Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 18. august 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Resume

Fra 1. august 2004 overgik vejledningen om uddannelse og erhverv til Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU).

UU:Center Syd er et § 60 selskab, som er etableret af kommunerne Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj, og som varetager vejledningsopgaven for disse fire kommuner.

Sagsfremstilling

Leder af UU:Center Syd Allan Jørgensen giver på mødet en introduktion til de opgaver, som UU:Center Syd varetager for Ishøj Kommune.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. august 2014 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • På mødet gives en status på opfølgningen på den nye folkeskolereform.
 • På mødet gives en status på indretning af lærerarbejdspladser, herunder hvilke faciliteter, der stilles til rådighed på den enkelte skole.
 • Status på klassedannelsesplan for børnehaveklasser til skoleåret 2014/2015 er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.
 • På mødet gives en orientering om status på byggesagen efter branden i Firkløveren.
 • Kommissorium for udarbejdelse af projektbeskrivelse til projektet om nedbringelse af antallet af overvægtige børn i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen.
 • På mødet gives en orientering om møder med personale, bestyrelse og forældre i vuggestuen Gadekæret.
 • Årsregnskab og revisionsprotokollat 2013 for Produktionsskolen Møllen er vedhæftet dagsordenen til orientering.

 

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Notat vedr. status på etablering af lærerarbejdspladser blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet.

 

Udvalget bad om en oversigt, der viser, hvilke distrikter de børn, der ønsker anden skolen end distriktsskolen, kommer fra. Oversigten er vedhæftet referatet som "Bilag til status på klassedannelsesplanen".

Bilag

Resume

I budgetmålene for 2014 er det beskrevet, at der på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i juni 2014 skal gives en orientering vedr. øget inklusion af elever på skolerne og i fritidsordningerne, hvilket er det overordnede budgetmål for PPR i 2014.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i juni blev det besluttet at udskyde orienteringen, fordi det var hensigtsmæssigt, at orienteringen blev givet samtidig med, at årsrapprten for KFS(Koordinerende Funktion for Specialundervisning) blev behandlet. Ishøj Kommune har endnu ikke modtaget årsrapporten fra KFS, så orienteringen vedr. budgetmålene gives på mødet, og rapporten fra KFS behandles på et senere møde.

Sagsfremstilling

I budgetmål for 2014 er der først og fremmest fokus på inklusionsindsatsen. Det overordnede mål er, at andelen af elever i specialundervisning bliver reduceret samtidig med, at tilfredsheden hos forældrene bliver fastholdt på det hidtidige niveau.
 
Målsætningen er overordnet indfriet – andelen af ekskluderede elever er fra 5. september 2012 til 5. september 2013 faldet fra 6,75% til 5,81%. Samtidig kan det konstateres, at Ishøj Kommune ikke har haft klager, som er indbragt for Klagenævnet for Specialundervisning i det forløbne skoleår.
 
På mødet gives en kort orientering om status for de forskellige understøttende indsatser, som er iværksat.  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag, der viser status på inklusionsindsatsen, blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 22. april 2014 besluttede udvalget, at søge A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om 4,1 mio. kr. til at styrke elevernes matematiske og naturfaglige kompetencer.

Ishøj Kommune har modtaget svar på ansøgningen, og der er bevilget 3 mio. kr. fra fonden til projekt ’Flere Lille og Store Nørder i Ishøj’. Bevillingen fra A.P. Møller Fonden er vedhæftet dagsordenen

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune havde oprindeligt søgt A.P. Møller Fonden om godt 4.1 mio. kr. Som en del af ansøgningen er der søgt midler til ansættelse af en læringsfacilitator. I bevillingen forudsætter A.P. Møller Fonden en øget medfinansiering af udgifterne i forbindelse med læringsfacilitatoren fra kommunens side, for at projektet kan gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager, at den kommunale medfinansiering til projekt ’Flere Lille og Store Nørder’ i Ishøj dækkes som foreslået i ovenstående sagsfremstilling.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 3 vedr. finansieringen i 2016 og 2017 behandles på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. september 2014.

Økonomi

Der var oprindeligt søgt 1.947.000 kr. over tre år til ansættelse af en læringsfacilitator. I A.P. Møller Fondens bevilling er der bevilliget 801.000 kr. til dækning af udgifter til en læringsfacilitator, når de øvrige udgifter i ansøgningen er dækket. Hvis den kalkulerede udgift til læringsfacilitatoren holder, vil der mangle finansiering for godt 1,1 mio. kr. over tre år. 
Administrationen foreslår, at den kommunale medfinansiering af læringsfacilitatoren dækkes således at,

 • de godt 100.000 kr., som mangler i 2014, dækkes inden for Center for Børn og Undervisnings ramme

 • hovedparten af de godt 400.000 kr. som mangler i 2015 dækkes af de statslige midler, som er givet til omstilling af folkeskolen. I 2015 er der afsat 396.000 kr. til formålet. Midlerne er kun givet i 2014 og 2015. I 2014 blev midlerne brugt til finansiering af lærerarbejdspladser

 • finansieringen i 2016 (godt 400.000 kr.) og i 2017 (236.000 kr.) indsættes i budgettet i forbindelse med andenbehandlingen af budget 2015.

