Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 19. maj 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Resume

Af Erindringslisten fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget ønsker et oplæg vedr. tværfagligt koncept for 0. - 3. klasser på udvalgsmødet i maj 2014.       

Sagsfremstilling

Det tværfaglige koncept for 0. - 3. klasse tilbydes af PPR Center, og er et kort forløb med tværfaglig sparring til lærere og pædagoger, som oplever gruppeproblematikker i en klasse.

PPR Center orienterer om det tværfaglige koncept for 0. - 3. klasse.

Forslag til beslutning:       

Indstilling

orienteringen til efterretning.       

Beslutning

Taget til efterretning.  

Sagsfremstilling

Eringdringsliste af 1. maj 2014 fremlægges.

Forslag til beslutning:        

Indstilling

orienteringen til efterretning.        

Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev føjet to punkter til Erindringslisten:

- Oplæg om tværfagligt koncept for 4. - 9. klasse.

- Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at møde øvrige personalegrupper. Administrationen udarbejder en plan for, hvordan udvalget kan møde personalegrupper fra PPR, CBU samt Børn og Kultur.

Formand og næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget Jeannette Merklin og Ebbe Rosenberg samt Centerchef for Centerfor Børn og Undervisning Susanne Poulsen deltager i KL's kommunesamarbejde om folkeskolereformen den 27. maj i Nyborg 

Bilag

Sagsfremstilling

 • Status på klassedannelsesplanen for børnehaveklasser til skoleåret 2014/2015 er vedhæftet dagsordnen og fremlægges på mødet.

 • Materiale fra UU:Center Syd vedr. unges valg, omvalg og frafald fra ungdomsuddannelser er vedhæftet dagsordenen.

 • Ishøj Kommunes ansøgning om at indgå i et etårigt vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps er imødekommet. Svaret fra Undervisningsministeriet er vedhæftet dagsordenen.

 • Der er fælles udvalgsmøde for Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 25. juni kl. 16.00


Forslag til beslutning:                

Indstilling

orienteringen til efterretning.                

Beslutning

Taget til efterretning.  

Bilag

Resume

Processen der har ført til formuleringen af de skolepolitiske delmål startede på fyraftensmødet med skolebestyrelserne den 10. marts 2014. Notatet fra mødet blev fremlagt for Børne- og Undervisningsudvalget den 17. marts 2014, og er efterfølgende blevet drøftet med skolelederne.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 22. april 2014 besluttede udvalget, at sende forslaget til de skolepolitiske delmål til høring i skolebestyrelserne sammen med notatet vedr. arbejdet med de skolepolitiske delmål. Udvalget besluttede endvidere, at de skolepolitiske delmål indskrives i Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen inden behandlingen i Byrådet.                     

Sagsfremstilling

I aftaleteksten til "Et fagligt løft af folkeskolen" af 13. juni 2013 er der indskrevet tre overordnede nationale mål for folkeskolen, som også er Ishøj Kommunes overordnede skolepolitiske mål:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges.
   

Ishøj Kommunes skolepolitiske delmål er en række målbare delmål, som skal understøtte de overordnede nationale mål.

Forslaget til skolepolitiske delmål i Ishøj Kommune og notatet vedr. arbejdet med de skolepolitiske delmål er vedhæftet dagsordenen sammen med de indkomne høringssvar.

Forslag til beslutning:                

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at de skolepolitiske delmål vedtages.             

Beslutning

Tiltrådt med følgende ændringer:

- Visionen justeres til følende ordlyd: At karaktergennemsnittet for elever i Ishøj Kommunes skolevæsen kommer op på landsgennemsnittet.

- Delmål A under mål 3 får følgende ordlyd: At kommunen og skolerne kommunikerer klart med forældre og elever, om hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.

Udvalget ønsker, at de skolepolitiske delmål udgives i en folder, hvor delmålene træder tydeligt frem, og relationen mellem målene og tekstboksene beskrives. Folderen omdeles til alle forældre.       

Bilag

Resume

Af aftaleteksten til ”Et fagligt løft af folkeskolen”, som blev vedtaget i juni 2013 fremgår det, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde.

Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. 

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede mål for "Den åbne skole på mødet den 22. april 2014 og besluttede at sende nedenstående mål til høring i skolebestyrelserne. Udvalget besluttede endvidere, at mål for den åbne skole indskrives i Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen inden behandlingen i Byrådet.                   

Sagsfremstilling

Mål for "Den åbne skole":

"Skolerne skal inkludere det omkringliggende samfund gennem samarbejder med Kulturskolen, Naturcenteret, kultur og fritidslivet, ungdomsuddannelser, erhvervslivet, de lokale foreninger og/eller andre relevante samarbejdspartnere."
Den åbne skole skal endvidere bidrage til, at naturen og uderum anvendes mere i undervisningen.

De indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen.                     

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og beslutter den endelige formulering af mål for "Den åbne skole", som indskrives i Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen inden behandlingen i Byrådet.                     

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at imødekomme Kirkebækskolens ønske om at invitere eksterne samarbejdspartnere ind i skolebestyrelsens arbejde.         

Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af 7. juni 2013.

Forslag til beslutning:                     

Bilag

Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til revideret styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen. Børne- og Undervisningsudvalget behandlede forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt på mødet den 22. april 2014 og besluttede at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne.                                  

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen giver et billede af fordelingen af beslutningskompetence og ansvar mellem Byråd, skolebestyrelse og skolens leder. Styrelsesvedtægten indeholder desuden en række bilag, som giver et overblik over de beslutninger, som Byrådet har truffet i forhold til skolerne som helhed og i forhold til skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægten skal med mellemrum tages op til revision, så den afspejler den gældende lovgivning og øvrige beslutninger omkring skolerne. Det vedhæftede forslag til revideret styrelsesvedtægt er således opdateret i forhold til folkeskolereformen, lovændring omkring valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne mv. Herudover er den generelt tilrettet, således at bilag, der var ren afskrift af folkeskoleloven nu er udgået. Derudover er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

I bilaget er tilføjelser og ændringer markeret med rød skrift.

Ifølge den nye bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, kræver kommunens regler for valget en egentlig godkendelse af skolebestyrelserne. Administrationens forslag til regler fremgår af bilag 4: Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

De indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen.

Forslag til beslutning:


                                  

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at den reviderede styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen godkendes.                                  

Beslutning

Tiltrådt med følgende rettelser:

- Side 15, bilag 2, pkt. 2.3: Det præciseres at dagtimerne er fra kl. 7.00 - 17.00.

- Bilag 7 side 25: Alle skoler i Ishøj Kommune praktiserer nedordning. Det betyder, at dansk - og/eller matematiklæreren deltager i undervisningen i børnehaveklassen i minimum 40 klokketimer.

- Bilag 7. pkt. 7.3 er justeret, så følgende pointer bliver tydelige:

- At skolerejser er omfattet af pkt. 7.3.

- At fortolkningen af opsparingsordninger er følgende:

Forældre eller elever kan efter eget ønske yde en fælles indsats for at fremskaffe midler som bidrag til dækning af udgifter, som kommunen ikke er forpligtet til at afholde. Her tænkes fx på tilfælde, hvor man samler ind eller afholder aktiviteter, hvorved man tjener penge, der kan give eleverne mulighed for nogle yderligere oplevelser på turen.

 

                   

Bilag

Resume

For at sikre den bedste information til alle målgrupper er der udarbejdet en plan for kommunikationsindsatsen i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.       

Sagsfremstilling

Den primære målgruppe er forældrene til elever i Ishøj Kommunes skoler, men øvrige borgere i Ishøj samt ansatte i kommunen er også relevante målgrupper. Derfor er flere medier og kommunikationsaktiviteter i spil. 
Hovedformålet med kommunikationsindsatsen er at sende et klart signal til alle målgrupper om, at vi er klar til den nye skole.

Følgende hovedelementer indgår i kommunikationsplanen:

 

 • Pressemeddelelse

 • Ishøj Nyt

 • Hjemmeside

 • Spørgsmål fra forældre

 • Tryksag om de skolepolitiske delmål

 • Temaindslag om de nye tiltag og aktiviteter på de enkelte skoler

Ovenstående hovedelementer er yderligere beskrevet i vedhæftede notat, som er udarbejdet i samarbejde med Ishøj Kommunes kommunikationsafdeling og TV Ishøj.
Forslag til beslutning:       

Indstilling

kommunikationsplanen for implementering af folkeskolereformen i Ishøj Kommunes skoler.       

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i marts 2014, blev byrådsmedlemmernes rolle i skolebestyrelserne drøftet. Udvalget besluttede, at sende nedenstående beskrivelse af byrådsmedlemmernes rolle og opgaver til orientering og kommentering i skolebestyrelserne.              

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmers rolle og opgave i skolebestyrelserne er: 

 • At bringe Byrådets og Børne- og Undervisningsudvalgets beslutninger ind i skolen, og formidle beslutningerne på en måde, så baggrunden for beslutningerne bliver klar og giver mening for ledere, lærere, forældre og elever. På den måde er byrådets repræsentanter i skolebestyrelserne med til at sikre, at deres beslutninger bliver modtaget i den ånd, som de er afsendt.

 • At lytte til behov og ønsker fra skoler, forældre og elever, og tage disse ønsker og behov med tilbage til Byrådet og Børne- og Undervisningsudvalget.

 • At danne deres eget førstehåndsindtryk af den kontekst, som skolerne arbejder i.

 • At påtage sig hvervet som formand for valgbestyrelsen i forbindelse med skolebestyrelsesvalg.

Skolebestyrelsernes kommentarer til byrådsmedlemmernes rolle i skolebestyrelserne er vedhæftet dagsordenen:

Forslag til beslutning:


              

Indstilling

kommentarerne fra skolebestyrelserne vedr. byrådsmedlemmernes rolle i skolebestyrelserne.             

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Den 3. marts 2014 godkendte bestyrelsen for UU:Center Syd årsregnskabet for 2013, der dækker perioden fra 1. januar 2013 - 31. december 2013.           

Sagsfremstilling

Resultatet for 2013 viser et overskud på 513.000 kr. Resultatet er påvirket af lockouten i april 2013, der omfattede en del af medarbejderne i UU:Center Syd. Omkostninger til elevrelaterede aktiviteter er forblevet på et højt niveau i 2013, det samme gælder omkostninger til IT. Antallet af elever til EGU er stigende, og der er i 2013 afprøvet nye metoder til at fastholde de unge i deres uddannelsesvalg.

Fokusområdet i 2014 bliver en forsat metodeudvikling af UEA-undervisningen set i lyset af folkeskolereformen.

Det forventes, at indholdet i den endelige udformning af vejledningsreformen bliver en yderligere fokusering på de svageste elever samt en udvidelse af vejledningen til de 25 - 29 årige.

Årsregnskabet for UU:Center Syd 2013 samt revisionsprotokollat til årsregnskabet er vedhæftet dagsordnen.

Forslag til beslutning:          

Indstilling

orienteringen tages til efterretning.          

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget vil gerne introduceres til opgaverne i UU:Center Syd.

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler, at UU-vejlederne får øget mulighed for at støtte op om UEA-undervisningen på skolerne, og at en del af overskuddet fra 2013 anvendes til formålet.

    

Bilag

Resume

Ved budgetforliget for 2014 blev det aftalt, at der oprettes en pulje, som daginstitutionerne kan søge, hvis der er ønske om at være profilbørnehave. Ved samme lejlighed blev der afsat 90.000 kr. til formålet. 
Med udgangspunkt i budgetforliget, foreslår administrationen, at der etableres forsøg med science som profil i to institutioner i en forsøgsperiode fra august 2014 til 31. december 2016.              

Sagsfremstilling

En profilinstitution er en almindelig institution, som arbejder med de samme mål og rammer som de øvrige institutioner. Herudover arbejder en profilinstitution med et særligt indsatsområde, som man ønsker at udvikle og fremme.
Administrationen foreslår, at der etableres forsøg med scienceprofil i to institutioner, da to institutioner med samme profil, giver mulighed for samarbejde, erfaringsudveksling og fælles kompetenceudvikling.
Ved science forstås videnskab om naturen og naturfænomener. I Ishøj Kommunes daginstitutioner er arbejdet med science og naturvidenskab ikke særligt fremherskende eller prioriteret i den pædagogiske praksis. På skolerne viser prøverne i 9. klasse i fysik og kemi, at resultaterne gennemsnitligt ligger under landsgennemsnittet. En scienceorienteret pædagogik i daginstitutioner kan bidrage til, at børn udvikler naturvidenskabelig interesse og viden om naturen og naturfænomener.

Science spiller sammen med den pædagogiske læreplan, da natur, naturfænomener og læring er obligatoriske temaer.

Det foreslås, at interesserede institutioner sender en ansøgning til Center for Børn og Undervisning om at blive scienceprofilinstitution i forsøgsperioden. Følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Der skal være motivation og engagement for at arbejde med science i ledelsen, hos personalet og i forældrebestyrelsen.

 • Der skal være kapacitet til at arbejde med et særligt indsatsområde i den forstand, at der skal være plads til to sciencetematiske forløb i institutionens års-/aktivitetsplan.

 • I ansøgningen skal der fremgå eksempler på, hvordan institutionen vil arbejde med scienceprofilen, samt hvordan institutionen vil kvalificere sine kompetencer til arbejdet med science.

          

Økonomi

I budgettet er der afsat 90.000 kr., til arbejdet. Administrationen foreslår, at beløbet forhøjes med yderligere 90.000 kr., som finansieres ved nedgang i børnetallet således, at to institutioner kan arbejde med at udvikle scienceprofilen.
Forslag til beslutning:        

Indstilling

 • der etableres forsøg med to profilinstitutioner med temaet science i en forsøgsperiode fra august 2014 til 31. december 2016.

 • der afsættes yderligere 90.000 kr. til forsøget med profilinstitutioner, som finansieres ved nedgang i børnetallet i kommunes institutioner.  

         

Beslutning

Tiltrådt med følgende rettelse:

Profilen får overskriften: Natur og teknik.  

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog i april 2014 en ny børnenormering for Børnehuset Elverhøj og den sammenlagte institution Piletræet/Peberkværnen. Administrationen har nu gennemgået de øvrige institutioners normering og foreslår, at en række institutioners normeringer reguleres, så de bedre matcher behovet for vuggestue- og børnehavepladser.       

Sagsfremstilling

En gennemgang af institutionernes samlede børnenormering sammenlignet med det faktuelle antal indskrevne børn i 2013 samt prognosen over behovet for pladser viser, at den aktuelle normering af vuggestuepladser er for høj, mens normeringen af børnehavepladser er for lav. Det foreslås derfor, at nogle af institutionernes normeringer reguleres.

Den nuværende normering er på 433 vuggestuepladser og 762 børnehavepladser, inklusive 12 specialbørnehavepladser. I 2013 var der i gennemsnit indskrevet 394 vuggestuebørn og 802 børnehavebørn. Normeringen for 2014 foreslås reguleret til 394 vuggestuepladser og 805 børnehavepladser, inklusive 12 specialbørnehavepladser. Normeringen er en gennemsnitsnormering, hvilket betyder, at der i nogle perioder er færre børn end normeringen tilsiger og i andre perioder flere.
 
Ud over den allerede besluttede regulering af normeringen i Børnehuset Elverhøj og Piletræet/Peberkværnen foreslås en regulering af normeringen i Bøgely, Femkanten, Firkløveren, Troldebo, Tvillingehuset og Ørnebo. Forslaget til normering samt de økonomiske konsekvenser er gennemgået med lederne af de berørte institutioner.
 
Normeringerne i Trækronerne og Regnbuen blev lagt i forbindelse med institutionssammenlægningerne den 1. april 2013 og foreslås ikke ændret for nuværende. Normeringen i vuggestuen Gadekæret med 27 vuggestuepladser foreslås ligeledes uændret i 2014.
Den foreslåede normering for 2014 fremgår af vedhæftede bilag.
 
Normeringen af pladser for 2015 bliver lagt i forbindelse med budgetlægningen for 2015. Det foreslås, at børnetallet løbende følges med henblik på eventuelle normeringstilpasninger.      

Økonomi

Den foreslåede normeringsregulering betyder en mindreudgift på 358.276 kr. Institutionernes budgetter reduceres med dette beløb. Det betyder samtidig en merindtægt fra forældrebetaling på samlet 163.056 kr. Den nye børnenormering betyder således en samlet mindreudgift på 521.332 kr.
Det foreslås, at den nye normering reguleres med tilbagevirkende kraft, så den gælder hele 2014.
Det skal bemærkes, at institutionernes budgetter reguleres ved årets slutning i forhold til indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering.

Forslag til beslutning:      

Indstilling

 • den foreslåede regulering af børnenormeringen i kommunens institutioner for 2014

 • at mindreudgiften lægges i dagtilbudsområdets mer- og mindreindskrivningspulje som budgetreguleres ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.

      

Beslutning

Tiltrådt.

Den eksisterende normering sendes til udvalget til orientering.  

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2014, at Piletræet og Peberkværnen sammenlægges pr. 1. juni 2014. Det foreslås, at navnet på den sammenlagte institution bliver Piletræet.       

Sagsfremstilling

Lederne af Piletræet og Peberkværnen har drøftet den sammenlagte institutions navn med forældrebestyrelser og personale i de to institutioner.
På baggrund heraf foreslås, at navnet på den sammenlagte institution pr. 1. juni 2014 bliver Piletræet. 

De to afdelinger i Piletræet hedder Gult hus og Blåt hus, navngivet efter farverne på husenes vinduesrammer. Det foreslås at den tredje afdeling, hvor Peberkværnen i dag har til huse, navngives Rødt hus, ligeledes efter farverne på husets vinduesrammer.

Forslag til beslutning:       

Indstilling

 • den sammenlagte institution pr. 1. juni 2014 navngives Piletræet

 • institutionens tre afdelinger hedder Rødt hus, Gult hus og Blåt hus navngivet efter farverne på husenes vinduesrammer.

       

Beslutning

Tiltrådt. 

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2014, at Piletræet og Peberkværnen sammenlægges pr. 1. juni 2014. Af oplægget til sammenlægningen ”Undersøgelse af organisationsændring på dagtilbudsområdet - Sammenlægning af Peberkværnen og Piletræet” af 30. januar 2014 fremgår det, at åbningstiden er tilrettelagt forskelligt i de to institutioner.         

Sagsfremstilling

Piletræet har åbent mandag til torsdag kl. 07.00 – 17.30 og fredag kl. 07.00 – 17.00. Peberkværnen har åbent mandag – torsdag kl. 06.30 – 17.00 og fredag kl. 06.30 – 16.30.  
Forældrebestyrelserne i de to institutioner påpeger i deres høringssvar i forbindelse med sammenlægningen, at beslutningen om åbningstiden for den sammenlagte institution bør træffes af Børne- og Undervisningsudvalget. Begge forældrebestyrelser anbefaler ligeledes i deres høringssvar, at åbningstiden i den nye institution bør være et supplement til åbningstiden i områdets øvrige institutioner. Ligeledes fremhæves det, at det vil være fint at give plads til en overgangsperiode. 

Piletræet er den eneste institution i Vejleåparken som p.t. har åbent til kl. 17.30 mandag til torsdag. Fredag er der åbent til kl. 17.00. De øvrige tre institutioner i området: Firkløveren, Femkanten og Peberkværnen har åbent mandag – torsdag kl. 06.30 – 17.00 og fredag kl. 06.30 – 16.30. 
På den baggrund foreslår administrationen, at åbningstiden for den sammenlagte institution bliver mandag til torsdag kl. 07.00 – 17.30 og fredag kl. 07.00 – 17.00. Der foreslås en overgangsperiode på tre måneder således, at åbningstiden i afdelingen i Peberkværnen bliver mandag – torsdag kl. 06.30 – 17.00 og fredag kl. 06.30 – 16.30 i juni, juli og august for de børn, der allerede er indskrevet i Peberkværnen. For børn der indskrives i den sammenlagte institution efter 1. juni 2014 gælder åbningstiden for den sammenlagte institution.  
Den konstituerede leder for Peberkværnen oplyser, at der er fire børn, som har brug for pasning fra kl. 6.30.      

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 

Forslag til beslutning:        

Indstilling

 • den foreslåede åbningstid for den sammenlagte institution vedtages
 • der bliver en overgangsperiode på tre måneder i juni, juli og august for de børn, som allerede er indskrevet i Peberkværnen.

        

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Venteliste pr. 1. maj 2014 er vedhæftet dagsordenen.

Forslag til beslutning:
    

Indstilling

orienteringen til efterretning.    

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag