Referat
Børne- og Undervisningsudvalget torsdag den 19. januar 2023 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget har bedt om en orientering om arbejdet med ordblinde elever, herunder følgende:

 • Status på ny lovgivning på området
 • Strukturering af arbejdet med ordblinde elever, herunder hjælpemidler og støtte
 • Hvordan opdages ordblinde elever og hvordan sikres det, at eleverne får den hjælp, de har brug for
 • Koordinering af samarbejdet med elevernes forældre
 • Hvordan klædes lærerne på til arbejdet med ordblinde elever.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutningstema

Der gives en orientering om arbejdet med ordblinde elever.

Under dette punkt deltager konsulenter i Center for Dagtilbud og Uddannelse Birgit Lundemann Street, Signe Glud Thimgaard og Pernille Petersen.

Sagsfremstilling

På dette møde er det Forebyggelse og Anbringelser, der kommer til en drøftelse med udvalget. Området Forebyggelse og Anbringelser er opdelt i to. Del et omhandler forebyggelse, mens del to, der kommer på besøg i udvalget i oktober 2024, omhandler anbringelser.

På mødet deltager socialfaglig leder Mette Engbæk Jensen og orienterer om 'Barnets vej gennem det sociale system' og giver et indblik i de muligheder, der er for at arbejde med støtte til børn og unge inden for det sociale område.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutningstema

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. januar 2022 blev den politiske arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 vedtaget, herunder planen for driftsstedsbesøg.

Sagsfremstilling

 • Administrationen har udarbejdet en status på de politiske pejlemærker for Børne- og Undervisningsudvalg i denne byrådsperiode. Status på de politiske pejlemærker eftersendes.
 • Den politiske arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget er opdateret, så den indeholder årshjul for 2023 samt datoer for dialogmøder med dagtillbudsbestyrelser og møder i Ishøj Skoleforum i 2023. Den politiske arbejdsplan er vedhæftet dagsordenen.
 • På BUU's møde i december 2022 blev det besluttet, at mødet i Ishøj Skole Forum i foråret skal placeres den 29. marts fra kl. 17.00 - 19.00. Det foreslås, at mødet flyttes til den 12. april ligeledes fra kl. 17.00 - 19.00, så den nye centerchef for Dagtilbud og Uddannelse kan deltage.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

De politiske pejlemærker tages op til drøftelse på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 16. februar 2023.

Mødet i Ishøj Skole Forum flyttes til den 12. april 2023.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget

Sagsfremstilling

 • Afstemning om madordning i dagtilbud
  I forbindelse med budgetforliget 2023 blev det besluttet at frokostordningen i daginstitutionerne fra 1. april 2023 bliver forældrebetalt med et tilskud fra kommunen, hvilket betyder, at prisen bliver 575 kr. pr. barn om måneden. Uden tilskud ville prisen være 748 kr. pr. barn om måneden. Det er op til forældrebestyrelserne i den enkelte daginstitution at afgøre, om de vil vælge den forældrebetalte frokostordning til eller fra. Forældrebestyrelsen til- eller fravælger dermed frokosttilbuddet på vegne af alle forældre i institutionen. I retningslinjer vedr. frokostordning for børnehavebørn i Ishøj Kommune fremgår det, at der skal foretages valg mindst hvert andet år og højst én gang om året. Herefter er der igen mulighed for at fravælge frokosttilbuddet. Valget det første år gælder fra 1. april 2023 til 31. marts 2024. Tilbuddet skal, jf. dagtilbudsloven, ophøre senest 6 måneder efter forældrenes fravalg af frokosttilbuddet. I 2023 skal evt. fravalg af frokosttilbuddet ske senest den 31. december 2022 gældende fra 1. april 2023.
  Frokostordningen har været til afstemning i forældrebestyrelserne i december måned. Samtlige forældrebestyrelser har tilvalgt ordningen.
  Retningslinjer i forbindelse med valg af frokostordning til børnehavebørn er vedhæftet dagsordenen.
 • Merit til pædagoguddannelsen
  KL har meldt ud at der pt. mangler lovhjemmel til at uddanne medhjælpere til pædagoger via meritpædagoguddannelsen. Der er således ikke i de gældende overenskomster på det pædagogiske område, hjemmel til at yde løn for deltagelse i merit-pædagoguddannelsen, hvor den ansatte uddanner sig ud af den stilling, den pågældende er ansat i. Der er dog givet dispensation til, at individuelle aftaler om merituddannelse indgået frem til 1. december 2022 er lovlige. Det gælder både 1) aftaler, hvor uddannelsen er afsluttet, 2) aftaler, hvor uddannelsen er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet, og 3) aftaler, hvor påbegyndelsen af uddannelsen er nært forestående.
  KL-notat om beslutningen i Kommunernes Lønningsnævn er vedhæftet sagen.
 • Vederlagsfri tandpleje for de 18 - 21-årige
  Fra d. 1. juli 2022 blev den nye lovgivningen vedr. vederlagsfri tandpleje for de 18 – 21-årige implementeret i Ishøj Kommune. Vedhæftede notat beskriver overordnet, hvad dette betyder for de unge, hvilke muligheder der er for tandpleje i kommunalt og privat regi samt den økonomiske, administrative og praktiske betydning for Ishøj Kommunale Tandpleje.
 • Kvalitetstilsyn på Gildbroskolen og Vejlebroskolen
  Administrationen har i forbindelse med kvalitetstilsynet med folkeskolen for 2022/23 modtaget anmodning om redegørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for Gildbroskolen og Vejlebroskolen. I brevene fra styrelsen fremgår det, at skolerne skiller sig ud på kvalitetstilsynets indikatorer for mulige parallelsamfundsproblematikker. Ishøj Kommunes redegørelser vedr. de to skoler skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest dem 16. januar 2023. Redegørelserne skal danne baggrund for styrelsens vurdering af, om skolerne skal udtages til tilsyn. Brevene fra styrelsen er vedhæftet dagsordenen sammen med tilhørende bilag.
 • Afslag fra Novo Nordisk Fonden
  Center for Børn og Forebyggelse fremsendte i september 2022 ansøgning om bevilling af fondsmidler i Novo Nordisk Fonden til projektet ”Sammen om familiens sundhed”, som har fokus på den sunde start på livet for udsatte familier – med et særligt fokus på at forebygge overvægt hos børn. Den 16. december 2022 meddelte Novo Nordisk Fonden således: ” Vi må desværre meddele, at komiteen ikke har udvalgt jeres projekt som et af dem, der får tildelt midler. Vi har modtaget 38 gode ansøgninger, og vi har desværre kun kunne give en bevilling til 7 projekter.” Det afsøges pt. mulighed for, at projektet kan finansieres på anden vis fra eksterne fonde eller puljer.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, oprettes et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Børne- og Undervisningsudvalget.