Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 19. marts 2018 kl. 18:30

Mødelokale 2E

Sagsfremstilling

Den 28. juni 2017 besluttede byrådet, at 0,54 mio. kr. fra Investeringspuljen afsættes til delvis finansiering af projektet vedr. ordblinderessourcelærer i perioden 2018 – 2020.

Ordblindekoordinatorerne Birgit Lundemann Street og Pernille Petersen deltager under dette punkt og fortæller om deres arbejde med ordblinde elever og deres forældre.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Erindringslistens punkter er blevet tilført Årshjulet, så der fremover kun er et dokument, hvoraf sager til Børne- og Undervisningsudvalget og forslag til temaer på dialogmøderne med bestyrelserne fremgår. Årshjulet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Administrationen har udarbejdet et forslag til studiedage i skoler og dagstilbud og besøg fra driftssteder for indeværende udvalgsperiode. Forslaget indeholder et kort besøg, hvor driftsstedet besøger udvalget i forbindelse med udvalgsmøderne og et længere studiebesøg, hvor udvalget besøger skoler og dagtilbud i hvert enkelt distrikt. Forslag til driftsstedbesøg er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter, hvorledes driftsstedsbesøgene skal planlægges i indeværende udvalgsperiode.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede, at besøg fra driftsstederne på udvalgsmøderne og studiebesøg på driftsstederne følger vedhæftede plan.

Årsag til fravær fra byrådsmedlemmerne på skolebestyrelsesmøderne skal angives i referaterne, og skolebestyrelsesreferaterne skal være synlige og tilgængelige på skolernes hjemmeside.

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker. Børne- og ungepolitikken vil udgøre en af de seks politikker, og fremlægges i denne sag til vedtagelse efter høringsperioden.

Forslaget til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik er udarbejdet med baggrund i et kickoff arrangement med deltagelse af dagtilbuds- og skolebestyrelser, Fælles Elevrådet, Ungerådet, Ungdomsskole- og Kulturskolebestyrelser, repræsentanter fra foreningslivet og Handicaprådet samt en workshop for Ishøj Kommunes medarbejdere. Til begge arrangementer var der ca. 80 deltagere.

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 15. januar 2018 fik Børne- og Undervisningsudvalget forelagt forslaget til den reviderede børne- og ungepolitik. Udvalget havde enkelte justeringer, som er indskrevet i høringsversionen. Udvalget besluttede at sende forslaget i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser, Fælles Elevrådet, Ungerådet, Ungdomsskole- og Kulturskolebestyrelser, IBUS og Handicaprådet i perioden fra 16. januar - 1. marts 2018. Sideløbende med høringen har politikken været til udtalelse i relevante MED-udvalg. Udtalelserne fra MED-udvalgene er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 20 høringssvar, som er samlet i vedhæftede skema. Høringssvarene er overvejende positive. Der er enkelte bestyrelser, der har bemærkninger eller forslag til justeringer. Styregruppens bemærkninger til disse høringssvar er markeret i vedhæftede skema.

Der er siden udvalgsbehandlingen i januar udarbejdet et fælles forord til de seks hovedpolitikker, som er indskrevet i politikken. Forslaget til børne- og ungepolitikken er vedhæftet dagsordenen.

Børne- og ungepolitikken bliver behandlet i alle stående udvalg sammen med de fem øvrige hovedpolitikker i juni 2018. Kommunens seks nye hovedpolitikker bliver behandlet samlet på byrådets møde den 26. juni 2018.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik godkendes på byrådets møde den 26. juni 2018.

Beslutning

Udvalget besluttede, at de ændringer, som styregruppen har anbefalet bliver imødekommet, herunder, at visionen ændres til 'At børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale'.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje til investering i efterværn til unge. Formålet med puljen er at støtte udsatte unges overgang til et selvstændigt voksenliv. Center for Børn og Forebyggelse ansøger om støtte fra puljen til at styrke efterværnsindsatsen for unge mellem 18– 22 år i Ishøj og Vallensbæk.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2018 er der afsat 43 mio. kr. til ansøgningspuljen til investering i efterværn til udsatte unge. Det forventes, at midlerne fordeles på mellem 3 - 5 kommuner over en projektperiode fra maj 2018 til december 2020. Det overordnede formål med ansøgningspuljen er at sikre, at unge, der tidligere har været anbragt eller har haft tilknyttet en kontaktperson, får en bedre overgang til voksenlivet.

