Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 19. september 2016 kl. 17:30

Rådhuset - mødelokalet på etage 5

Sagsfremstilling

I foråret 2016 gennemførte Ishøj Kommune en ungeundersøgelse, der afdækkede de unges fritidsliv og herunder brug af kommunens fritidstilbud. På baggrund af undersøgelsens resultater besluttede Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på deres møder i juni 2016, at administrationen skulle fortsætte arbejdet med at afdække unges fritidsvaner, udarbejde oplæg til formål for kommunens aftenklubber og ungdomsskolens klubdel, herunder forslag til et mere bæredygtigt klubtilbud. Sagen blev efterfølgende behandlet på byrådsmødet den 21. juni. På den baggrund blev oplæg til ny strategi for Ishøj Kommunes klubtilbud sendt i høring hos skolebestyrelser samt Ungdomsskolens bestyrelse forud for behandling i de stående udvalg.

 

Strategien indeholder formål, mål og principper for et nyt klubtilbud i Ishøj, som skal favne bredere og nå flere unge i målgruppen 13 - 18 år. Styregruppen bag strategien har, med undgangspunkt i resultater fra Ungeundersøgelsen samt generelle anbefalinger fra forskning om unge og fritidsliv, anbefalet at klubvirksomhed i Ishøj samles til ét samlet klubtilbud, med aktiviteter på flere matrikler. På baggrund af de beskrevne formål, mål og værdier i strategien anbefales det, at et nyt, samlet klubtilbud oprettes under Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

 • den videre proces
 • at administrationen, med udgangspunkt i oplæg til ny klubstruktur, arbejder videre med en mere udførlig beskrivelse af struktur og indhold.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen udarbejder et materiale, der beskriver en model med central ledelse og en model med fast koordinering mellem klubberne, der er forankret på skolerne. 

Udvalgene besluttede, at næste oplæg til klubstrategi drøftes i de to udvalg i november 2016, inden materialet sendes til høring.

Lovgrundlag

Lov om dag,- fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge:

Kapitel 10 om Formål for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge:

§ 65. Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børn og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.

Stk. 2. Klubtilbud m.v. indgår i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge og skal efter kommunalbestyrelsens beslutning også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med behov for støtte. Aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle målgruppens alder og bredde.

Stk. 3. Klubtilbud m.v. skal give større børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud, så børnene og de unge bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i klubtilbud m.v.

Stk. 4. Klubtilbud m.v. skal støtte de større børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer, der sikrer børn og unges indflydelse på indholdet i det enkelte tilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne om forældrebestyrelser, jf. §§ 14-16, skal finde anvendelse på visse tilbud.

Reglerne om forældrebestyrelser, der refereres til betyder, at der kan oprettes en bestyrelse efter reglerne for bestyrelser i daginstitutioner. Det betyder blandt andet, at der kan oprettes én bestyrelse til en klub, der er placeret på flere matrikler.

Bilag

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisninbgsudvalgsmødet den 15. juni 2015 besluttede udvalget, at der gives mulighed for at holde møde med skolebestyrelserne i forbindelse med planlagte Børne- og Undervisningsudvalgsmøder i løbet af skoleåret 2015/2016.

 

Fra Kikebækskolen deltager skolebestyrelsesformand Jane Bøgh og skoleleder Iben Goffmann.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Erindringsliste af 1. september 2016.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Forberedelse af dialogmødet med skole- og dagtilbudsbestyrelser den 5. oktober 2016 'Hvorfor vælge en folkeskole i Ishøj?'

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Årsrapporten for 2015 fra Socialtilsyn Hovedstaden er udkommet - resuméet kan læses på dette link: Resumé Den fulde rapport kan læses på dette link: Årsrapport 2015
 • Professionshøjskolen UCC har inviteret Børnehuset Tvillingehuset til at deltage i et aktionsforskningsprojekt om pædagogers arbejde med børn trivsel i dagtilbud. Et notat, der beskriver projektet, er vedhæftet dagsordenen. 
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har igangsat et udviklingsarbejde med fornyelse og styrkelse af den pædagogiske læreplan samt et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbuddene og arbejdet med den pædagogiske læreplan. Udviklingsarbejdet indeholder endvidere en udfoldelse af, hvad meningsfuld evaluering i dagtilbud handler om, og hvordan det kan understøtte udvikling af praksis. Seks arbejdsgrupper forankret i ministeriet arbejder i øjeblikket med at udfolde de seks læreplanstemaer og komme med forslag til få brede pædagogiske læringsmål for de enkelte temaer. Center for Dagtilbud og Skoler og dagtilbudslederne følger nøje arbejdet. Lederseminaret i november 2016 vil markere starten på arbejdet i det omfang, vi kender materialet. Ministeriets hæfte Master for en styrket pædagogisk læreplan udleveres på mødet.
 • En oversigt, der viser tilgangen af elever til Ishøj Kommunes skoler fra muslimske privatskoler, er vedhæftet dagsordenen.
 • Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 18. april 2016 at sende Natur- og Friluftspolitikken i høring i skolebestyrelserne og dagtilbuddenes forældrebestyrelser. I vedhæftede notat er behandlingen af de indkomne kommentarer beskrevet.
 • Ishøj Kommunes projekt 'Flere Lille og Store Nørder i Ishøj' er omtalt i Folkeskolen. Det er Sciencetalenterne i Sorø, der er afsender på bloggen, som kan læses på dette link http://www.folkeskolen.dk/593021/er-talentpleje-ikke-blot-en-trend
 • På udvalgsmødet i september 2015 orienterede administrationen om, at der var søgt fondsmidler til projektet ”Styrk drengenes kompetencer” på Gildbroskolen og Vejlebroskolen. Der blev sendt en fondsansøgning til Egmont Fonden, idet fonden havde udtrykt interesse. På udvalgsmødet i november 2015 meddelte administrationen, at Egmont Fonden havde givet afslag på ansøgningen.

Center for Dagtilbud og Skoler ønsker, i samarbejde med ledelse og medarbejdere fra Gildbroskolen og Vejlebroskolen, at genoptage bestræbelsen på at skaffe fondsmidler til finansiering af projektet. Der vil i den nærmeste fremtid blive skrevet ansøgninger til de fonde, som mest sandsynligt kunne tænkes at støtte projektet.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På mødet den 15. august 2016 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget at sende beskrivelse af organisation, rammer, omfang, indhold, pris mv. i det nye dagtilbud på Kirkebækskolen i høring i skolebestyrelsen på Kirkebækskolen Beskrivelsen er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Det har gennem længere tid været ønsket, at etablere et dagtilbud på Kirkebækskolen rettet mod 0 til 6årige børn med multible funktionsnedsættelser.

Vallensbæk Kommune er ansøgt om midler til en mindre ombygning på Kirkebækskolen, hvilket blev bevilliget i Vallensbæk Byråd i juni 2016.

De småbørn med multible funktionsnedsættelser, som bor i Ishøj og Vallensbæk er indtil nu kørt til Troldemosen i Gentofte, hvilket er en meget lang køretur gennem den tætte morgen og eftermiddagstrafik. Ind imellem er der børn, det har behov for, at der kører en medhjælper med, hvilket er en dyr løsning.

Skolebestyrelsen på Kirkebækskolen har afgivet høringssvar, og tilkendegiver, at der er stor glæde over, at det er blevet muligt at oprette et særligt dagtilbud på Kirkebækskolen.

Det er skolebestyrelsens ønske, at tilbuddet får navne Børnehuset Kirkebæk.

Skolebestyrelsen har følgende ønske til den fremtidige sammensætning af skolebestyrelsen:

 • 6 forældrevalgte medlemmer, hvoraf det ene medlem kommer fra STU'en
 • Et forældrevalgt medlem fra det nyetablerede dagtilbud
 • 2 medarbejderrepræsentanter fra Kirkebækskolen
 • En medarbejderrepræsentant fra det nyetablerede dagtilbud
 • At skoleledelsen deltager med skolelederen (sekretærfunktionen), og at der er politisk repræsentation udpeget af Ishøj Byråd.

Høringssvaret fra skolebestyrelsen er vedhæftet dagsordenen.

Udtalelse fra MED-udvalget på Kirkebækskolen er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der oprettes et særligt dagtilbud på Kirkebækskolen som beskrevet i vedhæftede notat
 • det nyetablerede dagtilbud får navnet Børnehuset Kirkebæk
 • den fremtidige skolebestyrelse sammensættes, som skolebestyrelsen foreslår, dog med den justering, at sammensætningen bliver med 6 forældrevalgte medlemmer, heraf minimum et medlem fra STU'en og minimum et medlem fra det nyetablerede dagtilbud.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 22. august 2016.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 57,0 mio.kr. for budget 2017 excel. indregning af særtilskudet. Onsdag den 31. august 2016 fik vi meddelelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud for 2017 udgør 23,0 mio.kr. Herefter udgør ubalancen 34,0 mio.kr.

 

Med henblik på at kunne skabe balance i budgettet er der udarbejdet et sparekatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen. Sparekataloget udgør 15,0 mio.kr.

 

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2017-2020 af 9. august 2016 samt til sparekataloget af 9. august 2016.

 

Byrådet har oversendt budgetforslaget - herunder sparekataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 4. oktober 2016.

 

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerstyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 26. september 2016.

 

Børne- og Undervisningsudvalget har indhentet høringssvar fra skolebestyrelserne og dagtilbuddenes forældrebestyrelser. Herudover er der indkommet høringssvar fra BUPL og Ishøj Lærerkreds. Disse høringssvar fremlægges.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at budgettet drøftes under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig, og at partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 22. september 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at administrationen går i dialog med Ishøj Skole om budskabet i deres høringssvar.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over lærernes sygefravær i skoleåret 2015/2016.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 17. august 2015, at statistik over lærernes sygefravær skal fremlægges to gange årligt, på udvalgsmøderne i august og januar. Idet data over sygefraværet for sidste måned i skoleåret først har været tilgængelig ultimo august, er sagen rykket til Børne- og Undervisningsudvalgets septembermøde.

 

Den vedhæftede statistik dækker skoleåret 2015/2016. Sygefraværet er sammenlignet med de to forudgående skoleår.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager sygefraværsstatistikken til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser, herunder statistik over udviklingen i antallet af børn i perioden 2010 – 2015 samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. september 2016. Statistikken er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud fremover behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober. Administrationen har valgt at fremrykke fremlæggelsen af statistikken, da der forventes et stigende pres på kommunens dagtilbudskapacitet. Det skyldes primært et stigende behov for 0 - 2 årspladser.

Formålet med den vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i samt behovet for pladser i kommunens dagtilbud.

Som det fremgår af statistikken, er institutionerne generelt på overbelægning fra september måned og frem, dvs. at der er flere børneenheder indskrevet end den tildelte normering. Der er ca.18 børn ekstra indskrevet pr. måned i vores dagtilbud siden juli. Indskrivningen forventes at stige i oktober – december. Overbelægningen i 2016 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. En eventuelt økonomisk konsekvens af det stigende børnetal vil indgå i budgetopfølgningen for september.

Normeringen for kommunens dagtilbud bliver fastlagt årligt i forbindelse med budgetlægningen. Normeringen fastlægges som et gennemsnitligt antal vuggestue- og børnehavepladser for hele året. For at skabe fleksibilitet i pladsudnyttelsen mellem vuggestue- og børnehavepladser omregnes vuggestue- og børnehavenormeringen til en enhedsnormering. En børnehaveplads svarer til 1 enhed mens en vuggestueplads tæller 1,826 enheder. Som eksempel vil der i en tænkt institution med 100 enheder være plads til 100 børnehavebørn eller 55 vuggestuebørn.

Forældrene får tilbudt plads efter forældrenes ønsker, hvis der er plads i det ønskede dagtilbud. Om der er plads defineres ud fra om der den pågældende måned er ledig kapacitet i henhold til den tildelte enhedsnormering. Er der ikke plads, får man tilbudt en plads i et andet dagtilbud.

I situationer, hvor institutionerne er fyldt op til deres enhedsnormering, påbegyndes overbelægning for at overholde kommunens pligt til pasningsgaranti. Visiteringen af pladser foregår efter følgende praksis.

 1. Der visiteres pladser, indtil alle institutioner så vidt muligt er fyldt op til enhedsnormeringen. En institution er fyldt op, når den gennemsnitlige belægning over hele året svarer til enhedsnormeringen.
 2. Når alle institutioner er fyldt op til enhedsnormeringen, påbegyndes overbelægning.
  Antal pladser til overbelægning defineres på baggrund af behovet for pladser i den enkelte måned. Overbelægningspladser fordeles så vidt muligt ligeligt blandt kommunens institutioner i dialog med dagtilbudslederne og med udgangspunkt i institutionens grundnormering, fysisk plads, venteliste samt aktuelle vilkår.
 3. I situationer med overbelægning visiteres der kun pladser til børn med pasningsgaranti. Forældre kan til en hver tid skrive sig op til en ny pasningsgaranti med tre måneders varsel.

 Administrationen følger måned for måned den aktuelle belægning og pladssituation i de enkelte dagtilbud. 

Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitution er bilagt sagen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager statistikken over dagtilbudspladser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Administrationen er blevet bedt om at undersøge mulighederne for at inddele kommunens dagtilbud i distrikter.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes dagtilbud bliver i dag administreret som ét samlet distrikt, hvad angår optagelse i dagtilbud. Særligt for forældre i Ishøj Landsby og Torslunde kan det betyde forholdsvis lang transporttid, hvis de får plads til deres børn i den anden ende af kommunen. På foranledning af konkrete henvendelser er administrationen blevet bedt om at undersøge mulighederne for at inddele kommunens dagtilbud i distrikter.

I Vejledning om dagtilbud mv. fremgår det, at Byrådet kan fastlægge retningslinjer for optagelse i dagtilbud, som kan tage hensyn til dagtilbuddenes geografiske placering i forhold til familiens bopæl.

Administrationen foreslår på den baggrund, at kommunens daginstitutioner kan inddeles i to distrikter:

 • Distrikt Øst, som omfatter området øst for jernbanen København – Ringsted.
 • Distrikt Vest, som omfatter området vest for jernbanen København – Ringsted.

 Hvis daginstitutionerne inddeles i distrikter foreslår administrationen, at visiteringen af pladser sker efter følgende princip:

 "Børn har fortrinsret til en plads i barnets bopælsdistrikt, forudsat at der er plads i forhold til normeringen. Der er således ikke garanti for en plads i distriktet".

På mødet den 15. august 2016 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget at sende forsøg med søskendegaranti i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser. Hvis der indføres en søskendegaranti, foreslår administrationen, at søskendebørn tildeles plads i et dagtilbud før børn med fortrinsret til en plads i barnets bopælsdistrikt.

Idet der ikke er dagpleje i det foreslåede Distrikt Vest vil forældre i dette distrikt forventeligt få sværere ved at få en dagplejeplads, da man skal optages på venteliste i Distrikt Øst. Det foreslås derfor, at dagplejen ikke er omfattet af distriktsinddelingen.

Forslaget berører ikke muligheden for at stå på venteliste til en daginstitution. Forældre kan dermed fortsat blive optaget på ventelisten i nabodistriktet.

Konsekvensen af forslaget er, at forældre bedre kan få plads i hjemdistriktet, men omvendt sværere ved at få plads i nabodistriktet.

Administrationen bemærker, at en eventuel beslutning om distriktsinddeling skal sendes i høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget til inddeling af dagtilbud i distrikter sendes til høring i dagtilbuddenes forældrebestyrelser i perioden 20. september - 1. november 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for det samlede område, idet daginstitutionernes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Har en institution flere børn end normeringen, tilføres der midler, og har institutionen færre børn trækkes der tilsvarende beløb fra institutionens budget.

Lovgrundlag

Vejledning om dagtilbud mv., afsnit 277 - 294.

Sagsfremstilling

For børn der er indskrevet i specialgruppen i Piletræet, sfo’en på Strandgårdskolens gruppeordning og sfo’en på skolen på Ishøjgård ydes der 50 % fripladstilskud. Det praktiseres ved, at forældrene betaler 50 % af normaltaksten for lignende tilbud. I budgetbøger mv. er dette tilskud anført som socialpædagogisk fripladstilskud.  

Det foreslås, at teksten ændres til behandlingsmæssigt fripladstilskud, jf. dagtilbudsloven og dagtilbudsvejledningen. Behandlingsmæssigt fripladstilskud gives, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i dagtilbud, sfo og fritidshjem og svarer til 50 % af normaltaksten for et lignende tilbud.  

For Ishøjbørn, der er indskrevet i sfo’er og fritidshjem i gruppeordninger samt på specialskoler i andre kommuner, opkræves der imidlertid ikke forældrebetaling.  

Med henblik på, at behandle Ishøj Kommunes borgerne lige foreslås det, at der fremover også opkræves forældrebetaling med 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud for børn indskrevet i disse tilbud, således at forældrebetalingen svarer til 50 % af normaltaksten for et lignende tilbud i Ishøj Kommune.

Da der ikke tidligere har været opkrævet forældrebetaling foreslås det at takstopkrævningen for børn i specialfritidstilbud, der drives efter folkeskoleloven og dagtilbudsloven træder i kraft fra 1. januar 2017, og at der i september 2016 sendes brev herom til de berørte forældre. 

Ændringen vil berøre forældre til 27 børn.  

Ishøj Byråd besluttede den 21. juni 2011, at gruppeordningselever i 4. - 10. klasse, som benytter sfo’ens morgentilbud, samt det fulde tilbud i ferierne, opkræves sfo1 takst. Det foreslås, at dette også gælder for elever i sfo på Skolen på Ishøjgård samt for elever i fritidstilbud i eksterne gruppeordninger og på specialskoler.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at de 50 % fripladstilskud der ydes til børn i specialgruppen i Piletræet, sfo’en på Strandgårdskolens gruppeordning og sfo’en på skolen på Ishøjgård fremover benævnes behandlingsmæssigt fripladstilskud. 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

 • at der med virkning fra 1. januar 2017 opkræves forældrebetaling med 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud for børn indskrevet i Sfo’er og fritidshjem i gruppeordninger og på specialskoler uden for kommunen.
 • at der for elever i 4. – 10. klasse indskrevet i sfo’er og fritidshjem i gruppeordninger og på specialskoler i og uden for kommunen og som benytter et evt. morgenåbningstilbud på skoledage og i skoleferier opkræves sfo1 takst.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 63, nr. 3 og dagtilbudsvejledningen, kapitel 13, nr. 470.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7årige børn. Den primære målgruppe for den nye indsats er de 3 - 6årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På møderne i november 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen for projektet, som samtidig fik navnet 'Livsglade børn som bruger deres krop'. På samme møde fremsatte Social- og Sundhedsudvalget et ønske om en løbende opfølgning og orientering på projektet, i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget, i henhold til den foreløbige tidsplan. Dette er den fjerde status på projektet. Statusnotat er vedhæftet dagsordenen.

I november 2015 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et koncept for løbende evaluering af projektet. I vedhæftede status følges op på evalueringspunkterne for så vidt angår de punkter, der indtil nu er målt på.

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem daginstitutionerne, Sundhedsplejen, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Dagtilbud og Skoler og de praktiserende læger. Der tilknyttes endvidere en medarbejder fra Stabsenheden for Sundhedsudvikling, som indgår i den tværfaglige projektgruppe. Institutionerne har udpeget tovholdere for projektet.

 

I vedhæftede notat gives en status på projektets aktiviteter:

1.    Kommunikationsplan

2.    Det enkelte dagtilbud sætter mål for deres indsats

3.    Afdækning af medarbejdernes kompetencer

4.    Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i kommunens daginstitutioner

5.    Nye lege og aktiviteter implementeres i dagtilbuddene løbende

6.    Forældrekonference

7.    Klare snitflader og arbejdsgange på tværs af kommunens centre og styrkelse af det tværfaglige samarbejde

8.    Afrikaturen

9.    Samarbejde med de praktiserende læger

10.  Øvrige indsatser der understøtter projektets mål

11.  Løbende evaluering af projektets effekt

 

 Projektlederen følger løbende op på projektbeskrivelsens konkrete indsatser og tidsplan. Det foreslås at næste status gives på udvalgsmøderne i marts 2017.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Center for Børn og Forebyggelse har gennemført en undersøgelse af Ishøj Kommunes brug af bestemmelsen vedrørende forældrepålæg. Resultaterne af undersøgelsen samt centrale pointer fra Rambølls og Socialstyrelsens evaluering af virkningen af forældrepålæg fra 2011 præsenteres i notatet.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen af Ishøj Kommunes brug af bestemmelsen vedr. forældrepålæg belyser anvendelsen af bestemmelsen inden for det seneste år (september 2015 til august 2016).

