Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 24. marts 2020 kl. 16:00

På Skype eller Teams

Resume

Folketinget har vedtaget forskellige regler (lov og bekendtgørelser) om nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning og nødundervising mv. i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19.

Af loven fremgår det, at Byrådet fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Hermed fremlægger administrationen forslag til rammer for nødpasningen i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

De regler, som Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19, er midlertidige regler, som vil blive ophævet, når arbejdsliv og skoleliv igen kan gennemføres under de forhold, vi kender.

Af loven fremgår det bl.a., at kommunen skal etablere nødpasning i dagtilbud, skole og sfo for

  1. 09årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 09årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Det er den enkelte kommune, der er ansvarlig for at etablere nødpasningen, men det skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed. Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og anbefalinger. Det vil for eksempel sige, at der skal være god plads til både børn og personale.

Såfremt kommunen på grund af personale
eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal børn og unge i kategori 1 og 3 prioriteres.

Af loven fremgår det endvidere, at Byrådet fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Administrationens forslag til rammer for nødpasningen er bilagt sagen.

Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Med loven er det vedtaget, at Byrådet har hjemmel til fortsat at opkræve forældrebetaling for dagtilbud og sfo både for børn, der benytter nødpasning og for børn, der ikke benytter nødpasning. Der vil således fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.

En orientering fra Børne- og Undervisningsministeriet om at begrænse smitte af Covid-19 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøfter og beslutter rammer for nødpasning i Ishøj Kommune i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19 og sender sagen til orientering i Byrådet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Administrationen orienterer forældre via kommunens hjemmeside, Aula og Børneintra om mulighederne for at søge friplads i dagtilbud ved nedgang i lønindtægten. Sammen med orienteringen bringes en oversigt over indtægtsgrænser for friplads.

Økonomi

Forslaget er udgiftsneutralt.

Lovgrundlag

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 med tilhørende bekendtgørelse.

Bilag

Resume

Den 20. januar behandlede Børne- og Undervisningsudvalget forslag til organisering af indsatsen for ordblinde elever i Ishøj Kommune. Forslaget indebærer, at de to ordblindeklasser der resterer i skoleåret 2020/2021 nedlægges med virkning fra og med skoleåret 2021/22, og at midlerne anvendes til at udvide ordblinderessourcelærerfunktionen samt til at udvide Skolen på Ishøjgård med tre pladser. Der er pt. ansat to ordblinderessourcelærere på deltid.

Sagen har været i høring i skolebestyrelserne ligesom Fælles-MED har behandlet forslaget på mødet den 13. februar. 

Sagsfremstilling

Fordelene ved ordblinderessourcelærerindsatsen, som den er tilrettelagt i Ishøj Kommune, er bl.a., at

  • indsatsen kan starte så snart eleven er testet ordblind, da der ikke en visitationsproces, som går forud for indsatsen.
  • indsatsen foregår på elevens skole, hvorfor eleven ikke ekskluderes. At indsatsen foregår på skolen betyder også, at elevens lærere inddrages i arbejdet og får viden om ordblindhed og de redskaber, der er til rådighed.
  • indsatsen kan rumme alle de ordblinde elever, der går på kommunens skoler, og ikke kun de få, som tidligere blev visiteret til specialundervisningstilbud for ordblinde.


Udover arbejdet med den enkelte elev og dennes forældre, arrangerer ordblinderessourcelærerne også fælles arrangementer for elever og forældre. Det er denne indsats som foreslås styrket med forslaget.

Ordblindeklasserne, som er placeret på Gildbroskolen, fungerer ikke optimalt, dels fordi de ofte ikke er fyldt op, dels fordi eleverne ofte har mere sammensatte udfordringer end blot ordblindhed. Det er administrationens vurdering, at midlerne er bedre givet ud, og vil komme flere til gode, ved den foreslåede omorganisering af indsatsen.

Forslaget er illustreret i vedhæftede bilag.

Høringssvarene er vedhæftet sagen, heraf fremgår det, at Skolebestyrelsen på Skolen på Ishøjgård udtaler en bekymring vedr. udvidelsen af elevantallet. Det foreslås, at administrationen går i dialog med ledelsen på Ishøjgård.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at de to resterende ordblindeklasser på Gildbroskolen nedlægges fra og med skoleåret 2021/22, og at midlerne anvendes til at udvide ordblinderessourcelærerfunktionen samt til at udvide Skolen på Ishøjgård med tre pladser. 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Forslaget er udgiftsneutralt.

Bilag

Resume

Administrationen har modtaget en henvendelse fra en dagplejer, som at ønsker passe sit eget barn sammen med de øvrige børn, hun passer i sin dagpleje.

Sagsfremstilling

Byrådet kan beslutte, at en dagplejers egne børn, der er i samme aldersgruppe som de øvrige dagplejebørn i dagplejehjemmet, kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for. I Ishøj Kommune er der ikke truffet beslutning om en sådan ordning.

Det er administrationens vurdering, at ordningen kan sammenlignes med ordningen om 'Tilskud til pasning af egne børn'. Ifølge Ishøj Kommunes retningslinjer for privat børnepasning, som senest er behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 21. november 2016, fremgår det, at der ikke er tilbud om tilskud til pasning af egne børn i Ishøj Kommune. På den baggrund anbefaler administrationen, at der træffes beslutning om, at en dagplejers egne børn ikke kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for.

Træffes der beslutning om, at dagplejere kan passe egne børn, modtager dagplejeren ud over egne børn, som udgangspunkt, også andre børn i dagpleje. Der gælder de samme retningslinjer for dagplejere, der passer egne børn, som for kommunens dagpleje i øvrigt, herunder regler for forældrebetalingen. Dagplejeren er ikke udelukket fra at få plads i et andet dagtilbud til sit barn, hvis vedkommende ønsker det.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at en dagplejers egne børn ikke kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for.

Beslutning

Udvalget besluttede, at en dagplejer godt kan passe sit eget barn, som et af de børn, der indgår i normeringen.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 22, stk. 3 samt §§ 86 - 91.

Vejledning om dagtilbud mv. afsnit 261.