Det er et krav til ansøgninger til puljen, at der er vedlagt dokumentation for, at der er truffet politisk beslutning om, at kommunen vil indgå i et forsøg med omlægning af efterværnsindsatsen. Ansøgningen til puljen er indsendt til Socialstyrelsen d. 2. marts 2018 og er vedhæftet som bilag.

Puljen giver mulighed for, at Ishøj Kommune kan komme rundt om hele ungeområdet og undersøge, hvordan det kan sikres, at Ishøj og Vallensbæk kommuners investeringer på børneområdet ikke tabes, når de unge fylder 18 år. Center for Børn og Forebyggelse ansøger om støtte fra puljen til at investere i efterværn for unge mellem 18 – 22 år i Ishøj og Vallensbæk med henblik på at afprøve, om en omlægning til en mere intensiv og helhedsorienteret efterværnsindsats kan føre til bedre – og omkostningseffektive – resultater for udsatte unges overgang til voksenlivet.

Projektet har som ambition, at alle unge, der modtager en kontaktpersonsindsats (eller bosætter sig i Ishøj eller Vallensbæk efter en anbringelse), motiveres til at indgå i den nye efterværnsindsats. Indsatsen tager udgangspunkt i de unges selvdefinerede udfordringer og skal arbejde målrettet på at styrke den unges udvikling, f.eks. igennem efterværnsmentorordninger, en koordineret sagsbehandling og en målrettet kompetenceudvikling af de unges hverdagsfærdigheder.  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tilkendegiver politisk opbakning til, at der ansøges om midler i puljen, og at ansøgningen skal ses som en del af en langsigtet strategi, hvor unge-området styrkes med henblik på at sikre, at flere udsatte unge får en god start på voksentilværelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kommune ansøger puljen om 4.722.051 kr. til kompetenceudvikling af relevante medarbejdere, styrket koordination mellem efterværnsmentorer og Ungetemaet og en tættere løbende opfølgning sammen med de unge, der indgår i efterværnsindsatsen. Budget for projektet er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Resume

Som led i den politiske aftale `Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet` igangsættes foreløbigt fire ansøgningspuljer, som kommuner og dagtilbud kan ansøge om deltagelse i. Det drejer sig om:

 • Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. 
 • Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.
 • Pulje til forsøg med målrettede sociale indsatser.
 • Pulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud.

De to første puljer er udmeldt med ansøgningsfrist den 16. april 2018. Center for Dagtilbud og Uddannelse er i dialog med dagtilbudslederne om ansøgning til de to puljer.  

De to sidste puljer forventes udmeldt i 2. kvartal 2018.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har i slutningen af februar udmeldt ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner samt ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner:
Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på i alt 254 mio. kr., som kommunerne kan søge til at ansætte flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Formålet med ansøgningspuljen er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger.

Midlerne er forbeholdt daginstitutioner, hvor der er minimum 25 % børn, hvis forældre får mindst 80 % økonomisk eller socialpædagogisk fripladstilskud. Fripladstilskuddet opgøres som et nedslag pr. 1. september 2017. Puljen er målrettet 100 daginstitutioner, således at hver institution i gennemsnit forventes at modtage ca. 800.000 kr. årligt, svarende til omkring 1 - 2 pædagogårsværk i en gennemsnitlig daginstitution. Daginstitutionerne får tildelt midlerne i forhold til antallet af børn.

Puljen dækker perioden september 2018 til august 2021. Administrationen er i gang med at opgøre, hvorvidt der er daginstitutioner i Ishøj Kommune, som kan komme i betragtning til midlerne.

Ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne:
Ansøgningspuljen er samlet set på 162 mio. kr. Puljens formål er at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Det skal ske ved at styrke kompetenceniveauet blandt dagplejere og pædagoger, der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner, og ledelsen i dagtilbud, herunder også ansatte i den kommunale forvaltning, der beskæftiger sig med den faglige udvikling i dagtilbud som fx dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter.

Kommunen kan via ansøgningspuljen søge midler til:

 1. At give dagplejere en pædagogisk assistentuddannelse.
 2. At tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb for faglige fyrtårne i dagtilbud samt ledelsen i dagtilbud og forvaltning. Kommunen kan vælge at købe kompetenceudviklingsforløb ved professionshøjskolerne eller andre udbydere. Kommunen har også mulighed for at vælge at tilrettelægge egne forløb for midlerne.

Midlerne fordeles på baggrund af antal af 0-5 årige børn i kommunerne i 2018, svarende til fordelingsnøglen for særtilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud. Ishøj Kommune har fået udmeldt en ansøgningsramme til puljen på 245.709 kr. til dagplejere og 573.300 kr. til faglige fyrtårne og ledelse. 

En PAU-uddannelse koster ca. 360.000 kr., hvilket betyder, at kommunen skal finansiere de resterende 114.291 kr. Det fremgår af vejledningen, at kommuner, der tildeles en puljeandel der er mindre end omkostningerne til en PAU-uddannelse, kan anvende midlerne til kortere kurser. 

Administrationen er i dialog med dagplejelederen og institutionslederne om ansøgning til puljen. Administrationen orienterer Børne- og Undervisningsudvalget om de konkrete ansøgninger på udvalgsmødet i april. 

Administrationen orienterer Børne- og Undervisningsudvalget om de øvrige puljer, når disse udmeldes.         

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og bemyndiger administrationen til at udarbejde ansøgninger til de to ansøgningspuljer.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Finansloven for finansåret 2018, § 15.

Resume

I sagen fremgår status på dannelsen af børnehaveklasser, herunder status på antallet af elever, der skal starte på de enkelte skoler.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 13. februar 2018, at der skal oprettes 9 børnehaveklasser i skoleåret 2018/19. Tidligere års erfaring viser, at antallet af elever, der faktisk starter i børnehaveklasse til august formentlig ændrer sig i månederne frem til skolestart. Typisk vil der være færre skolestartere end ved tidspunktet for beslutningen af klassedannelsen. Årsagerne kan bl.a. være fraflytninger, og at der er familier, som ikke får opfyldt deres skoleønske og i stedet vælger privatskole.

Som det fremgår af vedhæftede notat er antallet af elever, der skal starte på Ishøj Skole steget og er nu oppe på 30. I Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår det, at:
"Ved den politiske godkendelse af klassedannelsesplanen er der et max. på 25 elever i hver børnehaveklasse. Børne- og Undervisningsudvalget kan beslutte at dispensere fra denne regel og danne børnehaveklasser med op til 28 elever, der er hjemmehørende i den enkelte skoles distrikt med henblik på at undgå oprettelse af ekstra klasser".

Der er midler til 10 børnehaveklasser i budgettet. Da der på beslutningstidspunktet var 28 elever, som skulle indskrives i børnehaveklassen på Ishøj Skole, blev det besluttet, at midlerne til den 10. børnehaveklasse, der ikke oprettes, forbliver i udvalgets ramme bl.a. til dækning af holddeling i børnehaveklassen på Ishøj Skole og til trivselsindsats på skolerne i skoleåret 2018/2019.

Administrationen anbefaler, at den endelige klassedannelse på Ishøj Skole besluttes på udvalgsmødet i maj, og at midlerne, som på udvalgsmødet blev afsat til holddeling i børnehaveklassen på Ishøj Skole og trivselsindsats på skolerne, anvendes til etablering af en evt. ekstra børnehaveklasse på Ishøj Skole afhængig af elevtallet i maj.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at den endelige klassedannelse på Ishøj Skole og anvendelsen af midlerne til den 10. børnehaveklasse besluttes på udvalgsmødet i maj.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 17, hvoraf det fremgår, at elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse normalt ikke må overstige 28. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

 

Bilag

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede Byrådet, ’At der afsættes en pulje på 100.000 kr. til implementering af ”Klar til Uddannelse” på kommunens skoler med særligt fokus på målgrupper af læsesvage (drenge) elever i udskolingen. Ordningen vurderes, og resultaterne af den øgede indsats analyseres i foråret 2018’.

Bevillingen på 100.000 kr. var etårig, og blev fordelt på kommunens fem folkeskoler i 2017 efter det procentvise antal ”ikke uddannelsesparate” elever i skolernes normalklasser.
Fordeling af midlerne på skolerne:

 • Ishøj skole: 6.700 kr.
 • Vibeholmskolen: 19.300 kr.
 • Gildbroskolen: 31.500 kr.
 • Vejlebroskolen: 16.600 kr.
 • Strandgårdskolen: 25.900 kr.

Sagsfremstilling

Klar til Uddannelse (KTU) blev sat i gang i 2012 som et kommunalt finansieret og styret projekt. Fra og med skoleåret 2015/2016 er aktiviteten overgået til den enkelte skole, som nu varetager og finansierer KTU. Erfaringerne fra det kommunale KTU-forløb viser, at en stor del af eleverne rykker en til to karakterer.

KTU er en særlig målrettet indsats for elever, som ikke umiddelbart er vurderet uddannelsesparate. Formålet med indsatsen er, som navnet angiver, at eleverne hjælpes til at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse. Målet er,

 • at eleverne bliver uddannelsesparate inden start på ungdomsuddannelsen
 • at eleverne justerer deres uddannelsesplan, så de derved kvalificerer sig til at blive uddannelsesparate
 • at eleverne får øget deres motivation for at lære og for at tage en ungdomsuddannelse.

I vedhæftede notat beskrives, hvordan de enkelte skoler har anvendt de ekstra midler. I skolernes kvalitetsrapport for 2018 er der endvidere givet en status på, hvordan det er gået KTU- eleverne i 9. klassesprøven. Uddraget fra kvalitetsrapporten vedr. KTU er indsat som bilag i notatet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 15. januar 2018 at sende forslag til ændringer og præciseringer i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen i høring i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen er et styredokument, der beskriver mål for det kommunale skolevæsen, kompetence- og ansvarsfordeling mellem byråd, skolebestyrelser og skolens leder samt en række procedurer. Administrationen foreslår, at styrelsesvedtægten tilrettes og præciseres på en række områder. I den vedhæftede styrelsesvedtægt er der indarbejdet følgende forslag til ændringer: 

 • Bilag 1, afsnit 1.2.: Afsnittet er tilpasset iht. lovændring om vejledende færdigheds- og vidensmål. Således fremgår det nu, at færdigheds- og vidensmål er ændret til færdigheds- og vidensområder og, at de underliggende færdigheds- og vidensmål er vejledende.
 • Bilag 1, afsnit 2.4.: De tidligere udgaver af styrelsesvedtægten har indeholdt et afsnit med en oversigt over andre kommunale vedtagelser med betydning for skolevæsenet, fx. en række politiker. Administrationen foreslår, at afsnittet udgår, da forskellige vedtagelser løbende ændres, og afsnittet dermed bliver uaktuelt.
 • Bilag 3: Det har hidtil fremgået, at der i det samlede pædagogiske tilsyn indgår forældretilfredshedsundersøgelser. Administrationen foreslår, at dette udelades, da der kun er gennemført en enkelt forældretilfredshedsundersøgelse.
 • Bilag 4, afsnit 4.11: Tilføjelse af nyt afsnit om udpegning af repræsentanter til Kulturskolens og Ungdomsskolens bestyrelser.
 • Bilag 5, afsnit 5.4.: Det er tilføjet en lovhenvisning vedr. skoledistrikter.
 • Bilag 5, afsnit 5.6.: Der er tilføjet et afsnit om fordeling af sfo-taksten over 11 måneder, jf. byrådets beslutning af den 28. juni 2017.
   

Ændringerne er markeret med rød skrift.  

Ungdomsskolens bestyrelse har stillet forslag om, at skolerne i Ishøj Kommune bliver repræsenteret i Ungdomsskolens bestyrelse med en skoleleder og ikke som nu med et forældrevalgt medlem, som er valgt blandt skolebestyrelserne. Forslaget har været en del af skolebestyrelsernes drøftelser i forbindelse med høringen.

Der er indkommet seks høringssvar, som er samlet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at styrelsesvedtægten godkendes med en tilføjelse om, at der udpeges en skoleleder fra Ishøj Kommunes fem grundskoler til Ungdomsskolens bestyrelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Skolebestyrelsen på Ishøj Skole har sendt en henvendelse til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. udsættelse af undervisningspligten. Henvendelsen er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Ishøj Skole finder det bemærkelsesværdigt, at relativt få børn bliver skoleudsat i Ishøj Kommune og finder det relevant med en drøftelse af den praksis, der er i forbindelse med skoleudsættelser.

Skolebestyrelsen vil gerne invitere til en dialog om skoleudsættelser herunder perspektivet i andre modeller og en drøftelse af spørgsmål, der tidligere er stillet fra skolebestyrelserne. Spørgsmålene fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen fra skolebestyrelsen på Ishøj Skole vedr. udsættelse af undervisningspligten.

Beslutning

Skolebestyrelsen på Ishøj Skole inviteres til at besøge Børne- og Undervisningsudvalget på mødet den 16. april 2018.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i maj 2017 besluttede udvalget, at Strandgårdskolens sfo3, som en forsøgsordning, kan holde åbent to dage om ugen fra kl. 15.30 og to dage om ugen fra kl. 17.00, og at ordningen skal evalueres i Børne- og Undervisningsudvalget i februar 2018.

Sagen blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 13. februar, hvor den blev begæret rejst i byrådet. Sagen er imidlertid sendt tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget, hvorfor den fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

Beslutningen om at holde Strandgårdskolens sfo3 åben blev truffet på baggrund af en bekymringsskrivelse fra skolebestyrelsen på Strandgårdskolen i forbindelse med vedtagelsen af den nye klubstruktur. Bekymringsskrivelsen er vedhæftet dagsordenen.

Der er udarbejdet fremmødestatistikker for perioden august 2017 til januar 2018. Statistikkerne er fordelt på årgange, køn og uger, men er forbundet med en vis usikkerhed på grund af tekniske problemer i registreringen. Fremmødestatistikken er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter fremmødestatistikken og tager stilling til, hvorvidt Strandgårdskolens aftenklub kan fortsætte med at holde tidligt åbent to af ugens fire dage.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at Strandgårdskolen indsamler en fremmødestatistik i det kommende år, hvoraf komme og gå tider fremgår. Børne- og Undervisningsudvalget behandler sagen igen i marts 2019.

Skolebestyrelsen på Strandgårdskolen kan omlægge eftermiddagsåbningen til aftenåbning, hvis de skønner, at det er mest hensigtsmæssigt.

Bilag

Resume

Administrationen foreslår en opnormering af Familieværkstedet på Ishøjgård til en familiebehandler (30 timer/uge) samt en sundhedsplejerske (7 timer/uge). Familieværkstedet har i mere end et år haft lange ventelister (3-4 måneder i gennemsnit) for nogle familier, hvilket er særdeles uhensigtsmæssigt for at sikre en rettidig, forebyggende indsats. Derfor foreslås det, at kapaciteten på Ishøjgård udvides.

Sagsfremstilling

Familieværkstedet er udførende i forhold til anonym familierådgivning, tidlig og intensiv indsats for familier med spædbørn og småbørn, kortvarig familiebehandling, langvarig familiebehandling, praktisk-pædagogisk støtte i hjemmet, søskendegrupper (børn, som er søskende til børn med handicap) og pigegrupper. Familieværkstedet varetager familiebehandling for borgere fra både Ishøj og Vallensbæk. En nærmere beskrivelse af Familieværkstedets tilbud og indsatser er vedhæftet som bilag til sagen.

Familieværkstedet har i 2017 haft 276 forløb med familier fra Ishøj og Vallensbæk. Dette er en stigning over det seneste år, hvilket har betydet, at der aktuelt er en venteliste på 3-4 måneder i gennemsnit – i nogle tilfælde helt op til 6-7 måneder. Udsatte familier, hvor der er behov for en indsats med kort varsel, er dog blevet prioriteret – i nogle tilfælde ved køb af eksterne leverandører pga. manglende kapacitet.

Det vurderes dog særdeles uhensigtsmæssigt, at familier må vente så længe, da ventetiden kan komplicere familiernes vanskeligheder yderligere, hvilket i nogle tilfælde kan medføre behov for mere omfattende indsatser (længere familiebehandling, aflastningsordninger og måske behov for anbringelser i nogle tilfælde).

Det forslås derfor, at kapaciteten på Familieværkstedet udvides med ressourcer svarende til en fuldtidsstilling således, at der ansættes en familiebehandler i 30 timer/uge og sundhedsplejen tilføres ressourcer svarende til 7 timer/uge med henblik på at genindføre, at sundhedsplejen kan understøtte Spæd- og Småbørnsindsatsen på Ishøjgård.

Kapacitetsudvidelsen evalueres i efteråret 2018 for at tage stilling til, hvorvidt ventetidsproblematikken er blevet løst, og hvorvidt kapaciteten bør tilpasses – evt. tilbage til det nuværende niveau.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at kapaciteten på Familieværkstedet udvides med en familiebehandler (30 timer/uge) og sundhedspleje (7 timer/uge). Udgifterne finansieres indenfor rammerne af budgettet til henholdsvis ”Forebyggelse” og ”Anbringelse” i Center for Børn og Forebyggelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Familieværkstedet har på nuværende tidspunkt et budget på samlet kr. 6.661.700. Udgiften til en familiebehandler forventes at være kr. 402.000, mens udgifterne til sundhedsplejen udgør kr. 92.000. Den samlede udgift på kr. 494.000 finansieres indenfor rammerne af budgettet til forebyggende indsatser og anbringelser i Center for Børn og Forebyggelse. Der forventes bl.a. en væsentlig reduktion i brugen af ekstern familiebehandling.

Lovgrundlag

Familieværkstedet udfører opgaver indenfor Servicelovens §11, stk. 2, §11, stk. 3, §52, stk. 3, nr. 2. og §52, stk. 3, nr. 3.

Bilag

Resume

Pr. 1. januar 2018 trådte en ny bestemmelse i serviceloven(SEL) i kraft. Bestemmelsen er indført som § 3a og indfører en 14 ugers varslingsperiode ved nedsættelse og/eller bortfald af visse ydelser efter serviceloven samt nye frister for behandling af klager. Lovændringen kan få store økonomiske konsekvenser for børnehandicapområdet, og medfører endvidere en øget administrativ byrde, da sagens behandling får flere led. Administrationen iværksætter tiltag som sikrer, at den kortere sagsbehandlingstid kan overholdes.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2018 trådte en ny bestemmelse i serviceloven i kraft, som betyder, at der indføres en 14 ugers varslingsperiode ved nedsættelse og/eller bortfald af visse ydelser efter serviceloven. Udover at indføre en ny varslingsperiode indfører bestemmelsen også nye frister for behandling af klager. De nye frister for behandlingen af klager fremgår ikke af bestemmelsen, men af bemærkningerne til lovforslaget.

Af de bestemmelser, som § 3a indfører en varslingsperiode for, har kun fire af dem betydning for børneområdet. Det handler om SEL §§ 32 og 36, som vedrører specialiserede dagtilbud, SEL § 42 som vedrører tabt arbejdsfortjeneste samt SEL § 114, som betyder, at der i varselsperioden, for ophør af støtte til handicapbil, fortsat skal betales merudgifter iht. SEL § 41.

Når forældre modtager en afgørelse, har de fire uger til at klage over afgørelsen. Denne var også gældende før lovændringen. Herefter har kommunen to uger til at revurdere afgørelsen. Dette er en halvering af den tid kommunen tidligere har haft til at behandle en klage. For Center for Børn og Forebyggelse betyder ændringen i behandlingsfristerne for klager, at der skal ske ændringer i proceduren for klagesagsbehandling således, at klagerne er færdigbehandlede indenfor fristen.

Den store økonomiske byrde kommer til at ligge på sagerne om tabt arbejdsfortjeneste, SEL §42, hvor den maksimale varslings- og ophørsperiode stiger fra 12 uger til 28 uger, dvs. der skal i den overvejende del af sagerne betales tabt arbejdsfortjeneste i 16 uger mere.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 3a, 32, 36, 42 og 114.

Bilag

Resume

Skolebestyrelsen på Ishøj Skole har drøftet den kommunale skolekørsel om eftermiddagen fra Ishøj Skole mod Torslunde og har i den forbindelse sendt vedhæftede henvendelse til Børne- og Undervisningsudvalget, som behandlede henvendelsen på udvalgsmødet i december 2017. På mødet blev det besluttet, at administrationen indhenter oplysninger om antal elever med kørselsbehov, udgifter ved en ekstra afgang og konsekvenser ved at flytte afgangen fra kl. 15.25 til kl. 15.15. Disse oplysninger er blevet forelagt udvalget på mødet den 13. februar, hvor det blev besluttet, at administrationen undersøger muligheder for, at produktionsskolen flytter deres afhentningstider.

Sagsfremstilling

Af henvendelsen fra skolebestyrelsen på Ishøj Skole fremgår det, at bestyrelsen ønsker, at busafgangen kl. 15.25 fra Ishøj Skole ændres til kl. 15.15, så eleverne ikke skal vente i 25 minutter på skolebussen efter skoletid.

Skolebestyrelsen ønsker ligeledes, at busafgangen kl. 16.15 om torsdagen udvides til også at gælde ugens øvrige hverdage, så flere elever kan fastholdes i skolens sfo-tilbud og samtidig forhindre, at nogle elever får en uhensigtsmæssig lang periode alene hjemme pga. en tidlig busafgang.

Der er ikke almindelig kollektiv trafik fra Ishøj Skole til Torslunde, så børnene vest for Køgevej er afhængig af den kommunale skolekørsel, da Køgevej ligger mellem Ishøj Skole og Torslunde og må betragtes som farlig vej for elever til fods eller på cykel.

Af vedhæftede bilag fremgår det, at der bor 60 børn i Torslunde, heraf går 22 børn i sfo1 og 10 børn i sfo2 - nogle af disse børn transporterer sig selv.

Af vedhæftede notat fra kørselsafdelingen fremgår det, at kørselsafdelingen godt kan imødekomme forespørgslen om at udvide kørslen, så der er afhentning alle ugens dage kl. 16.15. Overslagsprisen for dette er 75.000 kr. årligt. Kørselsafdelingen kan ikke umiddelbart imødekomme forespørgslen om at hente børn kl. 15.15 frem for kl. 15.25, da turistbussen er i drift. Kørselsafdelingen beskriver i notatet forslag til alternative løsninger.

Produktionsskolen Møllen oplyser, at hvis afhentningstiderne for buskørslen ændres, vil det have konsekvenser for både lærernes arbejdstid og elevernes undervisning.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der gives afslag til skolebestyrelsen på Ishøj Skole, da en ændring af skolebusdriften ikke kan gøres udgiftsneutralt.

 

Beslutning

Tiltrådt.
Børne- og Undervisningsudvalget ikke har hjemmel til at træffe beslutninger vedrørende offentlig transport.

Bilag

Sagsfremstilling

 • En bred kreds af Folketingets partier har indgået en aftale om reform af det forberede område, der skal styrke indsatsen for unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Aftalen indebærer blandt andet, at der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Aftalen om FGU indebærer et samarbejde, hvor flere kommuner går sammen under en moderinstitution og flere satelitskoler. Der pågår pt. et arbejde, hvor det drøftes, hvilke kommuner, der vil gå sammen, og hvor det vil være hensigtsmæssigt at placere moderinstitutionen. Ishøj har dialogmøder med Brøndby, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Albertslund, Høje-Tåstrup, Dragør og Tårnby om at etablere en FGU-institution på Vestegnen. Høje-Tåstrup, Dragør og Tårnby er uafklarede i forhold til, om de vil indgå i samarbejdet eller vælger at gå sammen med andre kommuner.
 • Sygefraværet for lærere og personale på dagtilbuds- og sfo-området i 2017 er opgjort i vedhæftede rapport. For at vise udviklingen er sygefraværet i 2017 sammenlignet med sygefraværet i 2015 og 2016.
 • Center for Børn og Forebyggelse har udgivet ”Din guide til ADHD- og autismeindsatser i Center for Børn og Forebyggelse”. Guiden henvender sig til forældre og samarbejdspartnere og beskriver centrets tilbud til børn og unge med ADHD- eller autismeproblematikker – og deres familier.
 • Der er udsendt et brev til forældre og elever på kommunens skoler vedr. den nationale trivselsmåling i folkeskolen. Alle elever i børnehaveklasse til og med 9. klasse skal deltage i trivselsmålingen, som er en obligatorisk del af undervisningen. Brevet til elever og forældre er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyhedsbrev fra Projekt GIV, som er et fælles behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer i Greve, Ishøj og Vallensbæk, er vedhæftet dagsordnen til orientering.
 • Referat af mødet i Ishøj Fælles Elevråd den 5. februar 2018 er vedhæftet dagsordnen til orientering.
 • En opdateret liste over skoler og dagtilbud i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • UU Center Syd er blevet opfordret til at indgå som partner i projekt 'Unge med kant'. Målgruppen for projektet er de svageste unge, der endnu mangler både evner, motivation og vilje. Gruppen af unge er alle udsatte, og de er alle langt fra at kunne påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb. For nuværende ikke engang et kommende FGU-forløb.
  Der skal indenfor projektperioden ultimo 2018 – ultimo 2021 etableres et individuelt, kommunalt, forberedende og kvalificerende forløb for 50 unge.
  Socialfondsprojektet kræver, som de fleste EU projekter, en medfinansiering fra kommunerne på 50 %, men UU Danmark, som vil udforme projektansøgningen for de deltagende kommuner og UU centre, vil desuden søge regionen om midler, så kommunerne ender med en medfinansiering på 30 %.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Taget til efterretning.