8 ud af de 15 familierådgivere, som deltog i undersøgelsen, har inden for det seneste år været involveret i en sag, hvor de har informeret forældrene om muligheden for at bruge bestemmelsen vedrørende forældrepålæg. Ingen af de 15 familierådgivere, som deltog i undersøgelsen, har inden for det seneste år været involveret i en sag, hvor de har truffet afgørelse vedrørende forældrepålæg. De 15 familierådgivere har derfor heller ikke været involveret i sager inden for det seneste år, hvor brugen af forældrepålæg resulterede i, at forældrene blev trukket i børne- og ungeydelse. Dette indikerer, at det, at familierådgiverne har informeret om muligheden for at træffe afgørelse om forældrepålæg, i sig selv har haft en præventiv effekt, idet der ikke i nogen af de sager, hvor der er blevet informeret om forældrepålæg, efterfølgende er blevet truffet afgørelsen om forældrepålæg.

Rambøll har gennemført en evaluering af kommunernes brug af forældrepålæg for Socialstyrelsen. Evalueringen viser overordnet, at en intervenerende brug af forældrepålægget (hvor der er truffet afgørelse om forældrepålæg) ifølge sagsbehandlerne i ca. en tredjedel af sagerne har haft positive virkninger i forhold til at ændre forældrenes adfærd i relation til barnet, i forhold til at afhjælpe barnets problemer og i forhold til at barnet kommer i en positiv udvikling. Tilsvarende viser evalueringen, at der i 60 pct. af sagerne ifølge sagsbehandlerne ikke kan konstateres, at den intervenerende brug af pålægget har haft betydning for samarbejdet mellem forældre og myndighed. Et nogenlunde tilsvarende billede tegner sig for den sanktionerende brug af forældrepålæg (hvor manglende efterlevelse af forældrepålæg har resulteret i at forældrene er blevet trukket i Børne- og ungeydelse).

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget drøfter anvendelsen af bestemmelsen vedrørende forældrepålæg.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en ændret praksis, hvor forældrepålæg anvendes både proaktivt og reaktivt.

Udvalget ønsker til et af de kommende møder en oversigt, der viser elevfravær.

Lovgrundlag

Lov om social service § 57a.

Bilag

Resume

Der har gennem årrække været en støt stigende efterspørgsel på fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn og unge med kraftigt stigende udgifter på området til følge, hvilket fremgår af vedhæftede rapport af april 2015. Der har således været behov for at beskrive serviceniveau for området samt udarbejde en styringsmodel, som sikrer at de børn og unge, som har brug for fysioterapi og ergoterapi får det. Samtidig har det være nødvendigt at sikre, at udgifterne så vidt muligt holdes i ro. De beskrevne indsatser dækker både de forebyggende indsatser samt visiterede og lovpligtige foranstaltninger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et katalog for fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand til børn og unge, som beskriver både de forskellige lovpligtige muligheder samt forebyggende indsatser i Ishøj Kommune. Kataloget vil fungere som en administrativ guideline for fagpersoner i Center for Børn og Forebyggelse samt de udøvende fysioterapeuter og ergoterapeuter på Kirkebækskolen. De forebyggende indsatser bliver kommunikeret til dagtilbud og skolerne mere specifikt – herunder beskrevet i ”Guide til Forebyggende Indsatser i Center for Børn og Forebyggelse”. Kataloget er en præcisering af kommunens tilbud, hvilket har været nødvendigt for at blive mere præcise omkring de forskellige indsatser, som findes i kommunen. Kataloget udgør også en opdateret serviceramme efter besparelser på de forebyggende indsatser i budget 2016 (samt i overslagsårene). 

Kataloget er suppleret med en rammeaftale mellem Kirkebækskolen og Center for Børn og Forebyggelse. Rammen udgør den samlede aftale om levering af fysioterapi og ergoterapi til Center for Børn og Forebyggelse for børn og unge fra både Ishøj og Vallensbæk kommuner samt udgifter til genoptræning af børn og unge under Center for Ældre og Rehabilitering. Aftalen finansieres således af de samlede udgifter fra det tidligere PPR-Center og Familiecenter, afregning med Vallensbæk kommune samt en mindre del til genoptræning.

Indstilling

Børn og Undervisningsudvalget tager rapporten til efterretning og godkender serviceniveau for fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand i Ishøj Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Materialet sendes til orientering i Vallensbæk Kommune samt i handicaprådende i Ishøj og Vallensbæk Kommune.

Økonomi

Der er aftalt en ramme for området på kr. 1.403.198 for skoleåret 2016/2017 mellem Center for Børn og Forebyggelse og Kirkebækskolen. Det forventes, at Vallensbæk Kommune finansierer mellem 30 % og 40 % af aftalen på baggrund af visiterede børn og unge fra Vallensbæk.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for hver af de beskrevne ydelser fremgår af kataloget. Indsatserne ydes overordnet under serviceloven, folkeskoleloven og sundhedsloven. 

Bilag

Resume

Center for Børn og Forebyggelse har udgivet ”Din Guide til Forebyggende Indsatser i CBF”. Guiden beskriver alle de forskellige forebyggende indsatser, som centret i det kommende skoleår tilbyder dagtilbud og skoler. Indsatser, som er direkte rettet mod børn, unge og familier, er også beskrevet, så personalet i dagtilbuddene og skolerne kan henvise de unge og forældrene til disse.

Sagsfremstilling

Guiden er opdelt i fire kapitler – et kapitel som vedrører tilbud til børn, unge og familier; et kapitel som vedrører tilbud til personale i dagtilbud; et kapitel som vedrører tilbud til personale i skoler og sfo’er og et kapitel som rummer kontaktoplysninger og en medarbejderoversigt.

I kapitel 1 kan personale i dagtilbud, skoler og sfo’er orientere sig om relevante tilbud for børn, unge og familier. De kan desuden orientere sig om, hvilke medarbejdere de kan henvise familierne til at tage kontakt til.

I kapitel 2 og 3 kan personale i henholdsvis dagtilbud samt skoler og sfo’er læse om relevante indsatser, tilbud og kurser. De kan desuden orientere sig om, hvem de skal henvendes sig til for at få yderligere information eller tilmelde sig.

I kapitel 4 kan guidens læsere finde en oversigt over, hvilke medarbejdere fra CBF, som er tilknyttet hvilke skoler og dagtilbud. Kapitlet rummer også kontaktoplysninger på alle de medarbejdere i CBF, som er ansvarlige for centrets forebyggende indsatser og tilbud.

Guiden beskriver ikke de tilbud og foranstaltninger, som forudsætter forudgående faglig undersøgelse, faglig vurdering eller indstilling.

Guiden vil fremadrettet blive opdateret én gang årligt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Socialtilsynet har gennemført driftsorienteret tilsyn med Aflastningen på Ishøjgård d. 2. maj 2016. Socialtilsynet har godkendt Aflastningen på Ishøjgård, som vurderes at være et veldrevet kommunalt aflastningstilbud, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6

Sagsfremstilling

Aflastningen på Ishøjgård tilbyder aflastning i hverdage og weekender til børn og unge i alderen 5 - 17 år. Tilbuddets målgruppe er børn og unge med medfødte hjerneskader, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse, kommunikationsnedsættelse og sjældent forekommende funktionsnedsættelse.

Aflastningen på Ishøjgård fik i 2015 godkendelse til at udvide fra 6 til 7 pladser fordelt på 4 grupper. Det vil sige, at Aflastningen aktuelt har en kapacitet på 28 børn i alt, fordelt på 4 grupper med 7 børn/unge i hver. Der er stor efterspørgsel på tilbuddet, hvorfor Ishøjgård udnytter alle 28 pladser.

Socialtilsynets rapport beskriver Aflastningen på Ishøjgård som et tilbud, der arbejder med metoder og tilgange, som i høj grad matcher tilbuddets godkendte målgruppe og det at være et aflastningstilbud. Tilbuddet dokumenterer indsatsen løbende, afholder opfølgende møder med relevante parter og sikrer et velfungerende forældresamarbejde. Børnene/de unge inddrages i beslutninger, der vedrører deres dage i Aflastningen.

Aflastningen vurderes af Socialtilsynet som økonomisk bæredygtigt, og med et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning og dækningsgrad.

De fysiske rammer i Aflastningen vurderes af Socialtilsynet at være egnede til formålet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag