Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 21. januar 2019 kl. 18:30

Byrådssalen

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det skolebestyrelsen på Ishøj Skole, der kommer til en drøftelse med udvalget. Mødet starter med et oplæg fra skolebestyrelsen, der blandt andet omhandler skolens arbejde med overgange og skoleforberedende arbejde.

Fra Ishøj Skole deltager formand for skolebestyrelsen Rikke Sørensen, næstformand for skolebestyrelsen Jakob Grane, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen Jonas Kjeldgaard samt skoleleder Lars Halmø og sfo- og indskolingsleder Micha Stampe.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Administrationen og skolen drøfter i løbet af foråret muligheden for at indrette tilstrækkelige lokaliteter til skole og sfo.

Resume

Hvert år udarbejder administrationen en dagtilbudsprognose, som forudsiger behovet for dagtilbudspladser i de kommende år. Den seneste dagtilbudsprognose blev fremlagt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 15. maj 2018.

Det bærende fundament for dagtilbudsprognosen er Ishøj Kommunens befolkningsprognose, der udarbejdes en gang årligt. Normalt er det udelukkende boligområder, der er udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for, som medregnes i en befolkningsprognose. Imidlertid er der udarbejdet en helhedsplan for et centralt område i byen, hvor der inden for en kortere tidsperiode kan bygges mange boliger. Desuden er der flere andre steder, hvor der kan ske en større udvidelse af boligmassen. Da udbygningen kan have betydning for behovet for dagtilbudspladser, har administrationen udarbejdet en alternativ dagtilbudsprognose som supplement til dagtilbudsprognosen for 2018.

På mødet gennemgås den alternative dagtilbudsprognose af konsulent i Center for Dagtilbud og Uddannelse, Lotte Langgaard Andersen.

Sagsfremstilling

Der arbejdes i den alternative prognose med to scenarier. Scenarie 1 medregner udelukkende de fremtidige boligmuligheder, der ligger inden for allerede bebyggede områder. Scenarie 2 medregner både de fremtidige boligmuligheder (scenarie 1) og området i den grønne kile.

Ved brug af disse mere overordnede planer er der således taget udgangspunkt i en række udviklingsmuligheder, som afhænger af en ændring af et landsplandirektiv samt af Byrådets godkendelse.

Der er på dette stadie ikke udarbejdet en detailplanlægning, hvilket betyder, at der kan ske ændringer i de tal, beregningerne er lavet på.

Det er vigtigt at understrege, at der er mange usikkerheder hæftet ved at lave en prognose. Det er det bud på fremtiden, der er mest sandsynligt på nuværende tidspunkt med de informationer, som er til rådighed nu, og som vurderes sikre nok til at tage med i beregningerne. Hertil kommer der løbende kommer nye informationer, som kan rykke ved billedet. I den alternative prognose er medtaget sandsynlige, men dog mindre sikre faktorer end i den normale prognose. Selvom prognosen bliver mere usikker, er det håbet, at være endnu mere på forkant med det fremtidige pladsbehov.

Prognosen viser et stigende behov for dagtilbudspladser i Ishøj Kommune frem til 2025, hvad enten man ser på normale eller alternative udregninger i scenarie 1 og 2. Dette betyder, at der kommer et øget pres på de nuværende institutioner. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter den alternative dagtilbudsprognose.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Årshjul for 2019 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 17. september 2018, blev det besluttet, at opgørelsen over lærernes sygefravær skulle genoptages.

Sagsfremstilling

Sygefraværsrapport er udbygget med yderligere grafer og tabeller, som viser en del af sygefraværet mere detaljeret for hver enkelt skole. Desuden er der illustreret endags- og flerdagssygefravær fordelt på ugedage.

Bilaget er lukket, da enkelte tabeller i rapporten har en detaljeringsgrad, hvor personer bag tallene kan identificeres. Derudover er skolerne anonymiserede i de pågældende tabeller. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter sygefraværsstatistikken.

Beslutning

Lærernes sygefravær har stabiliseret sig, så udvalget vil fremover følge sygefraværet via den oversigt, der fremlægges for Byrådet.

Resume

Vurderingen af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, der starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse. Eleverne bliver målt ud fra deres faglige, personlige og sociale forudsætninger.

UU Center Syd har udarbejdet en opgørelse, der viser uddannelsesparathed for elever i 8. klasse i Ishøj, Hvidovre og Brøndby pr. 1. december 2018. Opgørelsen er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Opgørelsen viser, at der samlet for de fem folkeskoler i Ishøj er 33,6 %, der er erklæret uddannelsesparate. Eleverne i specialklasserne indgår ikke i dette tal.

Uddannelsesparathedsprocenten for de enkelte skoler fra 2014 til 2018 fremgår af nedenstående skema. Eleverne i specialklasserne er ikke medtaget i skemaet.
 

 

2018

2017

2016

2015

2014

Gildbroskolen

30 %

44 %

49 %

43 %

37 %

Ishøj Skole

61 %

80 %

80 %

58 %

75 %

Strandgårdskolen

7 %

59 %

41 %

55 %

54 %

Vejlebroskolen

41 %

21 %

68 %

37 %

45 %

Vibeholmskolen

29 %

34 %

51 %

49 %

55 %

 
Strandgårdskolen har oplyst til UU Center Syd, at det lave antal uddannelsesparate til dels skyldes, at der er givet meget lave karakterer i faget matematik, hvilket medfører et lavt karaktergennemsnit og dermed opfyldes forudsætningerne ikke til hverken gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. 

I
8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 i de standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.

I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser. For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02. For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunktskarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalgets formand, Jeannette Merklin, har modtaget en borgerhenvendelse om tilskud til pasning af egne børn.

Sagsfremstilling

I borgerhenvendelsen forespørges der om muligheden for at give tilskud til pasning af egne børn i Ishøj Kommune.

Reglerne for tilskud til pasning af egne børn fremgår af dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Det fremgår af loven, at det bl.a. er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer, og at ansøgeren har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Ifølge Ishøj Kommunes retningslinjer for privat børnepasning, som senest er behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 21. november 2016, fremgår det, at der ikke er tilbud om tilskud til pasning af egne børn i Ishøj Kommune.

Borgerhenvendelsen er vedhæftet dagsordenen som et lukket bilag. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter borgerhenvendelsen vedrørende tilskud til privat pasning af egne børn.

Beslutning

Udvalget besluttede, at ansøgningen om tilskud til privat pasning ikke imødekommes.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven §§ 87 - 91.

Resume

Ishøj Kommune er i dialog med Høje Taastrup Kommune og bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård om at indgå i en samarbejdsaftale, der åbner mulighed for, at de to kommuner kan tilbyde unge fra 16 år plads i et opgangs- eller bofællesskab.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har brug for lokale ungeboliger til nogle af de 16 - 22-årige, der i dag er anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder, og hvor en tid i et botilbud med støtte vil være hensigtsmæssig, så de unge kan komme godt videre i egen bolig inden for en tidsramme på 1 - 2 år. Det vurderes, at I Ishøj Kommune har unge, som i dag er anbragt på et opholdssted til en takst på mellem 35.000 – 50.000 kr. pr. måned, der kan profitere af at flytte fra deres anbringelsessteder til et botilbud med støtte. Kommunen råder imidlertid ikke over egnede ”udslusningsboliger” til disse unge. Derfor har Center for Børn og Forebyggelse (CBF) taget kontakt til bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård og Høje Taastrup Kommune med henblik på at udvikle et fælles botilbud til unge fra 16 år.

Thorshøjgård er en del af den landsdækkende, selvejende forening Livsværk, som kommunen allerede samarbejder med på børne- og ungeområdet. Livsværk har i alt ca. 20 institutioner, hvoraf flere har driftsoverenskomst med den stedlige kommune. Tilsynet løftes af Socialtilsynet.

Det er CBF’s vurdering, at der med fordel kan entreres med en ekstern samarbejdspartner i forbindelse med etableringen af et botilbud. I dette tilfælde vil det være med Thorshøjgård, hvor det er Livsværk, der investerer i den ønskede bolig. Thorshøjgård lejer bygningen og har det fulde driftsmæssige ansvar. Aftalen skal derfor indgås imellem Ishøj Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Thorshøjgård.

Det er hensigten, at der skal bo fire unge i boligen. Fordelingen mellem kommunerne er ikke drøftet. Der vil være separate værelser på 10-15 m2, en fælles stue, køkken, bad samt toilet. Der tilknyttes én fast pædagog, der er til stede tre ugentlige aftener, som bl.a. skal understøtte de unge i deres udvikling.

Den månedlige udgift ved en anbringelse i en ungebolig er væsentlig lavere end på en døgninstitution eller et opholdssted. Kommunen erhverver ikke fast ejendom, og den eksterne samarbejdspart står for alle aspekter i forhold til personale, ledelse og administration og bygningsdrift.

Høje Taastrup Kommune har tilkendegivet, at kommunen er indstillet på at gå videre med samarbejdsprojektet på baggrund af de beskrevne forudsætninger.

Med henblik på at kunne imødegå en situation, hvor der ikke kan visiteres unge til botilbuddet, skal der fastlægges en ramme for, hvor lang tid der må gå uden fuld belægning, før boligen sættes til salg eller bruges til andre formål, som løsriver Ishøj og Høje Taastrup kommuner fra aftalen.

Socialtilsyn Syd skal godkende tilbuddet og bygningerne. Som led i godkendelsesarbejdet skal Thorshøjgård fastlægge tilbuddets målgruppe, herunder aldersgruppen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • CBF arbejder videre med et fælles samarbejdsprojekt med Thorshøjgård og Høje Taastrup Kommune om bo/opgangsfællesskab
 • CBF udarbejder kontrakt for samarbejdet i dialog med Thorshøjgård og Høje Taastrup Kommune
 • kontrakten efterfølgende forelægges Børne- og Undervisningsudvalget til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Thorshøjgård har fremsendt overvejelser om en indskrivningspris på 24.000 kr. pr. ung pr. måned – i alt 96.000 kr. pr. måned. Bindingsperioden for kommunerne vil ifølge et første oplæg være fem år. Herefter kan kommunerne benytte tilbuddet på uændrede vilkår med et gensidigt opsigelsesvarsel på seks måneder.

Såfremt Ishøj og Høje Taastrup kommuner over tid ikke kan visitere til botilbuddet, vil den størst tænkelige udgift være: 96.000 kr. x 12 måneder x 5 år = 5.760.000 kr. for begge kommuner. CBF vurderer dog, at kommunens efterspørgsel efter egnede ungeboliger vil være stabil inden for en femårig tidshorisont. CBF ser derfor et stort potentiale i at tilbyde unge i målgruppen et lokalt botilbud.

Resume

I forbindelse med den årlige visitation af støtte til elever med behov for specialundervisning visiteres timer til elever i normalklasser på kommunens skoler, der har behov for særlig inkluderende støtte (inklusionspulje 1). Der er i alt 226 timer/uge i inklusionspulje 1.

Sagsfremstilling

Vurderingen af behovet for specialundervisning bliver foretaget via en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), som udarbejdes af psykologerne i Center for Børn og Forebyggelse. I forbindelse med visitationen af støtte til elever med behov for specialundervisning i skoleåret 2019/2020 vurderes det, at der er behov for i alt 243,5 timer/uge fordelt på 25 elever. Der er således behov for 17,5 timer/uge, svarende til ca. kr. 174.000, mere end det, der ligger i inklusionspulje 1. Vurderingen er gennemgået med centercheferne for Center for Børn og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og Skoler.

Administrationen foreslår, at de 17,5 timer/uge lægges oven i den oprindelige pulje og finansieres af en forventet mindreudgift på budgettet i Center for Dagtilbud og Uddannelse til elever fra Ishøj, som går i specialtilbud i Vallensbæk Kommune.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at inklusionspulje 1 suppleres med 17,5 timer/uge, som finansieres inden for det eksisterende budget.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttet de på mødet i marts 2018 en ændret økonomisk ramme for Familieværkstedet på Ishøjgård for at imødekomme lange ventetider på familiebehandling og praktisk, pædagogisk støtte. Det foreslås, at kapaciteten på Familieværkstedet fastholdes til og med marts 2019, hvorefter kapaciteten reduceres, så det svarer til den mindre-indtægt, der forventes i 2019.

Sagsfremstilling

I starten af 2018 blev det konstateret, at ventetiden til familierådgivning, praktisk-pædagogisk støtte samt familiebehandling var meget lang – i nogle tilfælde 6 - 7 måneder, hvilket havde været situationen i ½ - 1 år. Derfor besluttede Børne- og Undervisningsudvalget i marts 2018 at udvide kapaciteten på Familieværkstedet svarende til ca. én fuldtidsstilling. Kapacitetsudvidelsen skulle finansieres af et budget til familiebehandling, som blev købt hos eksterne leverandører.

Kapacitetsudvidelsen, som blev effektueret den 1. april 2018, betød, at ventetiden til Familieværkstedet faldt markant. I de første måneder, efter ansættelse af en ekstra medarbejder, blev ventetiden reduceret til 0 - 2 måneder, mens ventetiden blev øget i efteråret 2018 pga. flere indstillinger. Ventelisten var i 2017 på 22 familier i gennemsnit, mens den faldt til 16 familier i gennemsnit i 2018. Ventetiden er aktuelt 0 - 4 måneder. Indskrivning sker prioriteret i forhold til problemstillingernes karakter.

Aktuelt er ventetiden afhjulpet af, at Vallensbæk Kommune i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 besluttede at hjemtage familierådgivning under Servicelovens § 11, stk. 3. Denne opgave er flyttet til Vallensbæk Familierådgivning pr. 1. januar 2019. Vallensbæk Kommune har i de seneste år betalt ca. 600.000 kr. i gennemsnit årligt til Familieværkstedet, som har varetaget opgaven. En del af udgifterne udgør overhead til administrationen i Ishøj Kommune, hvilket udgjorde knap kr. 60.000 i 2017. Det betyder, at Familieværkstedets kapacitet skal reduceres med kr. 540.000 for imødegå de manglende indtægter.

Udgifterne til eksterne leverandører i 2018 udgjorde kr. 3.076.000 (for Ishøj Kommune). Det forventes, at udgiften i 2019 bliver ca. kr. 2.500.000, hvilket betyder, at udgifterne til ekstern familiebehandling bliver reduceret svarende til udgiftsstigningen på Ishøjgård, samtidig med at ventelisterne holdes nede på et rimeligt niveau. Det bliver løbende vurderet, hvorvidt der kan hjemtages lange familiebehandlingsindsatser, som varetages af eksterne leverandører. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt fagligt, menneskeligt og økonomisk, forelægger administrationen forslag til dette på kommende Børne- og Undervisningsudvalgsmøde.

Det vurderes på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt at fastholde den nuværende kapacitet på Familieværkstedet for at imødekomme den aktuelle efterspørgsel og fortsat sikre høj grad af forebyggende indsatser. Kapaciteten skal dog reduceres med den indtægt, som Ishøj Kommune ikke længere får for at være udførende for Vallensbæk i forhold til familierådgivning efter servicelovens § 11, stk. 3.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at budgettet til Familieværkstedet reduceres fra kr. 7.156.00 til kr. 6.616.000.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Familieværkstedet har på nuværende tidspunkt et budget på kr. 7.156.000. Budgettet reduceres til kr. 6.616.000, hvilket svarer til effekten af Vallensbæk Kommunes beslutning om at hjemtage familierådgivning under servicelovens § 11, stk. 3.

Resume

Ifølge Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen § 4, stk.1 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt Byrådet sit ønske om udtræden og har modtaget en bekræftelse på udtrædelsen.

Sagsfremstilling

Daniel Myjak og Anja Dahl har meddelt, at de ønsker at udtræde af Skolebestyrelsen på Gildbroskolen hurtigst muligt.

Skolen har afholdt suppleringsvalg den 7. december 2018, hvor der er udpeget nye repræsentanter til skolebestyrelsen. Der har været i alt tre ledige poster, idet Lars Bjørn er udtrådt, jf. sag på Byrådets møde den 4. december 2018. Således indtræder Marlene Bierbum Thiim, Lars Peters og Sim Sila Tolutimur i skolebestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Den 5. december 2018 trådte, den nye reviderede udgave af den nationale rammemodel for exitprogrammer for rocker- og bandemedlemmer En Vej Ud (2011), i kraft.

Sagsfremstilling

Formålet med exitprogrammer er at tilbyde støtte og hjælp til personer, der er medlem eller har tilknytning til rocker- og bandegrupperinger, og som ønsker at bryde med dette miljø og ende deres kriminelle løbebane. Denne støtte tilbydes i tæt samarbejde mellem politi, kommune og kriminalforsorg.

Første rammemodel for exitprogrammer for rocker- og bandemedlemmer blev udarbejdet i 2011. Den reviderede rammemodel er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, som Kommunernes Landsforening, Kriminalforsorgen og Rigspolitiet har indsamlet siden 2011 i relation til det nationale exit-arbejde.

Især målgruppeudvidelsen i rammemodellen kan få betydning for exit-arbejdet i Ishøj Kommune, da det bliver muligt at tilbyde flere borgere exit-forløb. Personer med en løsere tilknytning til rocker- og bandemiljøet kan fremover komme i betragtning til exit-forløb og exit-tiltag, hvilket kan betyde, at der mere effektivt og tidligere i processen kan arbejdes med at bryde tilslutningen til rocker- og bande miljøerne. For Ishøj Kommune kan betyde, at der vil komme flere exitsager, som skal koordineres.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 18. juni 2018 blev det besluttet, at ydelseskatalog vedrørende fysio- og ergoterapeutisk bistand for børn og unge i alderen 0-18 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner skal opdateres. En opdatering af ydelseskataloget med tilføjede kvalitetsstandarder fremlægges.

Sagsfremstilling

Det nye katalog ”Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Fysio- og ergoterapeutisk bistand for børn og unge i alderen 0-18 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner” er en revideret udgave af ydelseskataloget fra 2016, hvor kvalitetsstandarder er blevet tilføjet. 

I kataloget bliver det tydeliggjort, hvilke forløb der kan tilbydes børn og unge i alderen 0-18 år i Ishøj og Vallensbæk kommuner, der har udvidet behov for undersøgelse, træning, rådgivning/vejledning, genoptræning og vedligeholdende træning. Det bliver tydeliggjort både i forhold til de forskellige lovgivninger, men også i forhold til forløbenes ensartethed, kvalitet - og serviceniveau.

Ydelseskataloget indledes med en afklaring af anvendte ydelser. Derefter følger retningslinjer for visitation til fysio- og ergoterapeutisk bistand i Center for Børn og Forebyggelse. I den sidste del af kataloget beskrives de konkrete ydelser inddelt efter lovgivning.

Til orientering er ydelseskataloget for genoptræning i Ishøj og Vallensbæk kommuner vedhæftet dagsordenen. Ydelseskataloget er sendt i høring frem til den 13. februar 2019. Det er på side 5 samt 23 - 24 beskrevet, hvordan genoptræning varetages, når Center for Voksne og Velfærd modtager genoptræningsplan for børn og unge under 18 år.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender kvalitetsstandard og ydelseskatalog vedrørende fysio- og ergoterapeutisk bistand for børn og unge i alderen 0-18 år i Vallensbæk og Ishøj kommuner.  

Beslutning

Tiltrådt.

Sagen oversendes til Handicaprådet.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ishøj Byråd har i september 2018 truffet en principbeslutning om, at Ishøj Kommune skal være en røgfri kommune. Det betyder, at administrationen pt. arbejder med, hvordan der kan implementeres røgfri arbejdstid for alle ansatte, røgfri skoletid og røgfri kommunale matrikler. Sagen blev forelagt for HovedMED den 21. december 2018 og sendes til information og drøftelse i alle LokalMED samt til høring i kommunalt nedsatte råd og bestyrelser, herunder i skolebestyrelserne. Høringsperioden slutter den 28. februar 2019. Røgfri Kommune forventes at træde i kraft pr. 1. august 2019. Baggrundsnotat og tidsplan er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • KL's Børn og Unge Topmøde afholdes den 31. januar - 1. februar i Aalborg. Der er bestilt flybilletter med afgang fra København den 30. januar kl. 16.40 og hjemrejse den 1. februar med ankomst i København kl. 12.40. Transport til lufthavnen aftales på mødet. Programmet for topmødet er vedhæftet dagsordenen.
 • Ishøj Kommune har modtaget et brev fra Børne- og Socialministeriet vedrørende ikrafttrædelse af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Den 1. januar 2019 træder lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om social tilsyn og lov om røgfri miljøer i kraft. Loven udmønter sammen med lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 'Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet - Alle handlinger har konsekvenser'. I brevet redegøres der i grove træk for de ændringer, loven medfører. Ændringerne har konsekvenser for følgende områder: Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte og kriminalitetstruede unge og styrkelsen af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner. Brevet fra ministeriet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Børne- og Socialministeriet har sendt et brev til landets kommuner vedr. sagsbehandlingen i kommunerne på området for udsatte børn og unge. Af brevet fremgår det, at der i satspuljen er afsat varige midler til at følge den aktuelle udvikling i kommunernes sagsbehandling på området for udsatte børn og unge. Dette udmøntes ved, at der årligt gennemføres en statusundersøgelse, der skal give et aktuelt billede af sagsbehandlingen i kommunerne. Undersøgelsen skal blandt andet belyse overholdelse af helt centrale lovkrav, fx om der er foretaget en børnefaglig undersøgelse eller udformet en handleplan. Undersøgelsen vil årligt fokusere på et bestemt tema. Det er Ankestyrelsen, der står for at gennemføre undersøgelse. Brevet fra Børne- og Socialministeriet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Den 1. januar 2019 trådte lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. I den forbindelse har Ungdomskriminalitetsnævnet sendt et brev til landets kommuner, der har til formål at informere om Ungdomskriminalitetsnævnet, nævnets sekretariat og samarbejdet med kommunerne omkring børn og unge, der skal have deres sag behandlet i nævnet.
 • I 2015 søsatte Frederiksberg Kommune en mønsterbryderindsats. Formålet med indsatsen var at afprøve forskellige konkrete tiltag, som kan øge social mobilitet og nedbryde negativ social arv for børn og unge, som er i risiko for ikke at få en uddannelse eller at gentage socialt belastende handlemønstre. Fra 2015 - 2018 er det blevet gennemført i alt 12 projekter. Frederiksberg Kommune ønsker at formidle deres mest positive erfaringer til landets øvrige kommuner i et inspirationskatalog, hvor fem udvalgte projekter præsenteres. Inspirationskataloget med tilhørende følgebrev er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Børne- og Socialministeriet har sendt et brev til landets kommuner om regler vedrørende tilskud og egenbetaling for en plads i dagtilbud. Anledningen er en sag, der er omtalt i medierne, om tilbagebetaling af egenbetaling til forældre, der vælger selv at passe deres barn, hvis barnets faste dagplejer fx er syg eller har ferie. Det er ministeriets vurdering, at der ikke med hjemmel i dagtilbudsloven kan ske tilbagebetaling af egenbetaling eller reduktion af egenbetaling til forældre med børn i daginstitution eller dagpleje, hvor kommunen i medfør af pasningsgarantien har stillet en plads til rådighed. Brevet fra ministeriet er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Kampagnen "Ren By Rar By" købte i 2015 en skolekampagne kaldet ”Skraldiaden” af firmaet Kampagnekompaniet.  ”Skraldiaden” var en stor succes. Ca. 550 elever fra indskolingen i Ishøj Kommune deltog i kampagnen. Skraldiaden lærer børn om affald gennem leg og historiefortælling. Det er en gennemprøvet affaldskampagne, der har til formål at give børnene gode skralde- og genbrugsvaner. Kampagnen sluttede med en musicalforestilling i Kulturcaféen, hvor de deltagende børn blev udnævnt til affaldsdetektiver i Ishøj. Klima- og Miljøudvalget besluttede efterfølgende, at samme kampagne skulle tilbydes skolerne hver tredje år til 0. til 2. klasse, så alle elever gennemgik skraldiadeforløbet. Desværre havde for få kommuner tilmeldt sig kampagnen i 2018, og efterårets skraldiade blev derfor udsat til efteråret 2019, hvor Ishøj Kommune nu er tilmeldt.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag