Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 20. september 2021 kl. 18:30

Mødelokale Tårnbjerget, Ishøj Rådhus - etage 2

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det Ishøjgård, der kommer til en drøftelse med udvalget. Fra Ishøjgård deltager leder Brian Thorny Olsen.

På mødet bliver følgende præsenteret:

 1. Status på projekt: ”Et samlet Ishøjgård”
 2. Status fra de tre afdelinger – hvad rører sig i hhv. Aflastningen, Familieværkstedet og Skolen på Ishøjgård.
 3. Fremtidige projekter:
 • Ishøjgård drømmer om at etablere et kompetencecenter, som kan understøtte Ishøjs daginstitutioner og skoler i vellykket lokal inklusion af elever med særlige behov.
 • Kortlægning af brugeres oplevelse af Ishøjgårds ydelser.
 • Etablering af udearealer, som bedre kan understøtte arbejdet med børn, unge og familier.   

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Årshjulet for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede den 21. juni 2021 oplæg til skoledistrikter for skoleåret 2022/2023. Udvalget ønskede at få afdækket en model, hvor hele omdannelsesområdet mellem Ishøj Strandvej og Vejlebrovej indgår i henholdsvis Vejlebroskolens og Strandgårdskolens distrikt. Den 1. juli 2021 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget at sende to forslag til skoledistrikter for skoleåret 2022/2023 i høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Det bilagte notat om distriktsregulering for skoleåret 2022/2023 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2022/2023 (304 elever) samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter. Ud af fem fremlagte modeller besluttede udvalget den 1. juli 2021, at sende to modeller - model 1 og model 5 - i høring i skolebestyrelserne. Begge modeller tager afsæt i, at der oprettes 11 børnehaveklasser. I model 1 er børnehaveklasserne fordelt med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen og Gildbroskolen, og tre klasser på Strandgårdskolen og Vejlebroskolen. I model 5 er fordelingen en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen og Gildbroskolen, og tre klasser på Strandgårdskolen og Vejlebroskolen. Høringsbrev med de to modeller er bilagt dagsordenen.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 21. juni 2021 blev det besluttet at afdække en model, hvor hele omdannelsesområdet mellem Ishøj Strandvej og Vejlebrovej indgår i henholdsvis Vejlebroskolens og Strandgårdskolens distrikt. I model 1 indgår området i Vejlebroskolens distrikt. I model 5 indgår området i Strandgårdskolens distrikt.

Modellerne tager afsæt i de mest naturlige distriktsgrænser og i en så jævn fordeling af klassekvotienten som muligt.

Det fremgår af høringssvarene, at Vibeholmskolen og Vejlebroskolen peger på model 1. Strandgårdskolen peger på model 5. De øvrige skoler har ingen kommentarer til spørgsmålet om valg af modeller. Ishøj Skole bemærker, at kortet over skoledistrikter ikke indeholder postnummer 2640. Det er korrekt, at det udsendte kort, ikke viser denne del af Ishøj Skoles distrikt. Administrationen kan oplyse, at alle kommende skolestartere i Ishøj Skoles distrikt er talt med.

Det skal nævnes, at erfaringen viser, at der løbende sker ændringer som følge af bl.a. til- og fraflytninger i perioden fra vedtagelsen af skoledistrikterne til klassedannelsen i februar og igen frem til skolestart i august. Erfaringen viser endvidere, at der er en del forældre, som ved skoleindskrivningen i november ønsker en anden skole end deres distriktsskole.

Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3 skal ændringer af skoledistrikter behandles og vedtages i Byrådet efter at have været i høring i skolebestyrelserne. Dette krav bortfalder, hvis der træffes beslutning om ikke at ændre på skoledistrikterne.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, pkt. 3.

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5. 

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 11 børnehaveklasser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de indkomne høringssvar og beslutter, hvilken model for skoledistrikter (model 1 eller 5), der indstilles til Byrådet.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Byrådet godkender model 1 for inddeling af skoledistrikter for skoleåret 2022/2023 på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne og med baggrund i, at der er færre adresser, der flytter mellem skoledistrikter i model 1.

Bilag

Resume

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” får Ishøj Kommune tildelt op til 543.000 kr. fra staten til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

Sagsfremstilling

Puljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage.

Det forventes, at diplommodulet og læringsforløbene medvirker til:

 • At skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage.
 • At styrke personalets viden om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i de første 1.000 dage gennem tværfagligt samarbejde, stimulerende læringsmiljøer samt forældresamarbejde.
 • At bidrage til at arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage ses i en bredere sammenhæng som en del af arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.


Alle kompetenceudviklingsforløb skal være gennemført inden 31. december 2022.

I 2021 planlægger administrationen læringsforløb for 4 dagplejere i 5 dage. i 2022 gennemføres diplomforløb for 12 pædagoger plus 6 støtte-/ressourcepædagoger, læringsforløb á 5 dage for 5 dagplejere samt læringsforløb á 5 dage for 6 PAU’er.

Økonomi

Staten udbetaler midlerne på baggrund af det angivne faktiske forbrug i årlige delregnskaber og det afsluttende regnskab, dvs. på baggrund af faktiske afholdte udgifter.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 26.000 kr. i 2021 og 517.000 kr. i 2022 på budgetområde B40.20.05 vedrørende dagtilbud.
 • der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 26.000 kr. i 2021 og 517.000 kr. i 2022 på budgetområde B40.20.05 vedrørende dagtilbud.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om aktuelle klagesager,

Sagsfremstilling

 • Indberetning til Danmarks Statistik
  Center for Børn og Forebyggelse har modtaget aktuel status for indberetning af data til Danmarks Statistik i forhold til social- og sundhedsområdet for hhv. Ishøj og Vallensbæk kommuner. Der indberettes løbende data om blandt andet forebyggende foranstaltninger til Danmarks Statistik. Som det fremgår af oversigten, er der mangler i indberetningen for 2020. Kommunen og DST er i god dialog herom.

  Årsagen til, at der er mangler i indberetningen for 2020 er, at der blandt de medarbejdere, som har haft ansvar for indberetningerne, har været tre ansættelsesophør siden sommeren 2020. Center for Børn og Forebyggelse er i gang med at undersøge, hvordan der kan etableres en systematik for indberetning, som er mindre sårbar over for medarbejderophør.
 • Fortællingen om den gode historie om Ishøj Kommunes skoler
  Den 15. februar 2021 fik Børne- og Undervisningsudvalget et oplæg om de enkelte skolernes kvalitetsrapporter. Oplægget tog udgangspunkt i konklusionerne fra de enkelte skolers kvalitetsrapporter og den gode historie om resultater, hvor skolerne i Ishøj udmærker sig. I forbindelse med udvalgets drøftelse af oplæggets perspektiver blev der bl.a. drøftet, at administrationen efter Corona skulle arbejde med en strategi for fortælling af den gode historie. Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samarbejde med Kommunikation udarbejdet nedenstående strategi for kommunikation om den positive historie.

  I strategien lægges der op til to perspektiver, et ekspertperspektiv og et elevperspektiv.

  I ekspertperspektivet udfoldes de fire elementer, der understøttes af data (høj løfteevne, stigende karaktergennemsnit over tid, dygtige piger med udenlandsk herkomst og socioøkonomisk reference). Planen er her at inddrage eksperter, evt. fire forskellige (f.eks. skoleleder, vejleder, konsulent eller lignende) til at fortælle, hvad skolerne i Ishøj er særligt dygtige til. Det er tanken, at produktet bliver visuelt i form af en video, som kan deles forskellige steder, og at målgruppen er forældre, bedsteforældre og Ishøj-borgere generelt.

  Tanken med elevperspektivet er at få elevernes stemme og oplevelse i spil. Produktet tænkes at være visuelt i form af en videoer, som kan deles på de sociale medier. Idéen er, at videoerne bliver en form for ”spread the message”, hvor de unge også selv deler videoerne. De unge skal altså involveres aktivt i processen. Målgruppen er særligt eleverne selv, men også deres forældre og Ishøj-borgere generelt.

  Det forventes, at produktionen af den gode historie vil være klar ultimo november - primo december.
 • Rapport om gennemsnitlig arbejdstid blandt pædagogisk personale
  Indenrigs- og Boligministeriets benchmark-enhed har udgivet en rapport om den gennemsnitlige arbejdstid blandt det pædagogiske personale i kommunale dagtilbud. Undersøgelsen ser blandt andet på, hvor mange timer om ugen det pædagogiske personale arbejder i øjeblikket, her fremgår det bl.a., at mere end hver anden blandt det pædagogiske personale på landsplan er på deltid.

  Som det fremgik af notatet vedr. personalesituationen på dagtilbudsområdet i Ishøj Kommune, som blev fremlagt for Børne- og Undervisningsudvalget den 21. juni 2021 fortæller daginstitutionslederne, at det er en udfordring at rekruttere uddannede pædagoger. Af notatet fremgår det endvidere, at lederne  løbende opfordrer pædagoger til at gå op i tid fra deltid til fuldtid, men at der en del pædagoger, der ikke ønsker at arbejde fuldtid. Af analysen fremgår det imidlertid, at det pædagogiske personale i Ishøj Kommune generelt har højere arbejdstid en landsgennemsnittet.

  Rapporten viser bl.a., at Ishøj Kommune har 52,6 % fuldtidsansatte i daginstitutionerne. Landsgennemsnittet er på 34,6%. Ansættelsesgraden er steget for alle kategorier af pædagogiske medarbejdere (pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere) fra 2016 – 2020 og er for alle tre kategorier af medarbejdere i Ishøj Kommune højere end landsgennemsnittet. Rapporten viser samtidig, at andelen af deltidsansatte med merarbejde og andelen af månedslønnede med bibeskæftigelse i Ishøj Kommune ligger under landsgennemsnittet.

  Ligeledes viser rapporten, at andelen af uddannet personale (pædagoger og pædagogiske assistenter) er på 68,6%. Det er lidt over landsgennemsnittet på 65%. Det skal bemærkes, at undersøgelsen i opgørelsen af uddannet personale ikke skelner mellem uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter. Rapporten viser således ikke noget om, hvordan Ishøj Kommune ligger i forhold til landsgennemsnittet, når det gælder uddannede pædagoger.

  Rapporter med figurer og tabeller er bilagt dagsordenen. Opgørelserne for Ishøj Kommune fremgår af side 48 i rapporten ”Sådan placerer din kommune sig”.

  Som en del af analysen præsenteres en række tiltag baseret på interviews i 6 kommuner, der enten har øget den gennemsnitlige arbejdstid markant blandt sit pædagogiske personale i de senere år, eller har en højere gennemsnitlig arbejdstid blandt sit pædagogiske personale, end man kunne forvente ud fra deres rammevilkår. Administrationen vil gennemgå tiltagene og drøfte dem med dagtilbudslederne. 
  Den fulde rapport kan læses via dette link: https://benchmark.dk/analyser/dagtilbud-skole-og-uddannelse/arbejdstid-blandt-det-paedagogiske-personale-i-kommunale-dagtilbud-

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.