Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 19. oktober 2020 kl. 18:30

Mødelokale Tårnbjerget - Ishøj Rådhus, etage 2

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det skolebestyrelsen på Kirkebækskolen, der kommer til en drøftelse med udvalget.

Fra Kirkebækskolen deltager bestyrelsesformand Jane Bøgh og leder Iben Goffmann.

Skolebestyrelsen på Kirkebækskolen ønsker at drøfte følgende temaer med udvalget: 

Det gode vi har fået øje på i 'Corona-skolen' - og hvad vi gerne vil gøre med det.

 • Hvorfor ser vi på vores organisering af skoledagen på en ny måde?
 • Hvordan kan vi fange essensen af den nye læring og de nye erfaringer, så de kan omsættes til handling?
 • Hvad er vi nødt til at justere på, tænke anderledes om, gøre mere af/gøre mindre af?

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Årshjul for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2020 er vedhæftet dagsordenen.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Den 11. august 2020 fremlagde KL og Danmarks Lærerforening et forslag til ny arbejdstidsaftale, som efterfølgende er tiltrådt af parterne. Arbejdstidsaftalen er vedhæftet dagsordenen.

Som en del af budgetforliget for budget 2020 i Ishøj Kommune er det besluttet, at ”Der indgås en lokal tjenestetidsaftale med lærerkredsen, når aftalen mellem KL og Danmarks Lærerforening er på plads.”

Sagsfremstilling

Den nye arbejdstidsaftale er bygget op om lokale samarbejdsspor på kommuneniveau, på skoleniveau og på tværs af kommune- og skoleniveau. Samarbejdssporene indeholder en række gensidigt afhængige aktiviteter, som bl.a. skal understøtte et tæt samarbejde mellem parterne: kommune, lærekreds, skoleledere og tillidsrepræsentanter. I vedlagte notat er de overordnende aktiviteter i de tre samarbejdsspor beskrevet.

Aktiviteternes gensidighed fordrer en fælles tidsplan, som sikrer en god platform for samarbejdet. Lærernes fællestillidsrepræsentant og centerchefen har udarbejdet en fælles aktivitets- og tidsplan som udgangspunkt for opgaver og samarbejder i samarbejdssporene.

Aftalen træder i kraft pr. 1. august 2021, herunder fx den kommunale redegørelse og samarbejdsmødet på kommuneniveau. Dog træder bestemmelser om planlægningen på skolerne af skoleåret 2021/2022 i kraft pr. 1. januar 2021, det gælder fx samarbejdet på skoleniveau, herunder skoleplanen samt opgaveoversigterne for skoleåret 2021/2022.

I forbindelse med arbejdet med indgåelse af en lokal tjenestetidsaftale er der udarbejdet en aktivitets- og tidsplan, som er beskrevet i vedlagte bilag. Aktivitets- og tidsplanen er tilrettelagt således, at eventuelle lokale aftaler affødt af arbejdstidsaftalen kan indgås inden arbejdstidsaftalens implementering. Fællestillidsrepræsentanten og Borgmesteren har skrevet et fælles brev til lærere og skoleledere. Af brevet fremgår det bl.a., ”En af hjørnestenene i den nye arbejdstidsaftale er lokale samarbejdsspor (…). Det vil vi gerne følge op med en bred involverende proces i arbejdet med en lokal tjenestetidsaftale. Derfor har vi udarbejdet vedlagte aktivitets- og tidsplan, hvor der er plads til brede dialoger med tillidsrepræsentanter og skoleledere i respekt for, at det er ude på den lokale skole, at en lokal tjenestetidsaftale skal have sit liv.”  Brevet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Udgangspunktet for forhandlingen af en lokal tjenestetidsaftale er, at den skal holde sig inden for den eksisterende budgetramme.

Bilag

Resume

I denne sag fremlægges statistik over dagtilbudspladser samt en belægnings- og ventelisteopgørelse pr. 1. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2015, at pladssituationen i kommunens dagtilbud behandles i udvalget på møderne i februar, maj og oktober.  Statistikken  er denne rykket fra februar til marts.

Formålet med vedhæftede statistik over dagtilbudspladser er at skabe overblik over udviklingen i, samt behovet for, pladser i kommunens dagtilbud.

Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2020 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Administrationen følger udviklingen tæt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Administrationen og dagplejens bestyrelse, ledelse og TR har i en periode drøftet en mere hensigtsmæssig struktur og organisering af dagplejen.

Den nye organisering struktur og organisering skal som minimum leve op til følgende kriterier:

 1. Børnene skal have mulighed for at kende deres gæstedagplejere rigtig godt.
 2. Dagplejerne skal kunne afspadsere deres optjente overtid og kunne deltage i kurser.
 3. Dagplejepædagogen skal sammen med dagplejerne sættes fokus på det pædagogiske arbejde med den pædagogiske læreplan og kvalitetsparametrene.
 4. Der skal være mulighed for at dele børnene i aldersopdelte læringsmiljøer med jævnaldrende.

Sagsfremstilling

På møde den 12. oktober 2020 med repræsentanter fra dagplejens forældrebestyrelse (formand og næstformand), dagplejens leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og den kommunale administration er der opnået enighed om, at en kommende struktur og organisering skal hvile på følgende principper:

 1. Dagplejerne og deres børn kommer i dagplejehuset tre dage fordelt på to uger, således at de kommer to dage i den ene uge og en dag i den anden uge.
 2. På de dage, hvor børnene skal i dagplejehuset, kan forældre hente og bringe deres børn i der, så der bliver mulighed for, at forældrene kan lære de andre dagplejere og det faste personale i dagplejehuset at kende.
 3. Der etableres et gæstedagplejehus.
 4. På den lange bane finder al gæstedagpleje sted i dagplejehuset.
 5. Der skal være bemanding i dagplejehuset til det nødvendige antal gæstebørn.
 6. Der skal max. være 5 børn pr. voksen i dagplejehuset.
 7. I dagplejehuset arbejdes der med små pædagogiske læringsmiljøer, der tilgodeser børnenes behov.
 8. Den nye struktur og organisering evalueres efter et år. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter og beslutter den fremtidige struktur og organisering af Ishøj dagpleje.  

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Af dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet skal fastsætte retningslinjer om samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbuddene. Ishøj Kommunes eksisterende retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole er fra 2015.

Administrationen fremlagde den 17. august 2020 en tidsplan for udarbejdelse af nye retningslinjer for Børne- og Undervisningsudvalget. Udvalget besluttede, at sagen skal behandles i udvalget, inden den sendes i høring.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 21. september orienterede administrationen om, at arbejdet er forsinket grundet corona.

Administrationen fremlægger hermed en ny tidsplan.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der udarbejdes nye retningslinjer for samarbejdet om sammenhængende overgange mellem dagtilbud, sfo og skole efter nedenstående tidsplan. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til nye retningslinjer, der bredt repræsenterer de relevante samarbejdspartnere omkring overgange mellem dagtilbud, sfo og skole. Arbejdsgruppen har været samlet en gang inden arbejdet gik i stå på grund af corona. Arbejdsgruppen ytrede på mødet ønske om, at der afsættes lidt flere møder til arbejdet. På den beggrund er der lagt ekstra tid til arbejdsgruppens arbejde ind i tidsplanen.

Forslag til tidsplan:

 • Den 19. oktober – 15. december 2020: Arbejdsgruppen arbejder med forslag til nye retningslinjer.
 • Januar 2021: Børne- og Undervisningsudvalget behandler forslag til nye retningslinjer og sender retningslinjerne til høring i forældre- og skolebestyrelser. Fælles MED for Dagtilbud og Uddannelse drøfter endvidere retningslinjerne sideløbende med høringsperioden.
 • Marts 2021: Børne- og Undervisningsudvalget behandler de indkomne høringssvar med henblik på indstilling til Byrådet.
 •  April 2021: Byrådet behandler forslag til nye retningslinjer.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender den fremlagte tidsplan for udarbejdelse af nye retningslinjer for samarbejdet om sammenhængende overgange mellem dagtilbud, sfo og skole.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019 - 2022 blev der afsat midler til en ansøgningspulje til at støtte implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR. Center for Børn og Forebyggelse har i samarbejde med Vallensbæk Kommune ansøgt om støtte fra puljen til at implementere fire lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Sagsfremstilling

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019 - 2022 blev der afsat 101,4 mio. kr. til en ansøgningspulje til implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR. Ansøgningspuljen baserer sig på en række faglige anbefalinger til udvikling og implementering af lettere behandlingsindsatser i PPR, som er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen samt repræsentanter fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Der medfølger implementeringsstøtte til de kommuner, som får tilsagn fra ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge i alderen 6 til 16 år i psykisk mistrivsel.

Center for Børn og Forebyggelse har i samarbejde med Vallensbæk Kommune ansøgt om støtte fra puljen til et projekt, som omfatter implementering af fire lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. De lettere behandlingstilbud er:

 1. Få styr på angsten
 2. Theraplay
 3. Back2school
 4. Individuelt tilrettelagte samtaleterapeutiske forløb (baseret på metoderne mentaliseringsbaseret terapi og kognitiv adfærdsterapi).

Det overordnede formål med projektet er således at udvide de to kommuners tilbudsvifte til børn og unge, som er i psykisk mistrivsel, med henblik på at forebygge, at børnene/de unge udvikler egentlige psykiske lidelser. Med en udvidelse af tilbudsviften styrkes forudsætningerne for, at Ishøj og Vallensbæk kommuner kan tilbyde relevante og rettidige indsatser til målgruppen og dermed forebygge behov for sociale foranstaltninger, specialundervisningsforanstaltninger eller mere indgribende behandlingsindsatser i regi af børne- og ungdomspsykiatrien.

Konkret suppleres tilbudsviften i kraft af projektet med tilbud målrettet to målgrupper:

 1. Børn i alderen 6 - 10 år med begyndende psykisk mistrivsel (eksempelvis lettere angstproblematikker, social tilbagetrukkenhed eller udadreagerende adfærd). Disse børn tilbydes forløb med Få styr på angsten og Theraplay.
 2. Børn og unge i alderen 10 - 16 år med tilsvarende problematikker, men hvor problematikkerne har en større tyngde, kompleksitet og fastlåsthed. Disse børn tilbydes forløb med Back2school og individuelt tilrettelagte samtaleterapeutiske forløb.

Såfremt der ydes tilsagn til ansøgningen, løber projektperioden fra oktober 2020 til december 2022.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender ansøgningen om puljemidler til implementering af lettere behandlingstilbud i PPR.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I puljeansøgningen har Center for Børn og Forebyggelse i samarbejde med Vallensbæk Kommune ansøgt om tilskud til implementering af fire lettere behandlingstilbud. Projektets samlede budget er på kr. 5.642.067. Der er ansøgt om kr. 4.513.653 fra ansøgningspuljen. Ansøgningspuljen omfatter krav om 20 pct. kommunal medfinansiering.

Den kommunale medfinansiering beløber sig til kr. 1.128.413 og fordeles på de to kommuner med 55 pct. til Ishøj (kr. 620.627) og 45 pct. til Vallensbæk (kr. 507.786). Fordelt på projektår betyder det for Ishøj Kommunes vedkommende følgende udgifter: 2020: kr. 102.867; 2021: kr. 252.462; 2022: kr. 265.299. For Vallensbæk Kommunes vedkommende betyder det udgifter i de tre projektår på: 2020: kr. 84.164; 2021: kr. 206.559; 2022: kr. 217.062.

Egenfinansieringsressourcen prioriteres inden for egen ramme af de medarbejdere, som i forvejen er ansat til lignende opgaver.

Bilag

Resume

Som følge af knaphed på specialskoleplaceringer er der behov for at ændre procedurerne for ordinær visitation til specialundervisning i Center for Børn og Forebyggelse. Visitationsudvalget ønsker at fremrykke visitation vedr. skolestartere fra januar til november måned med henblik på tidligere afklaring af visitationsrammen og kontakt til specialskoler. Forslaget forudsætter, at den ordinære visitation til specialundervisning og andre specialpædagogiske foranstaltninger opdeles i to visitationer.

