Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 19. april 2021 kl. 18:30

Mødet afholdes virtuelt på Microsoft Teams

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er skolebestyrelsen på Vejlebroskolen, der deltager i en drøftelse med udvalget.

Fra Vejlebroskolen deltager formand fra skolebestyrelsen Danny Ory-Hviid og skoleleder Poul Laursen.

Danny og Poul fortæller om den røde tråd på Vejlebroskolen med udgangspunkt i skolens kommende talentindsats, hvor skolen tager vidvinklen på, og vil lade teknikkerne herfra være styrende for vejledernes indsats ude i klasserne. Det vil også være i denne indsats, skolen finder hjørnestenene i indhentningen af det faglige efterslæb. Danny og Poul vil fortælle om indsatsen, herunder, hvordan de inddrager personalet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Årshjulet for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Der er planlagt dialogmøde med skolebestyrelserne den 28. april kl. 17.00. Det foreslås, at mødet grundet coronasituationen holdes virtuelt med deltagelse af skolebestyrelsesformanden og skolelederen. Der næste planlagte dialogmøde for skolebestyrelserne er den 29. september, hvor alle forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne får mulighed for at deltage.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Administrationen giver en status over den aktuelle Coronasituation på skoler og dagtilbud.

Under behandling af punktet deltager to skoleledere, som fortæller om, hvordan de på forskellig vis arbejder med at understøtte elevernes faglighed og trivsel under Coronanedlukningen.

Sagsfremstilling

Status på skoleområdet
Nedlukninger
Perioden fra 5. marts – 9. april har været en turbulent periode for skolerne med flere op- og nedlukninger. Sagen er bilagt en oversigt over op- og nedlukninger. Byrådet er løbende orienteret om op- og nedlukningerne.

Den 13. april 2021 træder en ny bestemmelse i kraft, der betyder, at skoler og SFO’er automatisk skal lukkes ned, hvis den testkorrigerede incidens i kommunen er over 200. Nedlukningen ophæves igen, når kommunen er under den nævnte incidensgrænse i en uge i træk. Incidens er udtrykket for, hvor mange der er testet positiv med Corona pr. 100.000 indbyggere. Da der er forskel på, hvor meget der bliver testet i de forskellige kommuner korrigeres incidenstallet i forhold hertil. Genåbningen af skolerne afhænger således af det kommunale korrigerede incidenstal. Kriterierne vil løbende blive vurderet og kan justeres på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling. Forældrene er orienteret om ovenstående i brev på Aula omhandlende den fortsatte nedlukning.

Nødpasning og særlige indsatser
Der skal fortsat tilbydes nødpasning til elever, der har behov enten fordi deres forældre er på arbejde (0. – 4. klasse), eller fordi eleven har behov af andre årsager. I ugen efter påske så nødpasningen således ud:

 • 0. – 4. klasse: 313 elever var i nødpasning, svarende til 31 % fremmøde. Heraf var 36 elever i skole grundet særlige behov.
 • 5. – 9. klasse: 58 elever var i nødpasning grundet særlige behov svarende til 6% af eleverne i 5. – 9. klasse.
 • De kommende børnehaveklassebørn, der er startet i SFO til april: 65 elever har været i heldags SFO svarende til 28,4 %.

Udover nødpasningen arbejder skolerne på forskellig vis med at understøtte elevernes faglighed og trivsel. To skoleledere deltager under punktet og fortæller om, hvordan de på forskellig vis arbejder med at understøtte elevernes faglighed og trivsel under Coronanedlukningen. Der er endvidere bilagt en beskrivelse af eksempler på særlige indsatser for sårbare elever, som ikke er i nødpasning/undervisning. Centerchef René Juhl orienterer om særlige trivselstiltag, som er iværksat af Center for Børn og Forebyggelse.Prøver
Den 5. februar indgik folketingets partier bilagte aftale om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område. Aftalen indebærer bl.a., at:

 • Der afholdes fire prøver i 9. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig).
 • Alle øvrige prøver i 8., 9., og 10. klasse aflyses. Ved de aflyste prøver får eleverne ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Udtrækket (af prøvefag) fastholdes, så elever får ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, som de får udtrukket.
 • Frivillige prøver i 8. klasse og 9. klasse aflyses.
 • Skolerne planlægger lokalt den tid, som aflysning af prøver frigiver, til en forlængelse af undervisningen. Lærernes arbejdstid omlægges til undervisning frem for forberedelse og afholdelse af prøver, herunder censur.

Der er fortsat uklarheder om afholdelse af prøver på skoler, der er nedlukket. Dette er Børne- og Undervisningsministeriet ved at afklare nærmere. Skolerne orienterer elever og forældre om prøveafholdelsen.

Ny bekendtgørelse om omlagt undervisning
Der er endvidere vedtaget en ny bekendtgørelse om omlagt undervisning. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at skolerne, når de er tilbage til normal undervisning, midlertidigt kan omlægge den almindelige undervisning og i den forbindelse fravige bestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område om den almindelige undervisning, når et fags eller tilbuds formål og målene for den pågældende aktivitet samlet set vurderes bedst at kunne opnås ved en midlertidig omlægning af den almindelige undervisning. Det er skolelederen, der træffer beslutning om omlægning af undervisningen. Skolelederen har pligt til at orientere Byrådet herom straks. Administrationen anbefaler, at dette delegeres til administrationen, som på førstkommende udvalgsmøde efter orienteringen fra en skole oplyser Børne- og Undervisningsudvalget herom. Bekendtgørelsen er bilagt sagen.

Podning af elever og medarbejdere på skolerne
Byrådet besluttede den 2. marts, at der etableres et podeteam af unge fra Ishøj, som uddannes til at teste elever, der er fyldt 12 år og derover på skolerne. Der er nu rekrutteret unge til podeteamet, som er uddannet og parat til at stå for test på skolerne efter påske.

Status på dagtilbudsområdet
Nye retningslinjer
Der er kommet nye retningslinjer for dagtilbud gældende fra tirsdag den 6. april 2021. Retningslinjerne, som er bilagt sagen indeholder bl.a. følgende ændringer:

 • Opfordringen til, at forældrene skal holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt, er bortfaldet.
 • For dagtilbud gælder nu, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for aktiviteter i dagtilbuddet. Den tidligere anbefaling om, at dagtilbud m.v. skal tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper bortfalder.
 • Der opfordres fortsat til, at aktiviteter tilrettelægges udenfor, men det skal vurderes muligt og pædagogisk meningsfuldt.
 • Forskellige børnegrupper i dagplejen kan nu mødes fysisk på tværs i begrænset omfang, fx i legestuer, hvis den lokale situation tillader det. Det anbefales, at møderne i videst muligt finder sted udendørs, og at der er særligt fokus på at efterleve de sundhedsmæssige anbefalinger.
 • Det anbefales fortsat, at aflevering og afhentning af børn enten foregår udendørs.
 • Det en klar opfordring, at dagtilbud udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Dog ikke gældende for tilsyn

For kommuner der, med en testkorrigeret incidens på over 200, er lukket ned gælder de nye retningslinjer ikke. Her gælder i stedet skærpede retningslinjer, som er stort set identiske med de skærpede retningslinjer, vi kender. De skærpede retningslinjer er bilagt sagen. Her gælder fx fortsat at:

 • Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt.
 • Det anbefales, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs.
 • Børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt. Samling af børn på tværs af stuer mv. kan foregå, men bør begrænses.
 • Der opfordres til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt.
 • Forskellige børnegrupper i dagplejen bør ikke mødes fysisk på tværs, fx i legestuer.
 • Der opfordres til, at aktiviteter tilrettelægges udenfor, hvor det vurderes muligt og pædagogisk meningsfuldt.

Test af personale i dagtilbud
Fra og med den 1. april til og med den 30. april 2021 er der etableret en kommunal testbus, som tilbyder test til dagtilbudspersonale i tidsrummet 08.00 – 15.00 og borgere fra 15.00 – 20.00 samt i weekender og på helligdage. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om undervisning, herunder omlagt undervisning, i skoleåret 2020/21 i tilfælde, hvor der ikke er nødundervisning som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19.

Aftale om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at skolelederens pligt til straks at orientere Byrådet om evt. omlagt undervisning delegeres således, at skolelederen straks orienterer administrationen, som herefter på førstkommende udvalgsmøde orienterer Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning

Orientering taget til efterretning, og indstilling er tiltrådt.

Bilag

Resume

Den 6. april 2021 behandlede Byrådet en sag om fagligt efterslæb og trivselsudfordringer som følge af corona. Sagen blev bl.a. behandlet på baggrund af skoleledernes vurdering af efterslæbet samt deres vurdering af, hvad der skal til for at imødegå elevernes faglige efterslæb og trivselsmæssige udfordringer som følge af corona.

Af skoleledernes vurdering fremlagt i byrådssagen fremgår det bl.a., at der er mulighed for at udvide og intensivere indsatsen for at imødegå det faglige og trivselsmæssige efterslæb, såfremt der tilføres yderligere midler i størrelsesordenen 2,9 – 3,4 mio. kr. primært til anvendelse i skoleåret 2021/22.

Byrådet besluttede bl.a. at spørgsmålet om ekstra bevilling til skolerne i forbindelse med arbejdet med fagligt efterslæb og trivselsudfordringer i skoleåret 2021/22 videresendes til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling

Den 2. februar 2021 vedtog Byrådet, at administrationen skulle udarbejde en redegørelse om efterslæb med fokus på både faglighed og trivsel i folkeskolerne som følge af corona. Den 15. marts behandlede Børne- og Undervisningsudvalget et forslag til en ramme for redegørelse for fagligt efterslæb og trivselsudfordringer som følge af corona. Her blev det besluttet, at hver skoleleder skulle udarbejde en vurdering af det faglige efterslæb og trivselsudfordringer samt behov for initiativer i forhold til at imødegå ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvordan vurderer I, at der bedst arbejdes med elevernes faglige efterslæb og trivselsudfordringer?
 • Hvordan kan politikerne understøtte skolernes arbejde med elevernes faglige efterslæb og trivselsudfordringer?
 • Hvordan kan Center for Dagtilbud og Uddannelse understøtte skolernes arbejde med elevernes faglige efterslæb og trivselsudfordringer?
 • Vurderer I, at jeres forslag vil kræve ekstra ressourcer og i givet fald hvilke?

 Skoleledernes tilbagemeldinger, som er bilagt sagen, blev behandlet på Byrådets møde den 6. april 2021.

Overordnet er det skoleledernes vurdering, at der er forskel på, i hvilken grad eleverne har taget imod fjernundervisningen, og hvordan de hver især har håndteret at være hjemme og uden for klassefællesskabet i længere perioder. Der er derfor også forskel på graden af fagligt efterslæb og trivselsudfordringer. Den kommende 9. årgang har kun ét år, hvorfor de vil formodes at skulle prioriteres i særlig grad. Det gælder til dels også kommende 8. årgang. Der skal endvidere arbejdes ekstraordinært med de elever, der har et fagligt og sprogligt efterslæb samt trivselsmæssige udfordringer. Generelt påpeger skolelederne, at faglige og trivselsmæssige indsatser skal gå hånd i hånd, og at der skal iværksættes indsatser på henholdsvis kort og lang sigt. Skolelederne peger på forskellige indsatser, der vil kunne bidrage til at imødegå det faglige og trivselsmæssige efterslæb. Bl.a. går nedenstående indsatser igen flere steder:

 • Øget holddannelse og ekstra voksenressourcer i undervisningen via 2-voksenordning.
 • Særligt tilrettelagte forløb for specifikke elever, klasser og årgange målrettet elevernes behov.
 • Specifikke faglige indsatser som fx turboforløb og intensiv medpraktiserende vejlederindsats.
 • Øget teamtid til intensiveret fælles fokus omkring den enkelte klasse og den enkelte elev, vurdering og prioritering af særlige indsatser, samt tid planlægning og evaluering af det didaktiske ekstraordinære arbejde med eleverne.
 • Omlægning af undervisning fra udvalgte fag til andre i afgrænsede perioder.
 • Opprioritering af sprogindsatser.
 • Flere undervisningsmidler, så mulighederne for undervisningsdifferentiering kan intensiveres. 

Økonomi
Skolelederne vurderer, at der er mulighed for at udvide og intensivere indsatsen for at imødegå det faglige og trivselsmæssige efterslæb, såfremt der tilføres yderligere midler i størrelsesordenen 2,9 – 3,4 mio. kr. primært til anvendelse i skoleåret 2021/22.

Byrådet besluttede bl.a., at spørgsmålet om ekstra bevilling til skolerne i forbindelse med arbejdet med fagligt efterslæb og trivselsudfordringer i skoleåret 2021/22 videresendes til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget. 

I forbindelse med udvalgets drøftelse anbefaler administrationen, at udvalget drøfter muligheden for at bevilge midler til skolerne til arbejdet med efterslæb i indeværende budgetår indenfor udvalgets ramme i forbindelse budgetopfølgningen i maj, i det omfang budgetopfølgningen udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter spørgsmålet om ekstra bevilling til skolerne i forbindelse med arbejdet med fagligt efterslæb og trivselsudfordringer i skoleåret 2021/22.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at såfremt 2. budgetopfølgning for Børne- og Undervisningsudvalgets område udviser et mindreforbrug, så skal administrationen udarbejde en sag om brug af en del af midlerne til finansiering af det faglige og trivselsmæssige efterslæb.

Bilag

Resume

På byrådsmødet den 3. december 2019 blev det besluttet, at underretninger om 15 pct. ulovligt fravær eller derover forelægges for Byrådet på det førstkommende møde efter modtagelsen af underretningen. Det blev desuden besluttet, at afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen træffes af Byrådet efter indstilling fra administrationen.

Sagsfremstilling

Byrådet har siden januar 2020 truffet myndighedsbeslutning om standsning af børne- og ungeydelsen for 28 elever, der har haft 15 pct. ulovligt fravær eller derover i et kvartal.

I tilfælde, hvor en elev har 15 % ulovligt fravær eller derover, er skolelederne forpligtet til at underrette Byrådet, som herefter træffer afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Som en del af loven skal skolen endvidere sende en besked til forældrene, når eleven har 10 % fravær.

Center for Børn og Forebyggelse (CBF) modtager som første instans, underretningerne om ulovligt fravær og iværksætter evt. nødvendige sociale foranstaltninger. CBF videresender underretningen til Center Dagtilbud og Uddannelse (CDU), som iværksætter den lovmæssige partshøring hos forældre og elev vedr. oplysninger om det ulovlige fravær. CDU sender endvidere underretningen til Byrådet på det førstkommende møde efter modtagelsen af underretningen. Efter høringsfristens ophør forelægges sagen til Byrådet til afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Juridisk er der tale om en skal-bestemmelse og ikke en kan-bestemmelse.

Beslutningen om, at det er Byrådet, som træffer myndighedsbeslutningen, forlænger sagsbehandlingen, idet beslutningen skal afvente et byrådsmøde. Byrådet har mulighed for at delegere kompetencen til at træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen til den forvaltning, som Byrådet finder bedst egnet.

Administrationen har forhørt sig i kommunerne i Region Hovedstaden og spurgt, hvem der i de forskellige kommuner varetager kompetencen.  Administrationen har modtaget svar fra 11 kommuner. I alle tilfælde er kompetencen delegeret til forvaltningen.

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at kompetencen til at træffe afgørelser i sager om ulovligt elevfravær på 15 % og derover delegeres til Center for Dagtilbud og Uddannelse. Administrationen foreslår endvidere, at Børne- og Undervisningsudvalget, og efterfølgende Byrådet, orienteres om de behandlede sager for hvert kvartal på møderne i januar, april, august og oktober, og at orienteringen indeholder oplysninger om antal sager fordelt på køn og skoler samt oplysninger om, hvorvidt der er tale om gengangere.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 39, stk. 3, bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen samt lov om social service § 153, stk. 2 og § 155 c.

Vejledning til bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • kompetencen til at træffe afgørelser i sager om ulovligt elevfravær på 15 % og derover delegeres til Center for Dagtilbud og Uddannelse.
 • Børne- og Undervisningsudvalget, og efterfølgende Byrådet, orienteres om de behandlede sager for hvert kvartal på møderne i januar, april, august og oktober, og at orienteringen indeholder oplysninger om antal sager fordelt på køn og skoler samt oplysninger om, hvorvidt der er tale om gengangere.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Af bekendtgørelse om kvalitetsrapporter fremgår det, at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporter for skoleområdet er den 31. marts i lige kalenderår. Det betyder, at kvalitetsrapporten som minimum skal udarbejdes hvert andet år.

Byrådet besluttede på mødet den 6. marts 2018, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport for folkeskolerne hvert andet år. Det blev ligeledes besluttet, at der gives en kortere orientering om skolernes resultater i de år, der ikke udarbejdes kvalitetsrapport.

Med sagen fremlægges Skolernes kvalitetsrapport 2021 – miniudgave til orientering. Rapporten er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en miniudgave af skolernes kvalitetsrapport indeholdende skolernes væsentligste resultater vedrørende skoleåret 2019/2020.

Rapporten har fokus på karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag, dansk og matematik, ordblindhed og elevfravær. Der gøres opmærksom på, at indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020 er baseret på ophøjede standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af Covid-19.

Resultater for de nationale test indgår ikke i denne rapport, da det ikke er alle skoler, men kun tre skoler fra Ishøj Kommune, der blev udvalgt til at skulle gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/20. Derudover indeholder denne rapport ikke resultater for socioøkonomisk reference, da disse tal ikke er beregnet for 2019/20 grundet Covid-19.

Lovgrundlag

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Af dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet skal fastsætte retningslinjer om samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbuddene. Ishøj Kommunes eksisterende retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole er fra 2015.

Administrationen fremlagde den 17. august 2020 en tidsplan for udarbejdelse af nye retningslinjer for Børne- og Undervisningsudvalget. Udvalget tiltrådte tidsplanen og besluttede, at sagen skal behandles i udvalget, inden den sendes i høring. Arbejdet med udarbejdelsen af retningslinjer har været forsinket grundet corona. Der foreligger nu et forslag til retningslinjer, som er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) gennemførte i 2018/2019 et tematilsyn i dagtilbud og sfo med overgange og skoleforberedende aktiviteter som overordnet tema for tilsynet. På baggrund af tilsynet er der i 2020 gennemført et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, der arbejder med børnene i overgangene mellem dagtilbud, sfo og skole.

Forslaget til retningslinjer for sammenhænge for børn i overgangen mellem dagtilbud, sfo og skole tager udgangspunkt i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt indsigter fra tilsynet.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til retningslinjer. Arbejdsgruppen var bredt sammensat af repræsentanter fra de relevante samarbejdspartnere omkring overgange mellem dagtilbud, sfo og skole. Retningslinjerne er efterfølgende drøftet med dagtilbuds-, sfo- og skoleledere og rettet til herefter.

I overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole skifter børnene kontekst tre gange på 2,5 år. Fra dagtilbud til heldags-SFO, fra SFO til børnehaveklasse og fra børnehaveklasse til 1. klasse. Tre forskellige kontekster med forskelligt personale. Retningslinjerne har fokus på, at de professionelle pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i samarbejde varetager ansvaret for at skabe sammenhæng, tryghed og genkendelighed for børnene i overgangene og i det skoleforberedende arbejde. Retningslinjerne er samarbejdsgrundlaget for det tværprofessionelle samarbejde, der skal skabe gode sammenhænge for børnene med udgangspunkt i børnenes behov for læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at retningslinje for sammenhænge for børn i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole sendes til høring i forældrebestyrelser og skolebestyrelser i perioden 20. april – 3. maj.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Som led i budgetforliget blev det besluttet at bevilge 460.000 kr. til tilbud om oprettelse af familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen.

Af aktivitetsplanen for budgetforliget fremgår det, at skolelederne på de to skoler drøfter tilrettelæggelsen af familieklasserne med de respektive skolebestyrelser og i implementeringen tager udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med de tidligere familieklasser. Der fremlægges en beskrivelse af de to skolers familieklassemodel for Børne- og Undervisningsudvalget i marts – april. Skolernes beskrivelser er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Familieklasserne på Vejlebroskolen og Gildbroskolen oprettes fra og med skoleåret 2021/22. Beskrivelserne af skolernes familieklassemodel, som er bilagt sagen, har været drøftet med skolebestyrelserne på de respektive skoler.

Frem til skoleårets start vil skolelederne sikre den nødvendige kompetenceudvikling af de lærere, som skal stå for familieklasserne. 50.000 kr. af midlerne, som er bevilget til aktiviteten i 2021, forventes således anvendt til kompetenceudvikling.

Økonomi

I 2021 forventes anvendt i alt 242.000 kr. svarende til aktiviteten i august til og med december + 50.000 kr. til kompetenceudvikling. I de øvrige år anvendes bevillingen fuldt ud.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at skolernes beskrivelser af familieklasser tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet behandlede den 6. april 2021 en sag om, hvilket skoledistrikt Fasanparken bør høre til. Byrådet besluttede at sende sagen til Børne- og Undervisningsudvalget.

I forbindelse med vedtagelsen af det kommende skoleårs distrikter på Byrådets møde den 6. oktober 2020 blev det besluttet, at Byrådet inden maj 2021 skulle drøfte, hvilket skoledistrikt det lille industriområde skal tilhøre fra skoleåret 2022/2023. Ønsket om drøftelsen skal ses i sammenhæng med, at det lille industriområde er under omdannelse til boligområdet Fasanparken. Området hører i dag under Vejlebroskolens skoledistrikt.

Sagsfremstilling

I luftlinje ligger Fasanparken nærmest Strandgårdskolen, men idet der fra området ikke er direkte adgang under eller over S-banen er der ca. lige stor afstand til Vejlebroskolen som til Strandgårdskolen. Kapacitetsmæssigt er det administrationens vurdering, at begge skoler kan rumme elever fra distriktet.

Fleksible skoledistrikter
ørne- og Undervisningsudvalget vedtog den 19. september 2011 at indføre princippet om fleksible skoledistrikter. Fleksible skoledistrikter indebærer, at de eksisterende skoledistrikter analyseres hvert år inden indskrivningen af børn i børnehaveklasser. Analysen har til formål at vise om en justering af skoledistriktsgrænserne giver mulighed for at optimere klassedannelsen i forhold til den vedtagne maksimale klassekvotient. Det er den årlige regulering af skoledistriktsgrænserne, der er bestemmende for de kommende

børnehaveklasseelevers skoletilhørsforhold.

Arbejdet med at analysere de fleksible skoledistrikter påbegyndes hvert år i maj. Analysen resulterer i en indstilling om eventuel distriktsjustering, der behandles på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i juni. Indstilles det, at distrikterne skal justeres, gennemføres en lovpligtig høring i skolebestyrelserne frem til endelig beslutning af distrikterne på Byrådets møde i oktober.

Idet endelig beslutning om ændring af skoledistrikter skal til høring i skolebestyrelserne, vil Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning om Fasanparkens placering indgå som udgangspunkt i administrationens analysearbejde om fastlæggelse af skoledistrikter.

Frit skolevalg
Ifølge folkeskolelovens § 36, stk. 3, har forældre krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, indenfor de rammer, som Byrådet har fastsat i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen. Styrelsesvedtægten er bilagt sagen.

Der er traditionelt en del forældre i Ishøj Kommune, som ved skoleindskrivningen søger om en anden skole end distriktsskolen. Ved skoleindskrivningen til det kommende skoleår, søgte 81 forældre en anden skole end distriktsskolen. Heraf var der forældre til 36 elever tilhørende Strandgårdskolens skoledistrikt, som ønskede en anden skole end Strandgårdskolen.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for kommunens opdeling i skoledistrikter er folkeskolelovens § 40, stk. 2 og § 36, stk. 2.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter, hvilket skoledistrikt det lille industriområde/Fasanskellet skal tilhøre fra skoleåret 2022/2023.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen i analysen af kommende skoledistrikter skal lave en model, hvor Fasanparken indgår i Strandgårdsskolens distrikt, og en model hvor Fasanparken indgår i Vejlebroskolens distrikt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede den 15. december faglokaler til håndværk og design.

Udvalget besluttede, at administrationen i samarbejde med skolerne kvalificerer udgifterne til etablering af faglokaler til Håndværk og Design. På den baggrund udarbejdes et samlet budgetforslag til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget.

Med sagen fremlægges etableringsforslag og prisoverslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Gildbroskolens skolebestyrelse om etablering af håndværk og designlokale besluttede Børne- og Undervisningsudvalget den 21. september, at alle skoler skulle kontaktes for at få et samlet overblik over behovet for ny indretning af faglokaler til håndværk og design.

Af administrationens dialog med skolerne fremkom det, at Vejlebroskolen for få år siden fik etableret et nyt håndværk og designlokale i forbindelse med en større renovering på skolen, og at skolen ikke har behov for yderligere. Strandgårdskolen, som over en årrække er blevet gennemgribende renoveret, har de faglokaler, der er behov for og har ikke behov for yderligere. Det vurderes, at der kan være behov for at opgradere faglokaler til håndværk og design på Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Gildbroskolen.

Center for Ejendomme har med udgangspunkt i standarden på håndværk og designlokalet på Vejlebroskolen vurderet, hvad der skal til for at bringe faglokalet på Ishøj Skole, Vibeholmskolen og Gildbroskolen op på samme standard. Prisoverslag og tegninger er vedlagt sagen.

Af prisoverslaget fremgår det, at det vil koste 1.681.790 kr. på Vibeholmskolen, 796.730 kr. på Ishøj Skole og 322.000 på Gildbroskolen at bringe deres håndværk og designlokaler op på niveau med lokalet på Vejlebroskolen.

Årsagen til at det er så meget dyrere på Vibeholmskolen i sammenligning med de øvrige skoler er, at der her skal byttes rundt på lokaler.

Det skal endvidere bemærkes, at forslaget til etablering på Ishøj Skole skal ses i sammenhæng med drøftelsen af en evt. udvidelse af skolen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de skitserede forslag til etablering af håndværk og designlokaler.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde budgetforslag for etablering og istandsættelse af håndværk og designlokaler på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, og Gildbroskolen. Investeringen i budgetforslaget skal fordeles over 2-3 år.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede på deres møde den 15. marts 2021 en sag vedrørende Ishøj Skoles kapacitet fremlagt på foranledning af Ole Wedel-Brandt og på opfordring fra skolebestyrelsen.

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde en ny skoleprognose for Ishøj Skole samt udarbejde forslag til udbygning af Ishøj Skole i henhold til den reviderede skoleprognose.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet bilagte skoleprognose for Ishøj Skole. Her fremgår det bl.a., at befolkningsprognosen, som blev vedtaget af Byrådet den 6. april 2021, forudsiger et fald i antallet af 5 – 16årige fra 275 i 2023 til 225 i 2028.

Udarbejdes skoleprognosen på baggrund af befolkningsprognosen forventes elevtallet på Ishøj Skole at falde jævnt fra 269 elever i skoleåret 2021/22 til 233 elever i skoleåret 2027/28, og vil således hvert år ligge under elevtallet for indeværende skoleår, som er på 273 elever.

Det faktiske elevtal på skolen viser dog et andet billede. I skoleåret 2021/22 forventes der at være indskrevet 281 elever og ikke 269, som en skoleprognose, beregnet på baggrund af befolkningsprognosen, forventer. Administrationen har derfor i bilagte notat udarbejdet en prognose for Ishøj Skole på baggrund af en fremskrivning af det faktiske antal elever indskrevet på Ishøj Skole. Antallet af prognosticerede elever til børnehaveklasser de kommende skoleår er dog beregnet på baggrund af befolkningsprognosens forventede antal 6årige i årene 2022 – 2028.

Med de forbehold som prognosticerede data påkalder sig, er konklusionen på baggrund af bilagte prognose for Ishøj Skole, at elevtallet i skoleårene 2021/22 – 2027/28 forventes at stige jævnt fra 275 elever i skoleåret 2020/21 til 287 elever i skoleåret 2027/28. Elevtallet forventes at være højest i skoleåret 2023/24 med 289 elever. Elevtallet kan potentielt stige yderligere, da der fortsat er klasser, hvor klassekvotienten er under 25. Der forventes fortsat at være 12 klasser på Ishøj Skole frem til og med skoleåret 2027/28, sådan som det er tilfældet i skoleåret 2021/22. Klassekvotienten i klasserne vil som konsekvens af det stigende elevtal også være stigende.

Da der allerede er 12 klasser på Ishøj Skole, kalder prognosen i sig selv ikke på en udbygning af antallet af klasselokaler. Administrationen vurderer derfor ikke, at der eksisterer et presserende behov for udbygning på Ishøj Skole. Det skal dog tages i betragtning, at en af de klasser på skolen, der har en relativ lav klassekvotient, er beliggende i et lokale, som ikke oprindeligt er tænkt som klasselokale. Med et stigende antal elever kan det på lidt længere sigt være en udfordring. Hertil kommer skolens generelle bekymring for skolens kapacitet, herunder ønsket om flere gruppelokaler.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der frem mod budget 2023 laves en nærmere analyse af den eksisterende lokaleanvendelse på Ishøj Skole med henblik på en vurdering af behovet for etablering af et ekstra klasselokale samt, om der i den eksisterende bygning kan frigives plads til etablering af gruppelokaler.


Med henblik på at skitsere mulighederne for en eventuel fremtidig udbygning på Ishøj Skole har Center for Ejendomme udarbejdet bilagte skitse for en mulig udvidelse af indskolingshuset på Ishøj Skole med et indskolingslokale og tre klasselokaler. Som det fremgår af vedlagte er prisen estimeret til godt 12. mio. kr.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at administrationen i samarbejde med skolens ledelse frem mod budget 2023 udarbejder en nærmere analyse af den eksisterende lokaleanvendelse på Ishøj Skole, med henblik på en vurdering af behovet for etablering af et ekstra klasselokale samt, om der i den eksisterende bygning kan frigives plads til etablering af gruppelokaler.                                                                                                                              

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 21. september 2020, at Center for Dagtilbud og Uddannelse skal gennemføre en evaluering af Strandgårdskolen.

I kommissoriet for evalueringen, som blev godkendt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 16. november 2020, fremgår det, at der gennemføres fire fokusgruppeinterviews med henholdsvis TR/medarbejdere, elever, ledelse og skolebestyrelsen. I evalueringen inddrages desuden andet relevant data bl.a. fra skolernes kvalitetsrapport.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at det vil være relevant at inddrage et forældreperspektiv på fravalg af Strandgårdskolen. Evalueringens fokus er således, om Strandgårdskolen i tilstrækkelig grad har opfyldt de mål, der blev formuleret i projektbeskrivelsen for Strandgårdskolen som helhedsskole. Ét af de mål, der evalueres på, er Strandgårdskolen som værende ”en skole for alle distriktets børn - børn og forældre skal ville os - vi vil dem”. Dette undersøges med kvantitative data fra skoleindskrivningen, hvor der bl.a. bliver set på, hvor stor en andel af forældre i Strandgårdskolens distrikt, der fravælger Strandgårdskolen ved skoleindskrivning sammenlignet med de øvrige skoler i Ishøj Kommune.

Denne analyse kan dog ikke give svar på, hvorfor Strandgårdskolen fravælges. Derfor foreslås det at tage telefonisk kontakt til et udvalg af de forældre, der har fravalgt Strandgårdskolen ved skoleindskrivningen til 2021/22 for at undersøge, hvad der ligger til grund for fravalg af Strandgårdskolen. Administrationen har drøftet dette med kommunens databeskyttelsesrådgiver, som vurderer at en sådan viderebehandling af de persondata, som er indsamlet i forbindelse med skoleindskrivningen, er foreneligt med GDPR.

Evalueringen gennemføres i første og andet kvartal af 2021og behandles i Strandgårdskolens skolebestyrelse, Strandgårdskolens elevråd og Børne- og Undervisningsudvalget i tredje kvartal 2021.  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at der gennemføres telefoninterviews med et udvalg af forældre, som har fravalgt Strandgårdskolen ved skoleindskrivningen.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Projekt ”Gå til ZOOscience i fritiden” har modtaget en donation fra Willumfonden på 634.000 kr. hvoraf de 146.800 kr. går til at købe Ishøj Naturcenter ind i rollen som samarbejdspartner ift. udvikling og afholdelse af projektets praktiske og faglige aktiviteter.

Hermed fremlægges bevillingssag vedr. den andel af projektmidlerne, som anvendes til tilkøb af Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Zoologisk Have i København arbejder sammen med Ishøj Kommune og Københavns Professionshøjskole om fritidsaktiviteter, hvor børn i Ishøj gennem undersøgelser og eksperimenter bliver klogere på dyr og naturen. Projektet løber over 22 måneder og er rettet mod børn i Ishøj Kommune, som savner anderledes og faglige udfordringer.

Under de fire overskrifter: ”På vingerne”, ”Fra nord til syd”, ”Med lyden som indsats” og ”Når småt bliver endnu mindre” skal børnene deltage i aktiviteter i deres fritid - både i Zoologisk Have og på Ishøj Kommunes Naturcenter.

Skolernes talentvejledere og Ishøj Naturcenter sammensætter et eller flere hold elever fra mellemtrinet, på tværs af skolerne, til deltagelse i projektet, som afholdes i perioden august 2021 - juni 2023. Naturcenteret er ansvarlig for den del af aktiviteterne, der foregår i Ishøj.

Aktiviteterne løber over 16 hverdage efter skoletid. Der tilbydes desuden to familiedage, hvor eleverne kan fremvise og inddrage deres familier i undersøgelser og resultater.

Projekt ”Gå til ZOOscience i fritiden” har modtaget en donation fra Willumfonden på 634.000 kr., hvoraf de 146.800 kr. er afsat til at købe Ishøj Naturcenter ind i rollen som samarbejdspartner ift. udvikling og afholdelse af projektets praktiske og faglige aktiviteter.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 146.800 kr. i 2021 på B40 vedr. folkeskoler
 • der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 146.800 kr. i 2021 på B40 vedr. folkeskoler

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I 2021 modtager Ishøj Kommune 3,602 mio. kr. i tilskud fra staten fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer. Økonomi- og Planudvalget behandlede på mødet den 22. marts bevillingssagen vedr. puljemidlerne, hvor fordelingen af midlerne blev godkendt.

143.000 kr. af puljemidlerne går til at dække en forventet øget udgift til tilskud til privatinstitutioner. Den resterende del af puljemidlerne fordeles til daginstitutionerne med henblik på et normeringsløft, der skal føre til de lovbundne minimumsnormeringer, som vil være gældende fra 2024.

Med denne sag fremlægges spørgsmålet om opkrævning af forældrebetaling af de tildelte midler.

Sagsfremstilling

Med bevillingssagen blev det godkendt, at midlerne tildeles daginstitutionerne med udgangspunkt i det normerede børnetal for 2021 og efter princippet, pengene følger barnet i forholdet 2 til 1, således at vuggestuebørn får den dobbelte tildeling pr. barn i forhold til børnehavebørn. Tildelingen svarer i 2021 til 4.315 kr. pr. vuggestuebarn pr. år og 2.158 kr. pr. børnehavebarn pr. år.

Det fremgår af aftalen om minimumsnormeringer, at det er muligt at opkræve forældrebetaling af de tildelte midler. Der er i ovenstående beregning således ikke taget højde for evt. forøget indtægt fra forældrebetaling. Indtægter fra forældrebetaling udgør årligt 865.000 kr., hvoraf der skal modregnes udgifter til søskenderabat og friplads.

Administrationen har beregnet, hvad udgiften til fuldt indfasede minimumsnormeringer vil være efter tildelingen af puljemidlerne. Udgiften er beregnet til at være ca. 2 mio. kr. inklusive indtægter fra forældrebetaling. Opkræves der ikke ekstra forældrebetaling for de tildelte puljemidler, vil udgiften stige til ca. 3 mio. kr. Beregningen skal tages med det forbehold, at vi endnu ikke kender den beregningsmodel, der ligger bag udmeldingen om minimumsnormeringer. Derfor ved vi fx ikke med sikkerhed, hvilke personalegrupper, der tæller med i normeringen. I administrationens beregninger er støtteressourcepædagogerne fx talt med i normeringen. Støtteressourcepædagogerne hører organisatorisk til i Center for Børn og Forebyggelse, men arbejder med børnene ude på daginstitutionerne. Hvis de derimod ikke kan tælles med i minimumsnormeringen, vil udgiften til indfasning af minimumsnormeringer stige med ca. 3 mio. kr.

En ændring af forældrebetalingen skal ifølge lovgivningen varsles til forældrene med minimum 3 måneder. Som følge heraf kan en forøgelse af forældrebetalingen tidligst kunne ske fra august 2021.

Administrationen anbefaler, at der opkræves forældrebetaling af de tildelte midler fra og med 1. januar 2022, og at en stigning i forældrebetalingen indgår i de tekniske korrektioner vedr. budget 2022. Det anbefales endvidere, at indtægterne fra den øgede forældrebetaling tildeles institutionerne, således at institutionerne samlet set kommer tættere på minimumsnormeringerne.

Den endelige forældrebetaling fastlægges i forbindelse med budgettet, idet beregning af forældrebetaling afhænger af de samlede bruttodriftsudgifter. Forældrebetaling for dagtilbud kan ikke overstige 25 % af bruttodriftsudgifterne.


Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer.

Dagtilbudsloven § 32 om forældres egenbetaling.

Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 2, hvor det fremgår, at kommunen skal varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen i forældrebetalingen senest 3 måneder før ændringen finder sted, dog senest 1 måned før, når ændringen sker i tilknytning til vedtagelse af det kommende års budget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der opkræves forældrebetaling af de tildelte midler fra og med 1. januar 2022
 • en stigning i forældrebetalingen for henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser indgår i de tekniske korrektioner vedr. budget 2022
 • indtægterne fra den øgede forældrebetaling tildeles institutionerne efter samme princip som tildelingen af puljemidlerne.


Beslutning

Tiltrådt. Dog ændres tredje punkt til: Indtægterne fra den øgede forældrebetaling, fratrukket forventede udgifter til søskenderabat og fripladstilskud, tildeles institutionerne efter samme princip som tildelingen af puljemidlerne.

Bilag

Resume

Notaterne vedrørende Sundhedsprofil for 9. klasse og Ungeprofil for 7. og 8. klasse i skoleåret 2020/2021belyser trivsel, helbred, livsstil og risikoadfærd hos elever på henholdsvis 9. klassetrin og på 7. og 8. klassetrin i Ishøj Kommune. Notaterne er udarbejdet på baggrund af to spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne. Notaterne viser positive resultater på alle tre klassetrin i forhold til blandt andet trivsel og forbrug af alkohol. Omvendt ses der udfordringer i forhold til ensomhed, overvægt og oplevelser af et problematisk miljø i skolen.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen i Ishøj Kommune tilbyder en udskolingsundersøgelse til alle elever i 9. klasse ved kommunens sundhedsplejersker. Forud for undersøgelsen bliver eleverne bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema, som belyser elevernes trivsel og sundheds- og risikoadfærd. Resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse opsummeres i en Sundhedsprofil. Notatet om Sundhedsprofilundersøgelsen sætter særlig fokus på sundhedsfaglige temaer.

Blandt elever i 7. og 8. klasse gennemføres ligeledes en spørgeskemaundersøgelse hvert år. Denne undersøgelse belyser elevernes trivsel og risikoadfærd. Resultaterne opsummeres i en Ungeprofil. Notatet om Ungeprofilundersøgelsen sætter særlig fokus på SSP-relevante temaer.

Spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne på 9. klassetrin blev gennemført i august-september 2020 og blev besvaret af 97 pct. af eleverne. Spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne på 7. og 8. klassetrin blev gennemført i januar 2021. På dette tidspunkt var alle elever hjemsendt, hvilket har resulteret i en lav besvarelsesprocent på 73 pct. Notatets konklusioner skal læses med dette forbehold in mente.

Det fremgår af de to notater, at elever i både 7., 8. og 9. klasse grundlæggende trives godt både i hjemmet, i fritiden og i skolen. Kun få elever er involveret i forskellige former for risikoadfærd, og langt de fleste elever oplever at have venner og betydningsfulde voksne, som de kan tale fortroligt med. Dog ses der en tendens til, at en lidt større andel elever i Ishøj Kommune føler sig ensomme og savner nogen at tale fortroligt med, end det er tilfældet på landsplan. Et markant resultat i begge undersøgelser er, at en langt større andel elever i Ishøj end på landsplan aldrig har prøvet at drikke alkohol.

Sundhedsprofilen viser til gengæld en problematisk tendens, hvad angår elever med overvægt og svær overvægt. Der er sket en markant stigning fra foregående år til dette skoleår i andelen af elever i 9. klasse i Ishøj med overvægtsproblematikker. Ishøj Kommune har igennem mange år placeret sig over landsgennemsnittet, hvad angår andelen af elever med overvægt og svær overvægt. Ungeprofilundersøgelsen viser desuden en problematisk tendens i Ishøj Kommune sammenholdt med besvarelserne på landsplan, hvad angår 7. og 8. klasses-elevers oplevelse af et problematisk socialt miljø i skolen.

Begge notater peger på, at der fortsat er behov for målrettede forebyggende indsatser i skolerne – både i regi af Sundhedsplejen og i regi af SSP-samarbejdet på de enkelte skoler.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer om implementering af ny lovgivning vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med handicap. Sagen foreligges ligeledes for Social- og Sundhedsudvalget, samt for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk kommune. Sagens sendes i høring i Handicaprådet med høringsfrist d. 15.5.2021. Som en del af høringsprocessen inviteres til et fælles temamøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet omkring overgang fra barn til voksen.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog d. 21.12. 2020 forslag til lov om ændring af lov om social service vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som modtager støtte efter serviceloven. Loven trådte i kraft pr. 1.1. 2021 (se bilag).

Lovens formål er at skabe sikkerhed for, at kommunalbestyrelsen igangsætter planlægningen af overgangen til for unge med betydelig eller varig funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse i god tid inden den unge fylder 18 år. Loven indfører således en ny forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet for unge i målgruppen, når borgeren fylder 16 år.

I
mplementering og organisering i Ishøj Kommune
På baggrund af lovgivningsændringen har Center for Børn og Voksne og Center for Voksne og Velfærd udarbejdet:


 • En procedure for overgang for ung til voksen.
 • En række principper som borgeren drøftes ud fra på Ung til Voksen-møder.

Der er ligeledes udarbejdet en særlig arbejdsgang ift. servicelovens § 19a vedr. overgang til voksenliv for unge med nedsat funktionsevne.

Lovgrundlag

Serviceloven § 19a

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orientering om implementering af ny lovgivning vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med handicap til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik er der udarbejdet et udkast til en strategi for klimatilpasning. Strategien er blevet behandlet af Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget og sendes nu i høring hos de øvrige fagudvalg.

Sagsfremstilling

På baggrund af Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik skal der udarbejdes i alt fem klimastrategier:

 • Strategi for klimatilpasning
 • Strategi mobilitet
 • Strategi for CO2 reduktion
 • Strategi for miljø
 • Strategi for natur og friluftsliv

Strategierne skal sætte en politisk ramme og retning for de kommende års arbejde på klimaområdet. Det er tanken, at strategierne også tænkes i en kobling til FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Hver strategi vil indeholde en vision for retningen på de kommende års arbejde, en handleplan, hvor igangværende og mulige fremtidige initiativer beskrives, ligesom der i strategierne også er oplistet nogle konkrete handlinger for, hvordan kommunen ønsker at arbejde med strategierne.

I første omgang er udarbejdet strategier for henholdsvis mobilitet og klimatilpasning. De sidste tre strategier udarbejdes i løbet af 2021.

Strategi for klimatilpasning
Strategi for klimatilpasning beskriver, hvordan Ishøj Kommune i de kommende år vil arbejde med håndtering af vand i natur og byområder. Strategien giver et samlet overblik over kommunens igangværende indsatser på området og lægger op til, at klimatilpasning i Ishøj fremover bruges aktivt som et værktøj til at skabe flere grønne og rekreative løsninger til gavn for kommunens borgere. Som eksempler på konkrete handlinger i strategien kan nævnes, at der ønskes udarbejdet et katalog med idéer til, hvordan kommunen i fremtiden kan støtte borgere og virksomheder i at tage et øget ansvar for håndtering af vand på private grunde og i lokalområderne. Samt, at det i forbindelse med kommunens generelle planlægning af nybyggeri, større renoveringer og befæstning af større arealer sikres, at vand kan løbe hen og opsamles der, hvor det gør mindst skade.

Klimatilpasningsopgaven indeholder en række dilemmaer. Herunder, at udgifterne til klimatilpasningsprojekter skal håndteres på den korte bane, mens fordelene først vil vise sig på lang sigt. Projekter for klimatilpasning skal sættes i gang, før problemerne opstår, og som oftest vil gevinsten vise sig ved, at man undgår en situation, som derfor bliver ved med ”blot” at være en teoretisk mulighed. Problem og gevinst ved projekterne vil ikke nødvendigvis blive tydelig for kommunens borgere, hverken på kort sigt eller lang sigt. Derfor er det vigtigt, at der skabes synergi og anden værdi i klimatilpasningsprojekter såsom etablering af nye rekreative områder. Desuden er der et dilemma omkring afvejning af ønsket om at aflede vand ved hjælp af grønne og rekreative områder versus ønsket om at udgå forringelser af eksisterende naturområder.

Det er vurderingen, at strategien er tilvejebragt på myndighedernes eget initiativ og ikke er reguleret ved lov, bekendtgørelse, cirkulære eller lign., og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget har besluttet at vedtage strategien, når den har været i høring hos de øvrige fagudvalg.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager et høringssvar.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik er der udarbejdet et udkast til en strategi for mobilitet. Strategien er blevet behandlet af Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget og sendes nu i høring hos de øvrige fagudvalg.

Sagsfremstilling

På baggrund af Ishøj Kommunes klima- og miljøpolitik skal der udarbejdes i alt fem strategier.

 • Strategi for klimatilpasning
 • Strategi for mobilitet
 • Strategi for CO2 reduktion
 • Strategi for miljø
 • Strategi for natur- og friluftsliv

Strategien skal sætte en politisk ramme og retning for de kommende års arbejde på klimaområdet. Det er tanken, at strategierne også tænkes i kobling til FN´s 17 verdensmål for bæredygtighed. Hver strategi indeholder en vision for retningen på de kommende års arbejde, en handleplan, hvor igangværende og mulige fremtidige initiativer beskrives, ligesom der i strategierne også oplistes nogle konkrete handlinger for, hvordan kommunen ønsker at arbejde med strategierne.

I første omgang er der udarbejdet strategier for henholdsvis mobilitet og klimatilpasning. De sidste tre strategier udarbejdes i løbet af 2021.

Strategi for Mobilitet
Strategien for mobilitet beskriver, hvordan Ishøj Kommune i de kommende år vil arbejde for at fremme den bæredygtige omstilling i transportsektoren. Strategien beskriver bl.a. konkrete tiltag, der skal få flere til at cykle, en byplanlægning der skal fremme den kollektive trafik og skabe gode overgange mellem miljøvenlige transportformer samt en plan for udrulningen af ladestandere i kommunen. Strategien indeholder en handleplan, hvor de kommende handlinger på området er opridset. Det er bl.a. handlinger som styrkelse af grønne forbindelser i byplanlægningen, intensivering af indsatsen for at få borgere til at cykle, fokus på gode skift og rigtige forbindelser i den kollektive trafik samt en plan for at styrke ladestanderinfrastrukturen til el-biler i kommunen.

Der ligger et iboende dilemma i at lægge en strategi for mobilitet. På den ene side arbejder vi for en fleksibel og fri bevægelighed for alle. På den anden side lægger vi i strategien op til, at vi som kommune ønsker at være med til at påvirke, hvordan borgere bevæger sig og med hvilke transportmidler. Vi har i byplanlægningen et styringsværktøj, og de valg, vi tager i udformningen af vores by, er afgørende for, hvordan vi som borgere og brugere bevæger os. Det vil dermed altid være et valg, om vi vil fremme den bæredygtige transport og i nogle tilfælde favorisere denne omstilling på bekostning af de traditionelle diesel- og benzinudledende køretøjers vilkår.

I nogle tilfælde vil et tilvalg af bæredygtige
transportformer uvægerligt betyde en indskrænkning, eller et fravalg, af den traditionelle CO2- tunge trafik. Fx er parkeringsnormen i bykernen et værktøj, vi som kommune kan rykke ved for at styrke incitamentet til at benytte den offentlige transport.

Det er vurderingen, at strategien er tilvejebragt på myndighedernes eget initiativ og ikke er reguleret ved lov, bekendtgørelse, cikulære eller lign., og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget har besluttet at vedtage strategien, når den har været i høring hos de øvrige fagudvalg.

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget vedtager et høringssvar.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget lægger vægt på, at skolebørn har mulighed for at transportere sig selv i skole.

Bilag

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om økonomien på udvalgets område via en regnskabsrapport hvert kvartal. På dette møde præsenteres regnskabsrapporten for 1. kvartal 2021 på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Regnskabsrapporten for 1. kvartal 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.


Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ingen klagesager.

Sagsfremstilling

 • Dataudtræk vedr. børnefødsler i 2020 viser, at der i gennemsnit var 26 fødsler pr. måned i Ishøj Kommune i 2020. I alt var der 310 fødsler i Ishøj Kommune i 2020. Til sammenligning var der 300 fødsler i 2019. Fødselstallet er således steget ca. 3 pct. fra 2019 til 2020. Et notat, der viser udviklingen er vedhæftet dagsordenen.
 • Ledelsen i Center for Børn og Forebyggelse blev i efteråret 2020 opmærksom på, at forældre til anbragte børn ikke altid bliver opkrævet forældrebetaling, som de skal i henhold til bekendtgørelse om betaling for ophold på anbringelsessteder (BEK nr. 535 af 02/05/2019). Samtlige anbringelsessager er derfor blevet gennemgået, og i de tilfælde, hvor der har været fejl i sagsbehandlingen, er der truffet afgørelse om forældrebetaling. I alt er der truffet afgørelse om forældrebetaling i 44 sager, hvoraf 36 sager omhandler børn og unge, hvor Ishøj Kommune er betalingskommune, mens 8 sager omhandler børn og unge, hvor Vallensbæk Kommune er betalingskommune. I 26 af de 44 sager er forældrene helt eller delvist fritaget for forældrebetaling. Center for Børn og Forebyggelse har efterfølgende modtaget 7 klager vedr. opkrævning af forældrebetaling. Notat vedr. forældrebetaling i forbindelse med anbringelse er vedhæftet dagsordenen.
 • Status på dannelse af børnehaveklasser til skoleåret 2021/2022 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendelse af protokol/referat.