Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 18. november 2019 kl. 17:00

Mødelokale Arken (rum 230) - Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

 • Det foreslås, at dialogmøderne for forældrebestyrelserne i dagtilbud i 2020 placeres onsdag den 29. april og tirsdag den 8. september begge dage fra kl. 17.00 - 19.00. Dialogmøderne for skolebestyrelserne foreslås placeret onsdag den 15. april og tirsdag den 29. september ligeledes fra kl. 17.00 - 19.00.
  Det foreslås, at studiedagen i 2020, som er i distrikt 3, placeres tirsdag den 27. oktober fra kl. 8.00 - 14.00.
  Forslag til mødeplan for driftsstedbesøg og studiedag i 2020 er vedhæftet dagsordenen.
 • Årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2019 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og vedtager mødeplanen for driftsstedsbesøg og studiedag i 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Studiedagen i 2020 placeres onsdag den 28. oktober. Den tilrettede mødeplan er vedhæftet referatet.

Program for studiedagen den 4. december 2019 blev uddelt på mødet og er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det forældrebestyrelsen i Børnehuset Troldebo, der kommer til en drøftelse med udvalget.

Temaet for besøget er udfordringer i forhold til forældredeltagelse og forældreinddragelse samt de nye tiltag, som forældrebestyrelsen og personalet har taget initiativ til med henblik på at styrke forældredeltagelse og forældreinddragelse.

Fra Børnehuset Troldebo deltager formand for forældrebestyrelsen Natacha-Nicole Seitzberg og leder Karina Puk Alsted.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Beslutningspunkt

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 25. juni 2019. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning for 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. august 2019.

Det samlede resultatet af budgetopfølgningen (drift og anlæg) viser en forventet mindreudgift på 39,6 mio.kr., jf. vedlagte budgetopfølgningsskema (Bilag B).

Den forventede mindreudgift fordeler sig med:

 • 11,9 mio. kr. i mindreudgifter på driften, som fordeler sig med 11 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,9 mio.kr. udenfor servicerammen.
 • 28,8 mio. kr. i mindreudgifter på anlæg.
 • 1 mio. kr. i merudgifter på finansiering.


Under Børne- og Undervisningsudvalgets områder forventes en samlet mindreudgift på 4 mio. kr., der dækker over såvel mer- som mindreudgifter fordelt på områderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet notat af 6. november 2019 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Børne- og Undervisningsudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser den beløbsmæssige specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, som varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling inden for fagudvalgets område i henhold til budgetopfølgningsskemaet (Bilag B). 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem.

Bilag

Resume

Gildbroskolen har fremsendt vedhæftede ansøgning om at omlægge to understøttende undervisningstimer ugentligt til holddannelse/to-lærertimer i 7., 8. og 9. specialklasser i skoleåret 2019/2020.

Byrådet kan efter ansøgning fra skolelederen, og med udtalelse fra skolebestyrelsen, godkende at afkorte skoleugen med op til to timer i 4. - 9. klasse ved at skære tilsvarende i den understøttende undervisning. Frigjorte ressourcer skal anvendes i undervisningen. Godkendelsen gælder for et år og Byrådet skal føre tilsyn med konverteringen af den understøttende undervisning. Byrådet besluttede den 4. juni at godkendelse om afkortning af skoleugen delegeres til Børne- og Undervisningsudvalget. Eventuel ansøgning fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget senest på udvalgets møde i juni. For skoleåret 2019/2020 fremlægges eventuelle ansøgninger senest på mødet i september.

Det fremgår af vedlagte ansøgning, at den er dateret den 21. august, men den er desværre ikke nået frem. Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen behandles på mødet i november.

Sagsfremstilling

Gildbroskolens 7. – 9. almenklasser deltager i ministeriets rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen, hvor to understøttende undervisningstimer om ugen konverteres til holddannelse/to-lærertimer. Skolen ønsker, at det samme kan gøre sig gældende for specialklasserne.

Formålet er bl.a. at sætte fokus på læringsfællesskabet og meningsdannelsen med læringsprojektet for den enkelte elev som en integreret del af undervisningen i læsning, matematik og dansk som andetsprog. Formål og mål er beskrevet i vedlagte ansøgning.

Ansøgningen har været behandlet på skolebestyrelsesmødet den 21. august 2019, hvor en enig bestyrelse bakkede op.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at ansøgningen fra Gildbroskolen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bilag

Resume

Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) har den 26. september 2019 gennemført et uanmeldt tilsyn i vuggestueafdelingen i daginstitutionen Regnbuen. Baggrunden for tilsynet er en henvendelse til centerchef Susanne Poulsen om bekymrende forhold i vuggestuen i forhold til pædagogisk kvalitet og relationer og samspil mellem voksne og børn.

Tilsynet er foretaget af pædagogiske konsulenter i CDU Helle Kirud og Gitte Smidt Blytt. Der er samlet op på tilsynet den 22. oktober 2019 med deltagelse af tilsynsteamet, centerchef, ledelse og personale. Tilsynsrapporten er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Formålet med det uanmeldte tilsyn i Regnbuen var, at

 • vurdere interaktionen mellem personale og børn, herunder samspil og relationer
 • vurdere det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddets praksis
 • undersøge dagtilbuddets egen vurdering af egen praksis.

Tilsynet blev foretaget som observation, egen vurdering og efterfølgende dialog med personale og ledelse. På baggrund af tilsynet er der udarbejdet en tilsynsrapport.

Det uanmeldte tilsyn giver den tilsynsførende mulighed for at se på dagtilbuddets praksis, uden at den er planlagt herefter. Tilsynet giver indblik i dagtilbuddets praksis, som den viser sig på et givent tidspunkt og åbner op for mulighed for at gå i dialog om dagtilbuddets hverdag.

Af rapporten fremgår det generelt, at tilsynsteamet blev positivt modtaget af ledelse og pædagogiske medarbejdere. Tilsynet oplevede en imødekommende stemning med generelt nærværende, anerkendende og empatiske voksne, der var lydhør overfor børnenes behov. Tilsynet oplevede omsorgsfulde voksne, der var gode til at rumme og favne alle børn med opmuntring, smil og guidning i hverdagssituationerne. Der var en stor grad af omsorgspædagogik tilstede. Tilsynsteamet oplevede ikke, at der foregik intenderet pædagogik og tilrettelæggelse af læringsmiljøer med udgangspunkt i børneperspektivet og børnenes behov for læring og udvikling.

På baggrund af tilsynet er der givet nedenstående anbefalinger:

 • Ledelsen skal understøtte, at pædagogerne kan påtage sig ledelsen af børnegrupperne, og den læring der foregår, via guidning og supervision af deres kollegaer i den pædagogiske praksis og i arbejdet med den pædagogiske læreplan.
 • Der indledes et aktionslæringsforløb med fokus på udvikling af den pædagogiske praksis af høj kvalitet.  

Aktionslæringsforløbet tilrettelægges af institutionens faglige pædagogiske leder, institutionens faglige fyrtårn samt pædagogiske konsulenter fra CDU.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 5.

Bilag

Resume

Den 29. oktober 2019 var Børne- og Undervisningsudvalget på studietur til Svendborg Kommune for at høre om Svendborgprojektet og deres koncept for idrætsskole. Opsamling på studieturen er vedlagt som bilag.

Der deltog tre medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget, to skoleledere, direktøren for Velfærd og Undervisning, centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse og centerchefen for Børn og Forebyggelse samt en pædagogisk konsulent fra Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Formålet med studiebesøget var at få et indblik i Svendborgprojektet og deres idrætsskoler og høre om projektets forskningsmæssige resultater. Besøget foregik på en af de lokale folkeskoler, og fra Svendborg Kommune deltog en projektleder, en viceskoleleder, en idrætskoordinator og en skolechef.

Sagsfremstilling

Svendborgprojektet undersøger betydningen af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge.

Alle skoler i Svendborg (11 folkeskoler og én specialskole) er idrætsskoler med seks lektioners idræt (svarende til 4½ time) om ugen i 0. - 6. klasse. Timerne til den ekstra idræt tages fra den understøttende undervisning.

På idrætsskolerne har man givet faget idræt politisk og ledelsesmæssig prioritet. Idrætslærerne skal have linjefag i idræt, der er udpeget en idrætskoordinator, og lærere samt pædagoger er efteruddannet i ’Aldersrelateret træningskoncept’.

Svendborg Kommune tilfører årligt 4 mio. kr. ekstra til skolerne.

Resultaterne af projektet viser bl.a., at der er sket en halvering af overvægtige børn på idrætsskolerne. Børnene får en bedre fysisk form, en bedre koordination og balance, og de bliver stærkere og har lavere risiko for rygproblemer. Der er ikke signifikant forskel på den faglige udvikling i hverken dansk eller matematik hos elever, der har seks lektioners idræt i forhold til elever, der har to lektioners idræt.

I opsamlingen beskrives resultaterne af projektet yderligere. Notatet beskriver endvidere, hvilke tiltag der er sat i værk på skolerne i Ishøj.

På baggrund af studiebesøget anbefaler administrationen, at

 • der iværksættes en undersøgelse af, hvordan Ishøj Kommunes folkeskoler anvender timerne til understøttende undervisning, hvordan der arbejdes med 45 minutters bevægelse, hvordan der arbejdes i faget idræt, og hvilke kompetencer lærere og pædagoger har for arbejdet med bevægelse.
 • der udbydes kurser i ’Aldersrelateret træningskoncept’. For at styrke samarbejdet med de lokale frivillige foreninger undersøges det, om der er interesse for fælles kurser med ’Aldersrelateret træningskoncept’ for foreningsledere og idrætslærere.
 • der foretages kropskompetencevurdering af alle børn i april, året før børnene starter i sfo, med henblik på iværksættelse af målrettet motorisk aktivitet.
 • det undersøges, om der er skoler i Ishøj Kommune, som er interesseret i at blive idrætsskole ved at udvide antallet af idrætstimer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tiltræder administrationens forslag.

Beslutning

Tiltrådt med følgende rettelse til første dot:

 

 • der iværksættes en undersøgelse af, hvordan Ishøj Kommunes folkeskoler anvender timerne til understøttende undervisning, hvordan der arbejdes med 45 minutters bevægelse, herunder bevægelse i alle fag, hvordan der arbejdes i faget idræt, og hvilke kompetencer lærere og pædagoger har for arbejdet med bevægelse.

Bilag

Resume

Fra den 1. august 2019 er der indført nye regler for elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Reglerne indebærer, at der fra skoleåret 2019/2020 indføres en pligt for skoleledere til altid at underrette Byrådet, såfremt en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal. Når der modtages en underretning fra skolelederen, skal kommunen træffe afgørelse om, at børne- og ungeydelsen skal standses for ét kvartal.

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt bekendtgørelse og vejledning om de nye regler, som er gældende fra den 1. januar 2020. Bekendtgørelse og vejledning er vedhæftet dagsordenen sammen med ministeriets informationsmateriale til forældre om de nye regler og et uddybende notat vedr. reglerne for elevers fravær.

Sagsfremstilling

De nye regler indebærer, at der fastsættes tre fraværskategorier:

 1. Fravær ved sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.
 2. Ekstraordinær frihed (Tilladelse til ekstraordinær frihed kan gives af skolelederne og kan kun ske undtagelsesvist.)
 3. Ulovligt fravær.


Når en elev har et ulovligt fravær på 10 pct. eller derover inden for ét kvartal, skal skolelederen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner. Forældrene får på den måde en mulighed for at samarbejde med skolen om at sikre, at eleven møder til undervisningen, inden de mister børne- og ungeydelsen.

Kompetencen til at træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen ligger hos Byrådet. Byrådet kan delegere kompetencen til at træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen til den forvaltning, som Byrådet finder bedst egnet.
Praksis evalueres i første kvartal 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • underretninger vedr. 15 pct. ulovligt fravær eller derover forelægges for Byrådet på det førstkommende møde efter modtagelsen af underretningen.
 • afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen træffes af Byrådet efter indstilling fra administrationen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

De nye regler medfører øget administration på skoler og i administrationen i forbindelse med registreringen af fraværet og administration i forbindelse med standsning af børne- og ungeydelsen mv. Ishøj Kommune får fra 2020 tildelt 81.000 kr. i DUT-kompensation til opgaverne i de forskellige initiativer i den politiske aftale om et opgør med parallelsamfund, herunder de nye regler om elevfravær. Beløbet falder til 66.000 kr. i 2022.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 39, stk. 3.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen har undersøgt antibiotikaforbruget hos Ishøj Kommunes børn i aldersgruppen 0 - 14 år til brug for orientering og drøftelse i Lægefagligt Udvalg den 19. november 2019. Notatet forelægges derfor udvalget til orientering forinden mødet i Lægefagligt Udvalg.

Sagsfremstilling

Forbruget af antibiotika i primærsektoren har i Danmark været faldende. Det skyldes, at de praktiserende læger udskriver færre recepter. Dette gør sig ligeledes gældende på børneområdet i Ishøj Kommune samt hos andre vestegnskommuner. Små børn i aldersgruppen 0 - 4 år får i langt højere grad antibiotika end større børn. Det er også i denne aldersgruppe, der har været det største fald i andelen af børn, som fik antibiotika i perioden fra 2014 - 2018.

I Ishøj Kommune får flere børn antibiotika end børn i andre vestegnskommuner. Dette gør sig gældende for børn i alderen 0 - 4 år og 10 - 14 år. I forhold til de 5 - 9-årige børn ligger Ishøj Kommune i højere grad på niveau med andre vestegnskommuner. I 2018 var der væsentligt flere 10 - 14-årige børn i Ishøj Kommune, som fik antibiotika end både regionsgennemsnittet og de øvrige vestegnskommuner.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen vedr. antibiotikaforbruget hos børn i Ishøj Kommune til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I Ishøj Kommune er det besluttet, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for Ishøj Kommunes dagtilbud hvert andet år. Der er således udarbejdet en kvalitetsrapport for 2019, som har været i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden fra 16. september til 28. oktober.

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsrapporten for Ishøj Kommunes dagtilbud er at give information om en række væsentlige forhold i dagtilbuddenes virke og udvikling samt at fungere som baggrund for dialog om status og udvikling i kommunens dagtilbud. Samtidig indgår kvalitetsrapporten som en del af det samlede tilsyn med kommunens dagtilbud.

Ifølge dagtilbudsloven skal Byrådet sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven. Drøftelsen sker i forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten, som udarbejdes hvert andet år.

Center for Dagtilbud og Uddannelse har ansvaret for udarbejdelse af kvalitetsrapporten, herunder indsamlingen af relevante data og informationer.  

Kvalitetsrapporten har været i høring i forældrebestyrelserne i perioden fra den 16. september til den 28. oktober. Der er indkommet høringssvar fra forældrebestyrelserne i alle dagtilbud, som er samlet i vedhæftede notat.

Hovedparten af forældrebestyrelserne tager rapporten til efterretning. Børnehuset Ørnebo foreslår, at data vedr. den procentvise andel af pædagoger trækkes på baggrund af et helt år. I rapporten er data for den procentvise andel af pædagoger beregnet på baggrund af data fra årets første 6 måneder.

På baggrund af henvendelser fra flere dagtilbudsledere i høringsperioden om fejl i data vedr. dialogprofilerne fra Rambøll-systemet Hjernen & Hjertet, har administrationen tilrettet kvalitetsrapporten. Den tilrettede rapport er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik og Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet. 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har den 4. oktober 2019 indgået aftale om samarbejde omkring udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med en række andre kommuner i Region Hovedstaden. Udbuddet er offentliggjort den 16. oktober, hvor mulige STU-leverandører kan byde ind på udbuddet frem til den 29. november 2019. Formålet med udbuddet er at forsøge at indgå bedre aftaler med leverandørerne i forhold til taksten pr. elev uden at ændre kvaliteten af STU-tilbuddene.

Sagsfremstilling

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven) foreskriver, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse (STU).

Ishøj Kommune har i forvejen et samarbejde med Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Tårnby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Vallensbæk og Rødovre kommuner, der kaldes Omegnssamarbejdet STU (OS-STU). Her er der bl.a. indgået prisaftaler med en række STU-leverandører, ligesom der er aftalt en uddelegering af aftaleopfølgningen på leverandører. Udbuddet vil erstatte de nuværende prisaftaler, men dikterer ikke kommunernes organisering af aftaleopfølgning.

Forslaget til udbuddet er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune, som er tovholder på processen omkring udbud af STU-leverandører. Forslaget er herefter drøftet med de deltagende kommuner og tilpasset i forhold de lokale behov og ønsker. Det er forventningen, at samarbejdet potentielt kan generere besparelser på taksterne til STU-leverandørerne, uden at det giver serviceforringelser i tilbuddene til de unge.

Der er aktuel ikke foretaget beregninger på mulige besparelser for Ishøj Kommune. De forventninger, som er indlagt i udbuddet, kan potentiel medføre mindre besparelser. Det afhænger dog af den endelige aftale samt den måde, som modellen kommer til at fungere i praksis. Selvom udbuddet ikke afføder væsentlige besparelser, er det en fordel at være med i udbuddet, da udbuddet erstatter forhandlingssamarbejdet OS-STU, hvilket kan betyde, at vi som kommune selv skal forhandle med leverandørerne.

Hele udbuddet kan læses på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97cb9cc4-5f14-447c-9e85-6e70c503d4e8/homepage

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Den økonomiske effekt er ikke beregnet på nuværende tidspunkt. Det vurderes, at et samarbejde omkring udbuddet kan medføre mindre besparelser, og at det sikrer Ishøj Kommune mod stigninger i taksten pr. elev.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LBK nr 610 af 28/05/2019).

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2019 har Socialstyrelsen udmøntet puljer til udvikling og modning af forskellige metoder, som Center for Børn og Forebyggelse har valgt at søge.

Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om ansøgning til puljerne på mødet den 21. oktober. I denne sag gives yderligere information om ansøgningerne, som er vedhæftet dagsordenen.

CBF har ansøgt Socialstyrelsen om følgende tre puljer:

 

Pulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge (50,3 mio.)
CBF har udviklet projekt SNUF (Samtale og netværk med ung og forældre), som puljemidlerne skal bruges til at implementere i Ishøj Kommune. Projektet har fokus på den forebyggende, sammenhængende, tidlige og mindst indgribende indsats for de unge. Med SNUF skal afprøves en udvidelse og forankring af den allerede eksisterende anonyme ungerådgivning med et behandlingsspor, et gruppespor og forældrerådgivning. Der er søgt kr. 4.841.728 til projektet.

 

Pulje til udvikling af en styrket familiebehandling i udsatte familier (22,6 mio.)

CBF søger om deltagelse i modningsprojektet ”Styrket familiebehandling i udsatte familier". Projektet i Ishøj kaldes "Ishøj Kommunes Familieberedskab" grundet et ønske om at udbygge den nuværende familiebehandlingsindsats med et akut og intensivt beredskab, der kan sættes i værk i de familier, hvor der er umiddelbar risiko for anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet. Familieberedskabet skal imødekomme behov for intensiv, specialiseret og fleksibel støtte og dermed hjemtage indsatsen for de familier, som i dag modtager familiebehandling fra eksterne leverandører. Der er søgt kr. 5.007.900 til projektet. 

 

Pulje til screening og tidlige familierettede indsatser (39,7 mio.)
CBF’s projekt ”Bedre Start på Livet” har to overordnede mål, hvilket er at styrke den opsporende indsats i CBF’s sundhedspleje via udbredelse og kvalificering af brugen af screeningsredskaberne ADBB og PUF, og at styrke de alment forebyggende og foregribende indsatser i CBF via implementering af gruppeforløbene DUÅ Baby og DUÅ Småbørn samt udviklingen af brugen af ICDP- forløb. Projektet har til sigte, at forældre til udsatte 0-2-årige modtager relevant og rettidig hjælp og rådgivning, som har afsæt i familiens samlede livssituation. Der er søgt kr. 5.205.879 til projektet. 


Økonomi:

Center for Børn og Forebyggelse har søgt samlet kr. 15.055.507 fra de tre puljer. Efterhånden som der kommer svar til det ansøgte, vil det blive fremlagt på kommende møder.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I juli 2019 udkom temarapporten: ”Sundhedsplejerskers bemærkninger til motorisk udvikling i det første leveår”. Rapporten er baseret på data fra sundhedsplejerskerne fra 33 kommuner, herunder Ishøj Kommune, og Statens Institut for Folkesundhed og tager udgangspunkt i børn født i 2017. Formålet med rapporten er at få mere viden om børns sundhed og sundhedsplejerskernes arbejde samt at bidrage til det sundhedsfremmende arbejde målrettet børn og unge i kommunerne. 

 

Sagsfremstilling

Udviklingen af børns bevægelser starter allerede i fosterlivet, og den motoriske udvikling fortsætter gennem spædbarnsalderen og den tidlige barndom. Motoriske færdigheder er vigtige for barnets udvikling i det første leveår og er prædiktive for barnets senere udvikling. Tidlige tegn på forsinket motorisk udvikling kan være tegn på sygdom, omsorgssvigt eller psykosociale problemer. Det er derfor vigtigt tidligt at opspore forsinket motorisk udvikling, sådan at indsatser, der kan støtte barnets udvikling, sættes i gang hurtigt. Undersøgelser viser, at tidlige interventioner har en positiv effekt på børnenes motoriske udvikling. Det gælder blandt andet interventioner, hvor sundhedsprofessionelle vejleder forældre i øvelser. Sundhedsplejersken er en af de første fagpersoner, der møder barnet og dets familie, og sundhedsplejen er uddannet til at vurdere, om barnet udvikler sig alderssvarende, og har stor erfaring med at vurdere dette samt vejlede forældrene i, hvordan de kan stimulere barnets udvikling. Sundhedsplejersken registrerer i et udviklingsskema i forbindelse med deres besøg hos familierne, hvorvidt der er en bemærkning til motorisk udvikling.

Det fremgår af rapporten, at 9,1 % af børnene i Ishøj Kommune har bemærkning til motorisk udvikling ved 8 til 10-månedersalderen, svarende til 23 børn. Ishøj Kommunes andel børn med motoriske vanskeligheder er en smule mindre end landsgennemsnittet, som er på 10,1 %. Rapporten viser desuden, at andelen af børn med bemærkning til motorisk udvikling ved 8 til 10-månedersalderen ikke har ændret sig væsentligt i de seneste år – hverken i Ishøj Kommune eller i Danmark generelt.

Rapporten har disse hovedfund i forbindelse med at undersøge, hvad der ligger til grund for børnenes motoriske vanskeligheder:

 • Der er få sociodemografiske faktorer, der har indflydelse på børnenes motoriske udvikling. Deres motoriske udvikling hænger i højere grad sammen med, hvordan barnet og moderen har haft det under graviditeten, og om de fx er født for tidligt.
 • Der findes risikofaktorer, der har indflydelse på barnets motoriske udvikling. Eksempelvis fandt undersøgelsen, at børn der ammes længere end fire måneder er i mindre risiko for at få vanskeligheder med deres motoriske udvikling.
 • Der er en forhøjet forekomst af bemærkninger til barnets motoriske udvikling ved 8 til 10-månedersalderen blandt de børn, hvor sundhedsplejersken har anført bemærkninger til morens psykiske tilstand.

Sundhedsplejerskerne i Ishøj Kommune har fortsat fokus på at understøtte spædbørnenes motoriske udvikling. Sundhedsplejerskerne inddrager rapportens konklusioner i deres fremtidige arbejde med børn der fødes i Ishøj Kommune.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ishøj Kommune/Center for Børn og Forebyggelse har modtaget varslingsskrivelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed om et sundhedsfagligt tilsyn på sundhedsplejeområdet d. 3. december 2019. Det anføres, at ”Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden og at understøtte læring på behandlingsstederne”. Tilsynskonceptet er nyt fra august 2019 og gennemføres systematisk i alle kommuner over en længere periode. Andre kommuner, som allerede har haft tilsyn, oplever, at det er forbundet med en del forberedelsesarbejde, da der er tale om et meget grundigt tilsyn. Besøget bliver derfor aktuelt planlagt og forberedt på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, så de relevante data og oplysninger er tilgængelige på dagen.
 • Bevilling fra Novo Nordisk Fonden til Matematisk opmærksomhed og overgange i børns liv
  Den 16. september 2019 orienterede administrationen udvalget om en ansøgning til Novo Nordisk Fondens projektstøtte til matematik i naturvidenskab og teknologi på 3.461.500 kr. over 5 år. Novo Nordisk Fonden oplyste den 7. november 2019, at der er bevilget 3.343.382 kr. Som det fremgår af vedlagte bevillingsmail beder Fonden om et revideret budget og en række præciseringer, som Center for Dagtilbud og Uddannelse fremsender til Fonden. Ansøgningen er udarbejdet og indsendt af Center for Dagtilbud og Uddannelse i samarbejde med Vejlebroskolen, Regnbuen og Trækronerne, som indgår i projektet. Projektet er et 5-årigt projekt, der udvikler børns nysgerrighed og kompetencer i matematisk opmærksomhed i 4 - 8 års alderen. Projektet skriver sig ind i arbejdet med sammenhængende overgange i børns liv og undersøgende læreprocesser, der skaber bro mellem dagtilbud, sfo og skole. Projektet skal øge børnenes læring via et løft af de udøvende aktørers kompetencer og deres tværfaglige samarbejde.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag