Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 18. november 2013 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagsfremstilling

  • Erindringsliste af 1. november 2013 fremlægges.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

  • Elevstatistik pr. 1. oktober 2013 er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.

 

  • "Brug for alle unge". Orientering om frafaldsstatistik og placering i uddannelsessystemet for unge i Vejleåparken og Vildtbanegård er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.

 

  • Orienteringsmateriale vedr. autismeteams uddeles på mødet.

 

  • Orientering om vejledning i brug af sprogstimulerende apps og hjemmesider med dansk tale til børn med tale- og sprogvanskeligheder er vedhæftet dagsordenen og gives på mødet.

 

  • Pjece om "Den digitale folkeskole - Hvordan udvikler vi den?" uddeles på mødet.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2013 og denne viser, samlet for hele kommunen, en mindreudgift på 16,7 mio.kr., der tillægges kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 7. november 2013 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Økonomi

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 17,7 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes balance. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,0 mio.kr., mens der på finansieringssiden og interne omplaceringer er balance.

Forslag til beslutning:

Indstilling

  • budgetopfølgningen tiltrædes.

  • der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. september 2011, at indføre fleksible skoledistrikter i Ishøj Kommune. Reglerne for fleksible skoledistrikter er beskrevet i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skoleindskrivning af elever der til tilflytter kommunen og i forbindelse med ønsker om skoleskift, er der opstået spørgsmål fra forældre, der ikke er taget højde for i styrelsesvedtægten. På den baggrund foreslås følgende præcisering af styrelsesvedtægtens regler om fleksible skoledistrikter.

Præcisering af styrelsesvedtægtens kap. 4.4:

Ved skoleindskrivning følges det pågældende års skoledistrikter. Børnene indskrives i børnehaveklasse på den skole, som hører til distriktet. Herefter er den skole, som eleven er indskrevet på, elevens distriktsskole uanset følgende års distriktsjusteringer.

Elever, der flytter til Ishøj Kommune, hører til det skoledistrikt, der gælder på tilflytningstilspunktet.

Indstilling

den administrative præcisering af reglerne om fleksible skoledistrikter, som skrives ind i den eksisterende styrelsesvedtægt.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 36, stk. 2:

"Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin".

Forslag til beslutning:

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til ferieplan for skoleåret 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017.

Ferieplanen har været til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra 10. oktober til 7. november 2013. Der er indkommet tre udtalelser, som er vedhæftet dagsordenen. Strandgårdskolen har fået udsættelse til den 11. november 2013.

Sagen sendes efter behandlingen i Børne- og Undervisningsudvalget til efterretning i Byrådet.

Forslag til beslutning:

Indstilling

de indkomne udtalelser.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter...

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at, ferieplanerne for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017 godkendes.

Bilag

Resume

Regeringen indgik den 7. juni 2013 forlig om folkeskolen, og reformen træder i kraft den 1. august 2014. Den bærende idé bag folkeskolereformen, er en sammenhængende og længere skoledag. Når elevernes obligatoriske timetal udvides, reduceres børnenes behov for at blive passet i fritidshjemmet.

Børne- og Undevisningsudvalget drøftede sagen den 19. august 2013, og besluttede at sætte gang i en proces, der fører til nedlæggelse af Frihjulet og oprettelse af skolefritidsordning på Kirkebækskolen.

Sagsfremstilling

Fælles MED for Center for Børn og Undervisning behandlede sagen den 1. oktober 2013 og besluttede at sende sagen til information og drøftelse i lokal MED på Kirkebækskolen og i Frihjulet samt til høring i skolebestyrelsen på Kirkebækskolen og i forældrebestyrelsen på Frihjulet.

Der er indkommet fire høringssvar som er vedhæftet dagsordenen sammen med notatet, der beskriver nedlæggelse af Frihjulet og oprettelse af sfo på Kirkebækskolen. 

Forslag til beslutning:

Indstilling

de indkomne høringsvar.

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

at  nedlægge fritidshjemmet Frihjulet og oprette en sfo på Kirkebækskolen.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget imødekommer MED-udvalgenes ønsker i forhold til nyvalg til MED-udvalg og fastholder den beskrevne ledelsesstruktur, som er identisk med ledelsesstrukturen på de øvrige skoler.

Bilag

Sagsfremstilling

Kvalitetsraporten for dagtilbud fungerer som et dialog og udviklingsredskab mellem dagtilbud, Center for Børn og Undervisning og det politiske niveau. 

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er Dagtilbudsloven og Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. 

De faglige resultater bygger på oplysninger fra de enkelte dagtilbud, herunder evaluering af de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger udgøres af data fra CBU og andre centre.

Forslag til beslutning:

Indstilling

kvalitetsrapport for dagtilbud 2013 sendes til høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet en kort pjece, der forklarer de nødvendige handlinger i overgrebssager. I forbindelse med Overgrebspakken er det blevet et krav, at en sådan guide skal være politisk vedtaget.

Sagsfremstilling

For at sikre den rette og rettidige indsats omkring børn eller unge, der har været udsat for eller hvor der er mistanke om overgreb i form af seksuelle overgreb eller vold, er der udarbejdet en handleguide. Handleguiden skal kort og præcist guide medarbejdere og ledere i daginstitutioner, skoler mm. samt trænere og ledere i klubber, hvis der er mistanke om overgreb.

Pjecen er opbygget ud fra såvel straffelovens bestemmelser som ud fra servicelovens bestemmelser.

Pjecen er handleorienteret og kortfattet, så den til enhver tid, kan benyttes - også i en akut og presset situation.

Ved at følge handleanvisningerne kan det barn eller den unge, der er i problemer hurtigst muligt få den rette undersøgelse og støtte, og en evt. politiefterforskning kan iværksættes.

Økonomi

Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser.

Forslag til beslutning:

Indstilling

handleguiden offentliggøres.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19 stk.5.

Bilag

Sagsfremstilling

Årsrapporten fra KFS - Det mellemkommunale samarbejde på specialundervisningsområdet i Hovedstadsregionen - fremlægges til orientering. 

Der gives en orientering om de aktuelle tal fra september 2013 på mødet. 

Forslag tl beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 7. juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal. 

Rapporten indeholder ikke tal for varme, vand, udvendig vedligeholdelse og containertømningligesom skatter og afgifter ikke er medtaget i rapporten.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for 3. kvartal 2013 fremægges til orientering.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterrretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet. 

Venteliste pr. 1. november 2013 er vedhæftet dagsordenen. 

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag