Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 20. oktober 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Sagsfremstilling

Erindringslisten er opdateret med de emner, der ønskes drøftet under "Status på udmøntning af folkeskolereformen".
Erindringsliste af 1. oktober 2014 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget havde tilføjelser til Erindringslisten. Den opdaterede Erindringsliste er vedhæftet referatet.

 

 

Bilag

Sagsfremstilling

 • Elevstatistik af 1. oktober 2014 er vedhæftet dagsordenen og fremlægges på mødet.
 • Andelen af ekskluderede elever i Ishøj Kommune er opgjort pr. 5/9-2014. Udviklingen er beskrevet i vedhæftede notat.
 • Som den eneste kommune i Danmark har Ishøj Kommune deltaget i et forskningsprojekt om skrivedidaktik (hvilken betydning har skrivning for læring i alle fag). Projektet ledes af Nationalt Videncenter for Læsning. Deltagere er dansk-, matematik-, historie- og natur/teknologilærere samt læsevejledere, matematikvejledere og dansk som andetsprogsvejledere. Projektet er officielt afsluttet i juni 2014. Der er opnået rigtig gode resultater, der beskrives i rapporter og bøger.
  Projektet implementeres i skoleåret 2014/2015, og Center for Børn og Undervisning afholder en konference om Skrivedidaktik for samtlige lærere og ledelser torsdag den 6. august 2015 kl. 9 – 15 på Strandgårdskolen. Der bliver oplæg om projektet, ny viden for de lærere, der ikke kender til skrivedidaktik og eksempler fra de deltagende lærere.
  Udvalgets medlemmer er meget velkomne til at deltage i konferencen hele dagen eller dele af dagen.
 • På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. september 2014 blev der til pkt. 114 'Valgfag i skoleåret 2014/2015' stillet spørgsmål til, hvad der er forskellen på Matematik 1 og Matematik 2, der udbydes som valgfag på Vejlebroskolen.
  Matematik 1 er et intensivt prøveforberedende matematikforløb, og udbydes til elever i 9. klasse.
  Matematik 2 er et fag, hvor udgangspunktet er matematik for sjov. Et valgfag, hvor der bliver stillet ind på matematik i strategiske spil samt matematik i praktisk anvendelse.
  Beskrivelser af valgfagene Matematik 1 og Matematik 2 er vedhæftet dagsordenen til orientering.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at Vejlebroskolen opdaterer og tydeliggør beskrivelserne af valgfagene Matematik 1 og Matematik 2. 

Bilag

Sagsfremstilling

Af aftaleteksten til ”Et fagligt løft af folkeskolen”, som blev vedtaget i juni 2013 fremgår det, at der på alle folkeskolens klassetrin skal indgå motion og bevægelse i undervisningen i et omfang, der svarer til ca. 45 minutter dagligt.
For at give en status på, hvordan skolerne udmønter bevægelsesaktiviteterne har Center for Børn og Undervisning stillet spørgsmål vedr. organisering, ansvar, aktiviteter og opfølgning.
Skolernes besvarelser er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en opfølgning på skolernes udmøntning af folkeskolereformens bestemmelse om bevægelse på mødet i februar 2015. 

Bilag

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 200.000 kr. til tilpasning af bygninger på Ishøjgård. Børne- og Undervisningsudvalget indstillede på mødet den 15. september 2014, at de 200.000 kr., flyttes fra 2016 til 2015 med henblik på at skabe rammer, der kan medvirke til at opfylde folkeskolereformens formål.
Byrådet besluttede på mødet den 7. oktober 2014 at fremrykke bygningsændringerne på Ishøjgård til 2014, og at beløbet på 200.000 kr. finansieres af Økonomi- og Planudvalgets puljebeløb.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der igangsættes en proces i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme, der munder ud i, at skolens ønsker til bygningsændringerne bliver prioriteret og beskrevet, så de passer til budgetrammen.

Beslutning

Tiltrådt. 

Resume

Administrationen foreslår, at Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner bliver revideret.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået de nuværende visitationsregler og foreslår, at de bliver revideret på en række punkter. Visitationsreglerne er senest revideret i 2004, og der er behov for en opdatering bl.a. i forhold til en mere præcis beskrivelse af praksis omkring visitering af børn, at borgerne skal betjene sig online mv. Herudover har visitationsreglerne fået en sproglig opdatering med henblik på at gøre sproget mere borgerrettet.
Forslaget til reviderede visitationsregler er bl.a. opdateret på følgende punkter:

 • Det indskrives, at vuggestuebørn i integrerede institutioner er sikret en børnehaveplads i samme institution.
 • I de nuværende visitationsregler kan overflytning til en anden institution kun ske, hvis der er tale om særlige omstændigheder. Administrationen foreslår, at forældrene får mulighed for at søge en anden dagtilbudsplads, uden at der er tale om særlige omstændigheder, hvilket vil være i overensstemmelse med Dagtilbudsloven. Ifølge Dagtilbudslovens § 27 skal forældre have mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud.
 • I de nuværende regler fremgår det, at fravigelsen af anciennitetsprincippet kan ske, hvis der er særlige sociale og pædagogiske behov. Administrationen foreslår, at dette udgår af visitationsreglerne, da det i praksis kun er i helt sjældne tilfælde, at der er behov for at fravige reglerne. I tilfælde hvor der for enkelte børn er behov for at fravige reglen om anciennitetsprincippet, foreslås det, at beslutningen kan træffes af administrationen. I tilfælde hvor der er tale om en gruppe af børn, som for eksempel ved lukningen af Vuggestuen Gadekæret, kan en fravigelse af anciennitetsprincippet træffes af Børne- og Undervisningsudvalget.

Herudover indeholder forslaget til reviderede visitationsregler en række præciseringer omkring svarfrister, praksis omkring udmeldelser mv. Præciseringerne svarer til den nuværende praksis.
Det foreslås, at de reviderede visitationsregler træder i kraft pr. 1. januar 2015.
De nuværende visitationsregler indeholder en beskrivelse af optagelse, udmeldelse mv. i sfo. Administrationen foreslår, at beskrivelsen flyttes til skolernes styrelsesvedtægt, da sfo hører under Folkeskoleloven.
Forslag til reviderede visitationsregler på dagtilbudsområdet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at forslaget til reviderede visitationsregler sendes til høring i dagtilbudsbestyrelserne fra den 22. oktober til den 1. december 2014.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Administrationen foreslår, at der i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen tilføjes et afsnit om indskrivning i sfo.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af sagen vedr. forslag til reviderede visitationsregler i dagtilbud, indeholder de nuværende visitationsregler en beskrivelse af optagelse, udmeldelse mv. i sfo. Administrationen foreslår, at beskrivelsen flyttes til skolernes styrelsesvedtægt, da sfo hører under Folkeskoleloven.
Det foreslås, at følgende afsnit tilføjes i styrelsesvedtægtens bilag 5:
”5.5. Sfo
Ishøj Kommune tilbyder plads i sfo1 fra 1. april i det år barnet starter i skole til og med 3. klasse. Kommunen tilbyder plads i sfo2 fra den 1. august i det år, barnet starter i 4. klasse til og med 6. klasse.
Plads i en skoles sfo tilbydes de elever, som er optaget på skolen, jf. Folkeskolelovens § 3 stk. 7.
Ansøgning om plads i sfo1 sker sammen med den årlige skoleindskrivning og skal ske digitalt. Børn, som skal meldes ind i sfo i løbet af året, skal ansøge om pladsen digitalt.
Børn i sfo1 bliver automatisk rykket til sfo2 den 1. august i det år, barnet starter i 4. klasse.
Børn i sfo2 bliver automatisk meldt ud den 31. juli i det år, barnet stopper i 6. klasse”.

Afsnittet er revideret i forhold til de nuværende visitationsregler. Bl.a. er det tilføjet, at ansøgning om plads skal ske digitalt, og at plads i sfo følger skolen.
Idet der er tale om en beskrivelse af de gældende beslutninger vedr. sfo’ernes struktur og af gældende administrativ praksis, foreslår administrationen, at tilføjelsen i styrelsesvedtægten blot sendes til orientering i skolebestyrelserne.
Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • det foreslåede afsnit 5.5. bliver tilføjet bilag 5 i Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen
 • tilføjelsen til styrelsesvedtægten sendes til orientering i skolebestyrelserne.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

I forbindelse med lukningen af Vuggestuen Gadekæret pr. 1. april 2015 foreslår administrationen, at der lukkes for indskrivning af nye børn i Vuggestuen Gadekæret med øjeblikkelig virkning, og at børnene ved flytning til en anden institution i forbindelse med lukningen får fortrinsret til en plads.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 har Byrådet besluttet, at Vuggestuen Gadekæret lukkes pr. 1. april 2015. I den forbindelse foreslås det, at der lukkes for indskrivning af nye børn til institutionen med øjeblikkelig virkning, så institutionen ikke modtager børn, som skal flyttes til et andet dagtilbud efter få måneder.
Der er primo oktober indskrevet 25 børn i Vuggestuen Gadekæret. Frem til lukningen i april vil 7 børn nå børnehavealderen, og bliver flyttet til en børnehaveplads i kommunen. Administrationen foreslår, at børnene fra Vuggestuen Gadekæret får fortrinsret på ventelisten ved flytning til en anden institution. Med en beslutning om at give børnene fortrinsret får de tilbudt plads før øvrige børn på ventelisten, hvorved reglen om anciennitetsprincippet fraviges. Administrationen foreslår ligeledes, at børn med fortrinsret visiteres efter alder, dvs. at ældste barn på ventelisten med fortrinsret får plads før næstældste barn osv.
Forældrene i Vuggestuen Gadekæret er orienteret om Byrådets beslutning på et møde den 9. oktober 2014. Lederen af vuggestuen taler med alle forældre om deres ønske til overflytning.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 • der lukkes for indskrivning af nye børn i Vuggestuen Gadekæret fra den 21. oktober 2014
 • at reglen om anciennitetsprincippet fraviges, således at de børn der er indskrevet i Vuggestuen Gadekæret får fortrinsret på ventelisten, når de flyttes til en anden institution.

Beslutning

Tiltrådt. 

Sagsfremstilling

Orientering om ventelistesituationen på dagtilbudsområdet.

Ventelisteopgørelse pr. 1. oktober 2014 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Bilag

Sagsfremstilling

I vedhæftede notat beskrives grundlaget for indstilling og visitation til specialundervisning og andre specialpædagogiske foranstaltninger i skoleåret 2014/2015 samt for skolestartere i skoleåret 2015/2016.
Notatet er en kommunal uddybning af de retningslinjer for visitation og revisitation, som er besluttet i Region Hovedstaden under Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). Retningslinjerne fra KFS for visitation og revisitation er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt. 

Sagsfremstilling

Hvert kvartal fremlægges en regnskabsrapport for området under Børne- og Undervisningsudvalget.
Regnskabsrapporten indeholder ikke tal for varme, vand, udvendig vedligeholdelse og containertømning, ligesom skatter og afgifter ikke er medtaget i rapporten.
Regnskabsrapport for 3. kvartal 2014 fremlægges.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling

Der er ingen verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget har den 25. september holdt møde med Danske Skoleelever og repræsentanter fra elevrådene på skolerne i Ishøj.
Det drøftes, hvordan der kan følges op på mødet med Danske Skoleelever og elevrådsrepræsentanterne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, hvordan der følges op på mødet med Danske Skoleelever.

Beslutning

Udvalget ønsker at tilkendegive, at elevrådsarbejdet har høj prioritet.

Udvalget besluttede, at Center for Børn og Undervisning, i samarbejde med skolerne og elevrådskontaktlærerne, tager initiativ til at etablere et fælles elevråd evt. i samarbejde med Danske Skoleelever.

Center for Børn og Undervisning undersøger, hvorvidt skolerne er medlem af Danske Skoleelever og hvor meget et medlemskab koster.