Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 20. april 2015 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Resume

Af Erindringslisten fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget ønsker et oplæg om tværfagligt koncept fra 4. - 10. klasse på udvalgsmødet i april 2015.

Sagsfremstilling

Det tværfaglige koncept for 4. - 10. klasse tilbydes af PPR Center, og er et kort forløb med tværfaglig sparring til lærere og pædagoger, som oplever gruppeproblematikker i en klasse.

Faglig leder for psykologerne Anna Julie Paulsen og psykolog Marianne Bærenholdt orienterer om det tværfaglige koncept for 4. - 10. klasse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Erindringsliste af 1. april 2015 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

En opdateret Eringdringsliste er vedhæftet referatet.

Bilag

Sagsfremstilling

 • På mødet gives en status på Innovationcamp, der afholdes den 1. oktober 2015.
 • Forslag til tidsplan for valg til det fælles elevråd, som er sendt til elevrådene, elevrådskontaktlærerne og skoleledelserne, er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Status på klassedannelsesplan for dannelse af børnehaveklasser til skoleåret 2015/2016 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Efter indskrivningen til skolestart for børnehaveklassebørn til skoleåret 2015/2016 er der børn, som er flyttet i forhold til den oprindelige klassedannelsesplan. Vedhæftede bilag indeholder tre tabeller, der viser de ændringer, der er sket efter klassedannelsen den 9. februar 2015.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der har gennem en længere periode været udfordringer med at nå at behandle alle sager på dagsordenen, da Børne- og Undervisningsudvalgets møder skal slutte kl. 18.00, hvor mødet i Kultur- og Fritidsudvalget starter. Derfor er der behov for at revurdere planlægningen af møderne.

Der er flere mulige løsninger:

 • Der kan byttes rundt på mødetiderne, så Kultur- og Fritidsudvalgets møde afholdes fra 17.00 til 18.00, hvorefter Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget kan spise sammen. Børne- og Undervisningsudvalgets møde kan starte kl. 18.30 og køre uden et fastsat sluttidspunkt.
 • Kultur- og Fritidsudvalgets møde kan skubbes, så det starter kl. 18.30.
 • Børne- og Undervisningsudvalgets møde afholdes fra kl. 17.00 - 19.00 og Kultur- og Fritidsudvalgets møde afholdes fra kl. 19.00.


Der har været en henvendelse fra Ishøj Skoles bestyrelse, som ønsker at møde udvalget. Det giver anledning til at drøfte, om Børne- og Undervisningsudvalget skal mødes med skolebestyrelserne. Det kunne evt. være møder over to dage, hvor Børne- og Undervisningsudvalget og hver enkelt skolebestyrelse mødes på Rådhuset.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter mødestrukturen for Børne- og Undervisningsudvalget samt muligheder for møder med skolebestyrelserne.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at pege på forslag nr. 1, således at Børne- og Undervisningsudvalgsmøderne fremover starter kl. 18.30.

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet i januar 2014 blev det besluttet, at der på hvert Børne- og Undervisningsudvalgsmøde gives en status på implementering af folkeskolereformen på udvalgte områder.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 blev det konstateret en stigning i sygefraværet blandt lærerne. Der er efterfølgende udarbejdet sygefraværsrapporter for lærerne hver måned. En opdateret sygefraværsrapport, hvoraf sygefraværet for marts 2015 fremgår, er vedhæftet dagsordenen til orientering.

På mødet gives der en kort orientering om hovedpunkterne i lærernes nye overenskomst.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ole Wedel-Brandt fra Enhedslisten ønsker, at to artikler fra Information bliver drøftet i Børne- og Undervisningsudvalget.

Artiklerne har titlerne 'Legen må ikke blive et middel' og 'Tidlig fokus på læring skader børns skolegang'. Artiklerne er vedhæftet dagsordenen og kan ses på følgende link: http://www.information.dk/522372
; http://www.information.dk/522380

To eksempler på pædagogiske læreplaner, som blev uddelt på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 16. marts 2015, er vedhæftet dagsordenen til orientering. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter artiklerne fra Information.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget er enige om, at dagtilbuddene skal gøre børnene skoleparate, så børnenes sprog og begrebsverden er klar til skolestart. Der er ligeledes enighed i udvalget om, at arbejdet med at gøre børnene skoleparate ikke skal ske ved at gøre dagtilbuddene til små skoler, men via leg og lærerige udfordringer.

Bilag

Resume

Forslaget til 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge' blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 8. december 2014 og i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget den 15. december 2014. Det blev besluttet at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne, dagtilbuddenes forældrebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og Kulturskolens bestyrelse. De indkomne høringssvar fremlægges.

'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge' har været til information og drøftelse i de lokale MED-udvalg, og de indkomne udtalelser blev fremlagt for HovedMED den 26. marts 2015. HovedMED tog politikken til efterretning.
De indkomne udtalelser er vedhæftet dagsordenen til orientering. 

Sagsfremstilling

Centercheferne for PPR Center, Familiecentret og Center for Børn og Undervisning har gennemgået kommentarerne og har på den baggrund redigeret politikudkastet. Det redigerede politikudkast fremlægges.

 

Politikken bliver en del af Ishøj Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge som Byrådet, jf. servicelovens § 19, stk. 5, skal udarbejde. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

 

Med henblik på revidering af det eksisterende beredskab har Familiecentret, PPR Center og Center for Børn og Undervisning iværksat en gennemgang af Ishøj Kommunes beredskab og tilhørende dokumenter. Som et led i arbejdet har centrene indledt et samarbejde med Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen. SISO har blandt andet gennemlæst politikudkastet og yder rådgivning i forbindelse med gennemgangen af beredskabet. Materialet i beredskabet bliver samlet i en samlet mappe til de relevante centre og driftssteder. Mappen vil indeholde:

 

 • Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.
 • Handleguide ved overgreb.
 • Håndbog for samarbejde om sårbare børn.
 • Hæftet: Den Professionelle Tvivl, Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge (SISO).
 • En række refleksions- og dialogkort om overgreb mod børn og unge, som er udgivet af Socialstyrelsen.
 • Familiecentrets standard for samarbejdet med Børnehuset når en ny sag modtages.
 • Familiecentrets standard for samarbejdet med Børnehuset når der er en eksisterende sag.

 

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Børne- og Undervisningsudvalget vedtager
den reviderede 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge'.

Beslutning

Tiltrådt.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge sendes til efterretning i Byrådet.

Lovgrundlag

 Servicelovens § 19, stk. 5.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7-årige børn. Den primære målgruppe for indsatsen er de 3 - 6-årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På novembermøderne 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen for projekter som samtidig fik navnet ”Livsglade børn som bruger deres krop”. På samme møde fremsatte Social- og Sundhedsudvalget et ønske om en løbende opfølgning og orientering på projektet i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget i henhold til den foreløbige tidsplan. Hermed gives den første status for projektet.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af projektbeskrivelsen gennemføres projektet i et samarbejde mellem daginstitutionerne, Sundhedsplejen, Familiecenteret, Center for Børn og Undervisning og de praktiserende læger. Der er endvidere tilknyttet en medarbejder fra Sundheds- og Ældrecenter som indgår i den tværfaglige projektgruppe, hvis medlemmer er udvalgt ud fra faglige kompetencer, der støtter projektet.  Der udpeges min. en tovholder i institutionerne, som blandt andet får til opgave, i samarbejde med projektlederen, at beslutte hvilke lege og bevægelsesaktiviteter, der skal igangsættes.

 

Som en del af projektet er der besluttet en foreløbig tidsplan. For 2015 er tidsplanen:

 • Kommunikationsplan udarbejdes i januar.
 • Det enkelte dagtilbud sætter mål for deres indsats i januar.
 • Afdækning af medarbejdernes kompetencer i januar og februar.
 • Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i april.
 • Forældrekonference i maj.
 • Nye lege og aktiviteter implementeres i dagtilbuddene løbende.


Projektgruppen foreslår, at forældrekonferencen flyttes fra maj til Ishøj Kulturnat den 30. oktober 2015 med håb om, at tiltrække flere forældre til konferencen.

 

I vedhæftede notat gives en status på projektets aktiviteter. Projektlederen følger løbende op på projektbeskrivelsens konkrete indsatser og tidsplan. Det foreslås at næste status gives på udvalgsmøderne i september 2015.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager projektets status til efterretning.

 

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forældrekonferencen flyttes fra maj 2015 til Kulturnatten den 30. oktober 2015.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop' og projekt 'Senioridrætshjælpere' bliver besat med en vikar i den periode, hvor projektlederen er sygemeldt.

Økonomi

I budgetforliget for 2015 er der afsat 160.000 kr. årligt til kompetenceudvikling i forbindelse med projektet. Midlerne bruges til at gennemføre kompetenceudviklingsforløb samt til dækning af vikarer for de medarbejdere, der er af sted på kompetenceudvikling. For at sikre, at der kommer hurtigt og synligt gang i projektets primære aktiviteter – bevægelse med børnene – og for at nå så mange medarbejdere som muligt, har projektgruppen valgt at starte kompetenceudviklingen med sidemandsoplæring og aktionslæringslignende forløb gennemført af projektlederen. Da kompetenceforløbene i 2015 primært forestås af projektvejlederen er der kun få eller ingen udgifter til eksterne undervisere. Det ønskes derfor, at en del af de midler der er bevilget i 2015 overføres til 2016, hvor de mere udgiftstunge kompetenceudviklingsforløb sættes i gang.

Bilag

Resume

Som led i styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

 

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:

 • Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
 • Aftagere i form af kommunerne selv
 • De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

 

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

 

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfordring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

 

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Udkast til uddannelsesstrategien samt bilag vedr. udviklingskrav til udvalgte velfærdsuddannelser er vedhæftet dagsordenen.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • udkastet til uddannelsesstrategi drøftes, og at eventuelle bemærkninger indsendes til KKR sekretariatet senest den 22. juni 2015
 • udkastet til uddannelsesstrategi tages til efterretning, og at der parallelt hermed igangsættes en proces med henblik på at forankre strategien.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 I vedhæftede notat gives en status efter visitation til specialundervisning til skoleåret 2015/2016.

Det fremgår af notatet, at der er givet tilsagn om specialundervisning i alle de tilfælde, hvor der er søgt. Der er fortsat en stigning i skolestartere, der henvises til specialundervisning. Til skolestart i august 2015 er der 21 børn, som er henvist til specialundervisning. Der er især sket en øget visitering til egne lokale specialundervisningstilbud - gruppeordningerne på Strandgårdskolen, Dagklassen på Møllen og Skolen på Ishøjgård.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

I vedhæftede notat gives en status efter visitation til lokale specialgrupper og støttepædagogforanstaltninger for førskolebørn.

Det fremgår af notatet, at støtte- og ressourcepædagogkorpset er normeret til syv støttepædagogpladser, og at alle pladser er optaget. Det fremgår ligeledes, at der i Birkelys specialgruppe, som er normeret til seks pladser, er to ledige pladser pr. 1. august 2015, og at der i Piletræets specialgruppe, som er normeret til 12 pladser, er en ledig plads pr. 17. august 2015.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Venteliste pr. 1. april 2015 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 7. juni 2010 blev det besluttet, at udvalget skal orienteres via en regnskabsrapport hvert kvartal.

Rapporten indeholder ikke tal for varme, vand, udvendig vedligeholdelse og containertømning ligesom skatter og afgifter ikke er medtaget i rapporten.

Regnskabsrapport for 1. kvartal 2015 fremlægges.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er ingen verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.