Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 20. november 2017 kl. 18:30

Rådhuset - mødelokale 2E

Sagsfremstilling

 • Der er ingen punkter på erindringslisten.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at følgende skrives til erindringslisten:

Der efterspørges tilbud til særligt talentfulde børn i indskolingen.

Resume

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 21. august 2017 blev kommissoriet til revidering af Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik godkendt, og udvalget drøftede inddragelse af relevante interessenter samt særligt vigtige fokusområder for en ny børne- og ungepolitik. På mødet tilkendegav udvalget, at visionen i den nuværende politik skal føres videre til den kommende politik.

Sagsfremstilling

Efter drøftelserne i udvalget, har der været afholdt kickoff arrangement for dagtilbuds- og skolebestyrelser, Fælles Elevråd, Ungerådet, Ungdomsskole- og Kulturskolebestyrelser, repræsentanter fra foreningslivet og Handicaprådet den 27. september samt workshop for medarbejdere den 27. oktober. På begge møder var der ca. 80 deltagere.

På baggrund af det materiale, der blev samlet ind på møderne, og de input, der blevet givet på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet, er skrivegruppen og styregruppen nået frem til fire overordnede temaer for den fremtidige børne- og ungepolitik, hvoraf børnesynet(værdigrundlaget) er overlæggeren. Temaerne er oplistet nedenfor.

 

 • Borgmesteren har ordet - herunder visionen

 

 • Et overordnet børnesyn (værdigrundlag)

 

 • Glade børn i betydningsfulde fællesskaber

 

 • Klar til verden og lyst til livet
 • Ishøjs børn er alles børn 

 

I vedhæftede bilag, er der under hvert tema er tilføjet tre punkter, som indikerer, hvad temaet kommer til at indeholde.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de foreslåede temaer i den reviderede børne- og unge-politik, og beslutter de temaer administrationen arbejder videre med.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med de fremlagte temaer.

Bilag

Resume

Aftale om bedre veje til uddannelse og job blev offentliggjort den 13. oktober 2017 og indeholder beskrivelse af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Aftalen er vedhæftet dagsordenen sammen med en tidsplan for implementering af FGU og brev fra KL til alle borgmestre.

Sagsfremstilling

Aftalepartierne er enige om, at der skal etableres en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Af aftalen fremgår det, at en række forberedende tilbud og uddannelser skal omlægges og erstattes af FGU'en. Det fremgår videre, at kommunerne får et entydigt ansvar for at få alle unge godt videre. 90 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år og de øvrige 10 % skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

På baggrund af de initiativer, der fremgår af aftalen sættes der et arbejde i gang med at tilrettelægge FGU'en i Ishøj.

Det forventes, at lovforslaget vedtages i februar 2018, og den nye Forberedende Grunduddannelse skal være klar til at modtage elever i august 2019.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Den 25. oktober 2017 blev der afholdt temamøde for skolebestyrelser om erhvervsuddannelserne (EUD) og, hvordan håndværksfagene i folkeskolen kan bidrage til, at flere unge vælger en EUD. På mødet var der oplægsholdere fra UU Center Syd og NEXT.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetforliget for 2018, at flere unge skal i gang med en erhvervsuddannelse. Mødet den 25. oktober, var kickoff på arbejdet med at opfylde hensigtserklæringen i budgetforliget for 2018 i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

 

Opsamling af pointer og gode idéer fra mødet er vedhæftet dagsordenen til inspiration for den videre drøftelse i udvalget.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter det videre arbejde og fremtidige indsatser i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen går i dialog med NEXT om mulighederne for at oprette fælleskommunale valgfag i samarbejde med NEXT.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 18. september 2017 at sende forslaget til talentstrategien i høring skolebestyrelserne og i Fælleselevrådet. Forslaget har endvidere været til information og drøftelse i Fællles-MED for Center for Dagtilbud og Skoler. Høringssvar og udtalelse fra Fælles-MED er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

I perioden 2014 - 2017 har Ishøj Kommunes skoler gennemført et 3-årigt projekt med titlen ”Flere Lille og Store Nørder i Ishøj”. Projektets formål var at løfte læreres og elevers kompetencer inden for matematik og naturfag. Som en del af projektet er der sat fokus på arbejdet med talenter. Arbejdet med talentstrategien udspringer heraf.

Talentstrategien skal ses i sammenhæng med Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt Ishøj Kommunes skolepolitiske delmål, hvor det bl.a. fremgår, at I Ishøj Kommune værdsætter og understøtter vi særlige talenter – både kloge hoveder og hænder.

Det overordnede formål med den fælles kommunale talentstrategi er at understøtte den samlede talentindsats i Ishøj Kommune med plads til skolernes individuelle præg. En kommunal strategi skal skabe et fælles sprog omkring talenter og arbejdet med talenter, og samtidig åbne mulighed for forskellige måder at arbejde med talenter på.

Som led i talentindsatsen fortsættes medlemskabet hos Science Talenter i Sorø.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at talentstrategien for Ishøj Kommunes skoler godkendes.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at talentstrategien skrives i en kort udgave og letforståelig udgave, og at det overvejes, om nørdbegrebet er klogt at holde fast i. Begrebet testes i Fælles Elevrådet.

Økonomi

Kontingentet til medlemskabet hos Science Talenter i Sorø finansieres inden for rammen af det eksisterende budget i Center for Dagtilbud og Skoler.

Bilag

Resume

På dialogmødet med skolebestyrelserne den 6. april 2017var temaet rygning på dagsordenen. Resultatet af drøftelserne blev, at skolebestyrelserne ønsker, at der ved indgangen til skolernes område, bliver skiltet med rygeforbud på kommunale matrikler. På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. maj 2017 besluttede udvalget at oversende sagen til Teknik- og Bygningsudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for skiltning samt give et bud på skiltenes udformning og et anslået budget for projektet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Bygningsudvalget har behandlet sagen i oktober 2017. Af dagsordenteksten fremgår det, at der i byggelovgivningen ikke er noget til hinder for, at man må opsætte ”rygning forbudt” skilte på kommunens matrikler. Administrationen har udarbejdet et bilag, der indeholder forslag til skilte og tekst, placering samt økonomi. Bilaget er vedhæftet dagsordenen

På mødet blev det foreslået, at der opsættes skilte ved hovedindgangen(e) til hver skole, 1 - 2 skilte pr. skole. Teknik og Bygningsudvalget besluttede at sende forslaget til skilt, som fremgår af bilaget og teksten "Røgfri skole - ved lov er rygning forbudt på skolens område", evt. med oplysning om bøde, videre til Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter Teknik og Bygningsudvalgets forslag herunder finansiering til opsætning af skilte.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede følgende:

 - Det skal fremgå af skiltningen, at rygning er forbudt ved lov.

 - Skiltene finansieres via en pulje, der placeres i Center for Børn og Forebyggelse således, at det beløb Børne- og Undervisningsudvalget lægger i kassen ved 2. budgetopfølgning reduceres med 50.000 kr.

 

Økonomi

 t skilt skønnes at koste ca. 2.000 kr. Der findes ikke en central pulje til finansiering, og omkostningerne til skilte og opsætning af skilte afholdes normalt lokalt.  

Bilag

Resume

Reglerne vedrørende kvalitetsrapport for folkeskoleområdet fremgår af Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse nr. 698 om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal vedtages i Byrådet senest den 31. marts 2018. Hermed fremlægges forslag til overordnet tidsplan for behandling af kvalitetsrapporten.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten skal udarbejdes ud fra en række centralt fastsatte krav til indholdet, som kan suppleres med lokale temaer. De centralt fastsatte temaer skal dokumenteres med udgangspunkt i data, som indsamles af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.

 

Administrationen modtager data fra styrelsen i løbet af oktober og november 2017. Med udgangspunkt heri fremlægger administrationen vedhæftede forslag til tidsplan for behandling af skolevæsenets kvalitetsrapport. Det er forudsat i tidsplanen, at der afholdes møde i Børne- og Undervisningsudvalget i uge 7 i 2018.

Tidsplanen for udarbejdelse af kvalitetsrapporten er, som de seneste år stram, da data til kvalitetsrapporten først er administrationen i hænde sent. Derfor foreslår administrationen, at kvalitetsrapporten sendes administrativt i høring i skolebestyrelserne fra den 3. januar til den 31. januar 2018, hvorefter den behandles i Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter,

 • at behandlingen af skolevæsenets kvalitetsrapport følger den foreslåede tidsplan
 • at kvalitetsrapporten sendes administrativt i høring i skolebestyrelserne fra den 3. januar til den 31. januar 2018.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse nr. 698 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Bilag

Resume

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely har sendt en henvendelse til Center for Park og Vej samt medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Kasper Bjering Søby Jensen vedr. trafikale forhold ved Børnehuset Bøgely. Henvendelsen er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely har på baggrund af forældrenes utryghed drøftet trafikforholdende omkring Børnehuset Bøgely og rækkehusene i Bøgelunden (nr. 2 - 34). En beskrivelse af forholdende fremgår af vedhæftede henvendelse fra forældrebestyrelsen.

På baggrund af drøftelserne anbefaler bestyrelsen, og henstiller til, at der konstrueres en form for vejbump eller forhindring sammen med en hastighedsregulering fra de tilladte 50 km/t til en maksimal hastighed på 20 km/t.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter henvendelsen fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgely vedr. de trafikale forhold omkring institutionen.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at sagen sendes, med anbefaling, til Teknik og Bygningsudvalget.

Bilag

Resume

Der er udarbejdet en statusrapport for Tip Tab Tynde, som er Ishøj Kommunes tilbud til overvægtige børn og deres forældre. Rapporten opsummerer resultater fra skoleåret 2016/17 og beskriver centrale udfordringer i projektet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af statusrapporten for Tip Tab Tynde, at 47 % af de børn, som deltog i Tip Tab Tynde i 2016/17 har opnået en reduktion i deres BMI. I skoleåret 2015/16 opnåede 64 % af de deltagende børn en reduktion i BMI.

Resultatet afspejler de udfordringer, som man blandt tilbuddets medarbejdere oplever omkring de meget socialt udsatte familier. Blandt disse familier har tilbuddet ofte ikke en positiv effekt på børnenes overvægtsproblematikker, hvorfor familierne må henvises til andre tilbud og indsatser. Tip Tab Tynde arbejder løbende (og med inspiration fra blandt andet Børnerådets analyse ”Sociale forskelle i sundhed blandt børn”) med at tilpasse tilbuddet, så det i højere grad kan imødekomme de meget udsatte familiers behov. I samråd med de faglige ledere i Center for Børn og Forebyggelse har Tip Tab Tynde blandt andet styrket samarbejdet med Straxen/familierådgiverne.

Hvad angår deltagertilstrømning til Tip Tab Tynde har det haft stor betydning, at det ikke har været muligt at tilbyde svømmeundervisning pga. renovering af svømmehallen. Det har betydet en nedgang i antallet af nystartede børn sammenholdt med sidste år.  Svømmeundervisning er nu igen en del af Tip Tab Tynde-tilbuddet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Sundhedsprofilen belyser trivsel, helbred og livsstil hos udskolingselever (9. klasse) i Ishøj Kommune. Undersøgelserne af eleverne er foretaget af kommunens børne- og ungelæge i skoleåret 2016/2017.

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen viser, at hovedparten af udskolingseleverne trives godt. Sammenlignet med året før er der flere, der bevæger sig, og de unge ryger og drikker mindre. Bekymringen er rettet mod de unge, der mangler søvn, ikke får morgenmad (evt. heller ingen frokost) og de overvægtige. Der har været en lille stigning i den moderate overvægt, mens svær overvægt er uændret fra året før.

Der er undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem søvn/manglende morgenmad og overvægt, fordi træthed og sult ofte gør, at man vælger mad med hurtig energi og dermed højt kalorieindhold. Det kan gå ud over opmærksomheden i løbet af skoledagen.

Sammenligningen mellem 7. og 9. klasse viser ikke uventet, at selv om der er få elever i 9. klasse, der ikke trives i skolen, så er der dobbelt så mange, som i 7. klasse. Der er ligeledes flere i 7. klasse, der spiser morgenmad og flere, der bevæger sig jævnligt. I forhold til søvn er retningslinjerne, at man skal sove lidt mere i 7. klasse, men hhv. en femtedel i 7. klasse og en tredjedel i 9. klasse sover mindre end 8 - 9 timer. (i 7. klasse anbefales 9 timers søvn, i 9. klasse anbefales 8 - 9 timers søvn).

Sundhedsprofilen belyser desuden følgende forhold:

 • Social kompetence
 • Trivsel i skolen og i hjemmet
 • Sundhedsadfærd, herunder spisevaner, overvægt, fysisk aktivitet, rygning samt hash- og alkoholforbrug 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Et bilag vedr. sammenligning af skoler blev uddelt på mødet og er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Størstedelen af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindreudgifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindreudgifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr.

Under Børne- og Undervisningsudvalgets områder er der forventning om et samlet mindreforbrug på 0,9 mio.kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 6. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

 • at budgetopfølgningen tiltrædes
 • at der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt med en bemærkning om, at beløbet, som Børne- og Undervisningsudvalget lægger i kassen, reduceret med 50.000 kr.

Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr., jf. vedhæftet oversigt.

Bilag

Resume

Af vedhæftede bilag fremgår forslag til Børne- og Undervisningsudvalgsmøder og Kultur- og Fritidsudvalgsmøder i 2018. Som udgangspunkt er møderne placeret den 3. mandag i hver måned. Kultur og Fritidsudvalget med start kl. 16.30 og Børne- og Undervisningsudvalgsmøderne kl. 18.30. Der er fælles middag kl. 18.00. I juli er der ikke udvalgsmøder pga. sommerferien.

Sagsfremstilling

Af forslaget til mødeplanen fremgår følgende:

 

 • I februar er udvalgsmøderne flyttet frem til den 2. tirsdag i måneden pga. vinterferien.
 • I maj er udvalgsmøderne flyttet frem til den 2. tirsdag i måneden pga. Pinsen
 • I oktober er udvalgsmøderne flyttet frem til den 2. tirsdag i måneden pga. efterårsferien.
 • I december er udvalgsmøderne flyttet frem til den 2. tirsdag i måneden pga. julen.

 

I de måneder, hvor udvalgsmøderne flyttes en uge frem, foreslås det, at de lægges på tirsdage, da de ellers vil være placeret samtidig med møderne i Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationen foreslår, at mødeplanen kan justeres på udvalgsmødet i december, når der har været konstitueringsmøde, og vi ved, hvem der bliver udvalgsmedlemmer fra den 1. januar 2018.

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at forslaget til udvalgsmøder i 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I sagen orienteres om mulighederne for indgåelse af samarbejde med Headspace Danmark. Sagen fremlægges ligeledes for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et notat om et potentielt samarbejde med Headspace og undersøgt, hvad det vil koste at etablere Headspace i Ishøj Kommune. Notatet er vedhæftet dagsordenen sammen med et eksempel på et budget for en satellit med to ugentlige åbningsdage.

Headspace Danmark er et initiativ under foreningen Det Sociale Netværk, som arbejder for at skabe bedre vilkår for psykisk sårbare unge og deres pårørende. Headspace er et før-kommunalt rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 25 år, der på et tidligt stadie kan hjælpe børn og unge med problemer, inden udfordringerne risikerer at blive til store omkostninger for både dem selv og samfundet.

På baggrund af drøftelser med sekretariatet i Headspace foreslår administrationen, at såfremt Ishøj Kommune ønsker et samarbejde med Headspace, etableres der en satellit med to åbningsdage om ugen, som kobles på Ballerup Headspace-center. Der er øvrige Headspace-satellitter i Albertslund og Hvidovre kommuner, som er koblet til Rødovre Headspace-center, men som vurderes ikke at have kapacitet til at tilkoble flere. Et alternativ er at indlede drøftelser, hvad angår afdækning af et potentielt samarbejde vedrørende etablering af et Headspace-center for Vestegnskommunerne.

Ishøj Kommune beslutter selv, hvor satellitten placeres. Dog skal det overvejes, at den reelle placering skal være uden for skoleområder og ikke have karakter af en kommunal institution. Headspace kan udgøre et supplement til de eksisterende tilbud til målgruppen og kan understøtte Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt indsatsområder målrettet udsatte borger.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter notatet og beslutter, at administrationen udarbejder modeller, der udvider mulighederne for gratis psykologbistand til unge borgere. Modellerne fremlægges i januar 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog, at administrationen arbejder videre med modeller i forhold til udvidelse af eksisterende tilbud om gratis psykologsamtaler for unge. Tovholder på sagen er Center for Børn og Forebyggelse.

Økonomi

Etableringen af Headspace som en satellit koster årligt 650.000 kr., hvoraf kommunen bidrager med betaling af husleje, kommunale medarbejdertimer (10-12 t./u.) samt 500.000 kr., som dækker drifts-, personale- og administrationsomkostninger.

De resterende 150.000 kr. forestås af Headspace og dækkes gennem statslige midler fra Satspuljen og private fondsbidrag til Headspace og Det Sociale Netværk.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 10. oktober 2017 behandlede udvalget en sag vedr. ansøgning til en pulje til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Udvalget tilkendegav politisk opbakning til ansøgningen, som på daværende tidspunkt ikke var færdigudarbejdet. Ansøgningen er nu sendt til Socialstyrelsen og er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyhedsbrev for Jump4Fun er vedhæftet dagsordenen. Jump4Fun er primært et træningstilbud for børn med overvægt, men flere kommuner giver også tilbuddet til børn, der er inaktive eller sårbare og derfor har svært ved at finde det rigtige træningstilbud. Jump4Fun er et samarbejdet mellem udvalgte kommuner, Julemærkehjemmene, Region Sjælland, Nordsjællands Hospital og DGI. 
 • Orienteringsbrev fra Københavns Kommune vedr. Børnehusets budget for 2018 er vedhæftet dagsordenen. Ishøj Kommunes andel udgør 98.869 kr. i 2018. Børnehuset Hovedstaden bruges til sagssamråd, undersøgelser, afhøringer og samtaler med børn og unge.
 • Implement og Socialt Udviklingscenter har gennemført en survey om tidlige forbyggende indsatser - 39 kommuner har besvaret det udsendte spørgeskema. Af vedhæftede bilag fremgår Ishøj Kommunes svar sammenlignet med de øvrige kommuner.
 • Invitation og program for KL's Børn og Unge Topmøde den 1. og 2. februar 2018 i Aalborg er vedhæftet dagsordenen.

 

 • På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 10. oktober 2017 orienterede administrationen om, at Konsulenthuset Navigent A/S har henvendt sig til Center for Dagtilbud og Skoler for at høre, om skolerne i Ishøj Kommune er interesseret i et samarbejde om en ansøgning til A.P. Møller Fonden om støtte til et kompetenceforløb i Mindsetbaseret ledelse. Administrationen skrev, at hvis skolerne vælger at deltage i en ansøgning, bliver udvalget orienteret på mødet den 20. november. Samtlige skoler har valgt at deltage i ansøgningen. Samtidig er ansøgningen udvidet med et forløb for konsulenter og vejledere. Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Ungdomsskole, aftenklubberne og klubkoordinatoren er gået i gang med udmøntningen af den nye klubstruktur. I februar 2018 forventes de nye åbningstider og aktivitets- og handleplan for aftenklubberne at være klar og den nye klub i Ungdomsskolen forventes at stå klar til åbning.
 • Naturvejlederforeningen har udgivet et kampagnenummer af deres blad 'Naturvejleder', der er målrettet politikere og embedsmænd i kommunerne. Kampagnenummeret er vedhæftet dagsordenen sammen med et følgebrev.

 

 • Det blev besluttet i forbindelse med fordeling af Investeringspuljen, at der skal ansættes en ordblinderessourcelærer til at varetage den særlige indsats omkring kommunens ordblinde elever. Ordblinderessourcelæreren er ansat pr. 1. september 2017 og er tilknyttet de ordblinde elever, deres forældre og lærere på skolerne i Ishøj.
  Status på indsatsen er:
  • Alle elever der er testet ordblinde i Ishøj Kommunes skoler har modtaget understøttende it-redskaber. Der er i pt. 71 elever der er testet ordblinde i Ishøj Kommunes skoler.
  • Ordblinderessourcelæreren har talt med alle elever bl.a. om brugen af redskaberne, og der er udarbejdet handleplan for de ordblinde elever.
  • Der er afholdt forældremøder for forældre til ordblinde elever.
  • Alle lærere har været på kursus med henblik på at kunne understøtte eleverne.
  • Pr. 1. december 2017 bliver ordblinderessourcelærerfunktionen delt på to personer, som fordeler skolerne imellem sig. 

 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag