Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 20. januar 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, hvis der er særlige forhold som ønskes indarbejdet.

Forslag til beslutning:

Indstilling

forretningsorden for stående udvalg godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med følgende tilføjelser:

Under §4 stk. 3 tilføjes: Udvalgets medlemmer kan 14 dage inden udvalgsmødet anmode om at få punkter på dagsordenen.
Under §5 stk. 1 – Dagsordenen udsendes senest 3 hverdage inden mødet (hverdage er inkl. lørdag, men ekskl. den dag mødet holdes) – eksempelvis: hvis mødet er mandag skal dagsordenen udsendes torsdag.

Den reviderede forretningsorden med ovenstående tilføjelser udsendes til udvalgets medlemmer.

Bilag

Indstilling

styrelsesvedtægtens § 13.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

I henhold til § 2 i Lov om kommuners styrelse skal nærmere regler om kommuners styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt.
Byrådet vedtog Ishøj Kommunes styrelsesvedtægt på mødet den 7. januar 2014.

I styrelsesvedtægtens § 13 er rammerne for Børne- og Undervisningsudvalget beskrevet. Styrelsesvedtægtens § 13 er vedhæftet som bilag.

Forslag til beslutning:

Bilag

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. januar 2014 fremlægges.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at samle erfaringer fra skolebestyrelserne, og at erfaringerne deles i Børne- og Undervisningsudvalget. Der udarbejdes et notat om byrådsmedlemmernes rolle som repræsentanter i skolebestyrelserne.

Oplæg om tværfagligt koncept for 0. - 3. klasse tilføjes ligeledes erindringslisten.

Den reviderede erindringsliste er vedhæftet referatet.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Orientering om tilsyn i skoler og dagtilbud. Tilsynskoncepterne er vedhæftet dagsordnen.
   
 • Orientering om Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Børne- og ungepolitikken er vedhæftet dagsordnen og uddeles på mødes.
   
 • Orientering om skolernes kvalitetsrapport for 2012. Kvalitetsrapporten er vedhæftet dagsordenen.
   
 • Administrationen har udarbejdet et forslag til ny ressourcemodel for folkeskolerne. Baggrunden er, at der i løbet af de seneste år er sket mange betydningsfulde forandringer på skoleområdet, senest Folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne. Samtidig er der behov for en ny ressourcemodel, der er så gennemsigtig, enkel og objektiv som muligt. Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen vedr. ny ressorcemodel på mødet den 11. december 2013. Udvalget besluttede at sende principperne for ny ressorcemodel i administrativ høring i skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne har mulighed for at afgive udtalelse frem til den 30. januar 2014, og de indkomne udtalelser behandles på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 10. februar 2014. Notat vedr. skolernes ressourcemodel er vedhæftet dagsordenen til orientering.
   
 • Børnekonference 2014 afholdes onsdag den 19. marts 2014 på Bygholm i Horsenes. Programmet er vedhæftet dagsordnen til orientering.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev udleveret et rettelsesblad til notatet vedr. skolernes ressourcemodel. Rettelsesbladet er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

Der er tradition for, at Børne- og Undervisningsudvalget besøger alle skoler og dagtilbud i løbet af en valgperiode, og at der arrangeres to årlige møder for henholdsvis skolebestyrelserne og dagtilbuddenes forældrebestyrelser.

Sagsfremstilling

På mødet drøftes det, hvorledes besøg på skoler og i dagtilbud samt fyraftensmøderne tilrettelægges i 2014 - 2018.

Forslag til plan for fyraftensmøder og besøg i 2014 og 2015 er vedhæftet dagsordenen.

Forslag til beslutning:

Indstilling

hvordan fyraftensmøder og besøg skal tilrettelægges i 2014 - 2018.

Beslutning

Taget til efterretning.

Mødeplanen justeres og sendes til udvalgets medlemmer.

Resume

Den 13. juni 2013 blev der indgået aftale mellem regeringen og folkeskolens forligspartier om en trinvis indførelse af folkeskolereformen.

Aftalen betyder, at alle folkeskolens elever fra skoleåret 2014/2015 får flere timer og en mere varieret skoledag med blandt andet tidligere fremmedsprogsundervisning, flere timer i dansk og matematik, mere musik og ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen. Det bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp, men frivilligt for eleverne at deltage.

Som følge af de nye arbejdstidsregler (Lov nr. 409) har administrationen udarbejdet et forslag til regler for tilstedeværelse på Ishøj Kommunes skoler. Fælles MED-Udvalget for Børn og Undervisning behandlede på mødet den 19. december 2013 forslag til regler for tilstedeværelse på Ishøj Kommunes skoler. Udvalget besluttede, at sende et tilrettet forslag til information og drøftelse i de lokale MED-Udvalg. MED-Udvalgene har mulighed for at afgive kommentarer frem til den 3. februar 2014.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af 7. juni 2013 er vedhæftet dagsordenen sammen med regler for tilstedeværelse på Ishøj Kommunes skoler.

Sagsfremstilling

På mødes gives der en orientering om status på processen til implementering af den nye folkeskolereform.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker at følge implmenteringen af folkeskolereformen. Derfor bliver folkeskolereformen fast punkt på dagsordenen til og med juni 2014. Derefter skal folkeskolereformen på dagsordenen hvert kvartal.

Bilag

Resume

PPR udarbejder kvalitetsrapport hvert andet år, og denne rapport er den tredje rapport, der er udarbejdet på PPR området.

Sagsfremstilling

Rapporten tegner et billede af PPR Centerets virksomhed, og viser desuden ressourceforbruget for Vallensbæk og Ishøj indenfor det specialpædagogiske område. Et nyt element i denne rapport er resultaterne fra en forældretilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i efteråret 2013.

Forslag til beslutning:

Indstilling

PPR's kvalitetsrapport for 2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker at blive orienteret om tværfagligt koncept for 0 - 3. klasse. Punktet sættes på erindringslisten.

Bilag

Resume

Lovgivningsinitiativet "Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge", der trådte i kraft i juli 2010, pålægger kommunerne at udarbejde en plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udvikle den strategiske ramme for Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats tager afsæt i, og udmønter, de værdier og politiske prioriteringer, som beskrives i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt i Medborgerpolitikken.

Forebyggelsesplanen skal læses i forlængelse af disse politikker, og er en tilføjelse til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Byrådet behandlede Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge på mødet den 7. januar 2014, og besluttede at sende Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge samt tillægsrapporten Kriminalitet og Tryghed i tal til høring i de stående udvalg og Ungerådet. Byrådet besluttede endvidere, at planen og tillægsrapporten skal forelægges Koordinationsgruppen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse.

De indkomne høringssvar behandles på Byrådsmødet den 4. februar 2014.

Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen sammen med tillægsrapporten "Kriminalitet og Tryghed i tal", som beskriver hvilke kriminalitetsproblematikker, der er presserende og viser kriminalitetsudviklingen i de seneste fem år.

Indstilling

Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge samt tillægsrapporten Kriminalitet og Tryghed i tal drøftes, og at der sendes et høringssvar til behandling i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget tog udkastet til "Ishøj en tryg by: Plan for forebyggelse og kriminalitet blandt børn og unge" til efterretning og ser frem til at blive orienteret om handleplanen.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19, stk. 3.

"Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en  plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet."

Forslag til beslutning:

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Venteliste pr. 1. januar 2014 er vedhæftet dagsordenen.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der blev uddelt en tilrettet ventelisteopgørelse på mødet. Den tilrettede version er vedhæftet referatet.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 7. juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Rapporten indeholder ikke tal for varme, vand, udvendig vedligeholdelse og containertømning ligesom skatter og afgifter ikke er medtaget i rapporten.

Sagsfremstilling

Regnskabsrapport for 4. kvartal 2014 fremlægges til orientering.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er ingen verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.