Sagsfremstilling

Som følge af en knaphed på specialskoleplaceringer for børn med primært autisme, mental retardering og evt. adfærdsvanskeligheder er det blevet tiltagende svært for visitationsudvalget i Center for Børn og Forebyggelse at finde relevant placering til skolestartere med behov for specialskoleplacering. For at imødekomme denne problemstilling ønsker visitationsudvalget at fremrykke visitationen vedr. skolestartere fra januar til november måned. Derved sikres mulighed for tidligere afklaring af visitationsrammen og dermed bedre forudsætninger for at sikre børnene specialskoleplacering.

Aktuelt gennemføres visitation vedr. skolestartere og visitation/revisitation af støttetimer i én samlet ”ordinær visitation” én gang årligt i januar måned. Nærværende forslag forudsætter, at den ordinære visitation deles op i to visitationer, idet det ikke er hensigtsmæssigt at rykke visitation/revisitation af støttetimer frem til november måned, da nogle børn først er opstartet ved skoleårets begyndelse og evalueringsperioden ift. effekt og evt. genansøgning derfor bliver for kort.

Visitationsudvalget forslår derfor følgende:

 • Ordinær visitation vedr. skolestartere fra både Ishøj og Vallensbæk gennemføres på visitationsmøde i november måned.
 • Ordinær visitation/revisitation vedr. støttetimer – specialundervisning i almen skole – for elever fra Ishøj og Vallensbæk gennemføres fortsat i januar måned. Visitationen sker på to møder – ét for hver kommune – idet der ikke er etableret tværkommunalt samarbejde om visitation til støttetimer i almene skoler.

Aktuel procedure for visitation til specialundervisning og andre specialpædagogiske foranstaltninger samt forslag til ændring af ordinær visitation er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter ændring af ordinær visitation til specialundervisning, således at den ordinære visitation deles op i to visitationer, og at visitationen vedr. skolestartere fremover gennemføres i november måned.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 20, stk. 2.

Bilag

Resume

Nedlukningen som følge af covid-19 har medført, at tandplejen i Ishøj Kommune har udskudt undersøgelser og behandlinger. Som følge heraf mangler 1015 patienter at få opfyldt deres behov frem til 1. oktober 2020.  Dette efterslæb forventes at kunne indhentes inden for 1 - 2 år. Da tandplejen har stort fokus på at kategorisere og prioritere patientpuljen, forventes det ikke at have store langsigtede tandsundhedsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlukning grundet covid-19 blev alle ikke-akutte undersøgelser og behandlinger i tandplejen indstillet. I nedlukningsperioden fra 13. marts til 18. maj udførte tandplejen således kun følgende aktiviteter:

 • Beredskab til den nødvendige akutte behandling til de svageste borgere.
 • Beredskab til nødvendig akut behandling til børn og unge samt færdiggørelse af påbegyndte behandlinger, herunder planlagte behandlinger, der har haft til formål at standse en kritisk sygdomsudvikling.

De undersøgelsesbehov hos børn- og ungepatienter, der ikke blev opfyldt i nedlukningsperioden, blev fremrykket i 4 måneder på de patienter, hvor Tandplejen vurderede, at det ikke ville medføre kritisk sygdomsudvikling. Aktuelt mangler 1015 patienter at få opfyldt deres behov frem til 1. oktober. Heraf er 365 patienter, som fik frem fremrykket deres undersøgelsesbehov som følge af nedlukningen. Alle 1015 patienter/forældre er kontaktet for at aftale tid i Tandplejen, men har endnu ikke reageret. Disse vil indgå i Tandplejens vanlige opfølgnings- og rykkerprocedure, hvis der ikke kommer en reaktion fra hjemmet inden for en given periode. Alle patienter er således håndteret og kategoriseret.

For omsorgspatienter på plejecentrene Kærbo og Torsbo har Tandplejens aktiviteter ligeledes været begrænset til nødvendige akutte behandlinger i nedlukningsperioden. Der er aftalt møde med plejecenterlederen d. 9. oktober med henblik på at komme op på almindeligt aktivitetsniveau på de to plejecentre.

Tandplejen har iværksat en række ekstraordinære tiltag efter genåbningen d. 18. maj med henblik på at håndtere efterslæbet på undersøgelser og behandlinger, herunder flere aftenåbninger til klinikassistent-vurderinger, inddragelse af overtandlægen i undersøgelses- og behandlingsarbejdet samt suspendering af kursusaktivitet. Efterslæbet i Tandplejen grundet COVID-19 forventes at kunne indhentes inden for 1-2 år. Da Tandplejen har stort fokus på at kategorisere og prioritere patientpuljen, forventes det ikke at have store langsigtede tandsundhedsmæssige konsekvenser, med mindre at COVID-19-situationen igen forværres, eller hvis det ikke, inden for en overskuelig tidshorisont, bliver muligt igen at udføre gruppeaktiviteter på det forebyggende område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har udarbejdet en analyse om udviklingen i kommunernes udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet. Analysen omfatter data på landsplan og på kommuneniveau.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriets analyse af udviklingen i udgifter og aktiviteter på anbringelsesområdet viser, at:

I 2019 udgjorde kommunernes udgifter til anbringelser gennemsnitligt 6.380 kr. pr. 0-22årig, mens udgiften i 2013 var på 6.712 kr. pr. 0-22årig. Det svarer til et fald i udgifter fra 2013 til 2019 på 5 pct.

 • For Ishøj Kommunes vedkommende er der i samme periode sket en stigning i udgiften til anbringelser pr. 0-22årig på ca. 11 pct., mens der for Vallensbæk Kommunes vedkommende er sket en stigning på ca. 8 pct.

Det samlede fald i kommunernes udgifter til anbringelser på pr. 0-22årig skyldes primært, at antallet af helårsanbragte er faldet markant fra 2013 til 2019.

 • For Ishøj Kommune ses et fald i antal helårsanbragte pr. 1000 0-22årige på 3 pct., mens der dog for Vallensbæk Kommune ses en stigning på 15 pct.

At kommunernes udgifter til anbringelser ikke er faldet mere, skyldes blandt andet, at den gennemsnitlige enhedsudgift pr. helårsanbragt i samme periode er steget.

 • I perioden 2013 til 2019 er den gennemsnitlige enhedsudgift pr. helårsanbragt steget ca.15 pct. for Ishøj Kommunes vedkommende, mens den er faldet ca. 7 pct. for Vallensbæk kommunes vedkommende.

Kommunernes udgifter til anbringelsesområdet varierede fra under 3.000 kr. til næsten 20.000 kr. pr. 0-22årig i 2019. En del af de store kommunale udgiftsforskelle på området ser ud til at skyldes variation i kommunernes rammevilkår. Herudover kan forskellene eksempelvis være et udtryk for serviceniveau og visitationspraksis.

 • Den gennemsnitlige udgift til anbringelse pr. 0-22årige i 2019 var for Ishøj Kommunes vedkommende 8.777 kr. og for Vallensbæk Kommunes vedkommende 3.136 kr.

Andelen af helårsanbragte i plejefamilier varierede fra ca. 30 procent til lidt over 80 procent på tværs af kommunerne i 2019 med et gennemsnit på 63 procent. De resterende 37 procent var anbragt på en døgninstitution/opholdssted i 2019.

 • For Ishøj Kommunes vedkommende var ca. 48 pct. af de helårsanbragte anbragt i plejefamilie i 2019, mens det samme gjorde sig gældende for ca. 40 pct. af de helårsanbragte fra Vallensbæk Kommune.

Hele 74 kommuner har øget deres andel af anbragte i plejefamilier fra 2013 til 2019.

 • For Ishøj Kommunes vedkommende er andelen af anbragte i plejefamilie stort set uændret i perioden 2013 til 2019, mens den for Vallensbæk Kommunes vedkommende er faldet ca. 20 procentpoint.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

I forbindelse med ledelsestilsyn er ledelsen i Center for Børn og Forebyggelse blevet opmærksom på, at praksis for opkrævning af forældrebetaling hos forældre til anbragte børn ikke er konsekvent. Derfor udsender administrationen i den kommende periode varslingsbreve om forventet opkrævning til disse forældre. Det må forventes, at en del af forældrene ikke er tilfredse med dette, og derfor vil klage over afgørelserne.

