andre kommuner. Puljen giver mulighed for, at Ishøj Kommune kan arbejde tværfagligt med etniske minoritetsfamilier, hvor børn og unge er i risiko for at blive tiltrukket af kriminelle miljøer.

Flere evalueringer på det socialfaglige område peger på, at en helhedsorienteret tilgang med brug af tværfaglige teams styrker indsatsen overfor udsatte borgere. I Projekt Familien i Fokus frikøbes relevante medarbejdere fra Center for Børn og Forebyggelse, Uddannelsesvejledningen og Jobcenteret til at samarbejde om de udvalgte familier. Der er nedsat en styregruppe bestående af ledere fra Center for Børn og Forebyggelse, Jobcenter Vallensbæk, UU Center Syd og Vestegnens Politi.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tilkendegiver politisk opbakning til, at der ansøges om midler fra puljen, og at ansøgningen skal ses som en del af en langsigtet strategi, hvor arbejdet med udsatte familier i Ishøj styrkes med henblik på at sikre forebyggelse af, at udsatte børn og unge tiltrækkes af kriminelle miljøer.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kommune ansøger puljen om 6.077.332 kr. til frikøbe de kernemedarbejdere, der skal udarbejde en familiehandleplan for de udvalgte familier og til kompetenceudvikling af relevante medarbejdere med fokus på at opnå den nyeste viden vedr. udsatte børn og unge samt opkvalificere vores interkulturelle kompetencer. Dette er uddybet i bilag 2: Budget til Projekt Familien i Fokus.

Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er der en gruppe udskolingselever (7. – 9. klasse), der både har problemer og skaber problemer. Mange af disse elever håndteres af folkeskolerne i dag, men der er en mindre gruppe, som folkeskolerne har store udfordringer med at håndtere.

Med henblik på, at støtte skolerne i at håndtere denne gruppe af elever foreslås det, at etablere en ny håndholdt skolestyrkende indsat. Indsatsen er beskrevet yderligere i vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye håndholdte skolestyrkende indsats er et skridt på vejen til at gøre målgruppen parat til succesfuldt at afslutte 9. klasse, gennemføre et FGU-forløb og/eller påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal:

 • Få målgruppen til at fungere i skolesammenhænge, herunder sikre at eleverne modtager undervisning og social træning.
 • Skabe ro hos og omkring eleven.
 • Give mulighed for at eleven får kendskab til egne handlemuligheder.

Indsatsen er en samlet koordineret indsats, der organiseres under Center for Dagtilbud og Uddannelse og kobles til den kommende nye Ungeenhed. Eleverne, der indgår er som udgangspunkt stadig indskrevet på deres folkeskole, og skolelederen har derfor stadig det overordnede ansvar.

Den nye indsats skal indeholde en vifte af indsatser bestående af bl.a. skoleaktiviteter, praktikforløb samt udvikling og træning af personlige og sociale færdigheder. Indsatserne tilrettelægges således, at de kan differentieres og tilpasses elevens behov.

Det er et mål, at eleven vender tilbage til sin hjemskole, om ikke før, så når eleven skal til 9. klassesprøven. Derfor fortsætter eleven med at være indskrevet på hjemskolen.

Der etableres en styregruppe for tilbuddet bestående af Centercheferne for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) og Børn og forebyggelse (CBF), skolelederne og lederen af Ungeenheden.

Som en del af indsatsen tilknyttes endvidere en ungekoordinator, der får ansvaret for at koordinere samarbejdet og indsatserne omkring hver enkelt ung på tværs af indsats, hjemskole og centre.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at administrationen kan fortsætte med udvikling og etablering af en ny håndholdt skolestyrkende indsats.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Den nye håndholdte skolestyrkende indsats finansieres af midler, der i dag finansierer Udskolingsklassen på Møllen.

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ishøj Kommune har modtaget vedhæftede skrivelse fra Ankestyrelsen, hvor de formelt ændrer den administrative praksis i forhold til beregning af bidrag til pensionsordninger, når der udbetales ”Tabt Arbejdsfortjeneste”. Center for Børn og Forebyggelse har været i dialog med Ankestyrelsen det seneste år, hvor de har varslet denne ændring, hvilket betyder, at vi allerede følger denne praksis. Der er således ingen sager for borgere i Ishøj og Vallensbæk kommuner, som kræver genoptagelse.
 • Elevstatistik af 1. juni 2018 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Status på klassedannelsesplanen af 7. juni 2018 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører kvalitetstilsyn med folkeskolen, og har udtaget Strandgårdskolen til tilsyn. Begrundelsen for tilsynet fremgår af vedhæftede brev og databilag. Herudover er et bilag vedr. baggrunden for datatilsynet i folkeskolen vedhæftet dagsordenen.
 • Strandgårdskolen deltager i Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram om sprogprøver i 0. klasse. Forsøgs- og udviklingsprogrammet skal udvikle og afprøve nye værktøjer, der skal bruges ved de kommende sprogprøver i 0. klasse. Undervisningsministeriet ønsker at udvikle dette i et samarbejde med de involverede skoler. Forsøgs- og udviklingsprogrammet løber over skoleåret 2018/2019 og er kommet i stand på baggrund af en aftale, som et flertal i folketinget har lavet om sprogprøver i 0. klasse. Aftalen tager udgangspunkt i regeringens strategi om ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”, hvor Strandgårdskolen står på listen over skoler i ”udsatte boligområder”. Formålet med aftalen er at sikre en bedre skolegang for udsatte elever gennem en styrket og systematisk indsats for sproglige kompetencer.
 • Der er afholdt skolebestyrelsesvalg for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2022. Til dagsordenen er vedhæftet en oversigt, der viser skolebestyrelsernes sammensætning fra den 1. august 2018.
 • Center for Kultur og Fritid udgiver hvert år kulturpakker til skoler og dagtilbud. Kulturpakkerne for sæsonen 2018/2019 er klar og kan ses på disse links https://www.ishojkulturskole.dk/kulturpakken/skoler og https://www.ishojkulturskole.dk/kulturpakken/dagtilbud. Kulturpakkerne uddeles på mødet.
 • KL's Børne- og Undervisningsudvalg har udsendt et brev til landets kommuner, hvoraf det fremgår, at der ønskes en dialog på børne- og undervisningsområdet blandt andet med udgangspunkt i gode eksempler på, hvordan vi lykkes. Dette udmønter sig i en række møder i 2018 og 2019. Datoerne for møderne er fastlagt, men det er endnu ikke besluttet, hvor de kommer til at foregå. Brevet fra KL er vedhæftet dagsordnen til orientering.
 • Resultatet af kommunernes skoletrafiktest er offentliggjort. Skoletrafiktesten måler kommunernes indsatser for børn og unges trafiksikkerhed og fokuserer på kommunens samarbejde med bl.a. skoler og politi om at give børn og unge gode trafikvaner. 97 kommuner har deltaget i testen, heriblandt Ishøj Kommune. Der uddeles en guld-cykelhjelm til kommuner med højest antal point samt efterfølgende en grøn, gul, rød og grå cykelhjelm alt efter, hvor mange point der er opnået i testen. Ishøj Kommune opnåede 47 point og modtog en gul cykelhjelm, hvilket er et fald i forhold til sidste års måling, hvor Ishøj Kommune fik 55 point. Administrationen vil i samarbejde med skolelederne drøfte, hvordan kommunen kan forbedre resultaterne i skoletrafiktesten. Resultatet af kommunernes skoletrafiktest 2018 er vedhæftet dagsordenen.
 • Ishøj Skole har søgt 100.000 kr. fra ubrugte anlægsmidler til istandsættelse af skolens parkeringsplads samt forbedring af trafiksikkerheden. Sagen behandles i Teknik- og Bygningsudvalget den 19. juni 2018.
 • Teknik- og Bygningsudvalget behandler på mødet den 19. juni en sag vedr. forbedring af trafiksikkerheden på Vibeholmskolen parkeringsplads. Det er indstillet, at der afsættes 660.000 kr. til forbedringer. Arbejdet forventes udført i skolernes sommerferie, og inden skolen markerer sin 50 års fødselsdag.
 • Ishøj Byråd vedtog på mødet den 5. december 2017 en fælleskommunal talentstrategi for Ishøj Kommunes skoler. I den forbindelse blev det vedtaget, at der udarbejdes en kort og letforståelig udgave af talentstrategien. Denne udgave uddeles på mødet.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag