Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 21. juni 2021 kl. 18:30

Ishøj Uddannelse og Job - Brohuset

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 19. marts 2018 blev planen for driftsstedsbesøg og studiedage for indeværende valgperiode vedtaget. Udvalget har besluttet, at hvert driftssted besøger udvalget på et ordinært møde, og at udvalget har studiedage, hvor der aflægges besøg på driftsstederne.

Sagsfremstilling

På dette møde er det forældrebestyrelsen i Trækronerne, der deltager i en drøftelse med udvalget.

Fra Trækronerne deltager formand for forældrebestyrelsen Lars Ramvold, dagtilbudsleder Helle Jensen og afdelingsleder Terese Hansen.

På mødet vil Trækronerne fremlægge den del af deres projekt med NOVO Nordisk, der handler om matematisk opmærksomhed samt overgang mellem dagtilbud, SFO/skole, set i en daginstitutionskontekst.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Leder af Ishøj Uddannelse og Job Mette Hensel giver et kort overblik over aktiviteter i Ishøj Uddannelse og Job samt en mere uddybende information vedr. grundskolen, Den Skolestyrkende Indsats og nye initiativer, herunder samarbejde med NEXT, uddannelsesmesse og ekstra brobygning.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Svar til skolebestyrelsen på Ishøj Skole omkring skolens fysiske rammer er vedhæftet dagsordenen til orientering. Brevet er sendt til skolebestyrelsen den 18. maj 2021.
 • Årshjulet for sager til Børne- og Undervisningsudvalget i 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Nyt fra skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Teget til efterretning.

Bilag

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der bevilget 460.000 kr. til oprettelse af familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen. Midlerne er fordelt ligeligt på de to skoler.

I forbindelse med drøftelsen af budgetopfølgningens aktivitetsplan i maj 2021 blev der stillet følgende spørgsmål vedrørende familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen:

 • Er der behov for etablering af familieklasser, og hvad vil skolerne sige, hvis de ikke etableres?
 • Er der mulighed for at reducere i udgifterne til familieklasser, fx så det kun er på en skole, eller at de lærere, der skal varetage undervisningen, kan gå på tværs af skolerne?

Skolelederne på de to skoler har i samarbejde med centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse udarbejdet bilagte svar på spørgsmålene om familieklasserne.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

 • budgettet til familieklasser som er bevilget i forbindelse med aftalen om budget 2021 indgår i sparekataloget fra og med skoleåret 2022/2023.
 • der ikke oprettes familieklasser i skoleåret 2021 og at skolernes budgetter reduceres svarende til de midler, der ikke er anvendt til formålet i budgetår 2021 i forbindelse med 2. budgetopfølgning.


Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at svarene fra Gildbroskolen og Vejlebroskolen oversendes til budgetforligskredsen med henblik på beslutning om etablering af familieklasser.

Sagsfremstilling

Skolelederne på Vejlebroskolen og Gildbroskolen oplyser, at begge skoler havde stor glæde af familieklasserne indtil de blev lukket ned og finder det ærgerligt, hvis de alligevel ikke bliver etableret. Familieklasserne på skolerne har været et vigtigt tilbud til elever, som har det svært i skolen, og deres forældre.

På den anden side har skolelederne forståelse for kommunens økonomiske situation og ser hellere en besparelse på familieklasserne, som trods alt kommer relativt få til gode, end på fx den almindelige undervisning. Vejlebroskolen oplyser endvidere, at skolen grundet mangel på faglige kompetencer til opgaven, gerne vil vente med at oprette familieklasser til skoleåret 2022/2023, forudsat at disse forbliver i budgettet. Gildbroskolen efterlyser en hurtig afklaring, da det vil det få konsekvenser for den igangværende fag- og opgavefordeling, herunder potentielt personalemæssige konsekvenser i forhold til antallet af lærere og/eller pædagoger, hvis familieklasserne alligevel ikke skal oprettes i skoleåret 2021/22.

Skolelederne vurderer, at det ikke kan lade sig gøre at etablere familieklassetilbuddet for mindre end de 230.000 kr., der er tildelt hver af skolerne.

På baggrund af skoleledernes tilbagemelding anbefaler administrationen, at budgettet til familieklasser indgår i sparekataloget fra og med skoleåret 2022/2023.

Bilag

Resume

På byrådsmødet den 4. maj 2021 blev der, i forbindelse med behandlingen af sagen om minimumsnormeringer, efterspurgt et notat om personalesituationen på dagtilbudsområdet. Administrationen har udarbejdet og sendt et notat til Byrådet. Notatet vedr. personalesituationen på dagtilbudsområdet af 16. maj er vedhæftet dasordenen.

Administrationen har efterfølgende modtaget yderligere spørgsmål vedr. kvalificerede ansøgere og ansættelse af ældre ledige pædagoger. Af henvendelsen fremgår det:
’Som udgangspunkt må alle uddannede pædagoger være kvalificerede. Hvad er det så for forhold, der gør, at mange ansøgere ikke anses for kvalificerede? Det er min erfaring, at pædagoger, der er 50+ ofte vælges fra (sjældent får tilbudt ansættelse). Jeg har også indtryk af, at især pædagoger i denne aldersgruppe, der har ledelseserfaring, fravælges. Har det været italesat overfor institutionsledelserne? De ældre ledige pædagoger er en arbejdskraftressource, der stadig har 5-15 år tilbage på arbejdsmarkedet, og dermed kan medvirke til at få bremset kommunens mangel på pædagoger’.

Det er aftalt med udvalgsformand Jeannette Merklin, at punktet vedr. rekruttering på dagtilbudsområdet drøftes på udvalgsmødet i juni.

Sagsfremstilling

Af notatet vedr. personalesituationen på dagtilbudsområdet fremgår det bl.a., at det i Ishøj Kommune, i lighed med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, er svært at rekruttere pædagoger. Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samarbejde med dagtilbudslederne igangsat en række tiltag med henblik på at styrke rekrutteringen af pædagoger herunder bl.a.:

 • Uddannelse af pædagogmedhjælpere gennem de to eksisterende meritpædagoguddannelser, den ordinære merituddannelse og en ny sporskiftemerituddannelse.
  Ishøj Kommune har deltaget i arbejdet med at udvikle sporskifteuddannelsen i samarbejde med fire andre kommuner og Københavns Professionshøjskole (KP). Uddannelsen er som nævnt ny, og der er fortsat nogle udfordringer med optaget. Der er pt. én studerende fra Ishøj, der er indskrevet på uddannelsen og en mere er på vej.
 • Udarbejdelse af strategi for kvalificering af praktik på pædagoguddannelsen. Arbejdet med strategien er igangsat umiddelbart inden Corona og har været sat i stå i under Corona. Arbejdet er nu genoptaget.
 • Opfordre pædagoger på deltid til at gå op i tid.
 • Dialog med de faglige organisationer.
 • Dialog med Københavns Professionshøjskole (KP) og de øvrige kommuner i Region Hovedstaden om pædagoguddannelsen og udfordringen med optag.
 • Spørgsmålet om rekruttering er fast punkt på dagtilbudsledermøderne.

I forhold til henvendelsen vedr. kvalificerede ansøgere og ansættelse af ældre ledige pædagoger oplyser administrationen, at alder i sig selv ikke er et kriterium i forhold til ansøgeres kvalifikationer, ligesom ledelseskvalifikationer heller ikke er det. Der kan være ansøgere, som ikke samlet set vurderes kvalificerede til de konkrete stillinger, selvom de har en pædagogisk uddannelse. Hertil kommer, at institutionerne også modtager ansøgninger fra personer, der ikke er uddannede pædagoger, og som derfor ikke er kvalificerede.

Administrationen vil på mødet, som indledning til punktet, give en generel orientering om forholdene omkring rekruttering af pædagoger i Ishøj Kommunes dagtilbud, samt hvilke forhold, der formodes at gøre sig gældende omkring rekruttering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter udfordringerne omkring rekruttering på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Børne- og undervisningsudvalget drøftede udfordringerne om rekruttering på dagtilbudsområdet.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget den 1. budgetopfølgning for 2021, jf. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune. Det samlede resultatet af budgetopfølgningen viser forventede merudgifter på driften og et udgiftspres på serviceudgiftsrammen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Denne budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. 2021.

Som orienteret ved den administrative budgetopfølgning forventes der i 2021 et økonomisk pres på det specialiserede socialområde og rengøringsområdet. Omvendt er der også områder, hvor der tegner sig et mindreforbrug. Grundet Covid-19 er det forventede regnskab forbundet med stor usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke er det fulde overblik over afledte økonomiske konsekvenser. Administrationen følger udviklingen tæt, de økonomiske konsekvenser opgøres løbende og indberettes til KL.

På grundlag af den aktuelle situation foreslår administrationen, at der ved denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til omplacering mellem de områder, hvor mer- og mindreudgifterne er konkret konstaterbare. Dette ikke mindst af styringsmæssige hensyn. De økonomiske konsekvenser af Covid-19 bliver fulgt nøje, og det konkrete tillægsbevillingsbehov vil blive vurderet til næste budgetopfølgning.

På baggrund af centrenes tilbagemeldinger forventes der samlet set:

 • Merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 15,5 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.
 • Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 14,1 mio. kr., som søges finansieret af Økonomi- og Planudvalgets reserverede puljemidler til at imødekomme Covid-19 relateret udgiftspres på beskæftigelsesområdet. Herefter resterer der 13,2 mio. kr. i puljen.
 • Covid-19 relaterede merudgifter er opgjort til 9,1 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget.
 • Merudgift på en finansiel post på 0,2 mio. kr., som søges tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen.

Forventede merudgifter på Jobcentrets område udgør 14,5 mio. (udenfor serviceudgiftsrammen) med 8,5 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets områder og 6 mio. kr. under Økonomi- og Planudvalgets områder.

Resultatet af budgetopfølgningen indikerer et udgiftspres på kommunens serviceudgiftsramme med forventede merudgifter på 15,5 mio. kr. og Covid-19 relaterede merudgifter på 9,1 mio. kr. Såfremt dette udgiftspres realiseres – alt andet lige – vil serviceudgiftsrammen for 2021 overskrides. Tages kommunens regnskab for de seneste år i betragtning har resultatet været et mindreforbrug indenfor serviceudgiftsrammen, og fortsætter dette mønster i 2021 vil serviceudgiftsrammen højst sandsynligt kunne holdes.

Der er udarbejdet budgetopfølgningsnotat (Bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet for Børne- og Undervisningsudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Under Børne- og Undervisningsudvalgets områder forventes der mindreudgifter på 4,6 mio. kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Som led i budgetprocessen fortsætter Børne- og Undervisningsudvalget drøftelserne af budget 2022 inden for udvalgets områder. Udvalget drøfter administrationens forslag til besparelser, der blev fremlagt på Byrådsseminaret i maj, og prioriterer, hvilke forslag, der skal indstilles til den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene drøftede på møderne i maj budgetsituationen i 2022, som den kendes pt., herunder budgettet inden for udvalgenes områder. Ifølge tids- og handleplanen for budgetarbejdet, fortsætter fagudvalgene drøftelserne af budget 2022 på møderne i juni. 

Der blev på Byrådsseminaret fremlagt en matematisk fordeling af sparerammen, hvortil der skal udarbejdes forslag. Børne- og Undervisningsudvalgets andel udgør 12,470 mio. kr. ud af i alt 30 mio. kr. på serviceområdet. Denne ramme kan der tages udgangspunkt i, i forbindelse med udvalgets drøftelser. Den endelige fordeling af rammen vil blive drøftet på Økonomi- og Planudvalgets møde d. 24. juni. Til dette møde forventes desuden, at Ishøj Kommunes serviceramme kendes og dermed kravet til, at servicerammen kan overholdes.

Økonomi

Forslagene indgår som en del af det forberedende arbejde til budget 2022-25.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter administrationens forslag til besparelser og prioriterer, hvilke forslag, der skal indgå i den videre budgetproces og de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget har drøftet forslagene og er enige om, at alle forslag overgår til den videre proces og de politiske forhandlinger.

Resume

Af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5, stk. 5.6 om fleksible skoledistrikter fremgår det, at Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i juni skal behandle forslag til antal børnehaveklasser og distriktsreguleringer.

Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2022/2023, samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter, har administrationen udarbejdet bilagte notat, hvor behovet for regulering af skoledistrikterne til skoleåret 2022/2023 er analyseret.

I notatet beskrives fire forskellige modeller for fordeling af børnehaveklasser mellem Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen, Strandgårdskolen og Vejlebroskolen.

Sagsfremstilling

Analysen af behovet for distriktsregulering for skoleåret 2022/2023 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestartere til skoleåret 2022/2023 (304 elever), samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftede notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter.

Administrationen fremlægger fire modeller for skoledistrikter i skoleåret 2022/2023. Alle fire modeller er baseret på, at der oprettes 11 børnehaveklasser.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 19. april 2021 blev det besluttet, at administrationen i analysen af kommende skoledistrikter som minimum skal lave en model, hvor Fasanparken indgår i Strandgårdsskolens distrikt, og en model hvor Fasanparken indgår i Vejlebroskolens distrikt.

I bilagte notat fremlægger administrationen to modeller, hvor Fasanparken indgår i Vejlebroskolens distrikt (model 1 og 2) og to modeller, hvor Fasanparken indgår i Strandgårdskolens distrikt (model 3 og 4).

I model 1 er de 11 børnehaveklasser fordelt med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen og Gildbroskolen, og tre klasser på Strandgårdskolen og Vejlebroskolen. Model 2 har en fordeling med en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Gildbroskolen og Strandgårdskolen, og tre klasser på Vibeholmskolen og Vejlebroskolen. I model 3 er fordelingen en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen og Gildbroskolen, og tre klasser på Strandgårdskolen og Vejlebroskolen. I model 4 er der en klasse på Ishøj Skole, to klasser på Vibeholmskolen og Vejlebroskolen, og tre klasser på Gildbroskolen og Strandgårdskolen. Modellerne tager afsæt i de mest naturlige distriktsgrænser, og i en så jævn fordeling af klassekvotienten som muligt.

Model 1 og 3 er de to modeller, hvor der rykkes færrest elever til et andet skoledistrikt i forhold til skoledistrikterne, som er vedtaget for skoleåret 2021/2022. Her rykkes henholdsvis 6 og 13 elever.

Det skal nævnes, at erfaringen viser, at der løbende sker ændringer som følge af bl.a. til- og fraflytninger i perioden fra vedtagelsen af skoledistrikterne til klassedannelsen i februar og igen frem til skolestart i august. Erfaringen viser desuden, at der er en del forældre, som ved skoleindskrivningen i november ønsker en anden skole end deres distriktsskole.

Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 2, pkt. 3 skal ændringer af skoledistrikter behandles og vedtages i Byrådet efter at have været i høring i skolebestyrelserne. Dette krav bortfalder, hvis der træffes beslutning om ikke at ændre på skoledistrikterne.  

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, pkt. 3.

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen bilag 5. 

Økonomi

Der er i budgettet afsat økonomi til 11 børnehaveklasser. Alle de fremlagte modeller indeholder 11 børnehaveklasser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter at sende model 1 og 3 til høring i skolebestyrelserne.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at få afdækket en model, hvor hele omdannelsesområdet mellem Ishøj Strandvej og Vejlebrovej indgår i henholdsvis Vejlebroskolens og Strandgårdskolens distrikt.

Bilag

Resume

Af Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår det, at ”der oprettes hold i modersmålsundervisning med brugerbetaling i sprog, der tales i lande udenfor EU/EØS, og hvortil der er 20 eller flere tilmeldte. Der tilbydes modersmålsundervisning fra 1. – 9. klasse”.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2020/2021 har der ikke været oprettet modersmålsundervisningshold. I år er der indkommet otte tilmeldinger til sprog, der tales uden for EU/EØS. Det drejer sig om, tre tilmeldinger til tyrkisk og fem tilmeldinger til urdu.

På den baggrund er der ikke basis for at oprette hold i modersmålsundervisning i skoleåret 2021/2022, jf. styrelsesvedtægtens bestemmelser.

Skolerne har informeret forældrene om tilmeldingsperiode og procedure via Aula. Forældrene har herefter skulle tilmelde sig modersmålsundervisning digitalt via kommunens hjemmeside. Tilmeldingsperioden har været fra den 16. april til den 14. maj. 

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der ikke oprettes hold i modersmålsundervisning i skoleåret 2021/2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ole Wedel- Brandt har i mail af 5. maj 2021 skrevet: ”Jeg er blevet gjort opmærksom på, at vi i Ishøj har over 23% af lærerne, der ikke har læreruddannelse. På landsplan er tallet 18%. Jeg foreslår derfor, at vi får et punkt på BUU-mødet, hvor vi får en redegørelse for, hvorfor vi har så mange lærere, der ikke er seminarie-/professionshøjskoleuddannede, og hvad vi kan gøre for at give dem en meritlæreruddannelse. Hvad kan vi gøre fremadrettet for at tiltrække uddannede lærere?”

På baggrund af henvendelsen har administrationen undersøgt antallet af uuddannede lærere på de enkelte skoler i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Af henvendelsen fra Ole Wedel-Brandt fremgår det, at der er over 23% af lærerne, der ikke har læreruddannelse, og at tallet på landsplan er 18%. Adspurgt oplyser Ole Wedel-Brandt, at tallet stammer fra AE Arbejderbevægelsens erhvervsråd. Analysen er lavet for Danmarks Lærerforening, DLF, april 2019. Analysen kan hentes via dette link: https://www.dlf.org/media/14381313/ae-rapprort_om_laererne_uden_laereruddannelse_2019.pdf

Administrationen er ikke tidligere stødt på undersøgelsen og har ikke kendskab til, hvorfra data til analysen er trukket.

Administrationen har bedt skolerne oplyse antallet af uuddannede lærere på de enkelte skoler, samt om og i givet fald hvilke planer, der er for uddannelse. Af bilagte notat fremgår data for antallet af uuddannede lærere på de enkelte skoler, samt evt. uddannelsesplaner. Af notatet fremgår det, at der i alt er 17 uuddannede lærere på kommunens skoler, svarende til en andel på mellem 5 – 14 %. 11 af de uuddannede lærere er i gang med at uddanne sig til lærer. To af de uuddannede lærere er ikke i gang med en læreruddannelse, skolelederen drøfter dette med de pågældende på MUS-samtaler. De sidste fire uuddannede lærere er ansat i vikariater, heraf er tre lærerstuderende.


Notatet er lukket, da der er tale om ganske få lærere.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Overordnet viser kriminalitetsstatistikken for 2020 en positiv udvikling for Ishøj Kommunes vedkommende, idet der ses et faldende antal anmeldelser af straffelovsovertrædelser i kommunen pr. 1.000 indbyggere. I kriminalitetsstatistikken indgår også opgørelser over ungdomskriminalitet i 2019 og foregående år. Opgørelsen viser, at langt størstedelen af Ishøjs børn og unge ikke mistænkes eller sigtes for kriminalitet.

Sagsfremstilling

Udvalget for Øget Tryghed blev nedsat af Ishøj Kommunes Byråd som et § 17, stk. 4-udvalg med et virke på halvandet år. Udvalget havde til opgave at udarbejde en handleplan, der beskriver initiativer, som kan bidrage til at nedbringe antallet af kriminelle hændelser i Ishøj Kommune. På baggrund af udvalgets arbejde blev det besluttet på Byrådsmødet d. 6. oktober 2020, at kriminalitetsstatistikken afrapporteres én gang årligt.

Kriminalitetsstatistikken for 2020 viser overordnet en positiv udvikling for Ishøj Kommunes vedkommende, idet der ses et faldende antal anmeldelser af straffelovsovertrædelser i kommunen pr. 1.000 indbyggere. Blandt de 11 kommuner på Vestegnen har Ishøj Kommune bevæget sig positivt fra en 6. plads til en 8. plads, når man ser på antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser pr. 1.000 indbyggere.

I kriminalitetsstatistikken indgår også opgørelser over ungdomskriminalitet i 2019 og foregående år. Opgørelsen viser, at langt størstedelen af Ishøjs børn og unge ikke mistænkes eller sigtes for kriminalitet. Dog ses det, at når der sammenholdes med Vestegnens øvrige kommuner, er der procentvis flest børn og unge fra Ishøj - både blandt de 10-14-årige og blandt de 15-17-årige - der mistænkes eller sigtes for kriminalitet. Der er dog tale om meget små tal, hvorfor ganske få sigtelser kan ændre meget i den procentvise opgørelse.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Indsatserne Bydelsmødre og Baba blev igangsat i sommeren 2020. De første aktiviteter i de to indsatser har bestået af rekruttering af frivillige mødre og fædre samt uddannelsesaktiviteter for de frivillige. Begge indsatser blev som følge af corona-epidemien sat på pause medio oktober 2020, men er nu opstartet igen.

Sagsfremstilling

Indsatserne Bydelsmødre og Baba er udviklet af Fonden for Socialt Ansvar. I sommeren 2020 indgik Ishøj Kommune aftale med Fonden for Socialt Ansvar om at etablere indsatserne i kommunen.

Bydelsmødre har til formål at styrke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i forhold til egne kvalifikationer, kontakt til offentlige instanser og inddragelse i egne børns liv. Formålet for Baba er at styrke fædres deltagelse i børns liv. Begge indsatser baserer sig på mødres og fædres frivillige deltagelse og engagement i at udvikle deres egen forældrerolle og i at være rollemodeller og inspiratorer for andre mødre og fædre i deres lokalområder.

Både Baba og Bydelsmødre omfatter et uddannelsesforløb for de frivillige mødre og fædre. De to uddannelsesforløb for de frivillige mødre og fædre i Ishøj blev opstartet i september 2020. Blot ca. en måned senere (medio oktober) måtte uddannelsesforløbene sættes på pause på grund af stigende coronasmittetal i kommunen. De to uddannelsesforløb blev startet op igen i henholdsvis ultimo maj og primo juni 2021.

Det er forventningen, at de uddannede Bydelsmødre på længere sigt vil kunne agere selvstændigt som en ressource for lokalsamfundet, herunder at de vil kunne hjælpe nytilflyttede kvinder i Ishøj, være brobyggere i samarbejdet med de offentlige systemer og iværksætte lokale aktiviteter for kvinder. Forventningen til de uddannede Baba-fædre er, at de efter uddannelsesforløbet har fået styrket deres egen farrolle og vil tage mere aktivt del i deres børns opvækst og opdragelse, herunder også i kontakten til børnenes institutioner/skoler.

Bydelsmødre og Baba vil forsat mødes med et fast interval efter endt uddannelse. Det forventes, at mødefrekvensen vil være en til to gange pr. måned. 

Der vil blive gennemført en evaluering af de aktuelle Bydelsmødre- og Baba-forløb omkring årsskiftet med henblik på at vurdere, om det vil være relevant at oprette nye uddannelsesforløb i de to indsatser.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der er den 3. juni 2021 afholdt visitationsmøde til støttepædagoger og pladser i specialgrupper i daginstitutionen Piletræet. På baggrund af en faglig vurdering er det i visitationsudvalget besluttet at tilbyde plads til 4 børn i specialgrupperne i Piletræet (en plads i overbelægning), 9 børn får støttepædagog, og 4 børn får tilbudt støttepædagog i 5 timer/uge. Denne løsning kræver tilførsel af ressourcer til dagtilbuddet Piletræet svarende til ét barn i overbelægning, og det kræver ansættelse af én ekstra støttepædagog i en tidsbegrænset stilling (august 2021 – juni 2022). De ekstra udgifter finansieres af budgettet til køb af pladser i specialbørnehaver (overbelægningen i specialgrupperne), samt inden for rammerne for lønbudgettet hos Center for Børn og Forebyggelse (den tidsbegrænsede stilling som støttepædagog).

Der var indstillet 14 børn til støttepædagogerne og 14 børn til specialgrupperne. Antallet af indstillinger til støttepædagog og specialgruppe er samlet set fordoblet i forhold til visitationen i 2020.

Sagsfremstilling

Én gang årligt i maj eller juni fordeles pladser til støttepædagog og pladser i specialgrupperne i dagtilbuddet Piletræet. Der er 9 støttepædagogpladser, som varetages af de faste støtte-/ressourcepædagoger. Støtten består i 10 timers støtte pr. uge for hvert barn, som har fået tildelt støttepædagog. Støtten bevilliges for ét år ad gangen. Specialgrupperne i Piletræet består af to grupper, hvor der er plads til 6 børn i hver gruppe – dvs. 12 pladser i alt. Målgruppen for specialgruppen er børn med vidtgående vanskeligheder – ofte er der tale om børn med diagnosticerede handicap.

Der er i år indstillet 14 børn mod 3 børn i 2020. Dvs. mere end en firedobling i antallet af indstillinger. I visitationsudvalget var det den faglige vurdering, at 4 af de indstillede børn havde et behov for støtte i et omfang, hvor en plads i en specialgruppe var påkrævet. Det blev vurderet, at 9 af de andre indstillede børn havde et behov for ekstra støtte, men at dette ville kunne varetages inden for rammerne af en normal støttepædagog 10 timer/uge (6 børn) eller en støttepædagog 5 timer/uge (3 børn). Herudover var der ét barn, hvor behovet fortrinsvis var sundhedsfagligt. Det betyder, at der skal findes en sundhedsfaglig løsning - dvs. ikke en pædagogisk løsning.

Der blev i år indstillet 14 børn til støttepædagog, mens antallet i 2020 var 11. Dvs. en stigning på 27 %. Det var visitationsudvalgets faglige vurdering, at 3 af de indstillede børn havde brug for en støttepædagog 10 timer/uge, mens der var 11 børn, hvor det blev vurderet, at deres særlige behov kan håndteres indenfor rammerne af et almindeligt dagtilbud i samarbejde med støtte-/ressourcepædagogerne, tale-/hørekonsulenterne og/eller psykologerne. For 5 af de 11 børn vil forældrene blive tilbudt en særlig specialpædagogisk indsats i barnets dagtilbud. For de resterende 6 børn, hvor der gives afslag, vil det være dagtilbuddet, som har ansvaret for at tilrettelægge en relevant plan og indsats i samarbejde med tilknyttede fagpersoner.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om, hverken specialgrupper eller støttepædagoger i dagtilbuddene. Det er dog en forventning i dagtilbudsloven, at børn med særlige behov får den støtte, de har behov for. Det betyder, at forældrene ikke kan klage over en afgørelse over afslag på støttepædagog eller plads i specialgruppe. Forældrene kan dog klage over, at deres børn ikke får den fornødne hjælp og støtte.

Økonomi

Den besluttede visitering kræver: (1) opnormering af specialgrupperne med én plads og (2) ansættelse af en støttepædagog i en tidsbegrænset stilling (1. august 2021 – 30. juni 2022). Udgiften til opnormering finansieres fra budgettet til specialbørnehaver, som ikke forventes at blive brugt fuldt ud i 2021 og 2022. De ekstra midler overføres fra Center for Børn og Forebyggelse til Center for Dagtilbud Skoler i forbindelse med budgetopfølgningen 30.09.2021. Udgiften til en ekstra støttepædagog finansieres inden for rammerne af lønbudgettet i Center for Børn og Forebyggelse, hvor støttepædagogen også ansættes.

Indstilling

 • Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 • Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der i forbindelse med budgetopfølgningen 30.09.2021 overføres budget fra Center for Børn og Forebyggelse til Center for Dagtilbud og Uddannelse til at finansiere overbelægning i specialgrupperne i Piletræet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tiltrådt.

Resume

På baggrund af en analyse af specialpædagogisk støtte til børn på 0-6-årsområdet har Center for Børn og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og Uddannelse igangsat en proces omkring udvikling af en ny model for de fremtidige tilbud om specialpædagogisk støtte på 0-6-årsområdet. I sagsfremstillingen præsenteres status på denne proces.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af støttepædagogfunktionen: ”Spørgsmålet om støttepædagogfunktionen evalueres i 2020 for at vurdere, om der skal ske ændringer”.

Der er udarbejdet en kvantitativ analyse, som blev præsenteret for Børne- og Undervisningsudvalget d. 21. september 2020, samt et supplerende notat, som blev præsenteret for udvalget d. 18. januar 2021. Den kvantitative analyse viser, hvordan børn i dagtilbud støttes gennem støttepædagog, via specialgrupper og via specialbørnehaver. Det supplerende notat belyser perspektiver fra de faggrupper, som varetager indstilling, visitation og udførende funktioner på det specialpædagogiske område. På baggrund af analysen og det supplerende notat besluttede Børne- og Undervisningsudvalget på mødet d. 18. januar 2021, at Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU) og Center for Børn og Forebyggelse (CBF) skal udarbejde konkrete forslag til fremtidige tilbud om specialpædagogisk støtte på 0-6-årsområdet.

CBF og CDU har nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra begge centre. Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde et forslag til en ny model for styring og organisering af - og samarbejde omkring - specialpædagogisk støtte på 0-6-årsområdet. Udviklingsarbejdet vil ske i en inddragende proces, hvor alle dagtilbud samt alle relevante faggrupper i CBF får mulighed for at bidrage med deres perspektiver.

Det var forventningen, at CDU og CBF i løbet af første halvår af 2021 kunne udarbejde konkrete forslag til de fremtidige tilbud om specialpædagogisk støtte. Nedlukningen af Ishøj Kommune har dog forsinket processen væsentligt, hvorfor det først forventes, at der foreligger et konkret forslag i efteråret 2021.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Dato for Verdensmålsfestival i Ishøj bliver den 22. september 2021.

Sagsfremstilling

Nu er det igen blevet muligt at afholde større udendørsarrangementer, og til orientering er datoen for Verdensmålsfestival i Ishøj blevet fastlagt til onsdag den 22. september.

Festivalen vil løbe af stablen i Byhaven fra kl. 10 om formiddagen til kl. 18 om aftenen og vil fortrinsvis henvende sig til skoler og institutioner om formiddagen og mere bredt til alle borgere om eftermiddagen.

Festivalen bliver et vindue, hvor kommunen kan vise alle tiltag og indsatser frem, der fremmer FN's 17 verdensmål. Samtidigt er det en oplagt mulighed for at række ud til borgerne og mobilisere deres kræfter i omstillingen til en mere bæredygtig verden.

Da tiden er knap til Verdensmålsfestivalen skal afvikles, arbejdes der ud fra de vinkler og inputs, der allerede var fastlagt, inden Covid-19 fik skubbet afviklingen af festivalen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter ønsker og idéer til festivalen.

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget beder administrationen om at spørge skoler, dagtilbud, Fælles Elevrådet og Ishøj Naturcenter, om de ønsker at præsentere sig på festivalen

Resume

Orienteringssag

I forbindelse med planlægningen af etape 2, ombygning af Brohuset, har administrationen i samarbejde med husets fremtidige brugere og entreprenør afklaret og planlagt endelig indretning og økonomi. I sagsfremstillingen præsenteres processen. I bilag A præsenteres ændringerne i projektet. Projektforslag - bilag B, C, D og E er vedhæftet. Projektetforslaget blev godkendt af Byrådet d. 1. juni 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav i december 2020 anlægsbevilling til projektering (fase 1) af etape 2. Etape 2 består af Genoptrænings- og Rehabiliteringsområde og dertilhørende faciliteter såsom LivingLab & Legetek, fys-ergo træningsrum, omklædning, træningssale, behandlingsrum, hvilerum og kontorer. Projekteringen er gennemført, og projektforslaget blev godkendt af Byrådet d. 1. juni 2021. Efter Byrådets godkendelse følger fase 2 (færdigprojektering og udførelse), hvortil anlægsbevillingen på 50.6 mio. kr. er søgt frigivet.

Fremlagte projekt overholder det afsatte beløb på 34 mio. kr. til netto entreprise udgifter. For at lande her har det været nødvendigt at gøre nogle fravalg (se bilag A). Projektet lever op til lovgivningen, men brugeroplevelsen kan forbedres både inde og ude. Indvendigt kan der med fordel sættes ind med flere akustikmæssige tiltag, hvilket vil optimere indeklimaet. Udendørs vil der kunne skabes et mere trygt miljø - særligt i haverummet, hvis der etableres lamper ophængt i wiresystem fremfor lygtepæle. Samlet beløber disse tiltag sig til ca. 700.000 kr., og det foreslås, at der allerede nu disponeres midler hertil indenfor puljen til uforudsete udgifter i etape 2, som er en del af de 50,6 mio. kr.

Økonomi

Økonomi- og Planudvalget indstillede til Byrådet:

 • at projektforslag for etape 2 godkendes, og administrationen færdiggør projekteringen og igangsætter ombygningen.
 • at de 50,6 mio. kr. afsat til selve ombygningen frigives. 25,6 mio. kr. frigives i 2021 med midler fra investeringsoversigten i 2021, de resterende 25 mio. kr. frigives i 2022 med midler fra investeringsoversigten i 2021 og 2022.
 • at der udføres akustiske tiltag inde samt belysningsmæssige tiltag ude, og at dette finansieres indenfor den samlede bevilling.

Byrådet tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om verserende klagesager til det politiske niveau på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Intet til punktet.

Sagsfremstilling

 • Status på dataindberetninger på social- og Sundhedsområdet
  Ishøj Kommune har modtaget status på kommunens dataindberetninger i 2020 på social- og sundhedsområdet til Danmarks Statistik og til Sundhedsdatastyrelsen. På området ”udsatte børn og unge” vurderer Danmarks Statistik, at dataleverancen ikke giver anledning til behov for handling fra ledelsen i kommunen. På sundhedsområdet vurderer Sundhedsdatastyrelsen, at indberetningsniveauet i forbindelse med indberetninger til Børnedatabasen er stabilt, og at der derfor alene er behov for almindelig opmærksomhed på indberetningsniveauet.
 • Elevstatistik af 1. juni 2021 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Status på klassedannelsesplanen for skoleåret 2021/2022 er vedhæftet dagsordenen til orientering.
 • Ny aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser
  Regeringen og aftalekredsen for rammeaftale om plan for genåbning af Danmark har den 1. juni 2021 indgået en ny aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser (aftalen er bilagt). Med aftalen den 1. juni 2021 forlænges muligheden for at anvende midler fra den aftale, der blev indgået den 18. februar 2021. Midlerne kan nu anvendes indtil udgangen af 2021.
  I aftalen af den 1. juni afsættes der en ramme på 295 mio. kr. i 2021 til håndtering af faglige udfordringer mv., herunder:
  1. Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022.
  2. Ramme til skoler, SFO’er samt fritids- og klubtilbud mv. - 107 mio. kr.
  3. Uddannelsesforlængelser og initiativer på EUD - 121,9 mio. kr.
  4. Uddannelsesforlængelser på FGU - 40,8 mio. kr.
  5. Forlængelse af frist for tilskud givet med aftale af den 18. februar 2021.
  6. Tilskud til Danske Skoleelever og elevorganisationerne på ungdomsuddannelserne - 10 mio. kr.
  7. Ramme til fagligt løft på de gymnasiale uddannelser - 15 mio. kr. 

  Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes de afsatte midler skal anvendes lokalt. Midlerne kan anvendes til aktiviteter i sommerferien og hen over efteråret. Skoler og kommuner får mulighed for fortsat at gøre brug af en række frihedsgrader i det kommende skoleår. Det drejer sig om muligheden for, at
   - konvertere understøttende undervisning
   - ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter
   - fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

  Administrationen afventer fortsat meddelelse om udmøntning af aftalen.
 • Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel
  Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser d. 1. juni 2021.
  Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 295 mio. kr., hvoraf 83 mio. kr. tilgår kommunerne. Tilskuddet kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO’er samt fritids-og klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskolingen, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse, eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen. Det er op til kommunerne at beslutte, hvordan tilskuddet skal anvendes lokalt.
  Ishøj Kommune modtager 328.748 kr. fra puljen

  Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet har indgået Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. d. 4. juni, hvori der er afsat 32 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet skal anvendes lokalt. Ishøj Kommune modtager 126.746 kr. fra puljen
  Tilskuddene skal anvendes inden udgangen af 2021. Administrationen forelægger en bevillingssag for Børne- og Undervisningsudvalget på mødet i august.

  Brevet fra Børne- og Undervisningsministeriet og bilag vedr. fordeling af tilskuddet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.