Sagsfremstilling

Ledelsen i Center for Børn og Forebyggelse er blevet opmærksom på, at forældrene til anbragte børn ikke altid bliver opkrævet forældrebetaling, som de skal jf. bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder. I de fleste sager handler det om, at der ikke er truffet afgørelse, mens der i andre sager er tale om, at afgørelsen ikke følger en fælles praksis. Familierådgiverne er i den forgange periode blevet undervist i at lave disse afgørelser. Desuden har én af de socialfaglige konsulenter fået til opgave at systematisere området samt vejlede familierådgiverne i de konkrete sager.

Samtlige anbringelsessager er nu ved at blive gennemgået, og der er lagt en plan for udsendelse af varslingsbreve i oktober og november måned med henblik på, at forældrebetalingen starter i januar 2021.

I vurderingen af forældrebetaling tages der højde for forældrenes indkomst, hvilket bl.a. betyder, at hvis forældrenes indtægt er under kr. 139.700 pr. år (2019-niveau), skal forældrene ikke betale. Der er endvidere flere andre begrundelser i lovgivningen, som kan betyde, at forældrene bliver fritaget for forældrebetaling. Det kan f.eks. være, at anbringelsen primært har et behandlingsmæssigt sigte, eller at familiens økonomi er særlig trængt pga. børn i dagtilbud eller andre børn, som er anbragte.

Forældrene til børn og unge, som er blevet anbragt de seneste år, er blevet orienteret om mulig egenbetaling i forbindelse med beslutning om anbringelse. Men der er formentlig forældre, som har haft anbragt deres børn i flere år, som vil udtrykke utilfredshed med ændret praksis, og som formentlig også vil klage over afgørelser, hvor de bliver pålagt forældrebetaling.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Genopretning af den lovpligtige praksis vil give Ishøj Kommune ekstra indtægter via forældrebetalingen. Der er på nuværende tidspunkt ikke en beregning eller et estimat af, hvor stort beløbet bliver. Det vil vi få, når der er fuldt overblik over omfanget af de krav, som vil blive udsendt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (BEK nr. 535 af 02/05/2019).

Bilag

Resume

KKR Hovedstaden har på mødet den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale for 2021/22. Fristen for godkendelsen er den 30. november.  

Sagsfremstilling

Baggrund og proces
Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelsen af en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

Rammeaftale 2021-2022
Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og for specialundervisning. Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med to tematiske fokusområder for 2021-2022:
1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte. Der arbejdes på, at der etableres flere relevante tilbud til borgere i målgruppen. 
2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.
Mennesker med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på tværs af sektorområder ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger på tværs af kommuner og region. Derfor vil fokus være på, hvorvidt kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de rette tilbud til borgere med psykiske lidelser.

I den andel del om Styringsaftalen er der fokus på økonomi og takstudvikling. Efter flere år med takstnedsættelse har der i den nye rammeaftale været fokus på kvalitet. I takstaftalen for 2021-2022 fremgår det, at udgifterne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i perioden 2019 til 2022.
Der mangler økonomiske incitamenter til at udvikle nye tilbud og pladser. Dette skyldes bl.a. anlægsloftet og at enkeltkommuner ikke kan fylde et tilbud op med egne borgere. KKR Hovedstaden har derfor besluttet at udvikle en økonomimodel, som kan forpligte kommunerne i hovedstadsregionen til udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte. En model, der skal skabe driftssikkerhed i opbygningsfasen.
Der er vedlagt et resumé af aftalen som bilag – der beskriver hovedpunkterne i Rammeaftalen.
De to tekniske bilag kan findes på følgende hjemmeside, hvis der er ønske om at gennemse de tekniske forklaringer.   
https://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2021-2022/

Indstilling

 Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Byrådet godkender de kommunale afrapporteringer på de centrale udmeldinger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om økonomien på udvalgets område via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for 2. kvartal på Børne- og Undervisningsudvalgets området er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Elevestatistik pr. 1. oktober 2020 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Skolevalg 2021
  Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at statsministeren udskriver skolevalg den 17. januar 2021 for elever i 8., 9. og 10. klasse. Skolevalget afholdes den 4. februar 2021. Brevet fra ministeriet er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag