Referat
Børne- og Undervisningsudvalget torsdag den 21. april 2022 kl. 15:30

Mødelokale Tårnbjerget

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. januar 2022 blev den politiske arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 vedtaget, herunder planen for driftsstedsbesøg.

Dette Børne- og Undervisningsudvalgsmøde starter med rundtur på etage 4 og 5 på rådhuset, hvor Center for Børn og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og Uddannelse er placeret. Udvalgsmedlemmerne har mulighed for at se indretningen, møde medarbejderne og høre lidt om deres arbejdsområder.


Udvalget mødes på etage 4 kl. 15.30.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. januar 2022 blev den politiske arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 vedtaget, herunder planen for driftsstedsbesøg.

På dette møde er det Ishøj Fælleselevråd, der kommer til en drøftelse med udvalget. Fælles Elevrådet vil præsentere deres mærkesager, herunder hvad de ønsker skal ske for kommunens skoler. Elevrådet ønsker endvidere at give udvalget et indblik i, hvordan møderne foregår, og hvordan de har oplevet at samarbejde på tværs med repræsentanter fra andre skoler. De vil også fortælle lidt omkring deres motiver for at deltage i Ishøj Fælles Elevråd, og hvilket ansvar de mener hviler på deres skuldre.

Fra Ishøj Fælles Elevråd deltager:
Formand: Ahmad Atiqa
Næstformand: Poul Frederik
IFE medlem: Sebastian Snoer

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Nyt fra skolebestyrelserne.
 • Politisk arbejdsplan for Børne- og Undervisningsudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Økonomi- og Planudvalget behandlede på mødet i februar en sag vedr. regler for rejser/studieture og forplejning for byrådets medlemmer. Heraf fremgår det, at der i byrådsperioden er mulighed for, at udvalgene kan tage på en besigtigelses-/studietur til udlandet med fokus på at indsamle inspiration og ny viden til udvikling og drift af det pågældende udvalgsområde i Ishøj Kommune (turen kan fx gå til en venskabsby). Det tilstræbes, at studieture til udlandet afholdes i starten af en byrådsperiode.
  Herudover kan der planlægges en årlig besigtigelsestur/studietur i Danmark (max to dage). Denne tur kan ikke afholdes i samme år som studieturen til udlandet. Udvalget skal tilkendegive, hvorvidt de ønsker at rejse ind/udland samt forslag til indhold i rejse.

Bilag

Resume

Centercheferne fra Center for Børn og Forebyggelse (CBF) og Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) foreslår en ny fordelingsmodel af midlerne i inklusionspulje 1, som er målrettet elever inkluderet i almenklasser med behov for særlig inkluderende støtte/specialundervisning.

Den nuværende tildelingsmodel, som er tiltrådt i forbindelse med den politiske beslutning om Nye veje i specialundervisning fra 2012, opleves ikke længere hensigtsmæssig. Modellen er ikke tilstrækkelig fleksibel, ligesom der bruges forholdsmæssigt mange ressourcer på administration og visitation, som vurderes at kunne anvendes mere hensigtsmæssigt. På den baggrund foreslås en ny model for fordeling af midler i Inklusionspulje 1.


Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 17. februar at sende forslaget i høring i skolebestyrelserne og i Handicaprådet. Ligeledes har forslaget været til information og drøftelse i Fælles-MED for Center for Dagtilbud og Uddannelse. Oversigt over høringssvarene samt udtalelse fra medarbejdersiden i Fælles-MED er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Midlerne i Inklusionspulje 1 er målrettet elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte/specialundervisning. Den samlede pulje er på 2.924.000 kr. (2022 niveau) svarende til i alt 277 timer.

I den nuværende model tildeles midlerne via visitationsudvalget i CBF til elever, som skolerne har indstillet til støtte, og hvor der er udarbejdet en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), som dokumenterer et specialundervisningsbehov. Den oprindelige tanke var, at hvis der herefter er midler til overs i puljen, fordeles midlerne ud på skolerne efter antal elever i 0. – 9. normalklasser.

Tildelingen til enkelte elever fra puljen er steget med tre elever i 2012/13 og to elever i 2013/14 til 28 elever i 2022/23. Det betyder, at samtlige midler i puljen bliver bundet til specifikke elever, og at der ikke er midler, der kan fordeles til skolerne til at løse inklusionsudfordringer mere fleksibelt, som det ellers var tiltænkt. Det betyder, at det er svært for lederne at lave mere langsigtede planer for støtten til den enkelte elev/klasse. Samtidig bruges der forholdsmæssigt mange ressourcer på administration samt udarbejdelse af beskrivelser og PPV’er. Det tager fx ca. 20 timer at udarbejde en PPV. Det vurderes, at de ressourcer, der anvendes til udarbejdelse af PPV’er er bedre anvendt til supervision og sampraktiserende indsatser med eleverne.

Der foreslås derfor en ny model for fordeling af midlerne i inklusionspulje 1 med følgende udgangspunkt:

 • Midlerne i Inklusionspulje 1 fordeles på skolerne på baggrund af elevtal i 0. – 9. normalklasser, og skolelederne får kompetencen til at prioritere ressourcerne.
 • Skolerne løfter opgaven med elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte/specialundervisning inden for tildelingen.
 • Ressourcer, der frigives fra arbejdet med udarbejdelse af PPV’er, anvendes til supervision og sampraktiserende indsatser på skolerne.

Der kan fortsat udarbejdes nødvendige psykologiske vurderinger af elever uden for rammen af PPV’er, og forældre har fortsat ret til at få foretaget en PPV af deres barn.

Fordelingen af midlerne fra inklusionspulje 1 er pt. ikke ligeligt fordelt på skolerne. Det skyldes, at nogle skoler har indstillet flere elever til støtte end andre skoler. Derfor vil den nye fordelingsmodel belaste nogle skoler mere end andre. Hertil kommer, at der er elever, der allerede har bevilget et antal timers støtte, hvor forældrene vil forvente en revisitering af støttetimerne. Derfor foreslås en etårig overgangsordning i skoleåret 2022/23, hvor skolerne får samme tildeling, som skolerne har i indeværende skoleår. Det foreslås videre, at centercheferne for CDU og CBF i samarbejde med skolelederne evaluerer tildelingsmodellen efter to år.

Det fremgår af de bilagte høringssvar at hovedparten af skolerne støtter forslaget. På den baggrund vurderer administrationen ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget. Bemærkningerne fra Fælles-MED og Handicaprådet foreslås vurderet i forbindelse evalueringen af ordningen.

Lovgrundlag

Folkeskolelovgivningen § 20, stk. 2 (specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand).

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender den foreslåede fordelingsmodel for midlerne i inklusionspulje 1.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget har efterspurgt en beskrivelse af muligheder og udfordringer ved at sætte det maksimale elevtal ved dannelsen af børnehaveklasserne ned fra 25 til 23 elever inden for rammen af 10 klasser.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på deres møde den 17. februar 2022, at der skulle oprettes 10 børnehaveklasser i skoleåret 2022/23, fordelt med en klasse på Ishøj Skole, tre klasser på Vejlebroskolen og to klasser på de resterende skoler. Dannelse af børnehaveklasser tager afsæt i reguleringen af skoledistrikter for skoleåret 2022/23, vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2021, samt styrelsesvedtægtens bestemmelser vedrørende klassedannelse. Her fremgår det, at: ”Ved den politiske godkendelse af klassedannelsesplanen er der et max. på 25 elever i hver børnehaveklasse”.

I det bilagte notat fremlægges beregninger, som tager afsæt i

 1. den vedtagne klassedannelse for skoleåret 2022/23, dog forudsat et max. på 23 elever i hver børnehaveklasse i stedet for 25 elever
 2. det forventede antal elever i skoleåret 2023/24 (børn der er født i 2017 og bosiddende i Ishøj Kommune d.d.), ligeledes med et max. på 23 elever i hver børnehaveklasse.


Af notatet fremgår det som eksempel, at en nedsættelse af klassestørrelsen kunne lade sig gøre inden for rammen af 10 børnehaveklasser i skoleåret 2022/2023, dog med den konsekvens, at flere forældre ikke ville få opfyldt deres ønsker om anden skole end distriktskolen. Derimod viser administrationens foreløbige beregninger for skoleåret 2023/2024, at der ikke kan nøjes med 10 klasser, hvis den maksimale klassestørrelse nedsættes til 23. En maksimal klassestørrelse på 23 elever inden for de skoledistrikter, der er gældende for skoleåret 2022/23, vil kræve, at der oprettes 12 klasser. For at komme ned på 11 klasser med maksimalt 23 elever i hver klasse, skal skoledistriktet for Ishøj Skole ændres, så der kun er 23 elever i distriktet. Derudover skal skoledistriktet for Vibeholmskolen ændres, så der kun er 46 elever i distriktet.


En beregning vedr. skoleåret 2024/25 viser, at det vil være muligt at oprette 10 klasser med maksimalt 23 elever i hver klasse. Det skal dog bemærkes, at beregningen må tages med det væsentlige forbehold, at den ikke tager højde for løbende ændringer i børnetallet som følge af bl.a. til- og fraflytninger fra nu og frem til skolestart i 2024/25.

Administrationen gør opmærksom på, at antallet af børnehaveklasser og den maksimale klassestørrelse hænger sammen med fastlæggelsen af skoledistrikter. En ændring af disse forhold vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen.

Processen for regulering af skoledistrikter starter med, at administrationen fremlægger et notat om forslag til distrikter på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i juni. Såfremt der er tale om distriktsændringer, skal de i henhold til folkeskoleloven sendes til høring i skolebestyrelserne. Endelig beslutning om skoledistrikter træffes herefter på Byrådets møde i oktober.

Den digitale skoleindskrivning til børnehaveklasser foregår i november.

Ovenstående betyder, at en ændring i det maksimale antal elever i børnehaveklasserne ved skoleindskrivning først vil kunne træde i kraft til skoleåret 2024/25.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen, bilag 5, afsnit 5.1.

Økonomi

Der er afsat budget til 11 børnehaveklasser i budget 2023 og frem.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen om beregning af maksimale klassestørrelser for børnehaveklasser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Under Corona-pandemien har det være en Corona-forebyggende retningslinje, at forældre ikke måtte komme på skolen, og at de derfor har afleveret og hentet deres børn uden for skolen.

Spørgsmålet om at aflevere og hente uden for skolen blev drøftet på dialogmødet med skolebestyrelser den 29. september 2021. Her blev det besluttet, at der udarbejdes fælles overordnede principper, som kan understøtte den enkelte skoles beslutning om afleverings- og hentepraksis.  

Sagsfremstilling

Efter drøftelsen om skolernes læring under Corona, skrev Børne- og Undervisningsudvalget den 24. september 2020 til skolelederne, at udvalget gerne vil tilskynde til, at de gode erfaringer og den nye læring, der er erhvervet under Corona, afprøves i skolernes daglige praksis. Udvalget tilkendegav ligeledes, at udvalget har tillid til, at skolelederne sammen med skolebestyrelse, medarbejdere, elever og kollegaer finder veje og rum til de nødvendige eksperimenter og implementering af initiativer, som kan bidrage til at styrke elevernes læring og trivsel, så længe skolerne holder sig inden for lovgivningen og de kommunale rammer.

På baggrund af drøftelsen på dialogmødet og Børne- og Undervisningsudvalgets brev til skolelederne, foreslår skolelederne vedlagte fælles overordnede principper, som kan understøtte den enkelte skoles beslutning om afleverings- og hentepraksis.

Indstilling

Børne- og undervisningsudvalget beslutter skoleledernes forslag til fælles overordnede principper, som kan understøtte den enkelte skoles beslutning om afleverings- og hentepraksis.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ukrainere med ophold efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (herefter kaldet særloven) har ret til at få deres børn i dagtilbud, skole og SFO efter gældende lov. Det samme gælder forældre med lovligt opholdssted i Danmark. Personer på turistvisum vil som udgangspunkt kunne være i Danmark op til tre måneder uden folkeregisteradresse eller hensigt om at tage fast bopæl. Derfor vil de som udgangspunkt ikke have adgang til dagtilbud, SFO og skole. Det er imidlertid ministeriets vurdering, at situationen i Ukraine kan give anledning til, at ukrainere, som har lovligt turistophold i Danmark, kan anses for at have opholdssted i Danmark. Årsagen kan bl.a. være udsigten til, at de forventes at overgå til et længerevarende opholdsgrundlag efter særloven. Det er kommunen, der på baggrund af en konkret vurdering afgør, om forældre har et opholdssted, der giver ret til dagtilbud, SFO og skole.


Sagsfremstilling

Ved vurderingen af, om forældrene har opholdssted i Danmark, kan der lægges vægt på opholdets længde, folkeregisteradresse, opholdsgrundlaget samt barnets bedste. Administrationen anbefaler, at Børne- og Undervisningsudvalget bemyndiger Center for Dagtilbud og Uddannelse til at vurdere, hvorvidt ukrainere med turistvisum har opholdssted i Ishøj og dermed ret til dagtilbud, SFO og skole.


Ifølge dagtilbudsloven skal ansøgning om indmeldelse i et dagtilbud ske via en digital selvbetjeningsløsning, hvilket ligeledes fremgår af Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner. Det samme gælder for indskrivning i SFO jf. Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen. Det fremgår dog også af dagtilbudsloven, at såfremt der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, er det muligt at beslutte, at ansøgningen kan gives på anden måde end ved digital selvbetjening, herunder beslutte om den skal gives mundtligt eller skriftligt.


Det er administrationens vurdering, at nyankomne ukrainere som udgangspunkt ikke vil have adgang til at benytte kommunens digitale selvbetjeningsløsning, da den bl.a. kræver NemID/MitID. Derfor foreslår administrationen at ansøgning om optagelse om plads i dagtilbud og SFO for ukrainere omfattet af særloven/på turistvisum med opholdssted i Ishøj kan ske mundtligt eller skriftligt ved telefonisk henvendelse eller fysisk fremmøde i Pladsanvisningen.


Når Udlændingestyrelsens tildeler ukrainere midlertidig opholdstilladelse i en kommune har kommunen fire hverdage til bl.a. at boligplacere. Det betyder, at der kan opstå situationer, hvor ukrainske børn indskrevet i dagtilbud eller skole i Ishøj Kommune skal flytte til en anden kommune efter fire dage. Det er imidlertid en udfordring fordi udmeldelse af dagtilbud og SFO i Ishøj Kommunes skal ske med mindst en måneds varsel jf. kommunens visitationsregler. Derfor foreslår administrationen at de ukrainske børn dispenseres for visitationsreglerne og får mulighed for at blive udmeldt pr. dags. dato, hvis de bliver anvist til en anden kommune. Administrationen foreslår at udmeldelse ligeledes kan ske ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 29, stk. 4 samt § 27a, stk. 1 og 2.


Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. december 2017


Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen afsnit 5.8 vedtaget af Byrådet 4. juni 2019


Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, § 30, stk. 2.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er ikke opgjort, da det afhænger af antallet af børn, der optages i dagtilbud, SFO og skole og hvor længe de er indskrevet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at

 1. bemyndige Center for Dagtilbud og Uddannelse til at vurdere, hvorvidt ukrainere med turistvisum har opholdssted i Ishøj og dermed ret til dagtilbud, SFO og skole
 2. ukrainske flygtningebørn, der er omfattet af særloven eller som bosætter sig i Ishøj Kommune med turistvisum kan ansøge om plads i dagtilbud, SFOog skole som beskrevet i sagsfremstillingen
 3. der dispenseres for Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitution for flygtningebørn, således at udmeldelse kan ske pr. dags dato, hvis de bliver anvist til en anden kommune
 4. beslutningerne er gældende så længe særloven er gældende.


Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 1. der dispenseres for Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen afsnit 5.8 for ukrainske flygtningebørn, således at udmeldelse af SFO kan ske pr. dags dato, hvis de bliver anvist til en anden kommune
 2. beslutningerne er gældende så længe særloven er gældende.


Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune er medlem af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (KFPLC). Foreningen beskriver sig selv som en landspolitisk interesseorganisation, som har til formål at sætte de pædagogiske læringscentre højt på dagsordenen. Foreningen arbejder på tværs af det faglige og det politiske niveau med læringscentrenes indhold og udvikling. Administrationen anbefaler, at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter det fortsatte medlemskab.

Sagsfremstilling

KFPLC har over for administrationen oplyst, at den er en kommunalpolitisk ledet organisation, der arbejder for at øve politisk indflydelse. Foreningen arbejder bl.a. for, at landets kommuner har velfungerende PLC’er/skolebiblioteker på alle skoler. Foreningen har været involveret i arbejdet med en kommende ny bekendtgørelse for folkeskolens pædagogiske læningscentre. Hertil kommer, at medlemmerne af Børne- og Undervisningsudvalget kan modtage et gratis eksemplar af foreningens tidsskrift, ligesom det er gratis at deltage i foreningens årsmøder.

Administrationen har forespurgt skolelederne, om skolerne kender til foreningen, og om de bruger den. Strandgårdskolen har givet udtryk for, at de bruger foreningen, og at det giver mening at fortsætte medlemskabet. De øvrige skoler har tilkendegivet at de ikke kender til foreningen. På den baggrund anbefaler administrationen, at medlemskabet opsiges.

Invitation og program til årsmødet i Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre den 19. maj 2022 er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Medlemskabet koster 20.000 kr. årligt. Udgiften afholdes indenfor rammen i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt af formanden for Børne- og Undervisningsudvalget med 3 måneders varsel til en 1. januar.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at medlemskabet af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre opsiges.

Beslutning

Udvalget besluttede at udsætte beslutningen om opsigelse af medlemsskabet til udvalgsmødet i august 2022.

Bilag

Resume

Renoveringen af Gildbroskolens hal har været i udbud, og der er kommet tilbud ind, hvor det på baggrund af forhandlinger med de bydende har været muligt at indgå en kontrakt med Øens Murerfirma, der ligger inde for den samlede økonomiske ramme på 12 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været behandlet på byrådsmødet d. 06.04.2021, og i august 2021 blev det aftalt med Gildbroskolen og Center for Kultur og Fritid, at arbejdet skal udføres i forår/ sommer 2022.

Udbuddet af opgaven er udført i et presset marked, og det har været svært at få firmaer til at byde på opgaven. Flere firmaer har først accepteret deltagelse og er efterfølgende sprunget fra, så der har kun været to bydende på opgaven. Arbejdet omhandler:

 • at nedbryde og bortskaffe eksisterende gulvkonstruktion,
 • at udgrave hele terrændækket for etablering af nødvendigt dræn under selve gulvkonstruktionen,
 • at etablere ny gulvkonstruktion og lave ny gulvbelægning.

Arbejderne bliver udført iht. tidsplanen, jævnfør bilag 1.

Orienteringen forelægges samtidigt i Teknik- og Bygningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

Økonomi

Budgettet til renoveringsopgaven udgør 12 mio. kr., heraf udgør tilbuddet fra entreprenør ca. 8,5 mio. kr. inkl. særpriser. Indledende undersøgelser, rådgiverydelser til projektering, udbud og byggeledelse udgør ca. 1 mio. kr. Herefter henstår ca. 20 % til uforudsete udgifter, hvilket er nødvendigt, da der bl.a. kan være ukendte jordbundsforhold.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På mødet i februar 2022 blev det principielt besluttet, at der skulle arbejdes videre med en ny idrætshal, der kunne rumme en basketbane og sende sagen i høring hos skolebestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget. Høringssvarene er nu kommet ind, og både skolebestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget kan acceptere en hal, der kan rumme en basketball bane i stedet for en større - og dyrere - hal der kan rumme en håndboldbane. Her skal der træffes endelig beslutning om hallens størrelse.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen peger i deres høringssvar på, at en baskethal vil give den bedste sammenhæng og proportion ift. deres SFO bygning, legeplads, atletikbane og resterende udeareal. Udearealet vægtes særligt, da støjvoldsprojektet har reduceret arealet betydeligt. Skolebestyrelsen nævner desuden, at man i den videre proces skal sikre, at den nye tilkørselsvej er stor nok til personbiler, såvel som redningskøretøjer. Se bilag 1 for fulde høringssvar.


Folkeoplysningsudvalget indstiller i deres høringssvar, at der arbejdes videre med en hal, der kan rumme en basketbane (15x28 m), volleybane (9x18 m) samt tennisbane (8,23x23,77 m), der kan leve op til de respektive forbundskrav, hvad angår banestørrelse og udenomsarealer. De påpeger, at materialet på nuværende tidspunkt ikke er retvisende, da de ikke overholder Dansk Basketball Forbunds krav til størrelse. Derfor skal man i den videre projektering inddrage de respektive foreninger og råd for at sikre, at den nødvendige idrætsaktivitetsviden kommer med fra start. Det betyder, at SFO-delen bliver mindre, og selve hallen bliver større, men den samlede størrelse er ens. Desuden indstiller de, at der skal undersøges muligheder og økonomi til en springgrav for gymnastikudøvere. Se bilag 2 for fulde høringssvar.

Administrationen tager opmærksomhedspunkterne til efterretning og sikrer, at der sker den nødvendige brugerinddragelse, når først rammen for projektet er besluttet. I den videre projektering vil muligheden for en springgrav desuden blive undersøgt og taget med i projektet, såfremt budgetrammen kan overholdes.


Sagen forelægges Teknik- og Bygningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget samtidigt.

Økonomi

Hvis man ønsker at fastholde den oprindelige indstilling, hvor der lægges op til en idrætshal med stor spilleflade (håndboldbane), scenarie 1, vurderes det, at økonomien samlet udgør 22 mio., og derved overskrides den oprindelige økonomiramme med 7 mio. kr. Økonomien til den store hal fremgår af bilag 3. Den afledte drift af bygningen (drift, forbrug og VL) forventes at udgøre ca. 1,25 mio. kr. årligt. Dette er udgifter, der indgår i servicerammen og vil have effekt, når hallen står færdig i 2024. Hvis der gives yderligere anlægsbevilling, skal dette ses i sammenhæng med det samlede anlægsloft for kommunen, og det skal konkret vurderes, om der er plads i forhold til det samlede forventede anlægsforbrug i de konkrete budgetår, da en evt. merudgift vil belaste anlægsloftet.

Hvis man reducerer arealet, så spillefladen rummer en basketbane, vurderes det, at den oprindelige økonomiramme på 15 mio. kan overholdes. Den afledte drift af bygningen forventes at udgøre ca. 800.000 kr.

Der søges nu om at få 4 mio kr. frigivet af den oprindelige økonomiramme på 15 mio kr.

Markedet er i højkonjunktur, og derfor er prisniveauet for større byggerier svært at forudsige.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at der igangsættes halprojekt i størrelsen, der kan rumme basketbane mm.,og der søges anlægsbevilling på 4 mio. kr. til færdigprojektering og byggemodning med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2022. Der søges anlægsbevilling til selve udførelsen, så der er indhentet priser efter udbudsfasen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt af flertallet i udvalget.

Særindstilling: Milishia Moradi (L) stemte imod ud fra ønsket om få bygget en stor hal med plads til en håndboldbane og springgrav.

Kalbiye Yüksel (F) afventer stillingtagen.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en mundtlig orientering om verserende klagesager på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Status på klassedannelsesplan til skoleåret 2022/2023 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Fødselsrapport 2021
  Fødselsrapporten for 2021 viser, at der i gennemsnit var 23,6 fødsler pr. måned i Ishøj Kommune i 2021. I alt var der 283 fødsler i Ishøj Kommune i 2021. Til sammenligning var der 325 fødsler i 2020. Der er således sket et fald på ca. 15 % fra 2020 til 2021 i antallet børnefødsler. Fødselsrapport 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Fælleskommunal taskforce for uddannelse og rekruttering
  Det er i regi af KKR Hovedstaden besluttet at nedsætte en fælleskommunal taskforce for uddannelse og rekruttering. Baggrunden for taskforcen er, at kommunerne i hovedstadsområdet på flere velfærdsområder oplever akut mangel på arbejdskraft. Behovet for flere medarbejdere stiger i takt med, at antallet af børn og ældre stiger i hovedstadsområdet. Hertil kommer, at antallet af ansøgere til professionshøjskolerne i Region Hovedstaden er den laveste i landet, og gennemførselsprocenten er bekymrende lav.
  Formålet med at etablere taskforcen er at give kommunerne en fælles platform, hvorfra det er muligt at afsøge og afprøve nye muligheder i et tæt samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer. Det er ambitionen, at resultaterne af taskforcens indsats vil vise sig i: 1) Større optag på de fire velfærdsuddannelser i hovedstadsområdet (SOSU, sygepleje, pædagog og læreruddannelserne), 2) Større andel af studerende/elever, der gennemfører uddannelserne og 3) Mindre frafald efter endt uddannelse.
  Taskforcen etableres i valgperioden 2022 - 2025 og nedlægges ved udgangen af 2025. I løbet af 2025 evalueres de indsatser, som taskforcen har iværksat.
  Taskforcen finansieres med baggrund i kommunernes befolkningstal. Ishøj Kommunes andel udgør 24.679 kr. pr. år.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, oprettes et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tilrtrådt.