Bilag

Resume

Af aftaleteksten til "Et fagligt løft af folkeskolen" fremgår det, at det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp.

Sagsfremstilling

På Vibeholmskolen er lektiecaféen fra 0. - 6. klasse bemandet af både lærere og pædagoger. Fra 7. - 9. klasse er lektiecaféen udelukkende bemandet af lærere, primært fra skolens kompetencecenter.

På Strandgårdskolen indgår lektiehjælp/faglig fordybelse som en del af helhedsskolen fra 0. - 6. klasse og dækkes af lærere og pædagoger fra det enkelte team omkring klassen.

Fra 7. - 9. klasse er lektiecaféen bemandet med to skolebibliotekarer og skolens 7. årgangsteam, som består af fire lærere.

På Gildbroskolen er lektiecaféen fra 1. - 4. klasse bemandet af lærere og pædagoger. Fra 5. - 9. klasse er lektiecaféen udelukkende bemandet af lærere.

På Vejlebroskolen er lektiecaféen i indskolingen bemandet af både lærere og pædagoger, mens bemandingen i udskolingen udelukkende består af lærere.

På Ishøj Skole er lektiecaféen fra 0. - 3. klasse bemandet af pædagoger, fra 4. - 6. klasse består bemandingen af lærere og pædagoger, og på 7. - 9. klassetrin er lektiecaféen udelukkende bemandet af lærere.

På Ishøjgård er lektiecaféen bemandet af både lærere og pædagoger.

Skoleledernes svar vedr. bemanding af lektiecaféer er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har ingen fælleskommunale retningslinjer for cykelture med elever i skoler, sfo'er og daginstitutioner.

Center for Børn og Undervisning har forespurgt på skolerne, om de har retningslinjer for cykelture med eleverne. Skolerne har meldt tilbage, at de alle har retningslinjer, der går på, at børnene skal have cykelhjelm på, og at der skal være det fornødne antal voksne med på turene, hvilket generelt er to voksne.

Administrationen foreslår, at de fælleskommunale retningslinjer for skole- og daginstitutionsområdet bliver som følger:
”Alle børn og voksne skal have cykelhjelm på, når skoler, sfo’er og daginstitutioner er på cykelture, og der skal være det fornødne antal voksne med på turen, hvilket minimum er to voksne. Skolen, sfo’en eller daginstitutionen skal have et passende antal cykelhjelme til rådighed til de børn, der ikke selv har cykelhjelm med.”

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at de fælleskommunale retningslinjer for cykelture med elever i skoler, sfo'er og daginstitutioner bliver som foreslået i ovenstående sagsfremstilling.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev det besluttet, at der oprettes en pulje, som daginstitutioner kan søge, hvis der er ønske om at være profilbørnehave.
 
Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. maj 2014, at profilen får overskriften ”Natur og Teknik”, at der afsættes midler til to profilinstitutioner, og at der skal lægges vægt på følgende kriterier i ansøgningen:

 • Der skal være motivation og engagement for at arbejde med natur og teknik i ledelsen, hos personalet og i forældrebestyrelsen.  
 • Der skal være kapacitet til at arbejde med et særligt indsatsområde i den forstand, at der skal være plads til to tematiske forløb om natur og teknik i institutionens års-/aktivitetsplan.  
 • I ansøgningen skal der fremgå eksempler på, hvordan institutionen vil arbejde med profilen, samt hvordan institutionen vil kvalificere sine kompetencer til arbejdet med natur og teknik.

 

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har ved ansøgningsfristens udløb den 4. august 2014 modtaget ansøgninger fra Børnehuset Ørnebo, Firkløveren og Børnehuset Elverhøj.

I vedhæftede bilag gennemgås ansøgningerne med udgangspunkt i, hvordan ansøgningerne lever op til ovenstående kriterier, og hvordan ansøgningerne forholder sig til børns læring, de voksnes rolle og andre relevante elementer.

Ansøgninger og bilag er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne ansøgninger og beslutter hvilke to institutioner, der udvælges som profilinstitutioner i forsøgsperioden fra 1. august 2014 - 31. december 2016.

Beslutning

Alle tre ansøgninger imødekommes med start som profilinstitutioner den 1. oktober 2014.

Finansieringen sker indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.

Bilag

Resume

Byrådet vedtog på mødet den 4. februar 2014 ”Ishøj – En tryg by”, som er den overordnede strategiske ramme for kommunens tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende arbejde.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse har udarbejdet "Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune", der beskriver de indsatser, der udmøntes for at forebygge kriminalitet og øge trygheden. De konkrete indsatser sigter mod at opnå de fire fælles mål, som fremgår af "Ishøj - En tryg by":  

 • Ishøj er en tryg by

 • Færre ofre for kriminalitet i Ishøj

 • Nye generationer af børn, der vokser op i Ishøj, begår mindre kriminalitet end de forrige

 • Ishøjborgere, der har begået kriminalitet, har - uanset alder – gode betingelser for at vælge en fremtid uden kriminalitet.

Når behovet for nye indsatser på det tryghedskabende og kriminalitetsforebyggende område opstår, skrives de ind i handleplanen, som er et dynamisk dokument, der udvikles i takt med, at nye indsatser sættes iværk.

Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen til orientering.

 Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager "Handleplan 2014 for kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i Ishøj Kommune" til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Ventelisteopgørelsen er tilpasset dagtilbuddenes nye normering, som Børne- og Undervisningsudvalget vedtog på mødet den 19. maj 2014.

Ventelisteopgørelse pr. 1. august 2014 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 7. juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Rapporten indeholder ikke tal for varme, vand, udvendig vedligeholdelse og containertømning, ligesom skatter og afgifter ikke er medtaget i rapporten.

Regnskabsrapport for 2. kvartal 2014 fremlægges til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har indgået driftsaftale med VSK, som er Brøndby Kommunes sprogcenter. Kerneydelsen på sprogcenteret er, at uddanne voksne udlændinge i dansk sprog, kultur og samfundsforhold.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har udarbejdet et notat, der beskriver centerets organisation og opgaver. Notatet er vedhæftet dagsordenen sammen med det seneste talmateriale, der bl.a. beskriver udviklingen i antallet af danskuddannelseskursister.

Der har i marts 2014 været pædagogisk tilsyn på sprogcenteret med udgangspunkt i Lov om danskuddannelser - tilsynsrapporten er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

'Forslag til Kommuneplan 2014 har været i høring i 8 uger. Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der er samlet op på de bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden. Visse høringssvar har givet anledning til ændringer i planen, andre svar forelægges med indstilling om, at der ikke foretages ændringer af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

'Forslag til Kommuneplan 2014' har været i høring i perioden fra den 10. marts 2014 til den 12. maj 2014. Der har i forbindelse med den offentlige høring været afholdt et borgermøde den 22. april 2014 i byrådssalen på Rådhuset.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 7 høringsvar; fra Grundejerforeningerne i Ishøj landsby, Vejdirektoratet, Energistyrelsen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Banedanmark, Enhedslisten og Naturstyrelsen. Derudover har administrationen haft nogle enkelte bemærkninger. Visse høringssvar har givet anledning til ændringer i planen. Samtlige bemærkninger er samlet i høringsnotatet, der ligeledes indeholder administrationens bemærkninger samt forslag til eventuelle ændringer i kommuneplanen. Derudover vil administrationen foretage mindre redaktionelle og sproglige rettelser.

Der har gennem hele arbejdsforløbet med kommuneplanen været en tæt dialog med Naturstyrelsen, som har tilkendegivet, at under forudsætning af, at deres bemærkninger, som ligeledes er beskrevet i høringsnotatet, indarbejdes i kommuneplanen, gør de ikke indsigelse mod kommuneplanen.


Link til Digital Kommuneplan 2014:
http://ishoej-kp13.cowi.webhouse.dk/

Link til PDF-udgave af Kommuneplan 2014: http://ishoej-kp13.cowi.webhouse.dk/download/pdf/ishoej_kommuneplan_final_v3.pdfIndstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplan 2014 vedtages, og at forslag til ændringer jf. høringsnotatet indarbejdes i den endelige Kommuneplan 2014   

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Resume

Nærværende udkast til styringsaftale for 2015 har været drøftet i KKR Hovedstaden, der anbefaler kommunerne at godkende styringsaftalen. Udkastet er sendt til politisk godkendelse i alle kommuner i hovedstadsregionen.  

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen består af to dele, en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategi for 2015 er nu politisk godkendt i alle kommuner i hovedstadsregionen samt af Region Hovedstaden.
 
Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.
 
Styringsaftalen indeholder aftaler om udvikling i takster, prisstruktur, afregningsfrister, princippet for samarbejde mellem køber og driftsherre (tilbud) samt forhold omkring oprettelse og lukning af tilbud og pladser.  

Takstreduktion
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en flerårig strategi for takstudviklingen. Aftalen bevirker, at taksterne maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 1 procent i forhold til 2014 prisniveau.
 
Fra 2013 til 2014 var der ligeledes aftalt en takstreduktion på 1 % i Hovedstadsregionen. En analyse viser, at samlet set er der sket en reduktion i taksterne fra 2013 til 2014 svarende til 1,1 %.
 
Styrings- og udviklingstiltag for 2015
KKR Hovedstaden anbefaler, på baggrund af et analysearbejde, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder:

 • At kommunerne har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder mv.

 • At der er fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne i myndighedsenheden og på botilbuddene.

 • At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.

 • At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.

 • At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.

 • At botilbuddene arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster.

 
For at understøtte et stort fokus på ovenstående samt på den flerårige strategi for takstudvikling, har KKR Hovedstaden godkendt følgende tiltag:
 

 • At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidige implementeringsgruppe, der skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området. Implementeringsgruppen skal indeholde medlemmer fra K29, regionen og embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning.

 • At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen.

 

Udkast til styringsaftale 2015 er vedhæftet dagsordenen.   


  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at udkast til styringsaftale 2015 godkendes.  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er ingen verserende klagersager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.